Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Vaisala headquarters in Vantaa
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Osavuosikatsaus                                        27.10.2023 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023
Kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi bruttokateprosentin paranemisen myötä epävarmassa markkinaympäristössä

Kolmas neljännes 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 119,7 (129,5) miljoonaa euroa, laskua 8 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 165,8 (162,5) miljoonaa euroa, kasvua 2 %
 • Liikevaihto 130,4 (133,3) miljoonaa euroa, laskua 2 %
 • Liiketulos (EBIT) 25,2 (22,0) miljoonaa euroa, 19,3 (16,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,51 (0,44) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 18,5 (7,3) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 381,0 (371,7) miljoonaa euroa, kasvua 3 %
 • Liikevaihto 393,0 (372,6) miljoonaa euroa, kasvua 5 %
 • Liiketulos (EBIT) 50,3 (49,9) miljoonaa euroa, 12,8 (13,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,99 (1,00) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 54,2 (7,1) miljoonaa euroa

Markkinakehitys loppu vuodelle 2023 ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023
Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina ovat pienentyneet jonkin verran emmekä odota niiden elpyvän vielä tänä vuonna. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Uusiutuvan energian markkinan sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinan odotetaan kasvavan. Lentoliikennemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan. Meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus on merkittävä johtuen heikoista talousnäkymistä, korkeasta inflaatiosta ja nousseista koroista. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten arvioidaan olevan merkityksettömät neljännellä neljänneksellä.

Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
”Liiketoimintaympäristön epävarmuus näkyi Vaisalan vuoden 2023 kolmannessa neljänneksessä. Neljänneksen liikevaihtomme laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna heikentyneen kysynnän jatkuessa teollisissa tuotteissa ja palveluissa ja valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen seurauksena. Bruttokateprosenttimme parani kuitenkin selvästi ja näin ollen liiketuloksemme oli 19,3 % liikevaihdosta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui pehmeänä kolmannella neljänneksellä. Saatujen tilausten 14 % ja liikevaihdon 6 % lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli seurausta alhaisemmasta kysynnästä teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla. Uskomme kuitenkin säilyttäneemme markkina-asemamme.

Toisaalta liiketoimintaympäristö Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella oli teollisia mittauksia vastustuskykyisempi kolmannen neljänneksen aikana. Liiketoiminta-alue saavutti edellisen vuoden tason sekä saaduissa tilauksissa että liikevaihdossa. Tarkasteltaessa neljänneksen tilauksia lentoliikennemarkkina oli vahvin markkinoista.

Bruttokateprosenttimme parani selvästi 58 %:iin, koska spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset ovat vähentyneet ennakoidusti ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen myyntimiksi oli edellisvuotta suotuisampi. Kannattavamman tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin korkeampi osuus paransi liiketoiminta-alueen bruttokateprosenttia.

Strategiamme toteuttaminen eteni suunnitellusti. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella jatkuva tilausmyynti ja kasvuliiketoiminnat kasvoivat edelleen ja lippulaivamarkkinoilla keskityttiin kannattavuuden parantamiseen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella jatkoimme strategisia investointeja uusiin teknologioihin ja tuotteisiin pitkän aikavälin kasvun vauhdittamiseksi.

Vaisalan työ ilmastotoimien lisäämisessä jatkui neljänneksen aikana. Jätimme syyskuussa tieteeseen perustuvat tavoitteemme Science-Based Target -aloitteen (STBi) hyväksyttäviksi. Odotamme saavamme STBi:n hyväksynnän helmikuuhun 2024 mennessä.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuden arvioidaan jatkuvan merkittävänä vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten arvioidaan olevan merkityksettömät neljännellä neljänneksellä. Arvioimme edelleen vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–560 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 65–75 miljoonaa euroa.”

Avainluvut       
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos1-9/
2023
1-9/
2022
Muutos1-12/
2022
Saadut tilaukset119,7129,5-8 %381,0371,73 %500,8
Tilauskanta165,8162,52 %165,8162,52 %154,6
Liikevaihto130,4133,3-2 %393,0372,65 %514,2
Bruttokate75,672,94 %221,6206,27 %282,0
Bruttokateprosentti58,054,7 56,455,3 54,8
Kiinteät kulut50,450,9-1 %171,5156,610 %219,7
Liiketulos25,222,0 50,349,9 62,5
Liiketulosprosentti19,316,5 12,813,4 12,2
Tulos ennen veroja24,120,7 47,147,4 59,6
Kauden tulos18,516,1 36,036,1 45,1
Osakekohtainen tulos0,510,4415 %0,991,000 %1,24
Oman pääoman tuotto, %   19,020,1 18,7
Tutkimus- ja kehityskulut13,613,60 %49,645,010 %62,4
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin       
hyödykkeisiin4,13,326 %10,99,613 %13,7
Poistot ja arvonalentumiset6,25,95 %18,217,35 %23,6
Liiketoiminnan rahavirta18,57,3154 %54,27,1662 %29,8
Rahavarat   65,852,126 %55,5
Korolliset velat   62,876,0-17 %63,4
Nettovelkaantumisaste, %   -1,29,6 3,2

Vuoden 2023 alusta alkaen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen jatkuvaa tilausmyyntiä ei ole sisällytetty saatuihin tilauksiin ja tilauskantaan. Vertailukausi on raportoitu vastaavalla tavalla.

Tuloskehitys Q3/2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos

FX*
1-12/
2022
Saadut tilaukset119,7129,5-8 %-2 %500,8
Tilauskanta kauden lopussa165,8162,52 % 154,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 119,7 (129,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja lähes kaikilla markkinoilla.

Syyskuun 2023 lopussa tilauskanta oli 165,8 (162,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laski Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Tilauskannasta 93,5 (92,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto130,4133,3-2 %2 %514,2
Tuotemyynti97,396,90 % 375,5
Projektimyynti14,519,8-27 % 73,5
Palvelumyynti10,19,111 % 35,0
Jatkuva tilausmyynti7,87,37 % 28,4
Vuokratuotot0,80,3185 % 1,7
Bruttokateprosentti58,054,7  54,8
Liiketulos25,222,0  62,5
% liikevaihdosta19,316,5  12,2
      
T&K-kulut13,613,60 % 62,4
Poistot*2,12,1  8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 130,4 (133,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 2 %. Liikevaihto laski Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella ja oli edellisen vuoden tasolla Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihto laski lentoliikennemarkkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla ja terveysteknologiamarkkinalla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva uusiutuvan energian markkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani 58,0 (54,7) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,7 (4,2) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 25,2 (22,0) miljoonaa euroa eli 19,3 (16,5) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 (-1,3) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 5,7 (4,7) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,4 (23,9) %. Tulos ennen veroja oli 24,1 (20,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 18,5 (16,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,44) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-9/
2023
1-9/
2022
Muutos

FX*
1-12/
2022
Saadut tilaukset381,0371,73 %5 %500,8
Tilauskanta kauden lopussa165,8162,52 % 154,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 381,0 (371,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, mutta laskivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, mutta toisaalta terveysteknologiamarkkinalla saadut tilaukset laskivat voimakkaasti.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-9/
2023
1-9/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto393,0372,65 %8 %514,2
Tuotemyynti293,4273,17 % 375,5
Projektimyynti46,553,2-13 % 73,5
Palvelumyynti28,325,312 % 35,0
Jatkuva tilausmyynti23,319,917 % 28,4
Vuokratuotot1,51,134 % 1,7
Bruttokateprosentti56,455,3  54,8
Liiketulos50,349,9  62,5
% liikevaihdosta12,813,4  12,2
      
T&K-kulut49,645,010 % 62,4
Poistot*6,26,1  8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 393,0 (372,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 8 %. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani 56,4 (55,3) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,9 (2,5) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 tammi–syyskuun liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 50,3 (49,9) miljoonaa euroa eli 12,8 (13,4) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2023 tammi–syyskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,3 (-2,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten erien arvostuksista, valuuttasuojauksista ja korkokuluista. Tuloverot olivat 11,0 (11,3) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,4 (23,9) %. Tulos ennen veroja oli 47,1 (47,4) miljoonaa euroa ja kauden tulos 36,0 (36,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,99 (1,00) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–syyskuussa 2023. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 432,9 (31.12.2022: 439,2) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 65,8 (31.12.2022: 55,5) miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 28.3.2023 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksu oli 26,1 miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa 2023 liiketoiminnan rahavirta nousi 54,2 (7,1) miljoonaan euroon. Käyttöpääoman muutos oli 0,4 (-48,8) miljoonaa euroa, mikä oli pääasiassa seurausta myyntisaamisten laskusta.

