Hallitus

Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valinta

Hallitus huolehtii Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen ja voimassaolevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Hallituksen jäsenet

Ville Voipio, Vaisalan hallituksen jäsen

Ville Voipio

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Petri Castrén, Vaisalan hallituksen jäsen

Petri Castrén

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Hallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuus

Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen yhtiön kannalta mahdollisimman monipuolista osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä teknologioista, kansainvälisistä suhteista, globaalista liiketoiminnasta ja strategisesti merkittävistä toimialoista. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Lisäksi hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja jäsenillä tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Tavoitteena on, että hallituksessa on kumpaakin sukupuolta vähintään 25 %.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain henkilökohtaisen yleisarvion perusteella, jossa otetaan huomioon jäsenen itsensä antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan voidaanko jäsentä pitää riippumattomana.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, työskentelytapojaan sekä monimuotoisuustavoitteidensa toteutumista itsearviointikeskustelussa.

Valintansa jälkeen uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Perehdytykseen sisältyy ylimmän johdon esityksiä ja muuta tutustumista yhtiön toimintaan, joissa vastavalituille hallituksen jäsenille kerrotaan muun muassa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja pitkän aikavälin tavoitteista sekä merkittävistä taloudellisista, kirjanpidollisista ja riskienhallintaan liittyvistä seikoista.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Hallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettely

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa.

Hallitus toimii vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua englanninkielistä päätöspöytäkirjaa. Lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsen ei saa esteellisenä osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimusasian käsittelyyn tai sellaisen yhtiön ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat velvoitteet sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Vaisalan sisäpiiriohjeen säätämät rajoitukset ja velvoitteet. Hallituksen ja sen jäsenten on päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan toimittava yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä huolellisuusvelvoitetta ja tietoturvallisuutta noudattaen. Hallituksen kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille sähköisesti tietoturvavaateet täyttävän verkossa toimivan hallitusportaalin kautta. Kaikki hallitustyöskentelyyn liittyvät asiakirjat ja muut tiedot ovat luottamuksellista tietoa, ellei toisin erikseen todeta. Luottamuksellisuus säilyy hallitusjäsenyyden päätyttyä.

Koska hallituksen jäsenet säännönmukaisesti käsittelevät yhtiötä koskevia salassa pidettäviä tietoja yhtiön toimipaikan ulkopuolella, tulee hallituksen jäsenten noudattaa kaikessa tiedon käsittelyssä korostettua huolellisuusvelvoitetta. Tietoturvan varmistamiseksi hallitustyöskentelyssä käytetään sekä teknisiä keinoja että hyväksyttyihin menettelytapoihin liittyviä keinoja. Teknisinä keinoina edellytetään hallituksen jäsenten käytössä olevien tietokoneiden ja muiden laitteiden suojaamista henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, viruksentorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Menettelytapoihin liittyviä keinoja ovat tarpeettoman arkistoinnin kielto, tarpeettoman tulostamisen välttäminen, niin sanotun puhtaan pöydän politiikan noudattaminen, materiaalin julkisella paikalla tai avoimessa tilassa tapahtuvan tarpeettoman esille ottamisen välttäminen (sähköisesti tai tulosteena) sekä tietojen tietoturvallinen tuhoamistapa. Julkisella paikalla työskennellessä tietoturvasuojan (privacy filter) käyttö on pakollista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan se puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee. Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista.

Säännönmukaiset kokoukset ovat

 • tilinpäätöskokous
 • yhtiökokousta edeltävä kokous
 • järjestäytymiskokous
 • osavuosikatsauskokoukset (kaksi kpl)
 • puolivuosikatsauskokous
 • liiketoimintakatsaus- ja strategiakokous
 • toimintasuunnitelma-, budjetti- ja palkitsemisasiakokous.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat

 • päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta
 • päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
 • päättää johtoryhmän jäsenen valinnasta ja erottamisesta sekä toimenkuvasta toimitusjohtajan esityksestä
 • varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta
 • määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat
 • määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet
 • arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia
 • hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteet
 • tehdä tärkeimmät liiketoimintapäätökset kuten hyväksyä yrityskaupat, divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • asettaa investoinneille ja sitoumuksille hyväksymisrajat, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa
 • käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedote, ei-taloudellinen raportointi, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset sekä puolivuosikatsaus
 • valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaa
 • päättää johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä.

