Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2021

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.30 alkaen Tapahtumakeskus Koskenrannassa, osoitteessa Katariina Saksilaisen katu 9, 00560 Helsinki. Vaisalan osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Vaisalan hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.  

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta suoratoistona tällä sivulla myöhemmin julkaistavan linkin kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.  

Kokouksen aikana osakkaat voivat lähettää kysymyksiä chat-toiminnon kautta kokouksen jälkeen pidettävään erilliseen kysymys- ja vastausosioon.  Kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain tarkoittamat kysymykset pitää esittää etukäteen yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Yhtiökokouksen jälkeisessä moderoidussa kysymys- ja vastausosiossa yhtiön edustajat keskustelevat chat-toiminnon kautta tulleista kysymyksistä ja kommenteista. Tämä kysymys- ja vastausosio ei ole osa yhtiökokousta. 

Kokouspäivä 30.3.2021 klo 16:30
Täsmäytyspäivämäärä 18.3.2021
Hallintarekisterin siirto 25.3.2021 klo 10:00
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 1.4.2021
Osingonmaksun maksupäivä 12.4.2021
Vastaehdotuksien vastaanotto loppuu 24.2.2021 klo 16:00
Vastaehdotukset julkaistaan 26.2.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 26.2.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuu 23.3.2021 klo 16:00
Kysymyksien vastaanotto loppuu 15.3.2021 klo 16:00
Kysymyksien vastaukset julkaistaan  19.3.2021


Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2021 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajat voivat osallistua vain äänestämällä etukäteen alla esitetyllä tavalla ja osakkeenomistajien oikeudella lähettää etukäteen vastaehdotuksia tai kysymyksiä yhtiölle. Tällä tavoin Vaisala pyrkii järjestämään kokouksen Covid-19-pandemian aikana varmistaen osakkeenomistajiensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä turvallisuuden. 

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 26.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Käytettäessä muuta kuin yhtiön nimeämää asiamiestä tulee lisäksi ilmoittaa mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot kuten nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle, Euroclear Finland Oy:lle tai yhtiön nimeämälle asiamiehelle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.2.2021–23.3.2021 välisenä aikana seuraavasti: 

 1. Sähköinen ennakkoäänestys  
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
llmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.  
 
2. Postitse tai sähköpostitse  
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].  

Äänestyslomake on saatavilla alla olevassa dokumenttikirjastossa 26.2.2021 alkaen.

3. Toimittamalla äänestysohjeet riippumattomalle asiamiehelle
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus halutessaan käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa yhtiön nimeämä riippumaton asiamies asianajaja, counsel Janni Hiltunen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla alla olevasta dokumenttikirjastosta viimeistään 26.2.2021 kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Tämä tai vastaava tieto on toimitettava 22.3.2021 mennessä:

Postitse: Asianajaja, Counsel Janni Hiltunen, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös yhtiön osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään yhtiön tarjoamaa riippumatonta valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n asianajaja, counsel Janni Hiltunen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat eivät voi esittää kysymyksiä tai vastaehdotuksia valtakirjapalvelun kautta.
Mikäli osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa muun henkilön kuin yhtiön asettaman asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa, mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Aaltonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.  

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 24.2.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä verkkosivuilla viimeistään 26.2.2020.  

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 15.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä verkkosivuilla viimeistään 19.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.  

Lisätietoja osoitteesta [email protected] 

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouskutsu 2021
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2021
Palkitsemisraportti 2020
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020
Valtakirja äänestysohjeineen
Ennakkoäänestyslomake

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllämainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Yhtiökokousarkisto

2020 Yhtiökokous

2019 Yhtiökokous

2018 Yhtiökokous

2017​ Yhtiökokous

2016​ Yhtiökokous

​2015 Yhtiökokous

2014 Yhtiökokous

2013 Yhtiökokous

2012 Yhtiökokous

2011 Yhtiökokous

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.

Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.