Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

Aerial of Highway and Railroad
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Tilinpäätöstiedote                                        14.2.2024 klo 9.00

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023
Vuoden lopun tilauskanta oli ennätyksellinen ja neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi

Neljäs neljännes 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 147,1 (129,1) miljoonaa euroa, kasvua 14 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 172,5 (154,6) miljoonaa euroa, kasvua 12 %
 • Liikevaihto 147,4 (141,6) miljoonaa euroa, kasvua 4 %
 • Liiketulos (EBIT) 16,3 (12,6) miljoonaa euroa, 11,0 (8,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,36 (0,25) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 29,5 (22,7) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 528,1 (500,8) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
 • Liikevaihto 540,4 (514,2) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
 • Liiketulos (EBIT) 66,6 (62,5) miljoonaa euroa, 12,3 (12,2) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 1,35 (1,24) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 83,8 (29,8) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa 0,75 (0,72) euron osinkoa osakkeelta

Markkinanäkymät 2024
Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina hidastuivat merkittävästi vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja pysyivät alemmalla tasolla vuoden loppuun. Markkinoiden odotetaan pysyvän samalla tasolla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja alkavan parantua vuoden 2024 toisella puoliskolla. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoiden, kuten meteorologia, lento- ja tieliikenne, odotetaan olevan vakaat. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan.

Taloudellinen ohjeistus 2024
Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan vuosi 2023 päättyi neljännen neljänneksen vahvaan tilausvirtaan ja sen myötä ennätykselliseen 173 miljoonan euron tilauskantaan. Liiketoimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta neljännen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi ja sekä bruttokateprosenttimme että liiketulosmarginaalimme paranivat edellisestä vuodesta.

Vuonna 2023 liiketoimintaympäristö heikkeni edellisestä vuodesta. Inflatorinen ympäristö, geopoliittisen epävakauden jatkuminen ja teollisten investointien hidastuminen ovat päätekijöitä, jotka vaikuttivat suoritukseemme. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kohtaamista haasteista huolimatta, ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vahvan suorituksen myötä, saadut tilauksemme ja liikevaihtomme kasvoivat 5 % ja bruttokateprosenttimme parani yhdellä prosenttiyksiköllä 55,8 %:iin. Kiinteät kulumme kasvoivat suunnitellusti, koska panostimme myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen. Näin ollen liiketulosmarginaalimme oli edellisen vuoden tasolla.

Neljännen neljänneksen saadut tilauksemme kasvoivat vahvat 14 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti. Tilausten kasvua vauhditti noin 20 miljoonan euron tilaus lentosääjärjestelmän toimittamisesta Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle. Monivuotisten neuvotteluiden loppuunsaattaminen on erinomainen osoitus pitkäjänteisestä työstämme julkishallinnon liiketoiminnassamme. Neljännen neljänneksen tilaukset kasvoivat myös uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 8 %. Haastava markkinaympäristö näkyi erityisesti terveysteknologiamarkkinalla. Samanaikaisesti tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti sähkövoima ja energia -markkinalla.

Neljännen neljänneksen liikevaihtomme kasvu oli seurausta edellisten neljännesten vakaasta tilausvirrasta lentoliikenteen, meteorologian, uusiutuvan energian sekä tieliikenteen ja autoteollisuuden markkinoilla, ja vahvan kasvun jatkumisesta sähkövoima ja energia -markkinalla. Neljännen neljänneksen bruttokateprosenttimme paranemiseen vaikutti edellisvuotta merkittävästi alhaisemmat spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset.

Strategiamme toteutus eteni vuoden aikana, vaikka haastava markkinaympäristö vaikutti taloudelliseen suoritukseemme. Jatkoimme kohdennettuja investointejamme kehittääksemme teknologijohtajuuttamme ja varmistaaksemme kasvun tulevaisuudessa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella kehitimme liiketoimintojamme sekä tilauspohjaisen data- ja ohjelmistoliiketoimintojemme tarjoomaa. Sekä jatkuvan tilausmyynnin että uusiutuvan energian liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana. Lisäksi paransimme liiketoiminnan kannattavuutta vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoilla kuten meteorologiassa ja lentoliikenteessä. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella vahvistimme tuotejohtajuuttamme edelleen usealla tuotelanseerauksella. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi hieman vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta. Vuoden 2024 alkaessa saavutimme tärkeän merkkipaalun, kun otimme käyttöön konsernin kattavan ERP-järjestelmämme. Vaisalan työntekijät osoittivat periksiantamattomuutta ja joustavuutta läpi vuoden, ja haluaisinkin kiittää kaikkia työtovereita ja yhteistyökumppaneita heidän sitoutumisestaan strategian toteuttamiseen.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan korkeana vuonna 2024. Ennakoimme, että toisen vuosipuoliskon suorituksemme tulee olemaan ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvempi markkinan parantuessa. Uuden ERP-järjestelmämme käyttöönoton ja Suomessa käynnissä olevien työtaistelutoimien arvioidaan yhdessä vaikuttavan toimintaamme ja taloudelliseen suoriutumiseemme vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Arvioimme tilanteen palaavan normaaliksi toiseen vuosineljännekseen mennessä.

Arvioimme vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.”

Avainluvut            
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
Muutos 1-12/
2023
1-12/
2022
Muutos
Saadut tilaukset 147,1 129,1 14 % 528,1 500,8 5 %
Tilauskanta 172,5 154,6 12 % 172,5 154,6 12 %
Liikevaihto 147,4 141,6 4 % 540,4 514,2 5 %
Bruttokate 80,1 75,7 6 % 301,7 282,0 7 %
Bruttokateprosentti 54,3 53,5   55,8 54,8  
Kiinteät kulut 64,4 63,1 2 % 235,9 219,7 7 %
Liiketulos 16,3 12,6   66,6 62,5  
Liiketulosprosentti 11,0 8,9   12,3 12,2  
Tulos ennen veroja 16,1 12,1   63,1 59,6  
Kauden tulos 12,9 9,0   48,9 45,1  
Osakekohtainen tulos 0,36 0,25 44 % 1,35 1,24 8 %
Oman pääoman tuotto, %       18,9 18,7  
Tutkimus- ja kehityskulut 18,1 17,4 4 % 67,7 62,4 8 %
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin            
hyödykkeisiin 3,1 4,1 -25 % 13,9 13,7 2 %
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 6,3 -4 % 24,3 23,6 3 %
Liiketoiminnan rahavirta 29,5 22,7 30 % 83,8 29,8 181 %
Rahavarat       90,3 55,5 63 %
Korolliset velat       62,1 63,4 -2 %
Nettovelkaantumisaste, %       -10,5 3,2  

Vuoden 2023 alusta alkaen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen jatkuvaa tilausmyyntiä ei ole sisällytetty saatuihin tilauksiin ja tilauskantaan. Vertailukausi on raportoitu vastaavalla tavalla.

Tuloskehitys Q4/2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
Muutos

FX*
Saadut tilaukset 147,1 129,1 14 % 16 %
Tilauskanta kauden lopussa 172,5 154,6 12 %  

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 147,1 (129,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, jonka tilaukset sisälsivät noin 20 miljoonan euron tilauksen lentosääjärjestelmän toimittamisesta Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset puolestaan laskivat.

Joulukuun 2023 lopussa tilauskanta oli ennätyskorkea 172,5 (154,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi erittäin voimakkaasti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laski erittäin voimakkaasti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Tilauskannasta 127,7 (126,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto 147,4 141,6 4 % 8 % 514,2
Tuotemyynti 104,3 102,4 2 %   375,5
Projektimyynti 23,0 20,3 13 %   73,5
Palvelumyynti 10,5 9,7 9 %   35,0
Jatkuva tilausmyynti 9,1 8,5 7 %   28,4
Vuokratuotot 0,4 0,6 -36 %   1,7
Bruttokateprosentti 54,3 53,5     54,8
Liiketulos 16,3 12,6     62,5
% liikevaihdosta 11,0 8,9     12,2
           
T&K-kulut 18,1 17,4 4 %   62,4
Poistot* 1,9 2,1     8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 147,4 (141,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 8 %. Liikevaihto kasvoi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laski Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti lentoliikennemarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, mutta toisaalta laski erittäin voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla.

Bruttokateprosentti parani 54,3 (53,5) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,1 (3,0) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 16,3 (12,6) miljoonaa euroa eli 11,0 (8,9) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut kasvoivat jonkin verran edellisestä vuodesta.

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 3,2 (3,2) miljoonaa euroa ja koko vuoden efektiivinen veroaste oli 22,5 (24,4) %. Tulos ennen veroja oli 16,1 (12,1) miljoonaa euroa ja kauden tulos 12,9 (9,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,25) euroa.

