Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

LIFT_Vaisala_Half_Year_Report_2023_800x450
28. Heinä 2023
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Puolivuosikatsaus                                        28.7.2023 klo 9.00

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2023
Epävarma markkinaympäristö vaikutti saatujen tilausten kasvuun toisella neljänneksellä, liiketoiminnan näkymiä vuodelle 2023 muutettiin 17. heinäkuuta

Toinen neljännes 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 129,3 (123,4) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 167,4 (157,9) miljoonaa euroa, kasvua 6 %
 • Liikevaihto 130,8 (120,5) miljoonaa euroa, kasvua 9 %
 • Liiketulos (EBIT) 11,9 (10,3) miljoonaa euroa, 9,1 (8,6) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,22 (0,18) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 8,8 (-9,8) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 261,3 (242,2) miljoonaa euroa, kasvua 8 %
 • Liikevaihto 262,6 (239,3) miljoonaa euroa, kasvua 10 %
 • Liiketulos (EBIT) 25,2 (27,9) miljoonaa euroa, 9,6 (11,7) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,49 (0,55) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 35,7 (-0,2) miljoonaa euroa
   

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023
Teollisten instrumenttien markkinan ja terveysteknologiamarkkinan odotetaan kasvavan kohtalaisesti. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Uusiutuvan energian markkinan sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinan odotetaan kasvavan. Lentoliikennemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan. Meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus on merkittävä johtuen heikoista talousnäkymistä, korkeasta inflaatiosta ja nousevista koroista. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten arvioidaan olevan merkityksettömät vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vaisala toistaa 17.7.2023 julkaistut liiketoiminnan näkymät:
Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
”Vaisalan vuoden 2023 toinen neljännes oli kahtiajakoinen. Vaikka liikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä 9 % ja liiketuloksemme parani edelliseen vuoteen verrattuna, epävarman markkinaympäristön takia meidän oli tarkennettava vuoden 2023 liikevaihtoarviotamme ja laskettava liiketulosarviotamme aikaisemmin heinäkuussa.

Heikoista talousnäkymistä, korkeasta inflaatiosta ja nousevista koroista seurannut liiketoimintaympäristön epävarmuus on hidastanut teollista aktiviteettia ympäri maailmaa. Tämän seurauksena Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä liikevaihto olivat arvioitua alemmat toisella neljänneksellä asiakkaiden lykätessä investointipäätöksiään. Vaikka uskommekin säilyttäneemme markkina-asemamme, laskivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset 6 % edelliseen vuoteen verrattuna markkinoiden pehmeyden seurauksena. Kuluneella neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat sähkövoima ja energia -markkinalla edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas teollisten instrumenttien markkinalla ja terveysteknologiamarkkinalla saadut tilaukset laskivat. Saatujen tilausten laskun myötä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi edellisestä vuodesta 3 %. Ennakoitua kireämpi hintakilpailu erityisesti Kiinassa ja epäsuotuisa tuotemiksi heikensivät liiketoiminta-alueen bruttokateprosenttia.

Toisaalta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana erityisesti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva tuotemyynnissä ja jatkuvassa tilausmyynnissä, mikä myötävaikutti liiketoiminta-alueen bruttokateprosentin paranemiseen.

Bruttokateprosenttimme säilyi edellisvuoden tasolla Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvun ansiosta ja spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten vähennyttyä. Panostuksemme myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen jatkuivat molemmilla liiketoiminta-alueilla, joskin edellisiä vuosineljänneksiä maltillisemmin. Liikevaihdon kasvun myötä liiketuloksemme kasvoi ja oli 9,1 % liikevaihdosta.

Jatkoimme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kasvuliiketoimintojen ja jatkuvan tilausmyynnin kasvu paransi myyntimiksiä edelleen myötävaikuttaen liiketoiminta-alueen kannattavuuteen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella jatkoimme investointeja uusiin teknologioihin ja tuotteisiin tulevaisuuden kasvun vauhdittamiseksi. Vaikka talouden epävarmuus vaikutti kannattavuuteemme toisella neljänneksellä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella, tukevat useat megatrendit näkemystämme pitkän aikavälin kehityksestä.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan merkittävänä eikä teollisen aktiviteetin odoteta parantuvan merkittävästi vuoden 2023 toisella puoliskolla. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten arvioidaan olevan merkityksettömät vuoden 2023 loppuun mennessä. Arvioimme nyt vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.”

