Uusi lähestymistapa V-PHP-teknologiaan mahdollistaa tehokkaan biodekontaminaation kaikille

Bioturvallisuuskammion biodekontaminaatio höyrystyneellä vetyperoksidilla
Italy
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science
 
”Sinun täytyy aloittaa asiakaskokemuksesta ja suunnitella sitten sitä tukeva teknologia.”  

Näillä sanoillaan Steve Jobs, yksi Apple Inc.:n perustajista, tarjosi unelman ja haasteen suunnittelijoille kaikkialla. Nopeasti muuttuvassa maailmassa vaikuttaa kuitenkin usein siltä, että asiantuntijakäyttäjiä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Italialainen laitevalmistaja on yhdistänyt biodekontaminaatioteknologian ja käyttäjäkoulutuksen osaamisensa ja suunnitellut innovatiivisen vetyperoksidin höyrystimen, joka optimoi sekä vH2O2-prosessit että käyttäjäkokemuksen.
 
Amira Srl on valmistanut terveysteknologiaan liittyviä laitteita vuodesta 2003 alkaen. Yritys tarjoaa erilaisia ratkaisuja kontaminaation rajaamiseen, hallintaan ja valvontaan, ja vuodesta 2013 alkaen sen valikoima on sisältänyt myös biodekontaminaatiokäyttöön tarkoitettuja Bioreset®-vetyperoksidihöyrygeneraattoreita. Vuonna 2021 yritys lanseerasi uusimman laitteensa: Bioreset® Maxin. Tämä kevyt, pienikokoinen höyrygeneraattori säätää vetyperoksidipitoisuuden tehokkuuden kannalta optimaaliselle tasolle automaattisesti.
 
Amiran tuote- ja vientipäällikkö Pietro Beltramo osallistui Bioreset® Max ‑höyrygeneraattorin suunnittelu- ja kehitystyöhön. ”Päätavoitteenamme uuden mallin suunnittelussa oli kehittää helppokäyttöinen generaattori. Muut mallimme käyttävät monia erilaisia antureita, ja ne hoitavat työnsä hyvin”, Beltramo kertoo. ”Käyttäjällä täytyy kuitenkin olla osaamista biodekontaminaatiomenetelmistä. Halusimme tehdä vetyperoksidihöyryllä tehtävästä biodekontaminaatiosta helppoa kaikille käyttäjille – erityisesti terveydenhuoltoalalla. COVID-19-pandemia loi entistä suuremman tarpeen helppokäyttöisille laitteille.”

Kaupallisia vetyperoksidihöyrygeneraattoreita käytetään usein biodekontaminaatioon aseptisessa tuotannossa ja tutkimuslaboratorioissa. Useimpien biodekontaminaatiolaitteiden käsittelijöillä on koulutus biodekontaminaatioprosessien suorittamiseen ja validointiin.
 
Koronaviruspandemia on kuitenkin lisännyt biodekontaminaation tarvetta sektoreilla, joilla ei ole tällaisia erikoiskoulutettuja työntekijöitä. Jos höyrygeneraattorilaitteita, syklin vaiheita, anturilaitteita ja kriittisiä prosessiparametreja ei tunneta riittävän hyvin, dekontaminaation teho saattaa kärsiä.
”Bioreset® Max mittaa Vaisalan HPP270-vetyperoksidihöyrymittapäällä useita parametreja, kuten vetyperoksidin ppm-arvoa, lämpötilaa ja suhteellista saturaatiota”, Beltramo sanoo. ”HPP270 oli ainoa mittapää, joka tarjosi meille kaikki nämä suureet yhdessä yksikössä. Suhteellisen saturaation arvo oli meille tärkein, sillä sen avulla voimme varmistaa, että generaattori pystyy säätelemään syklejä automaattisesti ja tehokkaasti.”
 
Suhteellinen saturaatio on Vaisalan HPP270-sarjan mittapäiden ainutlaatuinen parametri, joka ilmaisee vetyperoksidihöyryn ja vesihöyryn yhteensä aiheuttaman kosteuden ilmassa. Kun suhteellinen saturaatio on 100 %RS, ilmaseos alkaa kondensoitua. Suhteellinen kosteus puolestaan on parametri, joka ilmaisee pelkän vesihöyryn aiheuttaman ilmankosteuden. Siksi vetyperoksidihöyryä sisältävällä ja pelkkää vesihöyryä sisältävällä ilmaseoksella on eri kondensaatiopisteet.
 
Otetaan esimerkiksi ympäristö, jonka lämpötila on 20 °C ja H2O2-pitoisuus 500 ppm. Suhteellinen kosteus on 25 %RH ja suhteellinen saturaatio 60 %RS. Ilmaseos alkaa kondensoitua, kun suhteellinen saturaatio on 100 %, mutta tässä tilanteessa suhteellinen kosteus on vain 45 %RH.
Image
• Tila 1 ei sisällä vetyperoksidihöyryä, ja suhteellinen saturaatio on yhtä suuri kuin suhteellinen kosteus.
• Tila 2 sisältää vetyperoksidihöyryä, ja suhteellinen saturaatio on suurempi kuin suhteellinen kosteus.

”Suunnitteluprosessin aikana pystyimme tutkimaan useita mittapäitä, sillä meillä Amiralla on täysin varustetut puhdashuone- ja laboratoriotilat. Tarjoamme muille organisaatioille testiympäristöjä ja annamme biodekontaminaatiokoulutusta. Testaus- ja koulutustoimissamme olemme nähneet todellisen tarpeen yksinkertaisille laitteille, joilla voidaan pienentää käyttäjän virheiden riski tai poistaa se kokonaan.” – Pietro Beltramo

Biodekontaminaatiossa ei ole kyse vain parametrien ymmärtämisestä ja hallinnasta. Myös dekontaminoitavalla ympäristöllä on oma vaikutuksensa. ”Joidenkin alueiden biodekontaminointi on vaikeampaa kuin toisten”, Beltramo selittää. ”Jos vH2O2-dekontaminaatioita tehdään eri alueilla, niiden syklejä täytyy säätää alueen tilavuuden mukaan. Lisäksi täytyy ottaa huomioon alueella olevat esineet. Esimerkiksi bioturvallisuuskaapeissa on suodattimia, jotka voivat siepata patogeeneja.
 
”Bioturvallisuuskaapin HEPA-suodattimet pysäyttävät kaikkien yli 0,3 mikronin kokoisten hiukkasten virtauksen. Suodattimen dekontaminaatioon tarvitaan siis kaasua, jossa on hyvin pienet hiukkaset, jotta se pystyy tunkeutumaan väliaineeseen (höyrystyneen vetyperoksidin hiukkaskoko on noin 0,001 mikronia tai sen alle). Suurin ongelma höyryn käytössä HEPA-suodattimia sisältävällä alueella on kuitenkin kondensaatio. Suodattimen kostumista tulee välttää, joten on suositeltavaa käyttää kuivahöyrystysprosessia. Bioreset® Max säätää höyryntasoa automaattisesti HPP270-mittapäästä saamansa suhteellisen kosteuden arvon mukaan, jotta höyryntaso pysyy kondensaatiopisteen alapuolella. Sekä vettä että vetyperoksidia sisältävän kaasun kondensaatiopisteiden ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta. Suunnittelimme höyrystimen, jonka avulla muutkin kuin alan asiantuntijat voivat onnistua biodekontaminaatiossa joka kerta, mikä pienentää HEPA-suodattimille aiheutuvaa riskiä.”
 
Automaattitilassa Bioreset® Max höyrystää 35-prosenttisen nestemäisen vetyperoksidin ja ruiskuttaa kaasun enintään 350 m3:n alueelle, jolloin patogeenien määrää voidaan vähentää 99,9999 prosentilla kaikilla altistuneilla pinnoilla. Prosessia voidaan ohjata etäältä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Käyttäjä valitsee alueen tyypin (joko bioturvallisuuskaapin tai huoneen biodekontaminaation) ja käynnistää sitten generaattorin automaattitilassa painamalla painiketta.

”Generaattori hallitsee syklejä anturimittausten avulla, ja käyttäjän syötteiden tarve on minimaalinen”, Beltramo kertoo. ”Liittymä näyttää käyttäjälle kehotteita valitun alueen tyypin mukaan. Jos esimerkiksi käyttäjä valitsee bioturvallisuuskaapin, liittymä ohjaa hänet liittämään katalyytin, jonka sisältämän puhaltimen ilmavirta on jopa 650 m3/h.

”Jos käyttäjä valitsee huoneen, häntä kehotetaan syöttämään sen tilavuus kuutiometreinä. Höyrygeneraattori säätää syklin optimaalisille tasoille. Jos olet 10 m3:n huoneessa ja syötät tilavuudeksi vahingossa 100 m3, kone löytää syklille silti optimaalisen ruiskutustason ja ‑ajan. Tämä johtuu siitä, että prosessi perustuu anturista tuleviin arvoihin. Generaattori varmistaa optimaalisen biodekontaminaatiosyklin suhteellisen saturaation arvon, lämpötilan ja ajan perusteella.”

Teknologian edistysaskelten ei aina tarvitse tarkoittaa aiempaa monimutkaisempia järjestelmiä. Tehokkaan biodekontaminaation kasvava tarve myös perinteisten kontaminaatiovalvontaa edellyttävien ympäristöjen ulkopuolella on luonut tarpeen yksinkertaisemmille järjestelmille, jotka toimivat kuitenkin tehokkaasti. Palvellakseen tätä kasvavaa tarvetta Amira kehitti vetyperoksidihöyrygeneraattorin, jota kuka tahansa osaa käyttää ja joka toimii erittäin tehokkaasti ympäristössä kuin ympäristössä.

”Höyrygeneraattori säätää syklin optimaalisille tasoille... prosessi perustuu anturista tuleviin arvoihin. Generaattori varmistaa optimaalisen biodekontaminaatiosyklin suhteellisen saturaation arvon, lämpötilan ja ajan perusteella.”
Pietro Beltramo
 

Valvonta ja ohjaus älykkäällä vH2O2-anturiteknologialla

Tässä englanninkielisessä webinaarissa kerromme, kuinka voit toteuttaa vH2O2-prosessien valvonnan ja ohjauksen Vaisalan PEROXCAP®-teknologiaa hyödyntävien HPP270-sarjan mittapäiden ja Indigo-lähettimien avulla.
 
Käsittelemme vH2O2-biodekontaminaation tehokkuuden kannalta tärkeitä muuttujia ja näytämme, miten voit estää kalliit ja aikaa vievät ei-toivotut olosuhteet.