Hallituksen jäsenten velvollisuutena hallituksen (tai valiokunnan) jäsenen tehtäviä hoitaessaan on aina toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä sekä käyttää harkintaansa riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he kohtuudella uskovat olevan yhtiön etujen mukaista.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan ohjeistamana muu johto edustaa yhtiötä osakkeenomistajiin, sijoittajiin, tiedotusvälineisiin ja muihin sidosryhmiin nähden. Hallituksen jäsenet ohjaavat kolmansien osapuolien tiedustelut yleensä toimitusjohtajalle. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia hallituksen kokousten puheenjohtajana ja hallinnoida hallituksen työtä siten, että hallitukselle asetetut velvoitteet tulevat täytetyksi.

Puheenjohtajan tulee

 • huolehtia siitä, että aikataulun mukaiset kokoukset pidetään
 • huolehtia hallituksen koolle kutsumisesta ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa
 • huolehtia, että esitykset ja esityksiä tukeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille sovitussa ajassa ja riittävän ajoissa ennen kokousta
 • hyväksyä toimitusjohtajan valmistelema asialista
 • huolehtia kokousten ja päätösten dokumentoinnista
 • pitää yhteyttä toimitusjohtajaan ja seurata yhtiön liiketoiminnan hoitamista
 • vastata hallituksen työn arvioinnista.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Hallituksen asettamat valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat hallituksen jäsenten joukosta vuosittain valiokuntien vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Hallitus voi lisäksi asettaa valiokuntia ja työryhmiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, vaan hallitus on vastuussa niille antamistaan tehtävistä, ellei valiokunnan
työjärjestyksessä ole toisin päätetty. Valiokunnat pitävät kokouksistaan englanninkielistä pöytäkirjaa, jotka ovat hallituksen jäsenten saatavilla. Hallituksen sihteeri toimii valiokuntien sihteerinä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Tarkastusvaliokunta ja sen työjärjestys

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Valiokunta kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut Vaisalan vastuulliset henkilöt osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan valiokunnan
kutsusta. Valiokunta raportoi toimistaan hallitukselle kokoustaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Tarkastusvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat

 • käsitellä osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaus, tilinpäätöstiedote ja tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus
 • hyväksyä liikearvotestaukset
 • hyväksyä tilinpäätökseen, tilinpäätöstiedotteeseen, puolivuosikatsaukseen ja osavuosikatsauksiin sisältyvät olennaiset johdon arviot
 • valmistella osingonjakoehdotus
 • hyväksyä kirjanpito- ja laskentaperiaatteet sekä niiden muutokset
 • seurata muun kuin taloudellisen tiedon raportointia ja integroitua raportointia
 • seurata sisäistä tarkastusta
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja kustannusarvio
 • seurata ja arvioida taloudellista raportointiprosessia ja ennusteprosessia
 • seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen, riskienhallintajärjestelmän ja laatuauditoinnin tehokkuutta sekä hyväksyä niitä koskevat suunnitelmat
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamista
 • seurata yrityksen toimintaohjeen (Code of Conduct) noudattamista
 • seurata tilintarkastusta sekä tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja (KAM)
 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
 • seurata ja arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja etenkin tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista yhtiölle
 • seurata muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankkimista tilintarkastajalta
 • hyväksyä suunnitelma ja kustannusarvio muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankkimiseksi tilintarkastajalta
 • tarkistaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys
 • hyväksyä yrityksen rahoituspolitiikka ja seurata rahoitustilannetta
 • seurata yrityksen verotilannetta
 • seurata tietosuojaa ja tietoturvaa koskevien ohjeiden ja politiikkojen noudattamista
 • hyväksyä tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma ja arvioida toimintaansa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Petri Castrén, Vaisalan hallituksen jäsen

Petri Castrén

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Ville Voipio, Vaisalan hallituksen jäsen

Ville Voipio

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vastaa sellaisten henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän arviointiin sekä palkkio- ja kannustinjärjestelmiin.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja, lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään heitä itseään koskevia asioita. Muut Vaisalan vastuulliset henkilöt osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan valiokunnan kutsusta. Valiokunta raportoi toimistaan hallitukselle kokoustaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat

 • toimitusjohtajan palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
 • muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä palkkiojärjestelmien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
 • henkilöstön kehittämisen seuranta
 • henkilöstön työhyvinvoinnin, työterveyden ja turvallisuuden kehittymisen seuranta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet

Ville Voipio, Vaisalan hallituksen jäsen

Ville Voipio

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Petri Castrén, Vaisalan hallituksen jäsen

Petri Castrén

Hallituksen jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen