Korjaus suomenkieliseen tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaukseen

Vaisala campus
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                                28.10.2021 klo 11.30

Korjaus suomenkieliseen tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaukseen
Vaisala Oyj:n 28.10.2021 klo 9.00 julkaiseman tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksen suomenkielisen version ”kolmas neljännes 2021 lyhyesti” -osiossa oli neljä väärä vertailulukua. Oikeat tammi–syyskuun 2020 vertailuluvut olivat seuraavat: saadut tilaukset 85,3 miljoonaa euroa, tilauskanta kauden lopussa 134,6 miljoonaa euroa, liikevaihto 94,0 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 19,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi vuoden 2022 talouskalenterissa oli väärä vuosiluku. Tilinpäätöstiedote 2021 julkaistaan 18.2.2022.

Alla korjattu osavuosikatsaus:

 

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammisyyskuu 2021
Vahva kysyntä ja erinomainen suoritus jatkuivat kolmannella neljänneksellä

Kolmas neljännes 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 109,9 (85,3) miljoonaa euroa, kasvua 29 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 164,8 (134,6) miljoonaa euroa, kasvua 22 %
 • Liikevaihto 111,5 (94,0) miljoonaa euroa, kasvua 19 %
 • Liiketulos (EBIT) 19,2 (19,5) miljoonaa euroa, 17,3 (20,7) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,44 (0,40) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 19,6 (12,5) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 336,2 (270,9) miljoonaa euroa, kasvua 24 %
 • Liikevaihto 312,9 (272,6) miljoonaa euroa, kasvua 15 %
 • Liiketulos (EBIT) 38,3 (32,6) miljoonaa euroa, 12,2 (11,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,87 (0,68) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 48,9 (16,7) miljoonaa euroa

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2021
Teollisten mittausten, life science - ja sähkönsiirtomarkkinoiden odotetaan jatkavan kasvua. Nestemittausmarkkinan elpymisen odotetaan jatkuvan.

Kehittyneiden maiden meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa, kun taas kehittyvissä maissa kysynnän odotetaan edelleen kärsivän ja elpymisen odotetaan kestävän kauemmin kuin kehittyneillä markkinoilla. Lentosäämarkkina laski merkittävästi vuonna 2020, ja markkinan odotetaan elpyvän asteittain. Tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan edelleen.

Globaalin talouden elpymisen odotetaan jatkuvan, vaikkakin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vaisala toistaa 19.10.2021 julkaistut liiketoiminnan näkymät:
Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 425–440 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 48–58 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Vaisala arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 400–420 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–50 miljoonaa euroa.

Avainluvut              
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
Muutos 1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos 1–12/
2020
Saadut tilaukset 109,9 85,3 29 % 336,2 270,9 24 % 382,8
Tilauskanta 164,8 134,6 22 % 164,8 134,6 22 % 137,8
Liikevaihto 111,5 94,0 19 % 312,9 272,6 15 % 379,5
Bruttokate 64,3 54,2 19 % 175,3 153,2 14 % 212,9
Bruttokateprosentti 57,7 57,7   56,0 56,2   56,1
Kiinteät kulut 42,8 36,7 17 % 132,7 121,3 9 % 169,2
Liiketulos 19,2 19,5   38,3 32,6   44,8
Liiketulosprosentti 17,3 20,7   12,2 11,9   11,8
Tulos ennen veroja 18,8 18,2   36,8 30,1   41,3
Kauden tulos 16,0 14,5   31,7 24,3   32,8
Osakekohtainen tulos 0,44 0,40 9 % 0,87 0,68 28 % 0,91
Oman pääoman tuotto, %       19,9 16,4   16,3
Investoinnit aineettomiin ja              
aineellisiin hyödykkeisiin 4,6 6,7 -32 % 13,9 24,0 -42 % 31,0
Poistot ja arvonalentumiset 5,5 5,2 6 % 16,0 15,7 2 % 21,1
Liiketoiminnan rahavirta 19,6 12,5 56 % 48,9 16,7 193 % 41,0
Rahavarat       51,9 39,1 33 % 45,4
Korolliset velat       50,7 67,7 -25 % 57,0
Nettovelkaantumisaste, %       -0,6 14,5   5,7

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan erinomainen suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä. Vaisalan tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla ja sen seurauksena liikevaihdon kasvu oli vahva 19 %. Tilauskanta pysyi kaikkien aikojen korkeimmalla 165 miljoonan euron tasolla. Komponenttien rajallisesta saatavuudesta huolimatta saavutimme erinomaisen tuloksen ja liiketulosmarginaalimme oli 17,3 %.

