Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus esittää palkitsemispolitiikan (vähintään 4 vuoden välein) ja palkitsemisraportin (vuosittain) yhtiökokoukselle. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan rajoissa sekä toimitusjohtajan esityksen pohjalta muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä Vaisalassa otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa samoja periaatteita ja siinä otetaan huomioon tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Vaisala Palkitsemispolitiikka
Vaisala Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelyiden piirissä.

Maaliskuussa 2021 pidetty yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenten 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tiedot toimitusjohtaja Kai Öistämön nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa

Toimitusjohtajan palkitseminen  
Palkka Toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka, mukaanlukien peruspalkka ja luontoisedut, on 38 000 euroa kuukaudessa. Hänellä on oikeus myös lomarahaan.
Lyhyen aikavälin kannustin Toimitusjohtaja on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA) ja liikevaihto. STI:n enimmäismäärä on 72% vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintavuotta seuraavan vuoden maaliskuussa.
Osakeperusteiset palkkiot Toimitusjohtaja on suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 piirissä. Järjestelmä perustuu ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä on 23 100. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2024. Palkkion edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen Vaisalassa.
Erityispalkkio Toimitusjohtajan toimisopimus sisältää sopimuksen voimaantuloon liittyvän erityispalkkion. Hänellä on oikeus merkitä 8000 osaketta huhtikuussa 2021 ja 4000 osaketta huhtikuussa 2022. Palkkion ehtona on toimisuhteen jatkuminen Vaisalassa.
Osakeomistusvaatimus Toimitusjohtajan edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Lisäeläke Toimitusjohtaja kuuluu maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa kolmen kuukauden peruspalkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta.
Toimisuhteen päättäminen Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu erorahaan, joka vastaa kuutta kuukausipalkkaa.


 

 

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta toimitusjohtajan esityksen sekä Vaisalan palkitsemisstrategian ja -periaatteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta (sisältäen peruspalkan ja tavanomaiset luontoisedut), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen aikavälin kannustimesta (STI) ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tiedot nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Johtoryhmän palkitseminen

 
Lyhyen aikavälin kannustin Johtoryhmän jäsenet ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA) ja liikevaihto sekä yksikkökohtaiset suoritusmittarit roolista riippuen. STI:n enimmäismäärä on 60% vuosipalkasta. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintavuotta seuraavan vuoden maaliskuussa.
Osakeperusteiset palkkiot Johtoryhmän jäsenet ovat suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 piirissä. Järjestelmä perustuu ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä vaihtelee 5 500 - 15 400 roolista riippuen. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2024. Palkkion edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen Vaisalassa.
Osakeomistusvaatimus Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.
Lisäeläke Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa 2-3 kuukauden peruspalkkaa roolista riippuen. Lisäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän jäsenen vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.
Työsuhteen päättäminen Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on roolista riippuen 3-6 kuukautta molemmille osapuolille. 

 

 

 

Johtoryhmän jäsenille vuonna 2020 maksetut palkkiot

1000 euroa

Yhteensä
Palkka 1424
Lyhyen aikavälin kannustimet 805
Osakeperusteiset palkkiot 2606
Lisäeläke 245
Yhteensä 5079

 

Osakepalkkiojärjestelmät

Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. Osakepalkkiojärjestelmien kustannus on arvostettu tuloslaskelmissa vuoden 2017 tilinpäätökseen asti niin, että osakkeina maksetun  osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssiin ja rahana maksetun osuuden kustannus osakkeen tilinpäätöspäivän päätöskurssiin. Vuoden 2018 alusta alkaen sekä osakkeina että rahana maksetun osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssiin vähennettynä odotettavissa olevilla diskontatuilla osingoilla.

Hallitus päätti 16.12.2015 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2016. Ohjelman perusteella maksettava palkkio vastasi 49 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 30 henkilölle luovutettiin 5.3.2019 yhteensä 88 452 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 11,57 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2019 kuluja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 10.2.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän ansaintakriteerinä oli tietyn ajan jatkuva työ- tai palvelusuhde. Osakepalkkiojärjestelmä päättyi maaliskuussa 2018 ja kohderyhmään kuuluneille henkilöille maksettiin jäljellä olleet palkkiot, jotka olivat yhteensä 3 000 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2018 kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 15.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2017. Ohjelman perusteella maksettava palkkio vastasi 65 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 33 henkilölle luovutettiin 3.3.2020 yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin 1 734 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ohjelmaan kuuluneelle henkilölle ja toinen puoli palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 17,90 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2017–2020 kuluja yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 7.2.2018 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2018. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2021. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 320 000 A-sarjan osaketta, ja ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa 55 % enimmäistavoitteesta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2018 huhtikuusta vuoden 2021 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 27 henkilöä ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 166 200 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden. Myöntämispäivällä 1.10.2020 toimitusjohtaja Kai Öistämölle suunnattiin ohjelmasta 8 000 A-sarjan osaketta, joiden luovuttamisen ehtona on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin 461 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ohjelmaan kuuluneelle henkilölle ja toinen puoli palkkiosta maksettiin rahana.

Hallitus päätti 12.2.2019 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021. Järjestelmä on suunnattu noin 45 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2019–2021. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2022. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 330 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2019 huhtikuusta vuoden 2022 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 44 henkilöä. Myöntämispäivällä 1.10.2020 toimitusjohtaja Kai Öistämölle suunnattiin ohjelmasta 4 000 A-sarjan osaketta, joiden luovuttamisen ehtona on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

Hallitus päätti 12.2.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2020–2022. Järjestelmä on suunnattu noin 45 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2020–2022. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2023. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 240 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2023 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 28,65 euroa. 31.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 48 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmästä 21 375 A-sarjan osaketta on suunnattu toimitusjohtaja Kai Öistämölle myöntämispäivällä 1.10.2020.

Hallitus päätti 17.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2021–2023. Järjestelmä on suunnattu noin 40 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2021–2023. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2024. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 180 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että  toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020
Osakepalkkiojärjestelmät 2016 0,7 1,2 0,6 0,2  
Osakepalkkiojärjestelmä 2017   1,1 1,3 1,5 0,3
Osakepalkkiojärjestelmä 2018     0,6 1,2 1,5
Osakepalkkiojärjestelmä 2019       0,6 1,6
Osakepalkkiojärjestelmä 2020         0,6


Vuosiraportti 2020