Tuloskehitys tammi–joulukuu 2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-12/
2023
1-12/
2022
Muutos

FX*
Saadut tilaukset 528,1 500,8 5 % 8 %
Tilauskanta kauden lopussa 172,5 154,6 12 %  

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 528,1 (500,8) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta saadut tilaukset laskivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Tilausten kasvu oli erittäin vahva lentoliikennemarkkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, kun taas saadut tilaukset laskivat voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-12/
2023
1-12/
2022
Muutos

FX**
Liikevaihto 540,4 514,2 5 % 8 %
Tuotemyynti 397,7 375,5 6 %  
Projektimyynti 69,5 73,5 -5 %  
Palvelumyynti 38,9 35,0 11 %  
Jatkuva tilausmyynti 32,5 28,4 14 %  
Vuokratuotot 1,8 1,7 10 %  
Bruttokateprosentti 55,8 54,8    
Liiketulos 66,6 62,5    
% liikevaihdosta 12,3 12,2    
         
T&K-kulut 67,7 62,4 8 %  
Poistot* 8,1 8,2    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 540,4 (514,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 8 %. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Liikevaihto kasvoi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella ja oli edellisen vuoden tasolla Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, mutta laski terveysteknologiamarkkinalla.

Bruttokateprosentti parani edellisestä vuodesta ja oli 55,8 (54,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,7 (2,7) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 tammi–joulukuun liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 66,6 (62,5) miljoonaa euroa eli 12,3 (12,2) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2023 tammi–joulukuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,7 (-3,1) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot alenivat hieman edellisestä vuodesta ja olivat 14,2 (14,5) miljoonaa euroa ja efektiivinen veroaste oli 22,5 (24,4) %. Tulos ennen veroja oli 63,1 (59,6) miljoonaa euroa ja kauden tulos 48,9 (45,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,35 (1,24) euroa.

Tase ja rahavirta
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–joulukuussa 2023. Taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 442,8 (439,2) miljoonaa euroa. Nettovelka oli -28,2 (7,9) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 90,3 (55,5) miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 28.3.2023 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksu oli 26,1 miljoonaa euroa. Vaisalalla oli 31.12.2023 korollisia velkoja 50,0 (52,5) miljoonaa euroa, joka liittyi vuonna 2026 erääntyvään 50 miljoonan euron vakuudettomaan määräaikaislainaan. Nostetulla lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 31.12.2023. Vaisala ei ollut laskenut liikkeelle kotimaisia yritystodistuksia 31.12.2023 (12,5 miljoonaa euroa). Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 31.12.2023 kuten ei ollut vuotta aikaisemminkaan. Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 12,1 (10,9) miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuussa 2023 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 83,8 (29,8) miljoonaan euroon. Käyttöpääoman muutos oli 9,5 (-38,0) miljoonaa euroa, mikä oli pääasiassa seurausta myyntisaamisten laskusta.

Investoinnit
Tammi–joulukuussa 2023 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 13,9 (13,7) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin ja T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 24,3 (23,6) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 8,1 (8,2) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–joulukuussa 2023 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 327 (2 141) henkilöä. Joulukuun 2023 lopussa henkilöstön määrä oli 2 314 (2 235). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (16) % Americas-alueella ja 7 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Henkilöstön määrä regioonittain

  31.12.2023 31.12.2022 Muutos
Americas 360 350 10
APAC 167 173 -6
EMEA (pois lukien Suomi) 254 237 17
Suomi 1 533 1 475 58
Yhteensä 2 314 2 235 79

Henkilöstön määrä toiminnoittain

  31.12.2023 31.12.2022 Muutos
Myynti ja markkinointi 442 431 11
T&K 647 637 10
Tuotanto 566 567 -1
Palvelut 390 350 40
Hallinto 269 250 19
Yhteensä 2 314 2 235 79

Henkilöstön määrän kasvu heijastaa liiketoiminnan kasvua. Palvelut-liiketoiminnan henkilöstön määrä kasvoi osin henkilöstön siirtyessä yksiköstä toiseen.

Marraskuussa 2023 Sää- ja ympäristöliiketoiminta aloitti muutosneuvottelut Suomessa uudelleenorganisoidakseen toimintojaan. Muutokset tukevat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategian toteuttamista. Muutosneuvottelujen lopputuloksena 15 henkilön työsuhde päätettiin lopettaa.

Vuonna 2023 henkilöstökulut olivat 210,9 (190,4) miljoonaa euroa.

Vaisalalla on yhtiön avainhenkilöille suunnattuja osakepalkkiojärjestelmiä. Vuonna 2023 osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat yhteensä 3,4 (4,0) miljoonaa euroa.