Kolmannen neljänneksen saadut tilauksemme kasvoivat 29 % vuoden takaiseen verrattuna ja kasvu oli tasaisen vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Lentosäämarkkinalla oli nähtävissä varhaisia elpymisen merkkejä, kun sen saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat vertailuvuoteen verrattuna. Saadut tilaukset olivat hyvin vahvat myös teollisten instrumenttien, life science - ja uusiutuvan energian markkinoilla.

Olen erittäin ylpeä siitä, miten tiimimme on onnistunut löytämään ratkaisut vaikeisiin komponenttien saatavuusongelmiin yhdessä toimittajien kanssa etsimällä vaihtoehtoisia komponentteja sekä toimimalla aktiivisesti spottimarkkinoilla. Tämän ansioista toimitusvolyymimme jatkuivat korkealla tasolla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli jälleen erinomaiset 35 % ja sitä ajoivat teollisten instrumenttien ja life science -markkinasegmentit. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue saavutti hyvän 9 %:n liikevaihdon kasvun, joka tuli uusiutuvan energian markkinalta ja lentosäämarkkinalta.

Kolmannella neljänneksellä päivitimme strategiamme ja nostimme pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme seuraavalle kolmelle vuodelle. Strategiamme tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteemme ja teknologiamme edistävät asiakkaidemme liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin vaikutamme merkittävästi ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Tavoittelemme aina markkinajohtajuutta markkinoilla, joilla toimimme.

Olen myös hyvin ylpeä kahdesta tunnustuksesta, jotka Vaisala sai kolmannella neljänneksellä. Suomalaiset yksityissijoittajat arvostivat Vaisalan vastuullisimmaksi suomalaiseksi pörssiyhtiöksi. Vaisala sai myös erinomaiset tulokset vastuullisuusmittareilla mitattuna Sustainalyticsin tekemässä globaalissa tutkimuksessa. Nämä ovat hyviä osoituksia vuosia jatkuneesta työstämme.

Komponenttipulaan liittyvistä riskeistä huolimatta nostimme vuoden 2021 liiketoiminnan näkymiämme 19.10.2021 vahvan tammi–syyskuun suorituksen perusteella. Arvioimme nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 425–440 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 48–58 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q3 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
Muutos

FX*
1–12/
2020
Saadut tilaukset 109,9 85,3 29 % 28 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 164,8 134,6 22 %   137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 109,9 (85,3) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Vertailukaudella Argentiina-sopimuksen arvo aleni 5,6 miljoonalla eurolla kohteen supistumisen takia.

Syyskuun 2021 lopussa tilauskanta oli 164,8 (134,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 79,8 (66,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
Muutos

FX**
1–12/
2020
Liikevaihto 111,5 94,0 19 % 18 % 379,5
Tuotteet 81,7 70,2 16 %   267,3
Projektit 16,0 11,3 41 %   59,3
Palvelut 12,9 12,5 4 %   52,9
Vuokratuotot 0,8 - -   -
Bruttokateprosentti 57,7 57,7     56,1
Kiinteät kulut 42,8 36,7 17 %   169,2
T&K-menot 12,5 11,5 9 %   53,2
Poistot* 2,0 1,9     7,5
Liiketulos 19,2 19,5     44,8
% liikevaihdosta 17,3 20,7     11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liiketulos laski edellisestä vuodesta 19,2 (19,5) miljoonaan euroon ja oli 17,3 (20,7) % liikevaihdosta.

