Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita strategian toteutukseen ja liiketoimintaan liittyviä olennaisia riskejä. Vaisalalla on riskienhallintapolitiikka, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt ja joka kattaa yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Politiikan tavoitteena on varmistaa yhtiön henkilöstön, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus.

Hallitus määrittää ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuuden. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan politiikan ja prosessien noudattamista. Riskienhallinnan ohjausryhmässä on mukana edustajia tärkeimmistä sisäisistä sidosryhmistä. Ohjausryhmä on vastuussa riskienhallintaprosessin toiminnan
käytännön tason valvonnasta. Sen tehtävänä on myös varmistaa, että kaikki merkittävät riskit tunnistetaan ja raportoidaan ja että niihin reagoidaan kaikilla tarvittavilla organisaation tasoilla ja kaikissa toimipaikoissa.

Riskienhallinta on integroitu tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin. Tämä saavutetaan sisällyttämällä soveltuvat riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointitoimenpiteet ydinprosesseihin. Olennaisimmat riskit raportoidaan johtoryhmälle vuosineljänneksittäin ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain.

 

Vastuullisuuteen liittyvät riskit


Ympäristö
Arvioimme ympäristöriskejä säännöllisesti osana ympäristöjärjestelmäämme. Toimintamme merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin poikkeus- tai hätätilanteisiin, joista voi aiheutua paikallista vahinkoa ympäristölle. Näitä riskejä hallitaan muun muassa osana hätätilannevalmiuttamme ja vaarallisten aineiden hallintaprosesseja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset on otettu riskiarvioinneissa huomioon ja ilmastonmuutoksen on todettu kasvattavan tiettyjen riskien (H4 Luonnonmullistus, epidemia, yhteiskunnallinen levottomuus, terrorismi sekä O1 Toimittajiin liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuden riskit) todennäköisyyttä. Poikkeukselliset sääolosuhteet, entistä tuhoisammat myrskyt, tulvat ja kuivuudet voivat toisaalta luoda Vaisalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sosiaaliset ja henkilöstöasiat
Henkilöstöriskit liittyvät yksilötasolla työterveyteen ja työtapaturmiin sekä yrityksen tasolla kykyyn säilyttää osaavat työntekijät ja hankkia uusia osaajia. Riskejä hallitaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmällä ja sen jatkuvalla kehittämisellä, huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista, tarjoamalla merkityksellistä työtä, oppimismahdollisuuksia ja yhdenvertainen
työympäristö sekä seuraamalla työtyytyväisyyttä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta
Ihmisoikeusloukkauksiin sekä korruptioon ja lahjontaan liittyvät riskit kohdistuvat yrityksen maineeseen, brändiin ja kykyyn houkutella huippuosaajia työntekijöiksi. Muita mahdollisia seurauksia riskien toteutumisesta ovat oikeusprosessit, rangaistukset, sopimusten peruuntuminen ja poissulkeminen tarjouskilpailuista. Riskejä hallitaan toistuvilla ja pakollisilla
toimintaperiaatekoulutuksilla ja tarkastusten avulla. Toimittajiamme koskevat toimittajien toimintaperiaatteet, jotka asettavat vaatimustason heidän toiminnalleen. Muut keskeiset kumppanimme, kuten jakelijat ja agentit, ovat sitoutuneet toimintaperiaatteidemme noudattamiseen, jota arvioidaan ja seurataan.

Vuosiraportti 2019