Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita strategian toteutukseen ja liiketoimintaan liittyviä olennaisia riskejä. Vaisalan hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka kattaa yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Politiikan avulla varmistetaan yhtiön henkilöstön, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus.

Hallitus määrittää ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan  politiikan ja prosessien noudattamista.

Riskienhallinta on integroitu tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin sisällyttämällä riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja  raportointitoimenpiteet ydinprosesseihin. Olennaisimmat riskit raportoidaan johtoryhmälle vuosineljänneksittäin ja tarkastusvaliokunnalle  vuosittain. Erilaiset riskit voivat vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan epäsuotuisasti. Tämän luvun lista kuvaa osaa näistä riskeistä, niiden mahdollisia  vaikutuksia sekä Vaisalan keinoja hallita niitä. Riskien todennäköisyydet ja vaikutukset ovat pienen asiantuntijaryhmän tekemiä arvioita. Todennäköisyyksien tai vaikutusten arvioinnissa ei ole käytetty kvantitatiivisia menetelmiä

 

Vastuullisuuteen liittyvät riskit


Ympäristö
Arvioimme ympäristöriskejä säännöllisesti osana ympäristöjärjestelmäämme. Toimintamme merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin poikkeus- tai hätätilanteisiin, joista voi aiheutua paikallista vahinkoa ympäristölle. Näitä riskejä hallitaan osana hätätilannevalmiuttamme ja vaarallisten aineiden hallintaprosesseja. Ilmastonmuutoksen on puolestaan todettu kasvattavan tiettyjen riskien (H4 ja O1 oheisessa taulukossa) todennäköisyyttä. Toisaalta ilmastonmuutos luo Vaisalalle liiketoimintamahdollisuuksia


Sosiaaliset ja henkilöstöasiat
Henkilöstöriskit liittyvät yksilöiden työterveyteen ja -tapaturmiin sekä yrityksen kykyyn säilyttää osaavat työntekijät ja hankkia uusia osaajia. Riskejä hallitaan kehittämällä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista, seuraamalla työtyytyväisyyttä ja tarjoamalla merkityksellistä työtä, oppimismahdollisuuksia ja yhdenvertainen työympäristö


Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta
Ihmisoikeus-, korruptio- ja lahjontariskit kohdistuvat yrityksen maineeseen, brändiin ja kykyyn houkutella huippuosaajia. Muita mahdollisia seurauksia ovat oikeusprosessit, rangaistukset, sopimusten peruuntuminen ja poissulkeminen tarjouskilpailuista. Riskejä hallitaan valitsemalla kumppanit huolellisesti, edellyttämällä työntekijöiltä ja kumppaneilta sitoutumista Vaisalan toimintaperiaatteiden tai toimittajien toimintaperiaatteiden sekä korruptionvastaisten ohjeiden noudattamiseen ja kouluttamalla heitä näiden sisällöistä. Lisäksi toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista seurataan muun muassa auditointien ja tarkastusten avulla.

Vuosiraportti 2022

Man on a cliff

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Inflatorinen ympäristö ja geopoliittinen tilanne mukaan lukien Ukrainassa käytävä sota vaikuttavat taloustilanteeseen ja lisäävät riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Meeting

Riskikartta

Vaisalan liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia sekä miten Vaisala pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.
 

Plane

Vaisala sijoituskohteena

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi.