Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024

Q1 2024 Report
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Osavuosikatsaus                                        3.5.2024 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto heikko, ennätyskorkea tilauskanta

Ensimmäinen neljännes 2024 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 123,3 (132,0) miljoonaa euroa, laskua 7 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 190,4 (163,7) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liikevaihto 112,1 (131,8) miljoonaa euroa, laskua 15 %
 • Liiketulos (EBIT) 7,1 (13,3) miljoonaa euroa, 6,4 (10,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,14 (0,27) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 17,1 (26,9) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus 2024
Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymät 2024
Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina hidastuivat merkittävästi vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja pysyivät alemmalla tasolla vuoden loppuun. Markkinoiden odotetaan pysyvän samalla tasolla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja alkavan parantua vuoden 2024 toisella puoliskolla. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoiden, kuten meteorologia, lento- ja tieliikenne, odotetaan olevan vakaat. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan vuosi 2024 alkoi hitaasti markkina-aktiviteetin jatkuessa vuoden 2023 toisen puoliskon tasolla. Työtaistelutoimet Suomessa ja yhtäaikainen uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto alensivat liikevaihtoa erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski pääasiassa projektitoimitusten ajoituksen seurauksena. Toisaalta jatkuvan tilausmyynnin kasvu jatkui vahvana. Alemmat kiinteät kulut lievensivät liikevaihdon laskun vaikutusta ja näin ollen liiketulosmarginaali oli 6,4 %.

Ensimmäisen neljänneksen saatujen tilaustemme lasku heijastaa matalana jatkunutta markkina-aktiviteettia sekä vahvaa vertailukautta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Lisäksi asiakkailla oli vähemmän kannusteita vuositilausten tekoon vuoden takaiseen verrattuna, koska komponenttien saatavuus on palautunut normaaliksi. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla, mikä kuvastaa markkinan vakautta. Vaisalan tilauskanta oli neljänneksen päättyessä ennätyskorkea 190 miljoonaa euroa, josta 75 % on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024.

Helmikuussa päivitimme myös toimintamme tarkoituksen ja terävöitimme strategisia prioriteettejamme. Uusi tarkoituksemme, Taking every measure for the planet, heijastaa tavoitettamme laajentaa omaa rooliamme johtavana mittausteknologiayrityksenä. Strategiamme ytimessä on globaalien ilmastotoimien mahdollistaminen yhdessä asiakkaidemme kanssa auttaen heitä säästämään resursseja, vauhdittamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Osana tulevaisuuden suuntaamme päivitimme myös visuaalisen brändi-identiteettimme.

Neljänneksen päätyttyä huhtikuun alussa Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Vaisalan tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin kasvihuonepäästövähennystavoitteet. Tavoitteiden mukaan Vaisala sitoutuu yli puolittamaan suorat päästönsä (scope 1) sekä ostetun energian päästönsä (scope 2) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Vaisala sitoutuu yli puolittamaan muut epäsuorat päästönsä (scope 3) bruttokatteeseen suhteutettuna samalla aikavälillä. Koska epäsuorat päästöt kattavat yli 99 % kaikista Vaisalan päästöistä, keskitymme erityisesti tähän osa-alueeseen päästövähennystoimissamme.

Kun katsomme eteenpäin vuotta 2024, arvioimme liiketoimintaympäristön epävarmuuden jatkuvan. Odotamme markkinan paranevan ja ennakoimme edelleen, että toisen vuosipuoliskon suorituksemme tulee olemaan ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvempi. Hitaasta ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta toistamme taloudellisen ohjeistuksemme vuodelle 2024. Arvioimme vuoden 2024 liikevaihtomme olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.”

