Sosiaalisesti vastuulliset toimintatavat

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Vaisala on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka on määritetty YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, ja tukee Kansainvälisen työjärjestön (International Labor Organization, ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Vaisala ei hyväksy ihmisoikeuksien loukkaamista tai työlainsäädännön rikkomista missään toimitusketjunsa osassa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen, että yhtiön toimintaperiaatteiden tai toimittajien toimintaperiaatteiden loukkauksien riskit minimoidaan yhtiötä lähimpänä olevissa toimitusketjun osissa.

Vaisalan toimitusketjun ihmisoikeusriskejä vähennetään valitsemalla tarkasti ensisijaiset toimittajat ja työskentelemällä tiiviisti heidän kanssaan edellyttäen käytäntöjä, jotka ylittävät usein paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Vaisalan toimittajien toimintaperiaatteet velvoittavat heitä myös huolehtimaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta omissa toimitusketjuissaan. Koulutamme myös hankinnan henkilöstöä sekä riskimaissa toimivia projektipäälliköitä tunnistamaan ja hallitsemaan ihmisoikeusriskejä toimiessaan potentiaalisten tai valittujen toimittajien tai aliurakoitsijoiden kanssa.

SDG8 ihmisarvoista työtä

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme tuotekehityksen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista aina lopputuotteen asennukseen saakka. Työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa ja kehittämistä ohjaa ISO 45001 -sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmämme, joka luo puitteet jatkuvalle parantamiselle. Panostamme henkilöstön työterveys- ja turvallisuuskoulutukseen ja varmistamme, että riskialttiissa ympäristöissä tai tehtävissä työskentelevillä henkilöillä on riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi on järjestelmällistä työtä, jota teemme yhteistyössä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Lisätäksemme työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa olemme perustaneet työterveys- ja työturvallisuustoimikuntia useissa Vaisalan toimipisteissä. Kannustamme niin omaa henkilöstöämme kuin meillä työskenteleviä urakoitsijoitakin raportoimaan proaktiivisesti mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit työpaikalla sekä ehdottamaan turvallisuusparannuksia työolosuhteisiin ja -tapoihin.

SDG8 ihmisarvoista työtä

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio

Vaisalassa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistäminen on tärkeää muun muassa työhyvinvoinnista huolehtimisen, parhaiden osaajien rekrytoimisen ja innovaatiokyvykkyyden vahvistamisen näkökulmasta. Edistämällä ja vaalimalla työyhteisömme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta voimme osaltamme vaikuttaa myös naiden teemojen edistämiseen yhteiskunnassa.

Pyrimme kohtelemaan kaikkia työnhakijoita yhdenvertaisesti rekrytoinnissa sekä tarjoamaan kaikille työtekijöille yhtäläiset kehittymismahdollisuudet ja palkkaus- ja etuusjärjestelyt riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuoli-identiteetistaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Korruption ja lahjonnan torjunta

Vaisala noudattaa nollatoleranssia suhtautumisessaan korruptioon sen kaikissa muodoissa. Kansainväliset korruption vastaiset ohjeemme kieltävät ehdottomasti lahjusten tarjoamisen, antamisen, pyytämisen, järjestämisen, vaatimisen tai hyväksymisen suoraan tai muiden osapuolten kautta. Kaikkien työntekijöidemme ja liiketoimintakumppaneidemme on sitouduttava noudattamaan näitä ohjeita kaikissa tilanteissa. Pyrimme varmistamaan ohjeiden noudattamisen muun muassa kouluttamalla henkilöstöämme ja valitsemalla liiketoimintakumppanimme huolella.

SDG16: Hyvä hallinto