Sosiaalinen kestävyys on entistäkin tärkeämpää kansainvälisessä liiketoiminnassa

Jalankulkijoita vilkkaalla kadulla
Vastuullisuus

Sosiaalinen kestävyys on olennainen osa globaalia kestävää kehitystä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet peräänkuuluttavat sosiaalista kestävyyttä esimerkiksi asiallisen työn ja talouskasvun tavoitteessa (tavoite 8), epätasa-arvon vähentämisen tavoitteessa (tavoite 10) sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vahvojen instituutioiden tavoitteessa (tavoite 16). Yrityksillä on tärkeä rooli näiden tavoitteiden edistämisessä esimerkiksi varmistamalla, että työ on asiallista, edistämällä tasa-arvoa ja taistelemalla korruptiota vastaan. Vaisala on sitoutunut sosiaalisesti kestäviin yrityskäytäntöihin, ja olemme tietoisia, että sosiaalisen kestävyyden periaatteemme toteutuvat vain, kun kaikki työntekijämme ja kumppanimme ymmärtävät ne ja sitoutuvat toimimaan niiden mukaisesti.

SDG 8 Decent work SDG 10 Reduced inequalities SDG 16 Strong institutions

Sosiaalinen kestävyys osana jokapäiväistä työskentelyä

Tärkeimmät sosiaalisen kestävyyden periaatteemme, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, syrjinnän ehkäiseminen, työturvallisuus ja korruptionvastaisuus, on kuvattu Vaisalan menettelysäännöissä Kaikkien Vaisalan työntekijöiden on suoritettava menettelysääntökoulutus säännöllisesti sen varmistamiseksi, että he ovat sitoutuneita sääntöihin.

Meillä on nollatoleranssi kaikkia korruption muotoja kohtaan. Kansainvälinen korruptionvastainen käytäntömme sisältyy menettelysääntökoulutukseen, ja se kieltää ehdottomasti lahjusten tarjoamisen, antamisen, tavoittelemisen, järjestelemisen, vaatimisen ja vastaanottamisen. Yksityiskohtaisempi korruptionvastainen koulutus on räätälöity sellaisille työntekijöille, jotka voivat joutua kohtaamaan haastavia tilanteita työssään. 

Vaisala arvostaa moniarvoisuutta työpaikalla. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme ja hakijoitamme yhtäläisesti rekrytoinnissa, työhönotossa, koulutuksessa ja kehityksessä. Tasa-arvo ja reiluus ovat myös tärkeitä osa-alueita Vaisalan palkitsemiskäytännössä. Vuonna 2019 suoritimme palkkakyselyn pääkonttorillamme Suomessa ja havaitsimme sukupuolten välisen palkkatasa-arvon olevan erinomaisella tasolla. Naisten palkat olivat keskimäärin 100,8 %:n suuruisia miesten palkkoihin nähden saman vaatimustason töissä, mikä on hieno tulos.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti nyt COVID-19-pandemian aikana. Olemme tehneet toimenpiteitä tehdashenkilöstömme terveyden takaamiseksi ja rohkaisseet muita tekemään etätöitä. Terveys- ja turvallisuuskäytäntöjämme ohjaa ISO 45001 -sertifioitu työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmämme. Investoimme terveys- ja turvallisuuskoulutukseen ja varmistamme, että riskialttiissa ympäristöissä tai tehtävissä työskentelevillä ihmisillä on tarvittava pätevyys. Rohkaisemme myös ilmoittamaan ennakoivasti mahdollisista turvallisuusriskeistä työpaikalla, jotta voimme tutkia asian viipymättä ja tehdä tarvittavat korjaustoimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Liiketoimintamme globaali luonne on tärkeä tekijä sosiaalisen kestävyyden kannalta. Meillä on liiketoimintaa eri puolilla maailmaa, ja pyrimme toimimaan vastuullisesti myös haastavissa toimintaympäristöissä. Odotamme samaa myös kaikilta kumppaneiltamme.

