Yhtiökokoukset

Yhtiökokous

Vaisala Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän tiistaina 28.3.2023. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi
Osakkeenomistajan ehdotukset osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n nojalla yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi perusteluineen ja päätösehdotuksineen tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 20.1.2023.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen Vaisala Oyj, Hallituksen sihteeri,  Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiö[email protected]

 

**************************************************************************************

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllä mainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Yhtiökokous 2022


Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 29.3.2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,68 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2022 ja maksupäivä 11.4.2022.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 008 487 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 29.9.2023 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 29.3.2026 saakka.
 

Kokouspäivä 29.3.2022 klo 16:30
Täsmäytyspäivämäärä 17.3.2022
Hallintarekisterin siirto 24.3.2022 klo 10:00
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 31.3.2022
Osingonmaksun maksupäivä 11.4.2022
Vastaehdotuksien vastaanotto loppuu 23.2.2022 klo 16:00
Vastaehdotukset julkaistaan 25.2.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 25.2.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuu 22.3.2022 klo 16:00
Kysymyksien vastaanotto loppuu 14.3.2022 klo 16:00
Kysymyksien vastaukset julkaistaan  18.3.2022

 

Tietosuojaseloste

Pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouskutsu 2022
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2022
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirja äänestysohjeineen
Vuosiraportti 2021
Palkitsemisraportti 2021
 

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa

Uudet säännökset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta soveltuvat 1.1.2021 alkaen.

Uusien säännösten mukaan hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavasta osingosta peritään 35 % lähdevero, elleivät määrätyt edellytykset alemman lähdeverokannan soveltamiseksi täyty.

Alempaa lähdeverokantaa voidaan soveltaa, mikäli osingonmaksuketjussa oleva säilyttäjä on rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin ja vahvistaa alemman lähdeverokannan soveltuvan tiettyyn osinkoerään, ottaen samalla vastatakseen tietyistä velvollisuuksista Verohallinnolle. Tällöin rekisteröitynyt säilyttäjä kerää alemman lähdeverokannan soveltamiseksi tarvittavan dokumentaation.

Jos säilytysketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää tai rekisteröitynyt säilyttäjä ei vahvista alemman lähdeverokannan soveltuvan, rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan Suomesta saamista hallintarekisteröidyille osakkeille maksetusta osinkotuloista pidätetään 35 prosentin lähdevero.

Lähdeveroa, joka ylittää soveltuvan verokannan, on mahdollista hakea palautettavaksi osinkotulon maksuvuoden jälkeen Verohallinnolta. Hakemuksen voi tehdä joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti.

Voit myös pyytää lähdeveron oikaisemista rekisteröityneen säilyttäjäsi kautta mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Otathan yhteyttä säilyttäjääsi lisätietojen osalta.

Huomioithan, että Vaisala Oyj ei käsittele maksuvuoden aikaisia muutoksia sovellettuun lähdeverotukseen, avusta lähdeverojen takaisinhaussa eikä myöskään neuvo osakkeenomistajia palautusprosessin osalta.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:
•    sähköpostilla [email protected] (vain yrityksille); tai
•    Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille).

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta toimitetaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätys. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään lähtökohtaisesti normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.

 

Yhtiökokousarkisto

2021 Yhtiökokous

2020 Yhtiökokous

2019 Yhtiökokous

2018 Yhtiökokous

2017​ Yhtiökokous

2016​ Yhtiökokous

​2015 Yhtiökokous

2014 Yhtiökokous

2013 Yhtiökokous

2012 Yhtiökokous

2011 Yhtiökokous

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.

Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.