Q4 ja tammi–joulukuu 2023 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2023
1-12/
2022


Muutos


FX**
Saadut tilaukset 59,4 64,4 -8 % -4 % 222,4 234,2 -5 % -1 %
Tilauskanta kauden lopussa 35,2 41,8 -16 %   35,2 41,8 -16 %  
Liikevaihto 57,6 60,2 -4 % 1 % 227,3 225,6 1 % 5 %
Tuotemyynti 52,5 55,7 -6 %   207,4 208,1 0 %  
Palvelumyynti 5,1 4,5 11 %   19,9 17,5 14 %  
Bruttokateprosentti 60,7 59,7     61,8 61,9    
Liiketulos 8,7 10,8     45,2 51,5    
% liikevaihdosta 15,1 17,9     19,9 22,8    
                 
T&K-kulut 6,8 6,6 2 %   25,9 25,3 3 %  
Poistot* 0,4 0,4     1,7 1,7    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4/2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 neljännen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 59,4 (64,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat erittäin voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla ja jonkin verran teollisten instrumenttien markkinalla ja nestemittausmarkkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti sähkövoima ja energia -markkinalla.

Joulukuun 2023 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 35,2 (41,8) miljoonaa euroa ja se laski 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 31,6 (39,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024. Tilauskanta laski terveysteknologiamarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla. Sähkövoima ja energia -markkinalla ja nestemittausmarkkinalla tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 57,6 (60,2) miljoonaa euroa ja se laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto laski erittäin voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla ja oli edellisen vuoden tasolla teollisten instrumenttien markkinalla ja nestemittausmarkkinalla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 60,7 (59,7) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,0 (4,3) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Alempi volyymi ja hintapaine erityisesti Kiinassa rasittivat bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 neljännen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon laskun ja kiinteiden kulujen kasvun myötä ja oli 8,7 (10,8) miljoonaa euroa eli 15,1 (17,9) % liikevaihdosta.

Tammi–joulukuu 2023 kehitys
Tammi–joulukuussa 2023 Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 222,4 (234,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat voimakkaasti terveysteknologiamarkkinalla ja jonkin verran teollisten instrumenttien markkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti sähkövoima ja energia -markkinalla ja jonkin verran nestemittausmarkkinalla.

Tammi–joulukuun 2023 liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 227,3 (225,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 5 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva sähkövoima ja energia -markkinalla. Teollisten instrumenttien markkinalla ja nestemittausmarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Terveysteknologiamarkkinalla liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 61,8 (61,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,0 (3,6) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hintapaine erityisesti Kiinassa rasitti bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–joulukuun 2023 liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna kiinteiden kulujen kasvun myötä ja oli 45,2 (51,5) miljoonaa euroa eli 19,9 (22,8) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2023
1-12/
2022


Muutos


FX**
Saadut tilaukset 87,7 64,7 35 % 37 % 305,8 266,6 15 % 16 %
Tilauskanta kauden lopussa 137,3 112,8 22 %   137,3 112,8 22 %  
Liikevaihto 89,8 81,3 10 % 14 % 313,1 288,6 8 % 10 %
Tuotemyynti 51,8 46,7 11 %   190,3 167,4 14 %  
Projektimyynti 23,0 20,3 13 %   69,5 73,5 -5 %  
Palvelumyynti 5,5 5,2 6 %   19,0 17,5 8 %  
Jatkuva tilausmyynti 9,1 8,5 7 %   32,5 28,4 14 %  
Vuokratuotot 0,4 0,6 -36 %   1,8 1,7 10 %  
Bruttokateprosentti 50,3 49,0     51,5 49,3    
Liiketulos 7,5 1,8     21,1 11,1    
% liikevaihdosta 8,3 2,2     6,7 3,8    
                 
T&K-kulut 11,3 10,8 4 %   41,8 37,2 12 %  
Poistot* 1,5 1,7     6,4 6,6    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4/2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 35 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 87,7 (64,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat lentoliikennemarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, mutta laskivat tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla. Saadut tilaukset sisälsivät noin 20 miljoonan euron tilauksen lentosääjärjestelmän toimittamisesta Kuwaitin kansainväliselle lentokentälle.

Joulukuun 2023 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 137,3 (112,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 96,1 (87,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2024. Tilauskanta kasvoi lentoliikennemarkkinalla, mutta laski kaikilla muilla markkinoilla.