Liikevaihto kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 111,5 (94,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 18 %. Liikevaihto kasvoi eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Bruttokateprosentti oli vertailukauden tasolla 57,7 (57,7) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset kompensoituivat skaalaetujen vaikutuksesta.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella, sekä yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta ja liitännäisistä lakikuluista. Nämä kulut olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Vertailukausi sisälsi yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon laskuun liittyneen 1,8 miljoonan euron positiivisen erän.

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 (-1,3) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tulos ennen veroja oli 18,8 (18,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 16,0 (14,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,40) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos

FX*
1–12/
2020
Saadut tilaukset 336,2 270,9 24 % 26 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 164,8 134,6 22 %   137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa saadut tilaukset olivat 336,2 (270,9) miljoonaa euroa ja niiden kasvu oli vahva 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Toisen neljänneksen saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos

FX**
1–12/
2020
Liikevaihto 312,9 272,6 15 % 17 % 379,5
Tuotteet 227,1 190,1 19 %   267,3
Projektit 46,6 43,7 7 %   59,3
Palvelut 37,9 38,9 -3 %   52,9
Vuokratuotot 1,4 - -   -
Bruttokateprosentti 56,0 56,2     56,1
Kiinteät kulut 132,7 121,3 9 %   169,2
T&K-menot 39,7 38,6 3 %   53,2
Poistot* 5,7 5,6     7,5
Liiketulos 38,3 32,6     44,8
% liikevaihdosta 12,2 11,9     11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–syyskuun liiketulos parani edellisestä vuodesta 38,3 (32,6) miljoonaan euroon ja oli 12,2 (11,9) % liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun myötä.

Liikevaihto kasvoi 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 312,9 (272,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 17 %. Liikevaihto kasvoi eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 56,0 (56,2) %.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella, sekä yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta ja liitännäisistä lakikuluista. Nämä kulut olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,5 (-2,4) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tuloverot olivat 5,1 (5,8) miljoonaa euroa 14,0 (19,3) %:n arvioituun efektiiviseen veroasteeseen perustuen. Arvioitu efektiivinen veroaste laski vuoden takaiseen verrattuna, koska Vaisala odottaa voivansa hyödyntää yritysostoissa saatuja verotuksellisia tappioita. Tulos ennen veroja oli 36,8 (30,1) miljoonaa euroa ja kauden tulos 31,7 (24,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,87 (0,68) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–syyskuussa 2021. Rahavarat kasvoivat 51,9 (31.12.2020: 45,4) miljoonaan euroon syyskuun lopussa huolimatta 22 miljoonan euron osingonmaksusta ja 5 miljoonan euron valmiusluoton takaisinmaksusta. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 379,5 (31.12.2020: 351,8) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 48,9 (16,7) miljoonaan euroon pääasiassa velkojen kasvun ja parantuneen kauden tuloksen seurauksena.

Vaisalalla oli 30.9.2021 korollisia velkoja 40,1 (31.12.2020: 45,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisalalla on myös yritystodistusohjelma kotimaisilta markkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin sekä valmiusluottolimiitti, jotka molemmat olivat käyttämättä 30.9.2021 (31.12.2020: 0 miljoonaa euroa ja 5 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,6 (31.12.2020: 11,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–syyskuussa 2021 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 15,0 (24,1) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 16,0 (15,7) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 5,7 (5,6) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–syyskuussa 2021 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 964 (1 926) henkilöä. Syyskuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 1 965 (31.12.2020: 1 939). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 14 (14) % Americas-alueella ja 8 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 65 (65) % työskenteli Suomessa.

Vaisala aloitti toukokuussa 2021 yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelut koskivat 57 työntekijää. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöt työllistyivät yhtiössä avoimena olleisiin tehtäviin.

