Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta hallitus esittää palkitsemispolitiikan (vähintään 4 vuoden välein) ja palkitsemisraportin (vuosittain) yhtiökokoukselle. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan rajoissa sekä toimitusjohtajan esityksen pohjalta muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä Vaisalassa otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa samoja periaatteita ja siinä otetaan huomioon tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelyiden piirissä.

Maaliskuussa 2024 pidetty yhtiökokous vahvisti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenten 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu lähikokous. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tiedot toimitusjohtaja Kai Öistämön nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa

Palkka

Toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka, mukaanlukien peruspalkka ja luontoisedut, on 40 560 euroa kuukaudessa maaliskuusta 2023 alkaen. Hänellä on oikeus myös lomarahaan.

Lyhyen aikavälin kannustin

Toimitusjohtaja on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA), liikevaihto ja ESG-tavoite. STI:n enimmäismäärä on 72% vuosipalkasta.

Osakeperusteiset palkkiot

Toimitusjohtaja on suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien 2021-2023 ja 2022-2024 piirissä. Järjestelmät perustuvat ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä on 2021-2023 osakepalkkiojärjestelmästä 23 100 ja 2022-2024 osakepalkkiojärjestelmästä 20 000 Vaisala A-sarjan osaketta brutto. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024 ja 2025. Palkkioiden edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen Vaisalassa.

Osakeomistusvaatimus

Toimitusjohtajan edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lisäeläke

Toimitusjohtaja kuuluu maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa kolmen kuukauden peruspalkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta.

Toimisuhteen päättäminen

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen on toimitusjohtaja oikeutettu erorahaan, joka vastaa kuutta kuukausipalkkaa.

 

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta toimitusjohtajan esityksen sekä Vaisalan palkitsemisstrategian ja -periaatteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta (sisältäen peruspalkan ja tavanomaiset luontoisedut), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen aikavälin kannustimesta (STI) ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tiedot nykyisestä palkitsemisesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lyhyen aikavälin kannustin

Johtoryhmän jäsenet ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piirissä. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka ovat Vaisalan tulos (EBITA) ja liikevaihto sekä yksikkökohtaiset suoritusmittarit roolista riippuen. STI:n enimmäismäärä on 60% vuosipalkasta.

Osakeperusteiset palkkiot

Johtoryhmän jäsenet ovat suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien piirissä. Järjestelmät perustuvat ennalta määriteltyihin ansaintakriteereihin, jotka ovat Vaisalan osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä liikevoitto suorituskauden aikana. Palkkiosakkeiden enimmäismäärä 2021-2023 osakepalkkiojärjestelmästä on yhteensä 71 800 ja 2022-2024 osakepalkkiojärjestelmästä 61 000 Vaisalan A-sarjan osaketta brutto. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkion edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen Vaisalassa.

Osakeomistusvaatimus

Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään kerryttävän ja pitävän hallussaan osakepalkkiojärjestelmistä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lisäeläke

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksupohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen vuosipalkkio vastaa 2-3 kuukauden peruspalkkaa roolista riippuen. Lisäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän jäsenen vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.

Työsuhteen päättäminen

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on roolista riippuen 3-6 kuukautta molemmille osapuolille. 

 

 

Osakepalkkiojärjestelmät

Vaisalla on yhtiön avainhenkilöille suunnattuja osakepalkkiojärjestelmiä. Vuonna 2023 osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat yhteensä 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. Lisää tietoa osakepalkkiojärjestelmistä löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7. Osakeperusteiset maksu.