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 89,8 (81,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 14 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva lentoliikennemarkkinalla ja vahva uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 50,3 (49,0) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,1 (2,0) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 7,5 (1,8) miljoonaa euroa eli 8,3 (2,2) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Tammi–joulukuu 2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–joulukuun 2023 saadut tilaukset kasvoivat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 305,8 (266,6) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti lentoliikennemarkkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, kun taas meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Tammi–joulukuun 2023 liikevaihto kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 313,1 (288,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 10 %. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla, ja oli edellisen vuoden tasolla meteorologiamarkkinalla ja lentoliikennemarkkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,5 (49,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,5 (1,9) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Kannattavamman tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin korkeampi osuus paransi bruttokateprosenttia. Lisäksi bruttokateprosentti parani vakiintuneemmilla sääjärjestelmien markkinoilla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–joulukuun 2023 liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen seurauksena ja oli 21,1 (11,1) miljoonaa euroa eli 6,7 (3,8) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Muutokset johtoryhmässä
Heli Lindfors aloitti Vaisalan talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 6.5.2023. Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen. He raportoivat toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 31.12.2023

 • Kai Öistämö, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Anne Jalkala, vastuullisuus- ja strategiajohtaja
 • Sampsa Lahtinen, Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja
 • Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
 • Heli Lindfors, talousjohtaja
 • Olli Nastamo, kehitysjohtaja
 • Vesa Pylvänäinen, tuotantojohtaja
 • Jarkko Sairanen, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja
 • Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja
   

Varsinainen yhtiökokous 2023
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,72 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2023 ja maksupäivä 12.4.2023.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niina Vilske. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen jäsenten toimikautta koskevalta osalta niin, että hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhden vuoden toimikaudelle ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jatkossa hallituksessa voi olla 6–9 jäsentä sekä yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 935 976 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.12.2023 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–joulukuussa 2023 yhteensä 3 089 946 kappaletta 118,3 miljoonan euron kokonaishintaan. Osakkeen hinta nousi vuoden aikana 1 %, kun OMXHCAPPI-indeksi laski 5 %. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 39,70 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 44,55 euroa ja alin 30,30 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 38,28 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2023 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 172,0 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen joulukuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 439,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Syyskuussa Vaisala luovutti yhteensä 500 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluneelle avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus päätti toukokuussa 2023 käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. Omien osakkeiden hankinta alkoi 10.5.2023 ja päättyi 15.6.2023. Tämän jakson aikana Vaisala hankki yhteensä 50 000 omaa osaketta keskihintaan 42,4587 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita suunnitellaan käytettävän yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa.

Maaliskuussa 2023 Vaisala luovutti yhteensä 72 511 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 kuuluneille 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiön hallussa oli 31.12.2023 yhteensä 185 476 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,6 % A-sarjan osakkeista ja 0,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Joulukuun 2023 lopussa Vaisalalla oli 15 210 (13 794) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,6 (21,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,4 (40,3) %, yksityiset yritykset 13,6 (12,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10,2 (11,7) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,0 (10,1) % ja julkisyhteisöt 4,2 (3,8) %.

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2023 oli 995 971 (992 647). Osakkeiden osuus A-sarjan osakkeista oli 3,4 (3,3) % ja kaikista osakkeista 2,7 (2,7) %. Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien K-sarjan osakkeiden lukumäärä oli 524 008 (524 008). Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 11 476 131 (11 427 807), joka vastasi 7,0 (7,0) %:a kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Öistämö omisti ja hallitsi 14 860 (6 000) A-sarjan osaketta mutta ei yhtään K-sarjan osaketta 31.12.2023. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 133 161 (166 768) A-sarjan osaketta mutta eivät yhtään K-sarjan osaketta. Johtoryhmän jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä laski vuoteen 2022 verrattuna pääasiassa talousjohtajavaihdoksen myötä.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Inflatorisessa ympäristössä, koroissa ja geopoliittinen tilanteessa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa taloustilanteeseen ja lisäävät riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriöitä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Komponenttien saatavuus on normalisoitunut viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta tilapäinen komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien pitkät käyttökatkot voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 189 890 179,05 euroa, josta tilikauden tulos on 51 628 491,26 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,75 euroa/osake eli yhteensä 27,2 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2024
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.

Talouskalenteri 2024
Vuosiraportti 2023: viikko 9
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: 3.5.2024
Puolivuosikatsaus 2024: 25.7.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024: 24.10.2024

 

Vantaa, 13.2.2024

Vaisala Oyj
Hallitus

 

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2023 vuositilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Vaisalan vuoden 2023 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöstiedotteen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöstiedotteen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2023 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IAS 1, IAS 1 ja IFRS Practice Statement 2 sekä IAS 8-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätöksiin tulevilla tilikausilla.