Q3 ja tammi–syyskuu 2021 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
MuutosFX**


1–9/
2021


1–9/
2020
Muutos
FX**


1–12/
2020
Saadut tilaukset 45,1 35,3 28 % 27 % 136,2 104,9 30 % 34 % 146,0
Tilauskanta kauden lopussa 24,5 17,4 41 %   24,5 17,4 41 %   18,0
Liikevaihto 47,1 34,8 35 % 35 % 130,9 104,1 26 % 29 % 143,9
Tuotteet 43,3 31,2 39 %   119,7 93,6 28 %   129,9
Palvelut 3,8 3,6 5 %   11,2 10,5 7 %   14,1
Bruttokateprosentti 64,4 64,2     63,9 64,9     64,4
Kiinteät kulut 16,1 13,8 17 %   49,6 44,4 12 %   61,5
T&K-menot 5,0 4,2 18 %   15,1 14,0 8 %   19,2
Poistot* 0,4 0,4     1,2 1,2     1,7
Liiketulos 14,2 8,6     34,1 23,3     31,6
% liikevaihdosta 30,2 24,7     26,1 22,4     21,9

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 28 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 45,1 (35,3) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat myös sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoilla.

Syyskuun 2021 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 24,5 (17,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 41 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 19,1 (14,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi kaikilla markkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 14,2 (8,6) miljoonaa euroa eli 30,2 (24,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 47,1 (34,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 35 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 35 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla sekä hyvä sähkönsiirtomarkkinalla. Nestemittausmarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 64,4 (64,2) %. Spottimarkkinoilta tehdyillä komponenttiostoilla oli noin kahden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin, joka kompensoitui skaalaeduilla.

Tammi–syyskuu 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 30 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 136,2 (104,9) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla, ja hyvä sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–syyskuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,1 (23,3) miljoonaa euroa eli 26,1 (22,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta.

Tammi–syyskuun liikevaihto oli 130,9 (104,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 29 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla, sekä hyvä sähkönsiirtomarkkinalla. Nestemittausratkaisujen liikevaihto oli yhä edellisvuotta alemmalla tasolla.

Bruttokateprosentti laski 63,9 (64,9) %:iin pääasiassa tuotemiksin muutoksen ja spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen tuomien lisämateriaalikustannusten seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
MuutosFX**


1–9/
2021


1–9/
2020
Muutos
FX**


1–12/
2020
Saadut tilaukset 64,8 50,0 29 % 29 % 200,0 166,1 20 % 22 % 236,9
Tilauskanta kauden lopussa 140,4 117,2 20 %   140,4 117,2 20 %   119,8
Liikevaihto 64,4 59,2 9 % 9 % 182,0 168,5 8 % 10 % 235,5
Tuotteet 38,4 39,0 -1 %   107,4 96,5 11 %   137,4
Projektit 16,0 11,3 41 %   46,6 43,7 7 %   59,3
Palvelut 9,2 8,9 3 %   26,6 28,4 -6 %   38,8
Vuokratuotot 0,8 - -   1,4 - -   -
Bruttokateprosentti 52,9 53,8     50,3 50,9     51,0
Kiinteät kulut 26,5 22,7 17 %   81,8 76,6 7 %   106,3
T&K-menot 7,6 7,3 3 %   24,6 24,7 0 %   34,1
Poistot* 1,6 1,5     4,5 4,3     5,8
Liiketulos 5,3 11,1     5,3 9,4     14,6
% liikevaihdosta 8,2 18,7     2,9 5,6     6,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot


** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 64,8 (50,0) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Tiesäämarkkinan saadut tilaukset olivat vertailuvuoden tasolla ja laskivat hieman meteorologiamarkkinalla. Vertailukaudella Argentiina-sopimuksen arvo aleni 5,6 miljoonalla eurolla kohteen supistumisen takia.

Syyskuun 2021 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 140,4 (117,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 60,7 (52,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2021. Tilauskanta kasvoi meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas lentosää- ja tiesäämarkkinoiden tilauskanta laski.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,3 (11,1) miljoonaa euroa eli 8,2 (18,7) % liikevaihdosta.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 64,4 (59,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 9 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla, ja oli meteorologiamarkkinalla edellisen vuoden tasolla. Tiesääsäämarkkinan liikevaihto laski.

Bruttokateprosentti laski 52,9 (53,8) %:iin johtuen pääasiassa myyntimiksin muutoksesta.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella, sekä yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta. Nämä kulut olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Vertailukausi sisälsi yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon laskuun liittyneen 1,8 miljoonan euron positiivisen erän.