Avainluvut              
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
Muutos 1-6/
2023
1-6/
2022
Muutos 1-12/
2022
Saadut tilaukset 129,3 123,4 5 % 261,3 242,2 8 % 500,8
Tilauskanta 167,4 157,9 6 % 167,4 157,9 6 % 154,6
Liikevaihto 130,8 120,5 9 % 262,6 239,3 10 % 514,2
Bruttokate 72,1 66,6 8 % 146,0 133,4 9 % 282,0
Bruttokateprosentti 55,1 55,3   55,6 55,7   54,8
Kiinteät kulut 60,4 56,3 7 % 121,1 105,7 15 % 219,7
Liiketulos 11,9 10,3   25,2 27,9   62,5
Liiketulosprosentti 9,1 8,6   9,6 11,7   12,2
Tulos ennen veroja 10,5 9,3   22,9 26,7   59,6
Kauden tulos 8,0 6,2   17,6 20,0   45,1
Osakekohtainen tulos 0,22 0,18 24 % 0,49 0,55 -12 % 1,24
Oman pääoman tuotto, %       14,5 17,5   18,7
Tutkimus- ja kehityskulut 18,1 16,7 8 % 36,0 31,4 15 % 62,4
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin              
hyödykkeisiin 3,6 2,8 29 % 6,7 6,3 7 % 13,7
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 5,8 6 % 12,0 11,4 6 % 23,6
Liiketoiminnan rahavirta 8,8 -9,8   35,7 -0,2   29,8
Rahavarat       51,2 48,4 6 % 55,5
Korolliset velat       62,9 74,5 -16 % 63,4
Nettovelkaantumisaste, %       4,9 11,5   3,2

Vuoden 2023 alusta alkaen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen jatkuvaa tilausmyyntiä ei ole sisällytetty saatuihin tilauksiin ja tilauskantaan. Vertailukausi on raportoitu vastaavalla tavalla.

Tuloskehitys Q2/2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
Muutos

FX*
1-12/
2022
Saadut tilaukset 129.3 123,4 5 % 7 % 500,8
Tilauskanta kauden lopussa 167.4 157,9 6 %   154,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 129,3 (123,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laskivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla.

Kesäkuun 2023 lopussa tilauskanta oli 167,4 (157,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella ja oli edellisen vuoden tasolla Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Tilauskannasta 116,7 (115,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto 130,8 120,5 9 % 11 % 514,2
Tuotemyynti 97,0 88,1 10 %   375,5
Projektimyynti 17,2 17,6 -2 %   73,5
Palvelumyynti 8,9 8,2 8 %   35,0
Jatkuva tilausmyynti 7,4 6,2 19 %   28,4
Vuokratuotot 0,3 0,4 -8 %   1,7
Bruttokateprosentti 55,1 55,3     54,8
Liiketulos 11,9 10,3     62,5
% liikevaihdosta 9,1 8,6     12,2
           
T&K-kulut 18,1 16,7 8 %   62,4
Poistot* 2,1 2,1     8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,8 (120,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 11 %. Liikevaihto kasvoi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laski Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä meteorologiamarkkinalla. Uusiutuvan energian markkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 55,1 (55,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,8 (2,8) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun myötä ja oli 11,9 (10,3) miljoonaa euroa eli 9,1 (8,6) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 2,5 (3,1) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,3 (24,9) %. Tulos ennen veroja oli 10,5 (9,3) miljoonaa euroa ja kauden tulos 8,0 (6,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,18) euroa.

