Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita strategian toteutukseen ja liiketoimintaan liittyviä olennaisia riskejä. Vaisalan hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka kattaa yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Politiikan avulla varmistetaan yhtiön henkilöstön, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus.


Hallitus määrittää ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan politiikan ja prosessien noudattamista. Riskienhallinnan ohjausryhmä vastaa riskienhallinnan käytännön valvonnasta ja varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan ja raportoidaan ja että niihin reagoidaan asianmukaisesti.


Riskienhallinta on integroitu tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin sisällyttämällä riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointitoimenpiteet ydinprosesseihin. Olennaisimmat riskit raportoidaan johtoryhmälle vuosineljänneksittäin ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain.

 

Vastuullisuuteen liittyvät riskit


Ympäristö
Arvioimme ympäristöriskejä säännöllisesti osana ympäristöjärjestelmäämme. Toimintamme merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin poikkeus- tai hätätilanteisiin, joista voi aiheutua paikallista vahinkoa ympäristölle. Näitä riskejä hallitaan osana hätätilannevalmiuttamme ja vaarallisten aineiden hallintaprosesseja. Ilmastonmuutoksen on puolestaan todettu kasvattavan tiettyjen riskien (H4 ja O1 oheisessa taulukossa) todennäköisyyttä. Ilmastonmuutoksen poikkeukselliset sääolosuhteet, myrskyt, tulvat ja kuivuus voivat toisaalta luoda Vaisalalle liiketoimintamahdollisuuksia.


Sosiaaliset ja henkilöstöasiat
Henkilöstöriskit liittyvät yksiköiden työterveyteen ja -tapaturmiin sekä yrityksen kykyyn säilyttää osaavat työntekijät ja hankkia uusia osaajia. Riskejä hallitaan kehittämällä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista, seuraamalla työtyytyväisyyttä ja tarjoamalla merkityksellistä työtä, oppimismahdollisuuksia ja yhdenvertainen työympäristö.


Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta
Ihmisoikeus-, korruptio- ja lahjontariskit kohdistuvat yrityksen maineeseen, brändiin ja kykyyn houkutella huippuosaajia. Muita mahdollisia seurauksia ovat oikeusprosessit, rangaistukset, sopimusten peruuntuminen ja poissulkeminen tarjouskilpailuista. Riskejä hallitaan toistuvilla ja pakollisilla toimintaperiaatekoulutuksilla sekä tarkastuksilla. Valitsemme kumppanimme tarkasti ja varmistamme heidän vastuullisuutensa. Toimittajien toimintaperiaatteet asettavat heille vaatimustason. Muut kumppanimme, kuten jakelijat ja agentit, ovat sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteitamme. Kaikkien kumppaneidemme toimintaperiaatteiden noudattamista arvioidaan ja seurataan.

Vuosiraportti 2021

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskikartta

Plane

Vaisala sijoituskohteena