Tammi–syyskuu 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 200,0 (166,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva meteorologiamarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla, kun taas tiesäämarkkinan saadut tilaukset laskivat. Toisen neljänneksen saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–syyskuun liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,3 (9,4) miljoonaa euroa eli 2,9 (5,6) % liikevaihdosta.

Vuoden 2021 tammi–syyskuun liikevaihto oli 182,0 (168,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 10 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, ja oli lentosäämarkkinalla edellisen vuoden tasolla. Tiesäämarkkinan liikevaihto laski. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 50,3 (50,9) %.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisten suunnitelmien päivityksen perusteella, sekä yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta. Nämä kulut olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemian vaikutukset
COVID-19-pandemian vaikutukset lentosäämarkkinaan ja kehittyviin markkinoihin jatkuivat vuoden 2021 tammi–syyskuussa. Muilla markkinoilla globaalin maailmantalouden elpyminen on ollut ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpymisellä oli myönteinen vaikutus kolmannen neljänneksen kysyntään. Kysynnän kasvu näkyi erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. On kuitenkin vaikeaa arvioida pandemian vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Vaisala kävi yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöille löydettiin korvaavat työtehtävät yhtiön sisältä.

Komponenttipulalla ei ollut vaikutusta Vaisalan toimituskykyyn vuoden 2021 tammi–syyskuussa. Komponenttipulasta aiheutuneilla lisämateriaalikustannuksilla oli noin yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Vaisalan kolmannen neljänneksen bruttokateprosenttiin. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on heikentynyt, ja globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -0,6 % syyskuun 2021 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta eikä luottotappiovaraus muuttunut olennaisesti tammi–syyskuussa.

Päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet
Vaisalan hallitus hyväksyi syyskuussa yhtiön strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Vaisalan strategia tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteillaan ja teknologioillaan Vaisala edistää asiakkaidensa liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin Vaisala myös merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vaisala tavoittelee markkinajohtajuutta markkinoilla, joilla se toimii. Yhtiö on tunnistanut neljä ajuria strategian onnistuneeseen toteuttamiseen:
•        Tuote- ja teknologiajohtajuus antureista digitaalisiin ratkaisuihin
•        Asiakasymmärryksen ja sovellusosaamisen korkea taso
•        Liiketoimintamallin skaalautuvuus: laaja tuotevalikoima, alhaiset volyymit (high-mix, low-volume)
•        Sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Vaisalan päivitetyt strategiset tavoitteet korostavat kasvua ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Näiden perusteella Vaisala päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vaisalan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella.

Aiemmin Vaisala tavoitteli yli 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua ja yli 12 %:n liiketulosmarginaalia (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Muutokset johtoryhmässä
Timo Leskinen nimitettiin heinäkuussa henkilöstöjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Hän on Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Olli Nastamo nimitettiin tammikuussa kehitysjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.3.2021. Hän on Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Varsinainen yhtiökokous 2021
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.3.2021. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 1.4.2021 ja maksupäivä 12.4.2021.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 835 794 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2025 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2021 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2021 yhteensä 2 110 731 kappaletta 75,1 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 37,55 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 44,95 euroa ja alin 30,00 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 35,61 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2021 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 102,8 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 355,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2021 Vaisala luovutti yhteensä 87 100 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2018 kuuluneille 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 4 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle ja 13 850 entiselle toimitusjohtaja Kjell Forsénille. Lisäksi Kjell Forsénille luovutettiin 11 520 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2019–2021 ja 2 764 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022 osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 3.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 30.9.2021 yhtiön hallussa oli 335 655 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,1 % A-sarjan osakkeista ja 0,9 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2021 lopussa Vaisalalla oli 12 676 (10 399) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 19,5 (18,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,5 (40,4) %, yksityiset yritykset 13,2 (13,3) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,0 (13,5) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,6 (10,8) % ja julkisyhteisöt 3,4 (3,7) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi projektitoimituksissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarmuudet kansainvälisessä kauppapolitiikassa tai poliittisessa tilanteessa voivat heikentää tai viivästyttää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Markkinoiden hyväksymiseen, myyntikanavien kehittämiseen tai uusien tuotteiden ja palveluiden lakisääteiseen sertifiointiin liittyvät vaikeudet voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumista. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit, rahoitusjärjestelyt ja muutokset sopimusten laajuudessa voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Tehtaalle pääsyä rajoitettiin turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille ja koronarajoitusten toteuttamiseksi. COVID-19-pandemian jälkeiset työkäytännöt suunniteltiin ja niiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Asiakkaat
Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttipulan vaikutuksia on minimoitu tiiviillä yhteistyöllä toimittajien kanssa, ostamalla komponentteja spot-markkinoilta sekä vaihtoehtoisten komponenttien käytöllä.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset, varmistaakseen avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuuden. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa säännöllisesti.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala on tunnistanut toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Talouskalenteri 2022
18.2.2022: Tilinpäätöstiedote 2021
Viikko 9: Vuosiraportti 2021
29.4.2022: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022
22.7.2022: Puolivuosikatsaus 2022
28.10.2022: Osavuosikatsaus tammi– syyskuu 2022

