Palkitseminen

Man and woman in office

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta hallitus esittää palkitsemispolitiikan (vähintään 4 vuoden välein) ja palkitsemisraportin (vuosittain) yhtiökokoukselle. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan rajoissa sekä toimitusjohtajan esityksen pohjalta muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä Vaisalassa otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa samoja periaatteita ja siinä otetaan huomioon tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelyiden piirissä.

Maaliskuussa 2023 pidetty yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenten 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen
Tiedot toimitusjohtaja Kai Öistämön nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa

Palkka Toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka, mukaanlukien peruspalkka ja luontoisedut, on 40 560 euroa kuukaudessa maaliskuusta 2023 alkaen. Hänellä on oikeus myös lomarahaan.
Lyhyen aikavälin kannustin Toimitusjohtaja on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA), liikevaihto ja ESG-tavoite. STI:n enimmäismäärä on 72% vuosipalkasta.
Osakeperusteiset palkkiot Toimitusjohtaja on suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien 2021-2023 ja 2022-2024 piirissä. Järjestelmät perustuvat ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä on 2021-2023 osakepalkkiojärjestelmästä 23 100 ja 2022-2024 osakepalkkiojärjestelmästä 20 000 Vaisala A-sarjan osaketta brutto. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024 ja 2025. Palkkioiden edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen Vaisalassa.
Osakeomistusvaatimus Toimitusjohtajan edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Lisäeläke Toimitusjohtaja kuuluu maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa kolmen kuukauden peruspalkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta.
Toimisuhteen päättäminen Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu erorahaan, joka vastaa kuutta kuukausipalkkaa.
Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta toimitusjohtajan esityksen sekä Vaisalan palkitsemisstrategian ja -periaatteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta (sisältäen peruspalkan ja tavanomaiset luontoisedut), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen aikavälin kannustimesta (STI) ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tiedot nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lyhyen aikavälin kannustin Johtoryhmän jäsenet ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA) ja liikevaihto sekä yksikkökohtaiset suoritusmittarit roolista riippuen. STI:n enimmäismäärä on 60% vuosipalkasta.
Osakeperusteiset palkkiot Johtoryhmän jäsenet ovat suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien piirissä. Järjestelmät perustuvat ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä 2021-2023 osakepalkkiojärjestelmästä on yhteensä 71 800 ja 2022-2024 osakepalkkiojärjestelmästä 61 000 Vaisalan A-sarjan osaketta brutto. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkion edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen Vaisalassa.
Osakeomistusvaatimus Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Lisäeläke Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa 2-3 kuukauden peruspalkkaa roolista riippuen. Lisäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän jäsenen vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.
Työsuhteen päättäminen Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on roolista riippuen 3-6 kuukautta molemmille osapuolille. 

 

 

Osakepalkkiojärjestelmät

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Osakepalkkiojärjestelmät on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Vuoden 2018 suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustui konsernin kannattavuuteen kyseisenä vuonna. Vuodesta 2019 eteenpäin suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät ovat perustuneet osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) ja konsernin kannattavuuteen järjestelmän kolmivuotisena kautena. Lisäosakepalkkiojärjestelmässä osakkeita ansaitaan hallituksen päättämissä omistusjaksoissa ja osallistujilla on mahdollisuus saada ns. lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti varoja etukäteen määritetyn summan Vaisalan A-sarjan osakkeisiin. Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä osakkeita ansaitaan hallituksen päättämissä sitouttamisjaksoissa ja osallistujilla on mahdollisuus saada etukäteen määritelty määrä ns. sidottuja osakkeita. Palkkiot maksetaan osittain Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Kauden 2019–2021 järjestelmästä eteenpäin Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus päätti 7.2.2018 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 27 avainhenkilölle 10.3.2021 maksettu palkkio vastasi 166 200 A-sarjan osaketta, 55 % enimmäismäärästä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmään kuuluneelle avainhenkilölle maksettiin palkkio, joka vastasi 923 A-sarjan osaketta. 10.3.2021 toimitusjohtaja Kai Öistämölle maksettiin palkkio, joka vastasi 8 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2018–2021 kuluja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 12.2.2019 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 42 avainhenkilölle 3.3.2022 maksettu palkkio vastasi 251 900 A-sarjan osaketta, 100 % enimmäismäärästä. Näistä osakkeista 2 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Lisäksi 3.3.2022 1 218 A-sarjan osaketta luovutettiin vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmiin 2020–2022 ja 2021–2023 kuuluneelle henkilölle. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 23 040 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 12.2.2020 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2020–2022 noin 45 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2023. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 240 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2023 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 28,65 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 5 529 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 17.12.2020 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2021–2023 noin 40 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2024. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 180 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2021 huhtikuusta vuoden 2024 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 32,10 euroa.

Hallitus päätti 17.2.2022 kolmen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2024 noin 40 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2025. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 161 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2025 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 41,45 euroa.

Lisäosakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2026 ja osakkeita ansaitaan 12–36 kuukauden mittaisissa omistusjaksoissa. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2026 ja osakkeita ansaitaan 12–36 kuukauden mittaisissa sitouttamisjaksoissa. Alkuperäisestä lisäosakepalkkiojärjestelmästä ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 100 000 A-sarjan osaketta. Lisäosakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2025 maaliskuuhun. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan sitouttamisajanjaksolle.

Vuonna 2022 osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat yhteensä 4,0 (5,0) miljoonaa euroa.