Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita strategian toteutukseen ja liiketoimintaan liittyviä olennaisia riskejä. Vaisalan hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka kattaa yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Politiikan avulla varmistetaan yhtiön henkilöstön, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus.

Hallitus määrittää ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan politiikan ja prosessien noudattamista.

Riskienhallinta on integroitu tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin sisällyttämällä riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointitoimenpiteet ydinprosesseihin. Olennaisimmat riskit raportoidaan johtoryhmälle vuosineljänneksittäin ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain.

Vastuullisuuteen liittyvät riskit

Ympäristö

Arvioimme ympäristöriskejä säännöllisesti osana ympäristöjärjestelmäämme. Toimintamme merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin poikkeus- tai hätätilanteisiin, joista voi aiheutua paikallista vahinkoa ympäristölle. Näitä riskejä hallitaan osana hätätilannevalmiuttamme ja vaarallisten aineiden hallintaprosesseja. Ilmastonmuutoksen on puolestaan todettu kasvattavan tiettyjen riskien todennäköisyyttä. Toisaalta ilmastonmuutos luo Vaisalalle liiketoimintamahdollisuuksia.

Sosiaaliset ja henkilöstöasiat

Henkilöstöriskit liittyvät yksilöiden työterveyteen ja -tapaturmiin sekä yrityksen kykyyn säilyttää osaavat työntekijät ja hankkia uusia osaajia. Riskejä hallitaan kehittämällä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, huolehtimalla työntekijöiden hyvinvoinnista, seuraamalla työtyytyväisyyttä ja tarjoamalla merkityksellistä työtä, oppimismahdollisuuksia ja yhdenvertainen työympäristö.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta

Ihmisoikeus-, korruptio- ja lahjontariskit kohdistuvat yrityksen maineeseen, brändiin ja kykyyn houkutella huippuosaajia. Muita mahdollisia seurauksia ovat oikeusprosessit, rangaistukset, sopimusten peruuntuminen ja poissulkeminen tarjouskilpailuista. Riskejä hallitaan valitsemalla kumppanit huolellisesti, edellyttämällä työntekijöiltä ja kumppaneilta sitoutumista Vaisalan toimintaperiaatteiden tai toimittajien toimintaperiaatteiden sekä korruptionvastaisten ohjeiden noudattamiseen ja kouluttamalla heitä näiden sisällöistä. Lisäksi toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista seurataan muun muassa auditointien ja tarkastusten avulla.

Vuosiraportti 2023

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Image


Geopoliittisessa tilanteessa, inflatorisessa ympäristössä ja koroissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa taloustilanteeseen ja lisätä riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriöitä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Tilapäinen komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien pitkät käyttökatkot voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024, 3.5.2024

Riskikartta

Erilaiset riskit voivat vaikuttaa Vaisalan liiketoimintaan epäsuotuisasti. Alla oleva lista kuvaa osaa näistä riskeistä, niiden mahdollisia vaikutuksia sekä Vaisalan keinoja hallita niitä. Riskien todennäköisyydet ja vaikutukset ovat pienen asiantuntijaryhmän tekemiä arvioita. Todennäköisyyksien tai vaikutusten arvioinnissa ei ole käytetty kvantitatiivisia menetelmiä.

Image
Riskienhallinta 2023
Image
Riskienhallintakartta 2023

Vuosiraportti 2023
  

Vaisala sijoituskohteena

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa.

Lue lisää