Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2024

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 Vaisala Oyj:n pääkonttorissa. Osingoksi vahvistettiin 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2024 ja maksupäivä 12.4.2024.

Videotallenne yhtiökokouksesta
Kokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu
Hallituksen ehdotukset 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemispolitiikka 2024
Ansioluettelo, Annica Bresky
Ansioluettelo, Lotte Rosenberg
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosiraportti 2023

Tietosuojaseloste

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Vaisalan ylin päättävä elin, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttää ääni-, puhe- ja kyselyoikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa. Jos yllä mainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Vaisala ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle. Vaisalan johtoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Vaisalan osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vaisala julkaisee kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai muulla hallituksen päättämällä tavalla tai toimittaa kokouskutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi Vaisala julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön verkkosivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa

Uudet säännökset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta soveltuvat 1.1.2021 alkaen.

Uusien säännösten mukaan hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavasta osingosta peritään 35 % lähdevero, elleivät määrätyt edellytykset alemman lähdeverokannan soveltamiseksi täyty.

Alempaa lähdeverokantaa voidaan soveltaa, mikäli osingonmaksuketjussa oleva säilyttäjä on rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin ja vahvistaa alemman lähdeverokannan soveltuvan tiettyyn osinkoerään, ottaen samalla vastatakseen tietyistä velvollisuuksista Verohallinnolle. Tällöin rekisteröitynyt säilyttäjä kerää alemman lähdeverokannan soveltamiseksi tarvittavan dokumentaation.

Jos säilytysketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää tai rekisteröitynyt säilyttäjä ei vahvista alemman lähdeverokannan soveltuvan, rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan Suomesta saamista hallintarekisteröidyille osakkeille maksetusta osinkotuloista pidätetään 35 prosentin lähdevero.

Lähdeveroa, joka ylittää soveltuvan verokannan, on mahdollista hakea palautettavaksi osinkotulon maksuvuoden jälkeen Verohallinnolta. Hakemuksen voi tehdä joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti.

Voit myös pyytää lähdeveron oikaisemista rekisteröityneen säilyttäjäsi kautta mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Otathan yhteyttä säilyttäjääsi lisätietojen osalta.

Huomioithan, että Vaisala Oyj ei käsittele maksuvuoden aikaisia muutoksia sovellettuun lähdeverotukseen, avusta lähdeverojen takaisinhaussa eikä myöskään neuvo osakkeenomistajia palautusprosessin osalta.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta toimitetaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätys. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään lähtökohtaisesti normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.

 

Yhtiökokousarkisto

  Tietosuojaseloste

  Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

  Laatimispäivänmäärä: 17.1.2014

  Henkilötietoja kerätään henkilön ilmoittautuessa Vaisala Oyj:n varsinaiseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Euroclear Finland Oy.

  Henkilötietoja pyydetään, jotta voidaan varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja tarkistaa henkilön olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

  Tietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänilippujen laatimiseksi sekä mahdollisen äänestämisen hoitamiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi tulee osallistujaluettelo, joka muodostuu tämän rekisterin perusteella niistä henkilöistä, jotka saapuvat kokoukseen. Osallistujaluettelo ei sisällä muita tietoja kuin osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet sekä osake- ja äänimäärät. Rekisterin käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen.

  Henkilötietojen käsittely ulkoistetaan Euroclear Finland Oy:lle henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdan 7 perusteella. Jos osakkeenomistaja ilmoittautuu internetin kautta, Euroclear Finland Oy toimii tietojen keräämisen teknisenä toteuttajana. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

  Vaisalan tietosuojaseloste