Tuloskehitys tammi–kesäkuu 2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-6/
2023
1-6/
2022
Muutos

FX*
1-12/
2022
Saadut tilaukset 261,3 242,2 8 % 9 % 500,8
Tilauskanta kauden lopussa 167,4 157,9 6 %   154,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun saadut tilaukset kasvoivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 261,3 (242,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella ja olivat edellisen vuoden tasolla Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, ja vahva meteorologia- ja nestemittausmarkkinoilla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-6/
2023
1-6/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto 262,6 239,3 10 % 11 % 514,2
Tuotemyynti 196,1 176,2 11 %   375,5
Projektimyynti 32,0 33,4 -4 %   73,5
Palvelumyynti 18,2 16,2 12 %   35,0
Jatkuva tilausmyynti 15,6 12,6 23 %   28,4
Vuokratuotot 0,7 0,8 -14 %   1,7
Bruttokateprosentti 55,6 55,7     54,8
Liiketulos 25,2 27,9     62,5
% liikevaihdosta 9,6 11,7     12,2
           
T&K-kulut 36,0 31,4 15 %   62,4
Poistot* 4,1 4,1     8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 262,6 (239,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 11 %. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 55,6 (55,7) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,0 (1,6) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli 25,2 (27,9) miljoonaa euroa eli 9,6 (11,7) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 5,3 (6,7) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,3 (24,9) %. Tulos ennen veroja oli 22,9 (26,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 17,6 (20,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,55) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–kesäkuussa 2023. Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 415,9 (31.12.2022: 439,2) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 51,2 (31.12.2022: 55,5) miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 28.3.2023 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksu oli 26,1 miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa 2023 liiketoiminnan rahavirta nousi 35,7 (-0,2) miljoonaan euroon. Käyttöpääoman muutos oli 11,0 (-30,2) miljoonaa euroa ja tämä oli pääasiassa seurausta myyntisaamisten laskusta.

Vaisalalla oli 30.6.2023 korollisia velkoja 50,0 (31.12.2022: 52,5) miljoonaa euroa, josta 50,0 miljoonaa euroa oli lainaa rahoituslaitokselta. Vaisala allekirjoitti 50 miljoonan euron vakuudettoman lainan ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhden ydinpankkinsa kanssa ja se on tarkoitettu yleisiin rahoitus- ja käyttöpääoman tarpeisiin ja sillä uudelleenrahoitettiin 40 miljoonan euron määräaikaislaina. Laina nostettiin kokonaisuudessaan ja 40 miljoonan euron laina takaisin maksettiin 5.4.2023. Nostetulla lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 30.6.2023. Uusi laina erääntyy kolmen vuoden kuluttua allekirjoituspäivästä. Vaisala ei ollut laskenut liikkeelle kotimaisia yritystodistuksia 30.6.2023 (31.12.2022: 12,5 miljoonaa euroa). Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 30.6.2023 kuten ei ollut vuoden 2022 lopussakaan. Lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 12,9 (31.12.2022: 10,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–kesäkuussa 2023 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 6,7 (6,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin ja T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 12,0 (11,4) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 4,1 (4,1) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–kesäkuussa 2023 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 314 (2 077) henkilöä. Kesäkuun 2023 lopussa henkilöstön määrä oli 2 401 (31.12.2022: 2 235). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 15 (16) % Americas-alueella ja 7 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 67 (66) % työskenteli Suomessa.

Q2 ja tammi–kesäkuu 2023 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
Muutos

FX**
1-6/
2023
1-6/
2022


Muutos


FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset 52,6 56,2 -6 % -3 % 112,6 111,0 1 % 3 % 234,2
Tilauskanta kauden lopussa 37,2 37,2 0 %   37,2 37,2 0 %   41,8
Liikevaihto 52,8 54,7 -3 % -0 % 115,8 107,8 7 % 9 % 225,6
Tuotemyynti 47,9 50,4 -5 %   106,1 99,4 7 %   208,1
Palvelumyynti 4,9 4,3 15 %   9,7 8,4 16 %   17,5
Bruttokateprosentti 59,7 63,2     61,3 63,7     61,9
Liiketulos 6,8 11,5     21,8 26,1     51,5
% liikevaihdosta 12,9 21,0     18,8 24,2     22,8
                   
T&K-kulut 6,9 6,9 0 %   14,0 12,8 10 %   25,3
Poistot* 0,4 0,4     0,8 0,8     1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2/2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 toisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 52,6 (56,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat teollisten instrumenttien markkinalla ja terveysteknologiamarkkinalla, kun taas sähkövoima ja energia -markkinalla sekä nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat.

Kesäkuun 2023 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla eli 37,2 (37,2) miljoonaa euroa. Tilauskannasta 31,6 (32,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen liikevaihto oli 52,8 (54,7) miljoonaa euroa ja se laski 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto laski terveysteknologiamarkkinalla, oli edellisen vuoden tasolla teollisten instrumenttien markkinalla, nestemittausmarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 59,7 (63,2) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,2 (2,9) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hintapaine erityisesti Kiinassa sekä epäsuotuisa tuotemiksi rasittivat bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 toisen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon ja bruttokateprosentin laskun myötä ja oli 6,8 (11,5) miljoonaa euroa eli 12,9 (21,0) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–kesäkuu 2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla eli 112,6 (111,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat teollisten instrumenttien markkinalla, sähkövoima ja energia -markkinalla sekä nestemittausmarkkinalla, kun taas terveysteknologiamarkkinalla saadut tilaukset laskivat edellisestä vuodesta. Sähkövoima ja energia -markkinalla saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva.

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun liikevaihto oli 115,8 (107,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 9 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla. Nestemittausmarkkinalla ja terveysteknologiamarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 61,3 (63,7) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,5 (1,8) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hintapaine erityisesti Kiinassa rasitti bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–kesäkuun liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna bruttokateprosentin laskun ja kiinteiden kulujen kasvun myötä ja oli 21,8 (26,1) miljoonaa euroa eli 18,8 (24,2) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
Muutos

FX**
1-6/
2023
1-6/
2022


Muutos


FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset 76,6 67,2 14 % 16 % 148,7 131,2 13 % 14 % 266,6
Tilauskanta kauden lopussa 130,2 120,6 8 %   130,2 120,6 8 %   112,8
Liikevaihto 78,0 65,9 18 % 20 % 146,8 131,6 12 % 12 % 288,6
Tuotemyynti 49,1 37,7 30 %   90,0 76,8 17 %   167,4
Projektimyynti 17,2 17,6 -2 %   32,0 33,4 -4 %   73,5
Palvelumyynti 4,0 4,0 1 %   8,5 7,8 8 %   17,5
Jatkuva tilausmyynti 7,4 6,2 19 %   15,6 12,6 23 %   28,4
Vuokratuotot 0,3 0,4 -8 %   0,7 0,8 -14 %   1,7
Bruttokateprosentti 51,9 48,8     51,1 49,2     49,3
Liiketulos 4,9 -1,1     3,2 1,8     11,1
% liikevaihdosta 6,3 -1,6     2,2 1,4     3,8
                   
T&K-kulut 11,2 9,8 14 %   22,0 18,6 18 %   37,2
Poistot* 1,7 1,7     3,3 3,2     6,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2/2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 76,6 (67,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla ja laskivat lentoliikennemarkkinalla ja meteorologiamarkkinalla.

Kesäkuun 2023 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 130,2 (120,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 85,1 (82,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas lentoliikennemarkkinalla tilauskanta laski jonkin verran.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen liikevaihto oli 78,0 (65,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 20 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä meteorologiamarkkinalla, kun taas lentoliikennemarkkinalla liikevaihto laski jonkin verran. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva uusiutuvan energian markkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,9 (48,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,5 (2,6) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin erittäin vahva kasvu paransi bruttokateprosenttia.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 toisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon vahvan kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 4,9 (-1,1) miljoonaa euroa eli 6,3 (-1,6) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–kesäkuu 2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–kesäkuun saadut tilaukset kasvoivat 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 148,7 (131,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä meteorologiamarkkinalla, kun taas lentoliikennemarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset laskivat. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä vahva meteorologiamarkkinalla.

