Ympäristövastuulliset toimintatavat

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti osana ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotevalikoimamme, toimintojemme ja toimitusketjumme negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Tuotteet

Tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotekehitysprosessimme sisältää ympäristövaatimuksia, ja useat tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten energiatehokkuus, huollettavuus ja kierrätettävyys, ovat suotuisia ympäristön kannalta. Lisäksi tuotteiden päivitettävyys ja modulaarisuus sekä kenttähuoltopalvelumme pidentävät tuotteiden elinkaaria, joiden pituudet vaihtelevat tyypillisesti yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen. Tiedostamme kuitenkin, että globaali resurssiniukkuus ja nopeasti kehittyvät ympäristövaatimukset edellyttävät meiltä tuotesuunnittelumme jatkuvaa kehittämistä ympäristön huomioimiseksi.

Taataksemme tuotteidemme turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle asetamme tuotesuunnittelussa tiukat vaatimukset materiaaleille, joita tuotteissa käytetään. Analysoimme komponentit uuden tuotteen kehityskaaren alkuvaiheessa, jotta voimme varmistaa niiden vaatimustenmukaisuuden.

Keräämme järjestelmällisesti tietoa tuotteidemme sisältämistä REACH-lainsäädännössä* määritellyistä erityistä huolta aiheuttavista aineista sekä RoHS-lainsäädännön** vaatimustenmukaisuudesta tuotteen turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistamiseksi. Lisäksi raportoimmme vaaditut tiedot Euroopan Kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan***.

* REACH = Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals
** RoHS = Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
*** SCIP = Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Jätteet ja kierrätys

Vaisalan liiketoimintaan liittyviä jätteitä syntyy hankintaketjun alkupäässä materiaalien ja komponenttien valmistuksessa, Vaisalan omissa toiminnoissa tuotteiden valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja henkilöstön työskentelyyn liittyen sekä arvoketjun loppupäässä asiakkaan poistaessa Vaisalan tuotteen käytöstä. 

Valtaosa oman tuotantomme jätteistä syntyy päätehtaallamme Suomessa, missä jätteet lajitellaan useaan eri jakeeseen tehokkaan jatkokäsittelyn mahdollistamiseksi. Pyrimme aktiivisesti etsimään keinoja, joilla yhä suurempi osa jätteistämme voitaisiin ohjata talteenottoon yhteistyössä jätepalveluntarjoajiemme kanssa. Pyrimme myös vähentämään syntyvän jätteen määrää, esimerkiksi joidenkin toimittajiemme kanssa pakkaamiseen käytettävällä kiertolaatikkomenetelmällä sekä vähentämällä valmistusprosesseissamme syntyvää romumateriaalia. Arvoketjun loppupäässä syntyvän jätteen määrää vähennämme suunnittelemalla mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita sekä tarjoamalla monipuolisia huolto- ja korjauspalveluita tuotteillemme. Lisäksi ohjeistamme asiakkaitamme tuotteidemme asianmukaisessa kierrätyksessä niiden elinkaaren päätteeksi.

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus

Olemme käyttäneet 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi panostamme tilojemme energiatehokkuuteen muun muassa lämmön talteenottojärjestelmiä ja LED-valaistusta hyödyntäen.

SDG 7 Puhdasta energiaa

Päästöt

Olemme asettaneet tieteeseen pohjautuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet Science Based Target -aloitteen (SBTi) kriteerien mukaisesti.

Tavoitteemme ovat:

Vaisala sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjään 52 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta*.

Lisäksi Vaisala sitoutuu vähentämään scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjään ostetuista tuotteista ja palveluista, Vaisalan maksamasta kuljetuksesta ja jakelusta, liikematkustamisesta, työmatkaliikenteestä ja myytyjen tuotteiden käytöstä 52 % arvonlisäykseen (MEUR) suhteutettuna samalla aikavälillä.

* Tavoiteraja sisältää biogeeniset päästöt ja poistumat bioenergian raaka-aineista.

SDG 13 Ilmastotekoja