Ruskean massan liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus

ruskean massan pesulaitteiden ja pesuprosessin optimointiin

Kuitususpensioiden liuenneiden aineiden kokonaismäärän jatkuvaan mittaukseen kehitetty Vaisala K-PATENTS SAFE-DRIVE prosessirefraktometri PR-23-SD mahdollistaa prosessin yksittäisten vaiheiden toiminnan jatkuvan seurannan. Liuenneiden aineiden kokonaismäärän muutokset massan syöttö- ja poistolinjoissa sekä suodoksen tulo- ja poistolinjoissa voidaan havaita välittömästi. Kun tehtaat optimoivat ruskean massan pesuprosessin ja kasvattavat mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta, ne saavuttavat välittömiä tuottoja, tuottavat puhtaampaa ja parempilaatuista sellua valkaisua varten ja optimoivat veden, kemikaalien ja energian käytön.

Inline prosessinohjauksen sovellukset kuitulinjalla ja ruskean massan pesussa

Vaisala K-Patents SAFE DRIVE -refraktometri ruskean massan pesussa - asennus

Ruskean massan pesuprosessi on yksi tärkeimmistä sellutehtaan kannattavuuteen ja ympäristökuormaan vaikuttavista tekijöistä. Ruskean massan pesussa poistetaan sellun suspensiosta (ruskea massa) sekä orgaaniset että epäorgaaniset liuenneet aineet käyttämällä mahdollisimman vähän pesuliuosta ja vettä. Vaisala tarjoaa prosessirefraktometrit sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaukseen ja seurantaan. 

 

Kun tarkastellaan toimintakustannusten ja tehokkuuden välistä taloudellista suhdetta, ensimmäisiä näkökohtia ovat kiintoainesaannon maksimointi, koska sillä on merkittävä lämpöarvo soodakattilassa, sekä laimennuskertoimen minimointi, jotta voidaan säästää höyryä haihduttimissa. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät ovat natriumhäviöiden korvaamiseksi tarvittavien korvauskemikaalien kustannukset sekä poisteen käsittelyn kustannukset. Muita huomioon otettavia asioita ovat haihduttimen tehokkuuden asettamat rajoitukset monissa tehtaissa sekä valkaisukemikaalien kulutus valkaistua laatua tuottavissa tehtaissa.

Kuitususpension liuenneiden aineiden kokonaismäärän jatkuvaan mittaukseen kehitetty Vaisala K-PATENTS SAFE-DRIVE ‑prosessirefraktometri PR-23-SD mahdollistaa prosessin yksittäisten vaiheiden toiminnan jatkuvan seurannan. Liuenneiden aineiden kokonaismäärän muutokset massan syöttö- ja poistolinjoissa sekä suodoksen tulo- ja poistolinjoissa voidaan havaita välittömästi.

Kun liuenneiden aineiden kokonaismäärän putkensisäisiä mittauksia on saatu sopivasti, voidaan laskea ja optimoida ruskean massan pesun muuttujat, kuten optimaalinen laimennuskerroin (DF), korvaussuhde (DR), suhteellinen pesuhäviö (1-Y) sekä koko tehtaan tehokkuuskerroin (E). Näin voidaan toteuttaa ylätason ohjaus, jolla saadaan hyödynnettyä ruskean massan pesutoimintojen kokonaisvaltaisen optimoinnin edut.

Tyypillisiä sovelluksia ruskean massan pesussa

Keittimen pesualue ja puskulinja
Sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus puskulinjalla keittimen jälkeen mahdollistaa diffuusorin toiminnan valvonnan. Muiden mittausten ohella (esimerkiksi suodos ja huuhteluliuos) tämä tarjoaa tehtaalle mahdollisuuden hallita pesualueen tehokkuutta. Lisäksi liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus puskulinjalla mahdollistaa keittimien tehokkuuden valvonnan, jolloin voidaan varmistaa oikea pitoisuus. Näiden mittausten yhdistelmä helpottaa keittimen massatasapainon jatkuvaa laskentaa.