Vuoden 2023 tammi–kesäkuun liikevaihto oli 146,8 (131,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 12 %. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla ja laski lentoliikennemarkkinalla. Meteorologiamarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,1 (49,2) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,7 (1,4) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin erittäin vahva kasvu paransi bruttokateprosenttia.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–kesäkuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 3,2 (1,8) miljoonaa euroa eli 2,2 (1,4) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Muutokset johtoryhmässä
Heli Lindfors aloitti Vaisalan talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 6.5.2023. Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen. He raportoivat toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 30.6.2023

 • Kai Öistämö, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Anne Jalkala, vastuullisuus- ja strategiajohtaja
 • Sampsa Lahtinen, Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja
 • Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
 • Heli Lindfors, talousjohtaja
 • Olli Nastamo, kehitysjohtaja
 • Vesa Pylvänäinen, tuotantojohtaja
 • Jarkko Sairanen, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja
 • Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja
   

Varsinainen yhtiökokous 2023
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,72 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2023 ja maksupäivä 12.4.2023.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niina Vilske. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen jäsenten toimikautta koskevalta osalta niin, että hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhden vuoden toimikaudelle ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jatkossa hallituksessa voi olla 6–9 jäsentä sekä yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 935 976 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.6.2023 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–kesäkuussa 2023 yhteensä 1 588 767 kappaletta 64,4 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 42,15 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 44,55 euroa ja alin 37,70 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 40,55 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2023 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 244,3 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 528,0 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Hallitus päätti toukokuussa 2023 käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. Omien osakkeiden hankinta alkoi 10.5.2023 ja päättyi 15.6.2023. Tämän jakson aikana Vaisala hankki yhteensä 50 000 omaa osaketta keskihintaan 42,4587 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita suunnitellaan käytettävän yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa.

Maaliskuussa 2023 Vaisala luovutti yhteensä 72 511 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 kuuluneille 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiön hallussa oli 30.6.2023 yhteensä 185 976 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,6 % A-sarjan osakkeista ja 0,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Kesäkuun 2023 lopussa Vaisalalla oli 14 101 (13 450) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 22,6 (21,0) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,4 (40,4) %, yksityiset yritykset 13,0 (12,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10,0 (11,7) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,0 (10,4) % ja julkisyhteisöt 4,0 (3,5) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Inflatorinen ympäristö ja geopoliittinen tilanne mukaan lukien Ukrainassa käytävä sota vaikuttavat taloustilanteeseen ja lisäävät riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriöitä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Talouskalenteri 2023
27.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Vantaa, 27.7.2023

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän puolivuosikatsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2022 vuositilinpäätöksessä. Kaikki puolivuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa puolivuosikatsauksessa esitetystä. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen puolivuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen puolivuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2023 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IAS 1, IAS 1 ja IFRS Practice Statement 2 sekä IAS 8-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätöksiin tulevilla tilikausilla.

IAS 12 Tuloverot-standardin muutokset: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
Muutokset ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vaisala on ottanut standardin muutokset käyttöön siirtymäsäännön mukaisesti siten, että siirtymän vaikutus kirjataan 1.1.2022.

Muutokset tuovat uuden poikkeuksen alkuperäistä kirjaamista koskevaan vapautukseen. Muutosten myötä yhtiö ei sovella alkuperäistä kirjaamista koskevaa vapautusta liiketoimiin, joista syntyy yhtä suuri veronalainen ja verotuksessa vähennyskelpoinen väliaikainen ero. IAS 12 muutosten seurauksena yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen ja -velan laskennallisen verosaamisen ollessa ehdollinen IAS 12:n kerrytettävyyskriteereille.

Muutokset koskevat liiketoimia, jotka tapahtuvat aikaisimman esitetyn vertailukauden alussa tai sen jälkeen. Lisäksi aikaisimman vertailukauden alussa yhtiö kirjaa:

 • Laskennallisen verosaamisen ja laskennallisen verovelan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista ja veronalaisista väliaikaisista eroista liittyen:
  • käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokrasopimusvelkoihin
  • käytöstäpoistamis-, ennalleenpalauttamis- ja saman tapaisiin velkoihin ja vastaavat määrät kirjattuna osana vastaavan omaisuuserän hankintamenoa
 • Muutosten alkuperäisen soveltamisen kumulatiivisen vaikutuksen oikaisuna kertyneiden voittovarojen avaavaan saldoon (tai muuhun asianmukaiseen oman pääoman erään) kyseisellä hetkellä

