Tiedonantopolitiikka

Vaisala sitoutuu aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Vaisala on pörssiyhtiö, jonka A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vaisala noudattaa Nasdaq Helsingin​, Finanssivalvonnan ja Euroopan Unionin sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi noudatamme Suomen arvopaperimarkkinalain ja muiden julkisten yhtiöiden toimintaa säätelevien lakien ja säännösten vaatimuksia sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita, yritysvastuupolitiikkaa ja toimintaperiaatteita.

Toimimme monilla eri maantieteellisillä alueilla ja pyrimme noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä. Näiden ollessa ristiriidassa keskenään, Suomen lait ja säännökset ovat etusijalla.