Sellun syöttö pesulaitteisiin
Tarkka ja reaaliaikainen liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaus syötesellusta mahdollistaa nopean reagoinnin prosessin muutoksiin ja estää häiriöiden kertautumisen seuraavissa pesuvaiheissa. Prosessimuuttujia, kuten laimennuskerrointa, voidaan säätää sellusyötteen ominaisuuksien mukaan, ja massatasapainoja voidaan valvoa jatkuvasti. 

Pesuvaihe
Tässä vaiheessa liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaukset parantavat hallintaa ja auttavat määrittämään optimaalisen laimennuskertoimen, toiminnan oikean yhdenmukaisuuden sekä optimaalisen kiintoaineiden pitoisuuden virtauksessa soodakattilaan. Tämä ehkäisee liiallista veden kulutusta pesulaitteissa ja vähentää siten haihduttimen energian tarvetta ja korvauskemikaalien tarvetta. 

Sellu ligniinin poistoon hapella (OD) 
OD-prosessin kustannukset ja suorituskyvyn voi optimoida putkensisäisillä liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittauksilla. Pesuhäviön vähentäminen reaktoreihin syötettävässä sellussa vähentää alkalin määrää. Alkali kulutetaan orgaanisten happojen neutralointireaktioissa. Lisäksi reaktorin lämpötila voidaan optimoida ja hapen määrää voidaan vähentää. 

Sellun poisto valkaisuun
Luotettavat ja jatkuvat pesuhäviön mittaukset poistosellussa mahdollistavat pesuprosessin onnistumisen hallinnan. Minimoimalla pesuhäviö voidaan optimoida seuraavat prosessin vaiheet. Pienempi pesuhäviö poistosellussa parantaa sellun laatua ja vähentää myös kemikaalien tarvetta valkaisuvaiheessa. Luotettavat mittaukset edistävät ympäristöystävällisyyttä ja voivat vähentää poisteiden käsittelykustannuksia

Putkensisäisen mittauksen ja prosessinohjauksen edut ruskean massan pesuprosessissa

 • Jatkuva pesutehokkuuden hallinta 
 • Parempi hapella tapahtuvan ligniinin poiston sekä valkaisun suorituskyky 
 • Pienempi lisäreagenssien kulutus seuraavissa valkaisuvaiheissa 
 • Parantunut sellun laatu 
 • Vähemmän haitallisten orgaanisten yhdisteiden muodostumista valkaisuvaiheessa, vähemmän kuormitusta poisteen käsittelylle 
 • Parempi keittokemikaalien (Na ja S) ja puupohjaisten liuenneiden orgaanisten aineiden talteenotto 
 • Parempi soodakattilan tehokkuus 
 • Optimoitu energian käyttö 
 • Parempi pesulaitteiden mekaaninen toiminta ja pidempi käyttöikä 
 • Parempi prosessin suoritettavuus 
 • Kohtuullinen alkuinvestointi, maksaa itsensä takaisin suhteellisen nopeasti, noin 3–6 kuukaudessa 

Lisätietoja

Sovellukset sellun ja paperin käsittelyssä

Sulfaattimenetelmän kemikaalien talteenoton ja kuitulinjan sekä ruskean massan pesun prosessien tehokkuutta voi parantaa merkittävästi, kun kuiva-ainepitoisuus mitataan inline reaaliajassa. Lataa sovelluskuvauksemme, josta saat lisätietoja.

Eikö sovellustasi ole luettelossa?

Eikö sovellustasi ole luettelossa?

Tässä on listattu vain joitakin esimerkkejä refraktometrin käyttösovelluksista. Luvassa on satapäin lisää!

Sovellusasiantuntijamme auttavat sinua. Kerro lisätietoja täyttämällä lomake tai ota meihin yhteyttä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Nesteiden pitoisuuksien mittaaminen

Vaisala tarjoaa laajan valikoiman räätälöityjä tuotteita eri alojen nestemittaustarpeisiin . Lue lisää refraktometriteknologiasta ja sen käyttökohteista ja tutustu tuotemateriaalikirjastoomme.