Globaalin kumppaniverkoston hallinta

Harjoitamme liiketoimintaa lähes kaikissa maailman maissa, ja globaali toimintaympäristö asettaa meille erilaisia haasteita, vaatimuksia ja odotuksia. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota liikekumppaniemme valintaan, ja kumppaniemme on noudatettava menettelysääntöjämme tai toimittajan menettelysääntöjä kaikissa tilanteissa.

Jotta voimme palvella asiakkaita mahdollisimman tehokkaasti, meillä on jakelijoiden, edustajien ja jälleenmyyjien verkosto, joka ulottuu yli 100 maahan. Sopimuksemme näiden kumppanien kanssa sisältävät tyypillisesti tiukat ehdot, joiden mukaan sopimus puretaan välittömästi, jos kumppani rikkoo mitään menettelysääntöjemme osaa tai kansainvälistä korruptionvastaista käytäntöä.

Ratkaisutarjontamme perustuu laajaan valikoimaan ja alhaisiin määriin, ja tämä erikoisosaamisemme on riippuvainen satojen toimittajien tehokkaasta hallinnasta. Jotta voimme täyttää sidosryhmiemme odotukset, meillä on oltava luotettava ja vastuullinen toimitusketju. Asetamme toimittajillemme tiukat vaatimukset ja teemme heidän kanssaan läheistä pitkän aikavälin yhteistyötä Lisäksi auditoimme ja arvioimme toimittajamme laatuun ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden tarkistamiseksi. 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy ihmisoikeuksien tai työlainsäädännön rikkomuksia missään osassa toimitusketjuamme. Sisäisessä toimitusketjun riskiarvioinnissamme olemme tunnistaneet, että ihmisoikeusrikkomusten riski on suurin toimittajilla, joilla ei ole suoraa kytköstä Vaisalan toimintoihin, eli kyseessä ovat toimittajien toimittajat kauempana kuin kolmannella portaalla. Vähennämme riskejä valitsemalla luotetut toimittajat huolellisesti ja toimimalla läheisessä yhteistyössä ensimmäisen portaan toimittajien kanssa. Edellytämme käytäntöjä, jota täyttävät paikallisia lakeja tiukemmat vaatimukset. Toinen alue, jolla olemme tunnistaneet suuren ihmisoikeuksiin liittyvien riskien ymmärtämisen ja hallinnan tarpeen, on maailmanlaajuinen projektialihankkijoiden verkostomme, jossa meidän on varmistettava esimerkiksi, että kumppanimme noudattavat asianmukaisia terveys- ja turvallisuusstandardeja. Siksi olemme alkaneet antaa konkreettisia turvallisuusohjeita ja -koulutuksia alihankkijoillemme sen lisäksi, että varmistamme heidän sitoutumisensa toimittajien menettelysääntöihin. 

Yleisesti kansainvälinen liiketoiminta asettaa meille haasteita, joihin pyrimme vastaamaan kaikissa toiminnoissamme niin omien työntekijöidemme kanssa kuin yhteistyössä toimittajaverkoston ja globaalien kumppanien kanssa. Kansainvälinen yhteistyö ja vastuulliset käytännöt ovat edelleen yritystoimintamme kulmakiviä, jotka luovat etuja niin paikallisille kuin maailmanlaajuisille yhteisöille.
 

*** 
Tämä on kahdeksas ja viimeinen julkaisu artikkelisarjassamme, joka käsittelee Vaisalan sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Koko artikkelisarja on linkitettynä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet -verkkosivullemme. Vaisalan monimuotoinen liiketoiminta on täynnä tarinoita, ja tässä artikkelisarjassa esittelemme konkreettisin esimerkein, miten yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Lue lisää Vaisalan sosiaalisesti kestävistä käytännöistä, jotka liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Näkymä vihreästä kaupungista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määrittäneet Vaisalan kannalta merkityksellisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Integroimalla nämä tavoitteet strategiatyöhömme voimme arvioida paremmin vaikutustamme kestävään kehitykseen sekä kehittää uusia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Kirjoita kommentti