IAS 12 Tuloverot-standardin muutokset: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
Muutokset ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vaisala on ottanut standardin muutokset käyttöön siirtymäsäännön mukaisesti siten, että siirtymän vaikutus kirjataan 1.1.2022.

Muutokset tuovat uuden poikkeuksen alkuperäistä kirjaamista koskevaan vapautukseen. Muutosten myötä yhtiö ei sovella alkuperäistä kirjaamista koskevaa vapautusta liiketoimiin, joista syntyy yhtä suuri veronalainen ja verotuksessa vähennyskelpoinen väliaikainen ero. IAS 12 muutosten seurauksena yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen ja -velan laskennallisen verosaamisen ollessa ehdollinen IAS 12:n kerrytettävyyskriteereille.

Muutokset koskevat liiketoimia, jotka tapahtuvat aikaisimman esitetyn vertailukauden alussa tai sen jälkeen. Lisäksi aikaisimman vertailukauden alussa yhtiö kirjaa:

 • Laskennallisen verosaamisen ja laskennallisen verovelan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista ja veronalaisista väliaikaisista eroista liittyen:
  • käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokrasopimusvelkoihin
  • käytöstäpoistamis-, ennalleenpalauttamis- ja saman tapaisiin velkoihin ja vastaavat määrät kirjattuna osana vastaavan omaisuuserän hankintamenoa
 • Muutosten alkuperäisen soveltamisen kumulatiivisen vaikutuksen oikaisuna kertyneiden voittovarojen avaavaan saldoon (tai muuhun asianmukaiseen oman pääoman erään) kyseisellä hetkellä

Alla on esitetty vuoden 2022 vertailuluvut kvartaaleittain edellä kerrotun muutoksen mukaisesti:

  1-3/
2022
4-6/
2022
7-9/
2022
10-12/
2022
1-12/
2022
Milj. euroa Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Tuloverot -3,6 -3,6 -3,1 -3,1 -4,7 -4,7 -3,2 -3,2 -14,5 -14,5
Kauden tulos 13,8 13,8 6,2 6,2 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,1
Kauden tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 13,6 13,6 6,4 6,4 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,0
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos 15,2 15,2 10,4 10,4 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Kauden laajan tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 15,0 15,0 10,6 10,6 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat 206,8 206,6 213,9 213,7 230,0 229,7 238,7 238,5 238,7 238,5
Oma pääoma yhteensä 215,6 215,4 226,8 226,6 248,6 248,4 250,7 250,5 250,7 250,5
Laskennalliset verovelat 7,0 7,2 6,8 7,1 6,6 6,8 4,3 4,5 4,3 4,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,0 58,2 17,3 17,6 18,4 18,7 17,6 17,9 17,6 17,9
Velat yhteensä 214,3 214,5 191,2 191,4 189,1 189,3 188,5 188,7 188,5 188,7
Oma pääoma ja velat                    
yhteensä 429,9 429,9 418,0 418,0 437,7 437,7 439,2 439,2 439,2 439,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,38 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Laimennusvaikutuksella                    
oikaistu osakekohtainen                    
tulos, EUR 0,37 0,37 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Osakekohtainen oma                    
pääoma, EUR                 6,92 6,91
Oman pääoman tuotto, %                 18,7 18,7
Omavaraisuusaste, %                 58,2 58,1
Nettovelkaantumisaste, %                 3,2 3,2

 

Konsernituloslaskelma        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Liikevaihto 147,4 141,6 540,4 514,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -67,3 -65,8 -238,8 -232,2
Bruttokate 80,1 75,7 301,7 282,0
         
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -46,3 -45,7 -168,2 -157,3
Tutkimus- ja kehityskulut -18,1 -17,4 -67,7 -62,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,6 0,0 0,9 0,3
Liiketulos 16,3 12,6 66,6 62,5
         
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,2 0,2 0,2 0,2
Rahoitustuotot 1,8 0,9 8,2 7,7
Rahoituskulut -2,3 -1,6 -11,9 -10,8
Tulos ennen veroja 16,1 12,1 63,1 59,6
         
Tuloverot -3,2 -3,2 -14,2 -14,5
Kauden tulos 12,9 9,0 48,9 45,1
         
Kauden tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 12,9 9,0 48,9 45,0
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 - 0,0
Kauden tulos 12,9 9,0 48,9 45,1
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos        
Osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,25 1,35 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen        
tulos, euroa 0,35 0,25 1,35 1,24

