Palkat ja palkkiot

Vaisalan yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

Palkitsemisella kannustetaan työntekijöitä yksilöille ja tiimeille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, yritysten yleisesti käyttämä tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit. Kaikki työntekijät ovat bonusjärjestelmässä, jonka tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen. Vaisalan ylimmän johdon palkitsemiseen sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan sekä vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut bonukset, joiden tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen.

Vaisalan ylimmän johdon palkitsemiseen sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan sekä vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut bonukset, joiden tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen. Ylin johto on lisäksi mukana liiketuloksen kehitykseen perustuvissa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmissä.

Vaisalan hallitus hyväksyy vuosittain palkitsemisjärjestelmät ja niiden kohderyhmät. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot.

Hallituksen palkkiot

28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, suoriteperuste

1 000 euroa 2016 2015
Petra Lundström 41 40
Yrjö Neuvo 40 40
Mikko Niinivaara 44 40
Kaarina Ståhlberg (5.4.2016 alkaen) 34  
Maija Torkko (5.4.2016 saakka) 11 48
Pertti Torstila 35 35
Mikko Voipio (31.3.2015)   9
Raimo Voipio 50 50
Ville Voipio (31.3.2015 alkaen) 35 26
Yhteensä 290 288

 

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2016

Kappaletta A-osakkeita * K-osakkeita Yhteensä
Petra Lundström 600 - 600
Yrjö Neuvo 34 240 18 664 52 904
Mikko Niinivaara 1 800 - 1 800
Kaarina Ståhlberg 1 500 - 1 500
Pertti Torstila 1 800 - 1 800
Raimo Voipio 255 580 227 148 482 728
Ville Voipio 196 943 48 356 245 299
Yhteensä 492 463 294 168 786 631

* Osakeomistukset sisältävät hallituksen jäsenten lähipiirin sekä määräysvaltayhteisöjen omistamat osakkeet.

Johdon palkkiot​

Toimitusjohtaja

Vaisalan hallitus päättää Vaisalan toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014, 2015 ja 2016 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 72 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on hänen itsensä irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja työnantajan irtisanoessa 12 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan toimitusjohtajan kokonaispalkan mukaiset korvaukset.

Johtoryhmä

Vaisalan hallitus vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkkiot.

Johtoryhmän jäsenen kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014, 2015 ja 2016 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. Ryhmäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot, suoriteperuste

1 000 euroa

2016 2015
Palkka 494 491
Palkkiot 178 298
Osakekohtaiset palkkiot 315 126
Lakisääteinen eläke 135 99
Lisäeläke 116 116
Yhteensä 1 238 1 131

 

Muu johtoryhmä, suoriteperuste

1 000 euroa

2016 2015
Palkka 1 129 1 231
Palkkiot 355 375
Osakekohtaiset palkkiot 846 272
Lakisääteinen eläke 275 244
Lisäeläke 195 178
Yhteensä 2 800 2 300

Vaisala vuosikatsaus 2016

Osakepalkkiojärjestelmät

Vaisalan hallitus päätti 6.2.2013 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2013. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2013. Järjestelmästä ei maksettu palkkiota, koska ansaintajaksolle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet.

Vaisalan hallitus päätti 10.2.2014 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2014. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2014. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-sarjan osakkeilla, ja osin rahavaroilla keväällä 2017. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan ansaintajaksolle vuoden 2014 toukokuusta vuoden 2017 maaliskuuhun. Osakkeina maksettavan osuuden kustannus arvostetaan osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin 23,69 euroa ja rahana maksettavan osuuden kustannus arvostetaan tilinpäätöspäivän osakkeen päätöskurssiin. 31.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Tämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 43 412 Vaisala Oyj:n A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden.

Vaisalan hallitus päätti 18.12.2014 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2015. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2015. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2018. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan ansaintajaksolle vuoden 2015 toukokuusta vuoden 2018 maaliskuuhun. Osakkeina maksettavan osuuden kustannus arvostetaan osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin 24,16 euroa ja rahana maksettavan osuuden kustannus arvostetaan tilinpäätöspäivän osakkeen päätöskurssiin. 31.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Tämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 101 791 Vaisala Oyj:n A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden.

Vaisalan hallitus päätti 16.12.2015 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2016. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2019. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 200 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan ansaintajaksolle vuoden 2016 toukokuusta vuoden 2019 maaliskuuhun. Osakkeina maksettavan osuuden kustannus arvostetaan osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin 23,13 euroa ja rahana maksettavan osuuden kustannus arvostetaan tilinpäätöspäivän osakkeen päätöskurssiin. 31.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Tämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 95 060 Vaisala Oyj:n A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden.

Vaisalan hallitus päätti 10.2.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän ansaintakriteerinä on tietyn ajan jatkuva työ- tai toimisuhde. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla, ja osin rahavaroilla kolmessa yhtä suuressa erässä järjestelmän voimassaoloaikana. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 9 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan ansaintajaksolle vuoden 2016 toukokuusta vuoden 2018 maaliskuuhun. Osakkeina maksettavan osuuden kustannus arvostetaan osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin 23,13 euroa ja rahana maksettavan osuuden kustannus arvostetaan tilinpäätöspäivän osakkeen päätöskurssiin. Tämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 6 000 Vaisalan A-osaketta sisältäen rahaosuuden.

Vaisalan hallitus päätti 15.12.2016 uuden osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2017. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2020. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 200 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan ansaintajaksolle vuoden 2017 toukokuusta vuoden 2020 maaliskuuhun.

Osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut

Milj. euroa 2013 2014 2015 2016
Osakepalkkiojärjestelmä 2013 - - - -
Osakepalkkiojärjestelmä 2014   0,2 0,3 0,6
Osakepalkkiojärjestelmä 2015     0,5 1,1
Osakepalkkiojärjestelmät 2016       0,7