Avainluvut    
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
Muutos1-12/
2023
Saadut tilaukset123,3132,0-7 %528,1
Tilauskanta190,4163,716 %172,5
Liikevaihto112,1131,8-15 %540,4
Bruttokate60,773,9-18 %301,7
Bruttokateprosentti54,256,1 55,8
Kiinteät kulut53,760,7-12 %235,9
Liiketulos7,113,3 66,6
Liiketulosprosentti6,410,1 12,3
Tulos ennen veroja6,612,5 63,1
Kauden tulos5,29,6 48,9
Osakekohtainen tulos0,140,27-46 %1,35
Oman pääoman tuotto, %8,016,0 18,9
Tutkimus- ja kehityskulut16,417,9-8 %67,7
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin    
hyödykkeisiin2,03,1-36 %13,9
Poistot ja arvonalentumiset5,75,9-4 %24,3
Liiketoiminnan rahavirta17,126,9-36 %83,8
Rahavarat105,075,439 %90,3
Korolliset velat61,460,42 %62,1
Nettovelkaantumisaste, %-17,8-6,5 -10,5

Tuloskehitys Q1/2024

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
Muutos

FX*
1-12/
2023
Saadut tilaukset123,3132,0-7 %-6 %528,1
Tilauskanta kauden lopussa190,4163,716 % 172,5

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 123,3 (132,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella ja olivat vertailukauden tasolla Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Maaliskuun 2024 lopussa tilauskanta oli ennätyskorkea 190,4 (31.12.2023: 172,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % vuoden 2023 loppuun verrattuna. Tilauskanta kasvoi voimakkaasti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella ja jonkin verran Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Tilauskannasta 141,4 (31.12.2023: 127,7) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
Muutos

FX**
1-12/
2023
Liikevaihto112,1131,8-15 %-15 %540,4
Tuotemyynti79,899,1-19 % 397,7
Projektimyynti11,814,8-21 % 69,5
Palvelumyynti10,99,317 % 38,9
Jatkuva tilausmyynti9,48,215 % 32,5
Vuokratuotot0,20,4-48 % 1,8
Bruttokateprosentti54,256,1  55,8
Liiketulos7,113,3  66,6
% liikevaihdosta6,410,1  12,3
      
T&K-kulut16,417,9-8 % 67,7
Poistot*1,72,1  8,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 112,1 (131,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon lasku oli 15 %. Työtaistelutoimet Suomessa ja yhtäaikainen uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto alensivat liikevaihtoa. Liikevaihto laski molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto laski kaikilla muilla markkinoilla paitsi sähkövoima ja energia -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti laski 54,2 (56,1) %:iin. Alhainen toimitusvolyymi laski tehtaiden käyttöastetta kattaen vähemmän kiinteitä kustannuksia, mikä näin ollen rasitti bruttokateprosenttia.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edellisestä vuodesta liikevaihdon laskun ja bruttokateprosentin heikentymisen myötä ja oli 7,1 (13,3) miljoonaa euroa eli 6,4 (10,1) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisvuotta matalammat, koska aktiviteettitaso oli tilapäisesti alempi muun muassa tutkimuksessa ja kehityksessä sekä markkinoinnissa.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tuloverot olivat 1,5 (2,9) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 22,4 (23,0) %. Tulos ennen veroja oli 6,6 (12,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 5,2 (9,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,27) euroa.

Tase ja rahavirta
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2024. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 456,4 (31.12.2023: 442,8) miljoonaa euroa. Nettovelka oli -43,7 (-28,2) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 105,0 (90,3) miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 26.3.2024 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksuvelka oli 27,2 miljoonaa euroa. Vaisalalla oli 31.3.2024 korollisia velkoja 50,0 (31.12.2023: 50,0) miljoonaa euroa, joka liittyi vuonna 2026 erääntyvään 50 miljoonan euron vakuudettomaan määräaikaislainaan. Nostetulla lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala ei ollut laskenut liikkeelle kotimaisia yritystodistuksia 31.3.2024 kuten ei ollut vuoden 2023 lopussakaan. Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 31.3.2024 kuten ei ollut vuoden 2023 lopussakaan. Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,4 (31.12.2023: 12,1) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa 2024 liiketoiminnan rahavirta laski 17,1 (26,9) miljoonaan euroon. Tämä oli pääasiassa seurausta käyttöpääoman 6,5 (14,8) miljoonaan euron muutoksesta ja katsauskauden tuloksen laskusta.

