Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2020

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.6.2020 klo 16.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Vaisalan osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Vaisalan hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö päätti ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.  

Tallenne yhtiökokouksesta alla:Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 22.5.2020
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan merkintä tilapäiseen osakasluetteloon 29.5.2020 klo 10:00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 11.5.2020
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys loppuu 27.5.2020 klo 16:00
Vastaehdotuksien vastaanotto loppuu

8.5.2020 klo 16:00

Vastaehdotukset julkaistaan 11.5.2020
Kysymyksien vastaanotto loppuu 19.5.2020 klo 16:00
Kysymyksien vastaukset julkaistaan 25.5.2020
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 5.6.2020
Osingonmaksun maksupäivä 12.6.2020

 

Kysymyksiä
Kysymys:
Kysyisin voisiko lyhyen- ja pitkäaikaisen palkitsemispolitiikan suorituskriteerejä tarkentaa ja voisiko käytettyjä kriteereitä julkaista ainakin jälkikäteen sekä voisiko nyt käytetyistä kriteereistä antaa esimerkkejä? Nyt kriteerit ovat varsin yleisellä tasolla, joten tarkennukset auttaisivat arvioimaan palkitsemista. 2019 vuosikertomuksessa ilmoitetut kulut osakepalkkiojärjestelmistä ovat olleet merkittäviä viime vuosina. Viimeiseltä kolmelta vuodelta osakepalkkiojärjestelmistä kulut ovat ollut yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Onko järjestelmään tulossa muutoksia, jotta kulut pysyisivät kohtuullisina jatkossa? 

Vastaus:
Vaisalan lyhyen aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja liikevaihto. Näiden lisäksi voidaan käyttää liiketoiminnalle kriittisiä mittareita kuten toimitusvarmuus. 
Vaisalan pitkän aikavälin palkitsemisen mittareita ovat liiketulos ja osakkeen kokonaistuotto. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitetason kokonaiskustannus on pysynyt samalla tasolla viime vuosina tehdyissä ohjelmissa. Vuonna 2018 osakepalkkiojärjestelmien laskentasäännöt muuttuivat mutta vuoteen 2017 saakka ohjelman rahaosuuden kustannus arvostettiin tilinpäätöspäivän osakekurssilla, jolloin kuluvaikutus saattoi muuttua merkittävästi ohjelman aikana.

Dokumentit

Kokouksen pöytäkirja
Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirjamalli
Yhtiökokouskutsu 
Hallituksen esitykset kokoukselle
Tilinpäätöstiedote 2019
Antti Jääskeläinen CV
Palkitsemispolitiikka
Vuosiraportti 2019

 

Tietosuojaseloste

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllämainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Yhtiökokousarkisto

2019 Yhtiökokous

2018 Yhtiökokous

2017​ Yhtiökokous

2016​ Yhtiökokous

​2015 Yhtiökokous

2014 Yhtiökokous

2013 Yhtiökokous

2012 Yhtiökokous

2011 Yhtiökokous

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§


Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014

Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.

Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.