 

Konsernin laaja tuloslaskelma        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)        
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot        
ja kulut -0,0 -0,2 -0,0 -0,2
Yhteensä -0,0 -0,2 -0,0 -0,2
         
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi        
Muuntoerot -3,2 -7,8 -3,3 2,4
Yhteensä -3,2 -7,8 -3,3 2,4
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3,2 -8,0 -3,3 2,2
         
Kauden laaja tulos 9,7 1,0 45,6 47,3
         
Kauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 9,7 1,0 45,6 47,3
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 - 0,0
Kauden laaja tulos 9,7 1,0 45,6 47,3

 

Konsernitase    
Milj. euroa    
Varat 31.12.2023 31.12.2022
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 62,5 71,3
Aineelliset hyödykkeet 95,0 96,0
Käyttöoikeusomaisuuserät 13,1 11,9
Osakesijoitukset 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,4 1,4
Pitkäaikaiset saamiset 1,3 1,0
Laskennalliset verosaamiset 7,8 9,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 181,1 191,1
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 58,8 61,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 85,5 101,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin jaksotukset 24,2 26,2
Tuloverosaamiset 2,8 3,1
Rahavarat 90,3 55,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 261,7 248,1
     
Varat yhteensä 442,8 439,2

 

Oma pääoma ja velat 31.12.2023 31.12.2022
     
Oma pääoma    
Osakepääoma 7,7 7,7
Muut rahastot 2,3 3,5
Muuntoerot 0,8 4,1
Omat osakkeet -4,2 -3,3
Kertyneet voittovarat 261,3 238,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 267,9 250,5
     
Määräysvallattomien omistajien osuus - 0,0
     
Oma pääoma yhteensä 267,9 250,5
     
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 50,0 0,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 9,3 8,3
Eläkevelvoitteet 2,3 2,7
Laskennalliset verovelat 2,9 4,5
Varaukset 0,4 0,3
Muut pitkäaikaiset velat 4,2 2,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 69,0 17,9
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 0,0 52,5
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,8 2,7
Ostovelat ja muut velat 66,5 74,0
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 30,7 37,1
Tuloverovelat 3,3 1,8
Varaukset 2,5 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 105,9 170,8
     
Velat yhteensä 175,0 188,7
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 442,8 439,2

 

Konsernin rahavirtalaskelma    
Milj. euroa 1-12/
2023
1-12/
2022
Kauden tulos 48,9 45,1
     
Poistot ja arvonalentumiset 24,3 23,6
Rahoitustuotot ja -kulut 3,7 3,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot -0,2 0,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,2 -0,2
Tuloverot 14,2 14,5
Muut oikaisut -0,7 0,3
     
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 3,0 -11,2
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 16,2 -26,0
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -9,7 -0,8
Käyttöpääoman muutos 9,5 -38,0
     
Saadut korot ja muut rahoituserät 1,7 0,2
Maksetut korot ja muut rahoituserät -4,4 -5,2
Maksetut tuloverot -12,9 -13,6
Liiketoiminnan rahavirta 83,8 29,8
     
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -23,1
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -13,9 -13,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,3 0,0
Investointien rahavirta -13,7 -36,8
     
Maksetut osingot -26,1 -24,6
Omien osakkeiden hankinta -2,1 -
Lainasaamisten muutos -0,3 -0,1
Korollisten velkojen nostot 77,4 114,9
Korollisten velkojen takaisinmaksut -79,9 -102,4
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -3,1 -2,9
Rahoituksen rahavirta -34,1 -15,1
     
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 36,0 -22,1
     
Rahavarat kauden alussa 55,5 77,9
Rahavarojen muutos 36,0 -22,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,2 -0,3
Rahavarat kauden lopussa 90,3 55,5

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2021 7,7 7,0 1,7 -4,6 218,0 229,6 0,7 230,3
                 
IAS 12 -muutos         -0,2 -0,2   -0,2
                 
Oma pääoma 1.1.2022 7,7 7,0 1,7 -4,6 217,7 229,4 0,7 230,1
                 
Kauden tulos         45,1 45,1 0,0 45,1
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 2,4   -0,2 2,2   2,2
Osingonjako         -24,6 -24,6   -24,6
Osakeperusteiset maksut   -3,4   1,4   -2,1   -2,1
Määräysvallattomien omistajien                
osuuksien muutokset, jotka eivät                
johtaneet muutokseen määräysvallassa         0,7 0,7 -0,7  
Oma pääoma 31.12.2022 7,7 3,5 4,1 -3,3 238,5 250,5 0,0 250,5
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2022 7,7 3,5 4,1 -3,3 238,5 250,5 0,0 250,5
                 
Kauden tulos         48,9 48,9   48,9
Muut laajan tuloksen erät   0,0 -3,3   -0,0 -3,3   -3,3
Osingonjako         -26,1 -26,1   -26,1
Omien osakkeiden hankinta       -2,1   -2,1   -2,1
Osakeperusteiset maksut   -1,2   1,2   -0,1   -0,1
Määräysvallattomien omistajien                
osuuksien muutokset, jotka eivät                
johtaneet muutokseen määräysvallassa         0,0 0,0 -0,0  
Oma pääoma 31.12.2023 7,7 2,3 0,8 -4,2 261,3 267,9 - 267,9

 

Katsauksen liitetiedot        
         
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 59,4 64,4 222,4 234,2
Sää ja ympäristö 87,7 64,7 305,8 266,6
Yhteensä 147,1 129,1 528,1 500,8
         
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 35,2 41,8 35,2 41,8
Sää ja ympäristö 137,3 112,8 137,3 112,8
Yhteensä 172,5 154,6 172,5 154,6
         
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Teolliset mittaukset        
Tuotemyynti 52,5 55,7 207,4 208,1
Palvelumyynti 5,1 4,5 19,9 17,5
Yhteensä 57,6 60,2 227,3 225,6
         
Sää ja ympäristö        
Tuotemyynti 51,8 46,7 190,3 167,4
Projektimyynti 23,0 20,3 69,5 73,5
Palvelumyynti 5,5 5,2 19,0 17,5
Jatkuva tilausmyynti 9,1 8,5 32,5 28,4
Vuokratuotot 0,4 0,6 1,8 1,7
Yhteensä 89,8 81,3 313,1 288,6
         
Liikevaihto yhteensä 147,4 141,6 540,4 514,2
         
Liiketulos liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 8,7 10,8 45,2 51,5
Sää ja ympäristö 7,5 1,8 21,1 11,1
Muu toiminta 0,1 0,0 0,3 -0,1
Yhteensä 16,3 12,6 66,6 62,5
         
Liikevaihto regioonittain        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Americas 58,1 58,4 200,4 191,2
APAC 41,2 39,7 160,2 160,3
EMEA 48,1 43,4 179,8 162,7
Yhteensä 147,4 141,6 540,4 514,2

 

Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus        
Milj. euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 114,4 111,7 434,8 408,1
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 32,6 29,3 104,0 104,4
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,4 0,6 1,7 1,7
Yhteensä 147,4 141,6 540,4 514,2
         
Henkilöstö        
  10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Henkilöstö, keskimäärin 2 321 2 221 2 327 2 141
Henkilöstö, kauden lopussa 2 314 2 235 2 314 2 235
         
Johdannaisinstrumentit        
Milj. euroa     31.12.2023 31.12.2022
Johdannaissopimuksien nimellisarvot     43,7 38,3
         
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat     0,4 1,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat     0,4 0,5
         
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 
         
Osaketiedot        
Euroa/tuhatta 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 251 36 228 36 251 36 228
Omien osakkeiden lukumäärä 185 208 185 208
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä        
laimennusvaikutuksella 36 384 36 403 36 379 36 367
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 36 251 36 228 36 259 36 207
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 659 610 3 090 2 385
Osakekurssi, ylin 40,65 43,40 44,55 54,40
Osakekurssi, alin 30,30 36,15 30,30 36,15
         
Tunnusluvut        
Euroa 10-12/
2023
10-12/
2022
1-12/
2023
1-12/
2022
Osakekohtainen tulos 0,36 0,25 1,35 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,35 0,25 1,35 1,24
Osakekohtainen oma pääoma     7,39 6,91
Oman pääoman tuotto, %     18,9 18,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,81 0,63 2,31 0,82
Omavaraisuusaste, %     61,3 58,1
Nettovelkaantumisaste, %     -10.5 3.2

 

Keskeiset valuuttakurssit    
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1-12/
2023
1-12/
2022
31.12.2023 31.12.2022
USD 1,0797 1,0555 1,1050 1,0666
CNY 7,6429 7,0607 7,8509 7,3582
JPY 151,87 137,28 156,33 140,66
GBP 0,8703 0,8509 0,8691 0,8869

 

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]
Vaisala Oyj

 

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 14.2.2024 klo 14.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.videosync.fi/q4-2023

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048550

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä, vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com

 

Liite