Investoinnit
Tammi–maaliskuussa 2024 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 2,0 (3,1) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin ja T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 5,7 (5,9) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 1,7 (2,1) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–maaliskuussa 2024 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 306 (2 266) henkilöä. Maaliskuun 2024 lopussa henkilöstön määrä oli 2 313 (31.12.2023: 2 314). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (16) % Americas-alueella ja 7 (7) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Q1/2024 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
Muutos

FX**
1-12/
2023
Saadut tilaukset51,759,9-14 %-12 %222,4
Tilauskanta kauden lopussa36,538,6-5 % 35,2
Liikevaihto48,063,0-24 %-24 %227,3
Tuotemyynti41,758,2-28 % 207,4
Palvelumyynti6,34,830 % 19,9
Bruttokateprosentti58,462,6  61,8
Liiketulos6,515,0  45,2
% liikevaihdosta13,523,8  19,9
      
T&K-kulut6,67,1-7 % 25,9
Poistot*0,20,4  1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1/2024 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 51,7 (59,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla, kun taas sähkövoima ja energia -markkinalla saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti.

Maaliskuun 2024 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 36,5 (31.12.2023: 35,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5 % vuoden 2023 loppuun verrattuna. Tilauskannasta 32,5 (31.12.2023: 31,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024. Tilauskanta kasvoi terveysteknologiamarkkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla ja laski nestemittausmarkkinalla.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 48,0 (63,0) miljoonaa euroa ja se laski 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 24 %. Työtaistelutoimet Suomessa ja yhtäaikainen uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto alensivat liikevaihtoa. Liikevaihto laski erittäin voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla ja nestemittausmarkkinalla, kun taas sähkövoima ja energia -markkinalla liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 58,4 (62,6) %. Alhainen toimitusvolyymi laski tehtaan käyttöastetta, mikä rasitti bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon ja bruttokateprosentin laskun myötä ja oli 6,5 (15,0) miljoonaa euroa eli 13,5 (23,8) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisvuotta matalammat, koska aktiviteettitaso oli tilapäisesti alempi muun muassa tutkimuksessa ja kehityksessä sekä markkinoinnissa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
Muutos

FX**
1-12/
2023
Saadut tilaukset71,572,1-1 %0 %305,8
Tilauskanta kauden lopussa153,9125,123 % 137,3
Liikevaihto64,168,8-7 %-6 %313,1
Tuotemyynti38,140,9-7 % 190,3
Projektimyynti11,814,8-21 % 69,5
Palvelumyynti4,64,53 % 19,0
Jatkuva tilausmyynti9,48,215 % 32,5
Vuokratuotot0,20,4-48 % 1,8
Bruttokateprosentti51,050,2  51,5
Liiketulos0,6-1,7  21,1
% liikevaihdosta1,0-2,5  6,7
      
T&K-kulut9,810,8-9 % 41,8
Poistot*1,51,7  6,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1/2024 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla 71,5 (72,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat erittäin voimakkaasti lentoliikennemarkkinalla ja olivat vertailukauden tasolla meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Tieliikennemarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Maaliskuun 2024 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 153,9 (31.12.2023: 137,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % vuoden 2023 loppuun verrattuna. Tilauskannasta 108,9 (31.12.2023: 96,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024. Tilauskanta kasvoi meteorologiamarkkinalla, tieliikennemarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla ja laski lentoliikennemarkkinalla.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 64,1 (68,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 6 %. Liikevaihdon lasku oli pääasiassa seurasta projektitoimitusten ajoittumisesta. Liikevaihto laski meteorologiamarkkinalla, tieliikennemarkkinalla sekä lentoliikennemarkkinalla ja oli edellisen vuoden tasolla uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,0 (50,2) %. Suotuisampi liiketoimintamiksi paransi bruttokateprosenttia.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna bruttokateprosentin paranemisen ja kiinteiden kulujen laskun myötä ja oli 0,6 (-1,7) miljoonaa euroa eli 1,0 (-2,5) % liikevaihdosta.

Vastuullisuus
Vaisalan työ ilmastotoimien lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä jatkuu, kun Science Based Targets -aloite (SBTi) hyväksyi Vaisalan tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet huhtikuussa 2024. Tavoitteiden mukaan Vaisala sitoutuu yli puolittamaan suorat kasvihuonekaasupäästönsä (scope 1) sekä ostetun energian päästönsä (scope 2) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Vaisala sitoutuu yli puolittamaan muut epäsuorat päästönsä (scope 3) bruttokatteeseen suhteutettuna samalla aikavälillä.

Osana Vaisalan vastuullisuustyötä ja uutta tarkoitusta, Taking every measure for the planet, yhtiön määräaikaislaina ja valmiusluottolimiitti muutettiin maaliskuussa 2024 kestävään kehitykseen sidotuiksi.