Alla on esitetty vuoden 2022 vertailuluvut kvartaaleittain edellä kerrotun muutoksen mukaisesti:

  1-3/
2022
4-6/
2022
7-9/
2022
10-12/
2022
1-12/
2022
Milj. euroa Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Tuloverot -3,6 -3,6 -3,1 -3,1 -4,7 -4,7 -3,2 -3,2 -14,5 -14,5
Kauden tulos 13,8 13,8 6,2 6,2 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,1
Kauden tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 13,6 13,6 6,4 6,4 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,0
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos 15,2 15,2 10,4 10,4 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Kauden laajan tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 15,0 15,0 10,6 10,6 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat 206,8 206,6 213,9 213,7 230,0 229,7 238,7 238,5 238,7 238,5
Oma pääoma yhteensä 215,6 215,4 226,8 226,6 248,6 248,4 250,7 250,5 250,7 250,5
Laskennalliset verovelat 7,0 7,2 6,8 7,1 6,6 6,8 4,3 4,5 4,3 4,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,0 58,2 17,3 17,6 18,4 18,7 17,6 17,9 17,6 17,9
Velat yhteensä 214,3 214,5 191,2 191,4 189,1 189,3 188,5 188,7 188,5 188,7
Oma pääoma ja velat                    
yhteensä 429,9 429,9 418,0 418,0 437,7 437,7 439,2 439,2 439,2 439,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,38 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Laimennusvaikutuksella                    
oikaistu osakekohtainen                    
tulos, EUR 0,37 0,37 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Osakekohtainen oma                    
pääoma, EUR                 6,92 6,91
Oman pääoman tuotto, %                 18,7 18,7
Omavaraisuusaste, %                 58,2 58,1
Nettovelkaantumisaste, %                 3,2 3,2

 

Konsernituloslaskelma          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Liikevaihto 130,8 120,5 262,6 239,3 514,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -58,7 -53,9 -116,6 -106,0 -232,2
Bruttokate 72,1 66,6 146,0 133,4 282,0
           
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -42,3 -39,6 -85,1 -74,3 -157,3
Tutkimus- ja kehityskulut -18,1 -16,7 -36,0 -31,4 -62,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3
Liiketulos 11,9 10,3 25,2 27,9 62,5
           
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - - - 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,0 -2,2 -1,2 -3,1
Tulos ennen veroja 10,5 9,3 22,9 26,7 59,6
           
Tuloverot -2,5 -3,1 -5,3 -6,7 -14,5
Kauden tulos 8,0 6,2 17,6 20,0 45,1
           
Kauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 8,0 6,4 17,6 20,0 45,0
Määräysvallattomille omistajille - -0,2 - 0,0 0,0
Kauden tulos 8,0 6,2 17,6 20,0 45,1
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos          
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,18 0,49 0,55 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen          
tulos, euroa 0,22 0,18 0,48 0,55 1,24

 

Konsernin laaja tuloslaskelma          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)          
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
           
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Muuntoerot -0,6 4,2 -2,3 5,6 2,4
Yhteensä -0,6 4,2 -2,3 5,6 2,4
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,6 4,2 -2,3 5,6 2,2
           
Kauden laaja tulos 7,4 10,4 15,3 25,6 47,3
           
Kauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 7,4 10,6 15,3 25,6 47,3
Määräysvallattomille omistajille - -0,2 - 0,0 0,0
Kauden laaja tulos 7,4 10,4 15,3 25,6 47,3

 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 66,7 77,2 71,3
Aineelliset hyödykkeet 95,7 95,8 96,0
Käyttöoikeusomaisuuserät 13,9 10,5 11,9
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,4 1,3 1,4
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,9 1,0
Laskennalliset verosaamiset 8,1 9,2 9,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 186,8 195,0 191,1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 66,1 64,0 61,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 81,4 86,1 101,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin jaksotukset 26,0 21,0 26,2
Tuloverosaamiset 4,3 3,6 3,1
Rahavarat 51,2 48,4 55,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 229,1 223,0 248,1
       
Varat yhteensä 415,9 418,0 439,2

 