 

Vantaa, 27.10.2021

 

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän katsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2020 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa puolivuosikatsauksessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuokralle antajan laatimisperiaatteet
Vuonna 2021 Vaisala muuttaa sen tilinpäätöksessään esittämiään laatimisperiaatteita sisältämään vuokralle antajaa koskevat laatimisperiaatteet johtuen kasvaneista vuokrajärjestelyistä, joissa Vaisala toimii vuokralle antajana.

Vaisalassa kaikki vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, koska ne eivät kaikilta olennaisilta osin siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja. Vuokramaksut kirjataan tasaerinä vuokratuotoiksi. Vuokratuotot esitetään liikevaihdossa ja eritellään liitetiedoissa. Vuokrasopimuksen kohteena olevat omaisuuserät sisältyvät koneisiin ja kalustoon ja ne poistetaan samankaltaisiin omaisuuseriin sovelletun poistopolitiikan mukaisesti. Vaisala kirjaa vuokratuoton ansaitsemisesta syntyneet menot kuluiksi myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin. Vuokrasopimuksen kohteena oleville kohdeomaisuuserille tehdään arvonalentumistesti IAS 36-standardin (Omaisuuserien arvon alentuminen) mukaisesti.

Vuonna 2021 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Viitekorkouudistuksen vaiheen 2 myötä IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen. Muutosten käyttöönotolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina tilikausina.

Konsernituloslaskelma          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Liikevaihto 111,5 94,0 312,9 272,6 379,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -47,1 -39,8 -137,6 -119,4 -166,6
Bruttokate 64,3 54,2 175,3 153,2 212,9
           
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -30,3 -25,1 -93,0 -82,6 -116,0
Tutkimus- ja kehityskulut -12,5 -11,5 -39,7 -38,6 -53,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -2,3 1,9 -4,3 0,6 1,1
Liiketulos 19,2 19,5 38,3 32,6 44,8
           
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - - - 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -1,3 -1,5 -2,4 -3,6
Tulos ennen veroja 18,8 18,2 36,8 30,1 41,3
           
Tuloverot -2,8 -3,6 -5,1 -5,8 -8,5
Kauden tulos 16,0 14,5 31,7 24,3 32,8
           
Kauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 15.9 14.5 31.3 24.3 32.8
Määräysvallattomille omistajille 0.1 0.1 0.4 -0.0 0.0
Kauden tulos 16.0 14.5 31.7 24.3 32.8
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 
Osakekohtainen tulos, euroa 0.44 0.40 0.87 0.68 0.91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0.44 0.40 0.86 0.67 0.91

 

Konsernin laaja tuloslaskelma          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)          
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Muuntoerot 1,4 -1,7 3,0 -2,2 -4,0
Yhteensä 1,4 -1,7 3,0 -2,2 -4,0
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,4 -1,7 3,0 -2,2 -4,0
           