Muutokset johtoryhmässä
Vaisala nimitti helmikuussa 2024 Girish Agarwalin konsernin Chief Digital & Information Officer -tehtävään (CDIO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään kesäkuussa 2024 ja raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Agarwalin edeltäjä, kehitysjohtaja Olli Nastamo, jää eläkkeelle elokuussa 2024.

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 31.3.2024

 • Kai Öistämö, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Anne Jalkala, vastuullisuus- ja strategiajohtaja
 • Sampsa Lahtinen, Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja
 • Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
 • Heli Lindfors, talousjohtaja
 • Olli Nastamo, kehitysjohtaja
 • Vesa Pylvänäinen, tuotantojohtaja
 • Jarkko Sairanen, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja
 • Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja

Varsinainen yhtiökokous 2024
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2024 ja maksupäivä 12.4.2024.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Annica Bresky ja Lotte Rosenberg.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu lähikokous. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Ylva Eriksson. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2025 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 936 697 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2025 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2028 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Lotte Rosenberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Antti Jääskeläinen valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Annica Bresky, Jukka Rinnevaara, Tuomas Syrjänen ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Annice Bresky, Tuomas Syrjänen ja Raimo Voipio jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2024 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2024 yhteensä 619 264 kappaletta 22,8 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 37,95 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 39,75 euroa ja alin 35,10 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 36,87 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2024 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 122,2 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 377,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Vaisala luovutti maaliskuussa 2024 yhteensä 49 932 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteisiin osakepalkkiojärjestelmiin 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025 kuuluville 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiön hallussa oli 31.3.2024 yhteensä 135 544 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,5 % A-sarjan osakkeista ja 0,4 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2024 lopussa Vaisalalla oli 15 362 (14 002) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,4 (21,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,6 (40,5) %, yksityiset yritykset 13,8 (12,8) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10,0 (11,5) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,0 (10,1) % ja julkisyhteisöt 4,2 (3,9) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Geopoliittisessa tilanteessa, inflatorisessa ympäristössä ja koroissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa taloustilanteeseen ja lisätä riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriöitä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Tilapäinen komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien pitkät käyttökatkot voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
5.4.2024 Vaisala teki vapaaehtoisen 15 miljoonan euron lyhennyksen 31.3.2023 allekirjoitettuun vakuudettomaan 50 miljoonan määräaikaislainaan liittyen. Laina erääntyy vuonna 2026.

Talouskalenteri 2024
Puolivuosikatsaus 2024: 25.7.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024: 24.10.2024

Vantaa, 2.5.2024

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän osavuosikatsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2023 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2024 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IAS 1 -standardiin tehdyt muutokset (Velkojen luokittelu lyhyt- tai pitkäaikaisiin ja pitkäaikaiset velat, joihin liittyy kovenantti) on otettu käyttöön 1.1.2024 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätöksiin tulevilla tilikausilla uusia liitetietovaatimuksia lukuun ottamatta. Lisäksi IFRS 16 -standardiin tehdyt muutokset (Vuokrasopimusvelan määrittäminen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksissa) sekä IAS 7 ja IFRS 7 -standardeihin tehdyt muutokset (Toimittajarahoitusjärjestelyt) on otettu käyttöön 1.1.2024 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutusta konsernitilinpäätökseen tulevilla tilikausilla, mikäli tällaisia liiketoimia tapahtuu.

Laatimisperiaatteen muutos
Vaisala on muuttanut osakeperusteisiin maksuihin liittyvää laatimisperiaatetta 1.1.2024 alkaen ja kirjaa omaan pääomaan liittyvät kirjaukset kertyneisiin voittovaroihin aiemman periaatteen mukaisen muiden rahastojen sijaan. Tätä markkinakäytäntöön perustuvaa laatimisperiaatteen vapaaehtoista muutosta sovelletaan takautuvasti ja kertyneitä voittovaroja ja muita rahastoja oikaistaan aikaisimmasta esitettävästä kaudesta alkaen. Laatimisperiaatteen muutoksella ei ole vaikutusta konsernituloslaskelmaan tai oman pääoman määrään.

