YK:n kestävän kehitykset tavoitteet (SDG)

Vaisala ja YK: kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävät ratkaisut ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhömme voimme paremmin arvioida vaikutuksiamme kestävään kehitykseen sekä saada inspiraatiota uuden liiketoiminnan ja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Tällä sivulla esittelemme, kuinka Vaisala toteuttaa näitä tavoitteita ratkaisujen sekä omien vastuullisten toimintatapojensa kautta.

Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut

  Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  SDG9 Kestävää teollisuutta

  Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

  9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja teollisuudenaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa.

  Vaisalan ratkaisut:

  Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuuden mittausratkaisuilla.

  Ilmastotekoja

  SDG13 ilmastotekoja

  Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

  13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.
  13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

  Vaisalan ratkaisut:

  Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen

  Edullista ja puhdasta energiaa

  SDG 7 Puhdasta energiaa

  Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

  7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
  7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

  Vaisalan ratkaisut:

  Teollisuusprosessien ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
  Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon optimointi
  Biokaasutuotannon ja -jalostuksen optimointi

  Terveyttä ja hyvinvointia

  SDG3 Terveys

  Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

  3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille

  Vaisalan ratkaisut:

  Kehityksen ja valmistuksen valvonta säännellyillä aloilla, kuten terveysteknologiassa

  Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  SDG11 Kestävät kaupungit

  Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

  11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä.
  11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun.

  Vaisalan ratkaisut:

  Liikennejärjestelmien turvallisuuden ja kestävyyden parantaminen
  Ulkoilmanlaadun seuranta

  Ympäristövastuulliset toimintatavat

   Vastuullista kuluttamista

   SDG 12 Vastuullista kuluttamista

   Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

   12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
   12.4 Varmistaa ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden hallinta niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.
   12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

   Vaisalan toimintatavat:

   Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja tuotteiden pitkät elinkaaret
   Kierrätysasteen nostaminen

   Edullista ja puhdasta energiaa

   SDG 7 Puhdasta energiaa

   Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

   7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
   7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

   Vaisalan toimintatavat:

   Uusiutuvan sähkön käyttäminen
   Kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen
   Energiatehokkaiden tuotteiden suunnittelu

   Ilmastotekoja

   SDG 13 Ilmastotekoja

   Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

   13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

   Vaisalan toimintatavat:

   Päästöjen vähentäminen
   Työntekijöiden kannustaminen ilmastoystävällisiin valintoihin

   Sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuulliset toimintatavat

    Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

    SDG8 ihmisarvoista työtä

    Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

    8.1 Ylläpitää talouskasvua kansallisten olosuhteiden mukaisesti.
    8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.
    8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille.

    Vaisalan toimintatavat:

    Positiivinen taloudellinen vaikutus yhteiskuntiin suoran työllistämisen ja veronmaksun sekä toimitusketjun kautta
    Työelämän oikeuksista ja työturvallisuuden toteutumisesta huolehtiminen ja ihmisoikeusriskien hallinta omissa toiminnoissa ja kumppaniverkostossa

    Eriarvoisuuden vähentäminen

    SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen

    Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

    10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä.

    Vaisalan toimintatavat:

    Monimuotoisuuden edistäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen mm. rekrytoinnissa ja urakehityksessä

    Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

    SDG16: Hyvä hallinto

    Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet:

    16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

    Vaisalan toimintatavat:

    Korruption ja lahjonnan vastaisen ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen