Sellu, paperi ja puu

Paranna jokaisen prosessivaiheen tuottavuutta

Vaisalan kuiva-ainepitoisuuden, kosteuden ja lämpötilan inline-mittausratkaisut auttavat täyttämään puupohjaisen metsäteollisuuden kestävyys- ja tehokkuusvaatimukset monenlaisissa käyttökohteissa. Teknologiamme auttavat paperikemikaaliyrityksiä, sulfaattikemikaaleja käyttäviä tehtaita, puolimekaanisia sellutehtaita sekä paperi- ja puutehtaita tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan halutut ominaisuudet sellu-, kartonki-, puu- ja puutavaratuotteissa. 

Linkkiä klikkaamalla voit lukea lisää mittausten tuomista eduista seuraavissa sovelluksissa: kemikaalien talteenotto sellun valmistuksessa, ruskean massan pesu, paperin valmistus sekä puun käsittely.

Inline-prosessinohjaussovellukset sulfaattimenetelmän kemikaalien talteenotossa

Vaikka sulfaattimenetelmän talteenottoprosessi on periaatteessa yksinkertainen, sitä on vaikea tehdä tehokkaasti ilman kunnollisia prosessimittauksia. Valikoimissamme on ulosvedettäviä Vaisala Polaris PR53SD ‑prosessirefraktometrejä, joilla voidaan mitata mustalipeän ja viherlipeän kuiva-aineita, nesteen tiheyttä, pitoisuutta ja titrautuvaa kokonaisalkalia kemikaalien talteenottoprosessissa ja optimoida paljon energiaa kuluttavia toimintoja. Tämän ansiosta haihduttimien kapasiteettia voidaan lisätä ja valkolipeän laatua voidaan parantaa säätämällä viherlipeän titrautuvaa kokonaisalkalia jatkuvasti kaustisointiprosessin aikana. Lisäksi soodakattilan turvallisuutta voidaan parantaa digitaalisella polttolipeän turvajärjestelmällä, kun mustalipeän kuiva-ainetta syötetään soodakattilan polttimiin.

LISÄTIETOJA

Inline-prosessinohjauksen sovellukset kuitulinjalla ja ruskean massan pesussa

Ruskean massan pesuprosessi on yksi tärkeimmistä sellutehtaan kannattavuuteen ja ympäristökuormaan vaikuttavista tekijöistä. Ruskean massan pesussa poistetaan sellun suspensiosta (ruskea massa) sekä orgaaniset että epäorgaaniset liuenneet aineet käyttämällä mahdollisimman vähän pesuliuosta ja vettä. Vaisala tarjoaa prosessirefraktometrit sellun suspension liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittaukseen ja seurantaan. 

Kun tehtaat optimoivat ruskean massan pesuprosessin ja kasvattavat mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta, ne saavuttavat välittömiä tuottoja, tuottavat puhtaampaa ja parempilaatuista sellua valkaisua varten ja optimoivat veden, kemikaalien ja energian käytön.

LISÄTIETOJA

Päällystysprosessinesteiden inline-pitoisuusmittaus ja kosteusmittaus paperitehtaassa

Paperia valmistettaessa on tärkeää hallita paperin päällystysprosessia sekä paperin kosteutta, jotta se on parhaalla mahdollisella tasolla loppukäyttöä, kuten painamista varten.

Vaisala tarjoaa prosessirefraktometrit päällysteseoksen valmistusta ja käyttöä varten, jotta keitetyssä tärkkelyksessä on oikea pitoisuus säilytystä varten ja jotta päällysteolosuhteet ja paperin laatu saadaan stabiloitua.

Lue lisää paperin pitoisuuksien inline-mittaamisesta paperin päällystysprosessissa

Yleensä paperimassaa ei mitata suoraan; kuivumisprosessia valvotaan ja hallitaan mittaamalla kosteus epäsuorasti huuvan ilmasta välttäen samalla huuvaan kertyvä liiallinen kosteus. Tämä mittaustapa on erityisen vaativa mikäli prosessissa on olemassa kondensoitumisriski yhdistettynä korkeisiin lämpötiloihin.

TUTUSTU KOSTEUSMITTAUSTUOTTEISIIN

Puun ja puutavaran kuivaus

Puun kuivaus on monimutkainen prosessi, jossa suhteellisen kosteuden mittauksella on tärkeä rooli. Säästä energiaa ja minimoi kustannukset valvomalla prosessien kosteutta. Vältä tuotteiden liikakuivaus ja energian tuhlaaminen. Jotta saat tarkat mittaustulokset, käytä oikeaa anturia, asenna mittauslaite oikein ja kalibroi laite säännöllisesti. Laske kustannussäästösi kokeilemalla kuivaussimulaattoriamme tai lue lisää

VAISALAN KUIVAUSSIMULAATTORI

Materiaalikirjasto

Webinaari

Viherlipeän titrautuvan kokonaisalkalin ja tiheyden reaaliaikainen mittaus sellun kaustisoinnissa prosessirefraktometrien avulla

Tässä englanninkielisessä webinaarissa saat tietoa erilaisista tavoista, joilla voit mitata ja säätää viherlipeän titrautuvaa kokonaisalkalia (TTA) ja tiheyttä kaustisointiprosessin aikana. 

Katso webinaari

Webinar

The importance of brown stock washing and dissolved solids optimization for pulp mill efficiency​

TDS changes in the feed and outlet stock lines, as well as in incoming and outgoing filtrate lines, can be detected immediately.

Register to watch

Webinaari

Tosielämän käyttötapauksia prosessinohjauksessa sekä vaikutukset ruskean massan pesussa ennen liuenneiden aineiden kokonaismäärän mittausteknologian käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeen

Painopiste on siinä, miten tehtaat ovat tunnistaneet pullonkaulat ja parantaneet kokonaistalouttaan käyttämällä optimaalista laimennuskerrointa. 

Katso webinaari

Webinar

Advantages of real-time dissolved solids content (TDS) measurement in fiber suspensions + implementation in individual BSW process steps and upper level process control

Experts will present advantages of real time dissolved solids measurement on specific focus points of the fiberline, as well as an optimization practice of the entire brown stock washing based on these unique measurement devices. 

Register to watch

Webinaari

Ruskean massan pesun ja mädättämön liuenneiden aineiden kokonaismäärän optimointi sellutehtaan toiminnan tehostamisessa

Optimaalisessa tapauksessa ruskean massan pesu poistaa mahdollisimman paljon liuenneita aineita mahdollisimman pienellä pesuliuoksen tai veden kulutuksella.

Katso webinaari

e-kirja

Ruskean massan pesun optimointi

Tiesitkö, että liuenneiden aineiden kokonaismäärä on ainoa mittari, joka kattaa sekä epäorgaaniset että orgaaniset aineet? Lue lisää tästä ruskean massan pesun mittausparametrista.

Lataa

Webinaari

Video – ruskean massan pesuun liittyvän webinaarisarjan kysymyksiä ja vastauksia

Tässä videoblogissa Kimmo Koivula ja David DiCorpo vastaavat refraktometrillä tehtäviä mittauksia, tuotemäärityksiä ja asennusta koskeviin kysymyksiin. 

Katso webinaari