Kauden laaja tulos 17,4 12,8 34,7 22,1 28,9
           
Kauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 17,3 12,8 34,3 22,1 28,8
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 0,4 -0,0 0,0
Kauden laaja tulos 17,4 12,8 34,7 22,1 28,9

 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 58,4 66,3 63,6
Aineelliset hyödykkeet 91,8 79,6 83,9
Käyttöoikeusomaisuuserät 11,5 13,5 12,5
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,1 1,1 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,8 0,9
Laskennalliset verosaamiset 8,2 8,3 7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 172,0 169,7 169,5
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 48,7 49,7 44,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 71,9 61,1 64,0
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut      
myynnin jaksotukset 30,3 29,7 24,2
Tuloverosaamiset 4,7 5,9 4,3
Rahavarat 51,9 39,1 45,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 207,5 185,5 182,4
       
Varat yhteensä 379,5 355,2 351,8

 

Oma pääoma ja velat 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 4,4 4,7 5,6
Muuntoerot 0,2 -1,0 -2,8
Omat osakkeet -4,6 -6,3 -6,3
Kertyneet voittovarat 210,3 192,0 200,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 218,0 197,0 205,1
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,3 0,4
       
Oma pääoma yhteensä 218,6 197,3 205,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 40,0 40,0 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 8,0 9,7 9,2
Eläkevelvoitteet 2,4 2,3 2,3
Laskennalliset verovelat 6,8 7,0 7,7
Varaukset 0,3 0,2 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 1,0 2,3 2,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,5 61,6 62,0
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 0,1 15,2 5,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,5 2,7 2,7
Ostovelat ja muut velat 69,2 48,9 52,3
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut      
myynnin jaksotukset 27,9 24,5 20,9
Tuloverovelat 0,9 3,0 1,5
Varaukset 1,7 1,8 1,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 102,4 96,2 84,3
       
Velat yhteensä 160,9 157,7 146,2
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 379,5 355,2 351,8

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Kauden tulos 31,7 24,3 32,8
       
Poistot ja arvonalentumiset 16,0 15,7 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut 1,5 2,4 3,6
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - -0,2
Tuloverot 5,1 5,8 8,5
Muut oikaisut 1,1 -2,9 -5,6
       
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -5,4 -9,8 -1,8
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -13,1 9,8 12,6
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 19,4 -19,3 -18,4
Käyttöpääoman muutos 0,9 -19,3 -7,5
       
Maksetut/Saadut rahoituserät 0,8 -2,4 -3,5
Maksetut tuloverot -8,1 -6,9 -8,2
Liiketoiminnan rahavirta 48,9 16,7 41,0
       
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -0,2
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -13,9 -24,0 -31,0
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,1 0,1
Osakkeiden luovutustulot - 0,1 0,1
Investointien rahavirta -13,8 -23,9 -31,0
       
Maksetut osingot -22,0 -22,0 -22,0
Lainasaamisten muutos -0,1 0,1 0,1
Korollisten velkojen nostot 45,0 80,0 100,1
Korollisten velkojen takaisinmaksut -50,3 -64,9 -95,0
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -2,3 -2,5 -3,3
Rahoituksen rahavirta -29,7 -9,3 -20,0
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 5,5 -16,5 -10,0
       
Rahavarat kauden alussa 45,4 56,4 56,4
Rahavarojen muutos 5,5 -16,5 -10,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0 -0,8 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 51,9 39,1 45,4
       

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
                 
Kauden tulos         24,3 24,3 -0,0 24,3
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 -2,2     -2,2   -2,2
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   -2,7   1,6   -1,1   -1,1
Siirrot erien välillä   0,4     -0,4      
Oma pääoma 30.9.2020 7,7 4,7 -1,0 -6,3 192,0 197,0 0,3 197,3
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
                 