Alla on esitetty 31.12.2022 ja vuoden 2023 vertailuluvut kvartaaleittain edellä kerrotun muutoksen mukaisesti:

 31.12.202231.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
Milj. euroaAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistu
Muut rahastot3,50,6-0,10,60,80,60,30,62,30,6
Kertyneet voittovarat238,5241,4222,0221,2230,0230,1248,4248,2261,3263,0


Konsernituloslaskelma   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Liikevaihto112,1131,8540,4
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-51,4-57,9-238,8
Bruttokate60,773,9301,7
    
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-37,3-42,8-168,2
Tutkimus- ja kehityskulut-16,4-17,9-67,7
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,00,00,9
Liiketulos7,113,366,6
    
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta--0,2
Rahoitustuotot1,53,88,2
Rahoituskulut-2,0-4,6-11,9
Tulos ennen veroja6,612,563,1
    
Tuloverot-1,5-2,9-14,2
Kauden tulos5,29,648,9
    
Kauden tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille5,29,648,9
    
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos   
Osakekohtainen tulos, euroa0,140,271,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,140,261,35


Konsernin laaja tuloslaskelma   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)   
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,0-0,0
Yhteensä0,00,0-0,0
    
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Muuntoerot1,3-1,7-3,3
Yhteensä1,3-1,7-3,3
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä1,3-1,7-3,3
    
Kauden laaja tulos6,47,945,6
    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille6,47,945,6


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat31.3.202431.3.202331.12.2023
    
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet61,368,862,5
Aineelliset hyödykkeet94,495,495,0
Käyttöoikeusomaisuuserät12,511,413,1
Osakesijoitukset0,10,10,1
Osuus osakkuusyhtiössä1,41,41,4
Pitkäaikaiset saamiset1,30,91,3
Laskennalliset verosaamiset8,88,37,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä179,7186,3181,1
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus62,565,658,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset84,488,585,5
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin   
jaksotukset21,924,124,2
Tuloverosaamiset2,83,32,8
Rahavarat105,075,490,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä276,7257,0261,7
    
Varat yhteensä456,4443,2442,8


Oma pääoma ja velat31.3.202431.3.202331.12.2023
    
Oma pääoma   
Osakepääoma7,77,77,7
Muut rahastot0,60,60,6
Muuntoerot2,12,40,8
Omat osakkeet-3,4-2,1-4,2
Kertyneet voittovarat238,5221,2263,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä245,5229,8267,9
    
Määräysvallattomien omistajien osuus---
    
Oma pääoma yhteensä245,5229,8267,9
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat50,00,050,0
Korolliset vuokrasopimusvelat8,68,09,3
Eläkevelvoitteet2,12,72,3
Laskennalliset verovelat2,24,02,9
Varaukset0,40,30,4
Muut pitkäaikaiset velat4,45,84,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä67,620,869,0
    
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat0,050,00,0
Korolliset vuokrasopimusvelat2,72,52,8
Ostovelat ja muut velat104,399,866,5
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset28,836,630,7
Tuloverovelat4,91,33,3
Varaukset2,62,52,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä143,3192,6105,9
    
Velat yhteensä210,9213,4175,0
    
Oma pääoma ja velat yhteensä456,4443,2442,8


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Kauden tulos5,29,648,9
    
Poistot ja arvonalentumiset5,75,924,3
Rahoitustuotot ja -kulut0,50,83,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot---0,2
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta---0,2
Tuloverot1,52,914,2
Muut oikaisut-0,7-2,3-0,7
    
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-4,0-4,13,0
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)3,114,816,2
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)7,44,1-9,7
Käyttöpääoman muutos6,514,89,5
    
Saadut korot ja muut rahoituserät0,80,21,7
Maksetut korot ja muut rahoituserät-0,7-1,4-4,4
Maksetut tuloverot-1,6-3,6-12,9
Liiketoiminnan rahavirta 17,126,983,8
    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-2,0-3,1-13,9
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,1-0,3
Investointien rahavirta-1,9-3,1-13,7
    
Maksetut osingot---26,1
Omien osakkeiden hankinta---2,1
Lainasaamisten muutos-0,00,0-0,3
Korollisten velkojen nostot-17,477,4
Korollisten velkojen takaisinmaksut--20,0-79,9
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-0,7-0,7-3,1
Rahoituksen rahavirta-0,7-3,3-34,1
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )14,520,536,0
    