Oma pääoma ja velat 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 0,8 1,3 3,5
Muuntoerot 1,9 7,2 4,1
Omat osakkeet -4,2 -3,3 -3,3
Kertyneet voittovarat 230,0 213,7 238,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 236,0 226,6 250,5
       
Määräysvallattomien omistajien osuus - 0,0 0,0
       
Oma pääoma yhteensä 236,0 226,6 250,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 50,0 0,0 0,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 10,1 7,0 8,3
Eläkevelvoitteet 2,6 2,5 2,7
Laskennalliset verovelat 3,8 7,1 4,5
Varaukset 0,4 0,3 0,3
Muut pitkäaikaiset velat 4,3 0,7 2,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 71,2 17,6 17,9
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 0,0 65,0 52,5
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,8 2,4 2,7
Ostovelat ja muut velat 69,0 70,3 74,0
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 33,8 32,6 37,1
Tuloverovelat 0,4 1,0 1,8
Varaukset 2,5 2,6 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 108,6 173,9 170,8
       
Velat yhteensä 179,9 191,4 188,7
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 415,9 418,0 439,2

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Kauden tulos 17,6 20,0 45,1
       
Poistot ja arvonalentumiset 12,0 11,4 23,6
Rahoitustuotot ja -kulut 2,2 1,2 3,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot -0,1 0,0 0,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - -0,2
Tuloverot 5,3 6,6 14,5
Muut oikaisut -1,8 -2,4 0,3
       
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -5,0 -13,9 -11,2
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 19,7 -2,9 -26,0
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -3,7 -13,4 -0,8
Käyttöpääoman muutos 11,0 -30,2 -38,0
       
Maksetut/Saadut rahoituserät -2,5 -1,4 -4,9
Maksetut tuloverot -8,1 -5,5 -13,6
Liiketoiminnan rahavirta 35,7 -0,2 29,8
       
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -23,1 -23,1
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -6,7 -6,3 -13,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,3 0,0
Investointien rahavirta -6,6 -29,1 -36,8
       
Maksetut osingot -26,1 -24,6 -24,6
  Omien osakkeiden hankinta -2,1 - -
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 -0,1
Korollisten velkojen nostot 77,4 42,5 114,9
Korollisten velkojen takaisinmaksut -79,9 -17,5 -102,4
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -1,6 -1,4 -2,9
Rahoituksen rahavirta -32,3 -1,1 -15,1
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -3,2 -30,4 -22,1
       
Rahavarat kauden alussa 55,5 77,9 77,9
Rahavarojen muutos -3,2 -30,4 -22,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,9 -0,3
Rahavarat kauden lopussa 51,2 48,4 55,5

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2021 7,7 7,0 1,7 -4,6 218,0 229,6 0,7 230,3
                 
IAS 12 -muutos         -0,2 -0,2   -0,2
                 
Oma pääoma 1.1.2022 7,7 7,0 1,7 -4,6 217,8 229,4 0,7 230,1
                 
Kauden tulos         20,0 20,0 0,0 20,0
Muut laajan tuloksen erät   0,0 5,6     5,6   5,6
Osingonjako         -24,6 -24,6   -24,6
Osakeperusteiset maksut   -5,7   1,4   -4,3   -4,3
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen                
määräysvallassa         0,7 0,7 -0,7  
Oma pääoma 30.6.2022 7,7 1,3 7,2 -3,3 213,7 226,6 0,0 226,6
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2022 7,7 3,5 4,1 -3,3 238,5 250,5 0,0 250,5
                 
Kauden tulos         17,6 17,6   17,6
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 -2,3     -2,3   -2,3
Osingonjako         -26,1 -26,1   -26,1
Omien osakkeiden hankinta       -2,1   -2,1   -2,1
Osakeperusteiset maksut   -2,7   1,2   -1,5   -1,5
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen                
määräysvallassa         0,0 0,0 -0,0  
Oma pääoma 30.6.2023 7,7 0,8 1,9 -4,2 230,0 236,0 - 236,0

 