Kauden tulos         31,3 31,3 0,4 31,7
Muut laajan tuloksen erät   0,0 3,0     3,0   3,0
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   -1,2   1,7   0,4   0,4
Siirrot erien välillä   0,0     -0,0      
Määräysvallattomien omistajien                
osuuksien muutokset, jotka eivät                
johtaneet muutokseen määräysvallassa         0,2 0,2 -0,2  
Oma pääoma 30.9.2021 7,7 4,4 0,2 -4,6 210,3 218,0 0,6 218,6

 

Katsauksen liitetiedot          
           
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Teolliset mittaukset 45,1 35,3 136,2 104,9 146,0
Sää ja ympäristö 64,8 50,0 200,0 166,1 236,9
Yhteensä 109,9 85,3 336,2 270,9 382,8
           
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Teolliset mittaukset          
Tuotteet 43,3 31,2 119,7 93,6 129,9
Palvelut 3,8 3,6 11,2 10,5 14,1
Yhteensä 47,1 34,8 130,9 104,1 143,9
           
Sää ja ympäristö          
Tuotteet 38,4 39,0 107,4 96,5 137,4
Projektit 16,0 11,3 46,6 43,7 59,3
Palvelut 9,2 8,9 26,6 28,4 38,8
Vuokratuotot 0,8 - 1,4 - -
Yhteensä 64,4 59,2 182,0 168,5 235,5
           
Liikevaihto yhteensä 111,5 94,0 312,9 272,6 379,5
           
Liiketulos liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Teolliset mittaukset 14,2 8,6 34,1 23,3 31,6
Sää ja ympäristö 5,3 11,1 5,3 9,4 14,6
Muu toiminta -0,2 -0,2 -1,2 -0,1 -1,4
Yhteensä 19,2 19,5 38,3 32,6 44,8
           
Liikevaihto regioonittain          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Americas 39,1 33,0 107,7 97,1 134,9
APAC 35,7 29,5 102,7 78,4 110,4
EMEA 36,6 31,6 102,5 97,1 134,2
Yhteensä 111,5 94,0 312,9 272,6 379,5
           
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus          
Milj. euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 88,5 76,9 246,6 211,1 295,5
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 22,2 17,1 64,9 61,5 84,0
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,8 - 1,4 - -
Yhteensä 111,5 94,0 312,9 272,6 379,5

 

Henkilöstö          
  7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Henkilöstö, keskimäärin 1 984 1 953 1 964 1 926 1 929
Henkilöstö, kauden lopussa 1 965 1 938 1 965 1 938 1 939
           
Johdannaisinstrumentit          
Milj. euroa     30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Johdannaissopimuksien nimellisarvot     39,0 30,8 31,4
           
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat     0,0 0,7 1,2
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat     1,3 0,1 0,2
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot          
Euroa/tuhatta 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 101 36 000 36 101 36 000 36 000
Omien osakkeiden lukumäärä 336 437 336 437 437
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 357 36 205 36 311 36 202 36 223
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä 36 101 36 000 36 075 35 972 35 979
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 472 661 2 111 2 934 3 852
Osakekurssi, ylin 44,95 37,55 44,95 37,55 42,50
Osakekurssi, alin 34,50 30,90 30,00 21,65 21,65
           
Tunnusluvut          
Euroa 7–9/
2021
7–9/
2020
1–9/
2021
1–9/
2020
1–12/
2020
Osakekohtainen tulos 0,44 0,40 0,87 0,68 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen          
tulos 0,44 0,40 0,86 0,67 0,91
Osakekohtainen oma pääoma     6,04 5,47 5,70
Oman pääoman tuotto, %     19,9 16,4 16,3
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,54 0,35 1,36 0,46 1,14
Omavaraisuusaste, %     58,2 56,3 59,0
Nettovelkaantumisaste, %     -0,6 14,5 5,7

 

Keskeiset valuuttakurssit      
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1–9/
2021
1–9/
2020
30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
USD 1,2016 1,1246 1,1579 1,1708 1,2271
CNY 7,7708 7,8778 7,4847 7,9720 8,0225
JPY 129,94 120,79 129,67 123,76 126,49
GBP 0,8669 0,8790 0,8605 0,9124 0,8990

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi samana päivänä klo 16.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 80167267#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. Vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

 

Liite