Rahavarat kauden alussa90,355,555,5
Rahavarojen muutos14,520,536,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,2-0,6-1,2
Rahavarat kauden lopussa105,075,490,3


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20227,73,54,1-3,3238,5250,50,0250,5
         
Osakeperusteisten maksujen muutos -2,9  2,9   
         
Oma pääoma 1.1.20237,70,64,1-3,3241,4250,50,0250,5
         
Kauden tulos    9,69,6 9,6
Muut laajan tuloksen erät -0,0-1,7  -1,7 -1,7
Osingonjako    -26,1-26,1 -26,1
Osakeperusteiset maksut   1,2-3,6-2,5 -2,5
Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
muutokset, jotka eivät johtaneet        
muutokseen määräysvallassa    0,00,0-0,0 
Oma pääoma 31.3.20237,70,62,4-2,1221,2229,8-229,8
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20237,70,60,8-4,2263,0267,9-267,9
         
Kauden tulos    5,25,2 5,2
Muut laajan tuloksen erät  1,3  1,3 1,3
Osingonjako    -27,2-27,2 -27,2
Osakeperusteiset maksut   0,8-2,4-1,6 -1,6
Oma pääoma 31.3.20247,70,62,1-3,4238,5245,5-245,5


Katsauksen liitetiedot   
    
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Teolliset mittaukset51,759,9222,4
Sää ja ympäristö71,572,1305,8
Yhteensä123,3132,0528,1
    
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Teolliset mittaukset36,538,635,2
Sää ja ympäristö153,9125,1137,3
Yhteensä190,4163,7172,5
    
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Teolliset mittaukset   
Tuotemyynti41,758,2207,4
Palvelumyynti6,34,819,9
Yhteensä48,063,0227,3
    
Sää ja ympäristö   
Tuotemyynti38,140,9190,3
Projektimyynti11,814,869,5
Palvelumyynti4,64,519,0
Jatkuva tilausmyynti9,48,232,5
Vuokratuotot0,20,41,8
Yhteensä64,168,8313,1
    
Liikevaihto yhteensä112,1131,8540,4
    
Liiketulos liiketoiminta-alueittain   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Teolliset mittaukset6,515,045,2
Sää ja ympäristö0,6-1,721,1
Muu toiminta0,00,00,3
Yhteensä7,113,366,6
    
Liikevaihto regioonittain   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Americas34,745,8200,4
APAC36,644,1160,2
EMEA40,841,9179,8
Yhteensä112,1131,8540,4


Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus   
Milj. euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä89,3107,9434,8
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa22,723,5104,0
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot0,20,41,7
Yhteensä112,1131,8540,4
    
Henkilöstö   
 1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Henkilöstö, keskimäärin2 3062 2662 327
Henkilöstö, kauden lopussa2 3132 2872 314
    
Johdannaisinstrumentit   
Milj. euroa31.3.202431.3.202331.12.2023
Johdannaissopimuksien nimellisarvot40,842,843,7
    
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat0,11,30,4
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat0,60,10,4
    
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.


Osaketiedot   
Euroa/tuhatta1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 30136 30136 251
Omien osakkeiden lukumäärä136136185
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä   
laimennusvaikutuksella36 33336 34936 379
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä36 26836 25136 259
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä6196003 090
Osakekurssi, ylin39,7543,4544,55
Osakekurssi, alin35,1037,7030,30
    
Tunnusluvut   
Euroa1-3/
2024
1-3/
2023
1-12/
2023
Osakekohtainen tulos0,140,271,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,140,261,35
Osakekohtainen oma pääoma6,766,337,39
Oman pääoman tuotto, %8,016,018,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,470,742,31
Omavaraisuusaste, %53,852,761,3
Nettovelkaantumisaste, %-17,8-6,5-10,5


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-3/
2024
1-3/
2023
31.3.202431.3.202331.12.2023
USD1,09041,07061,08111,08751,1050
CNY7,80627,34817,81447,47637,8509
JPY159,68142,39163,45144,83156,33
GBP0,86000,88160,85510,87920,8691

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]
Vaisala Oyj

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 3.5.2024 klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.videosync.fi/q1-2024

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen. https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048551

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

Liite