Katsauksen liitetiedot          
           
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 52,6 56,2 112,6 111,0 234,2
Sää ja ympäristö 76,6 67,2 148,7 131,2 266,6
Yhteensä 129,3 123,4 261,3 242,2 500,8
           
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 37,2 37,2 37,2 37,2 41,8
Sää ja ympäristö 130,2 120,6 130,2 120,6 112,8
Yhteensä 167,4 157,9 167,4 157,9 154,6
           
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset          
Tuotemyynti 47,9 50,4 106,1 99,4 208,1
Palvelumyynti 4,9 4,3 9,7 8,4 17,5
Yhteensä 52,8 54,7 115,8 107,8 225,6
           
Sää ja ympäristö          
Tuotemyynti 49,1 37,7 90,0 76,8 167,4
Projektimyynti 17,2 17,6 32,0 33,4 73,5
Palvelumyynti 4,0 4,0 8,5 7,8 17,5
Jatkuva tilausmyynti 7,4 6,2 15,6 12,6 28,4
Vuokratuotot 0,3 0,4 0,7 0,8 1,7
Yhteensä 78,0 65,9 146,8 131,6 288,6
           
Liikevaihto yhteensä 130,8 120,5 262,6 239,3 514,2
           
Liiketulos liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 6,8 11,5 21,8 26,1 51,5
Sää ja ympäristö 4,9 -1,1 3,2 1,8 11,1
Muu toiminta 0,2 -0,1 0,2 0,0 -0,1
Yhteensä 11,9 10,3 25,2 27,9 62,5
           
Liikevaihto regioonittain          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Americas 47,1 44,4 92,9 81,7 191,2
APAC 37,9 38,1 82,0 79,8 160,3
EMEA 45,8 38,0 87,7 77,8 162,7
Yhteensä 130,8 120,5 262,6 239,3 514,2

 

Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus          
Milj. euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä          
ajanhetkenä 105,4 95,8 213,3 191,1 408,1
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 25,1 24,4 48,6 47,4 104,4
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,3 0,4 0,7 0,8 1,7
Yhteensä 130,8 120,5 262,6 239,3 514,2
           
Henkilöstö          
  4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Henkilöstö, keskimäärin 2 361 2 132 2 314 2 077 2 141
Henkilöstö, kauden lopussa 2 401 2 187 2 401 2 187 2 235
           
Johdannaisinstrumentit          
Milj. euroa     30.6.2023 30.6.2022 31.12.2021
Johdannaissopimuksien nimellisarvot     44,7 36,7 38,3
           
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat     1,2 0,2 1,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat     0,1 1,7 0,5
           
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot          
Euroa/tuhatta 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 251 36 228 36 251 36 228 36 228
Omien osakkeiden lukumäärä 186 208 186 208 208
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 399 36 391 36 387 36 337 36 367
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä 36 250 36 228 36 267 36 185 36 207
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 989 432 1 589 1 449 2 385
Osakekurssi, ylin 44,55 45,50 44,55 54,40 54,40
Osakekurssi, alin 37,75 38,00 37,70 38,00 36,15
           
Tunnusluvut          
Euroa 4-6/
2023
4-6/
2022
1-6/
2023
1-6/
2022
1-12/
2022
Osakekohtainen tulos 0,22 0,18 0,49 0,55 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu          
osakekohtainen tulos 0,22 0,18 0,48 0,55 1,24
Osakekohtainen oma pääoma     6,51 6,25 6,91
Oman pääoman tuotto, %     14,5 17,5 18,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,24 -0,27 0,99 -0,00 0,82
Omavaraisuusaste, %     57,6 55,2 58,1
Nettovelkaantumisaste, %     4,9 11,5 3,2

 

Keskeiset valuuttakurssit      
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1-6/
2023
1-6/
2022
30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
USD 1,0776 1,1006 1,0866 1,0387 1,0666
CNY 7,4519 7,0804 7,8983 6,9624 7,3582
JPY 145,08 133,00 157,16 141,54 140,66
GBP 0,8781 0,8406 0,8583 0,8582 0,8869

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]
Vaisala Oyj

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 28.7.2023 klo 12.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, rekisteröintitunnus ”Vaisala Q2”.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

 

Liite