Vaisalalla oli 30.9.2023 korollisia velkoja 50,0 (31.12.2022: 52,5) miljoonaa euroa, joka liittyi vuonna 2026 erääntyvään 50 miljoonan euron vakuudettomaan määräaikaislainaan. Nostetulla lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala ei ollut laskenut liikkeelle kotimaisia yritystodistuksia 30.9.2023 (31.12.2022: 12,5 miljoonaa euroa). Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 30.9.2023 kuten ei ollut vuoden 2022 lopussakaan. Lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 12,8 (31.12.2022: 10,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–syyskuussa 2023 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 10,9 (9,6) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin ja T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 18,2 (17,3) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 6,2 (6,1) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–syyskuussa 2023 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 328 (2 115) henkilöä. Syyskuun 2023 lopussa henkilöstön määrä oli 2 328 (31.12.2022: 2 235). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (16) % Americas-alueella ja 7 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Q3 ja tammi–syyskuu 2023 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos

FX**
1-9/
2023
1-9/
2022


Muutos


FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset50,458,8-14 %-8 %163,0169,8-4 %0 %234,2
Tilauskanta kauden lopussa34,339,1-12 % 34,339,1-12 % 41,8
Liikevaihto53,957,6-6 %0 %169,8165,33 %6 %225,6
Tuotemyynti48,853,0-8 % 154,9152,42 % 208,1
Palvelumyynti5,14,611 % 14,813,014 % 17,5
Bruttokateprosentti64,060,9  62,262,8  61,9
Liiketulos14,714,6  36,540,7  51,5
% liikevaihdosta27,325,3  21,524,6  22,8
          
T&K-kulut5,15,8-13 % 19,218,63 % 25,3
Poistot*0,40,4  1,21,2  1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3/2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 50,4 (58,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla. Nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Syyskuun 2023 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 34,3 (39,1) miljoonaa euroa ja se laski 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 26,5 (28,7) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta laski terveysteknologiamarkkinalla, sähkövoima ja energia -markkinalla sekä teollisten instrumenttien markkinalla. Nestemittausmarkkinalla tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 53,9 (57,6) miljoonaa euroa ja se laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto laski terveysteknologiamarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla, ja oli edellisen vuoden tasolla nestemittausmarkkinalla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 64,0 (60,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,7 (6,3) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hintapaine erityisesti Kiinassa sekä epäsuotuisa tuotemiksi rasittivat bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 14,7 (14,6) miljoonaa euroa eli 27,3 (25,3) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Tammi–syyskuu 2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–syyskuun saadut tilaukset laskivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 163,0 (169,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat terveysteknologiamarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla, ja olivat edellisen vuoden tasolla sähkövoima ja energia -markkinalla. Nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2023 tammi–syyskuun liikevaihto oli 169,8 (165,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 6 %. Liikevaihto kasvoi teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, kun taas nestemittausmarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Terveysteknologiamarkkinalla liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattua.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 62,2 (62,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,2 (3,4) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hintapaine erityisesti Kiinassa sekä epäsuotuisa tuotemiksi rasittivat bruttokateprosenttia.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–syyskuun liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna kiinteiden kulujen kasvun myötä ja oli 36,5 (40,7) miljoonaa euroa eli 21,5 (24,6) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos

FX**
1-9/
2023
1-9/
2022


Muutos


FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset69,370,7-2 %2 %218,1201,98 %10 %266,6
Tilauskanta kauden lopussa131,5123,47 % 131,5123,47 % 112,8
Liikevaihto76,475,71 %4 %223,3207,38 %9 %288,6
Tuotemyynti48,543,910 % 138,5120,715 % 167,4
Projektimyynti14,519,8-27 % 46,553,2-13 % 73,5
Palvelumyynti5,04,511 % 13,512,49 % 17,5
Jatkuva tilausmyynti7,87,37 % 23,319,917 % 28,4
Vuokratuotot0,80,3185 % 1,51,134 % 1,7
Bruttokateprosentti53,749,9  52,049,5  49,3
Liiketulos10,47,5  13,69,3  11,1
% liikevaihdosta13,79,9  6,14,5  3,8
          
T&K-kulut8,57,89 % 30,526,416 % 37,2
Poistot*1,71,7  5,04,9  6,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3/2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 69,3 (70,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat meteorologiamarkkinalla, kun taas lentoliikennemarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti. Tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Syyskuun 2023 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 131,5 (123,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 67,0 (63,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä lentoliikennemarkkinalla, kun taas meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla 76,4 (75,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4 %. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti uusiutuvan energian markkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, mutta laski voimakkaasti lentoliikennemarkkinalla. Meteorologiamarkkinalla liikevaihto kasvoi jonkin verran.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 53,7 (49,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,6 (2,5) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Kannattavamman tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin korkeampi osuus paransi bruttokateprosenttia.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 10,4 (7,5) miljoonaa euroa eli 13,7 (9,9) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla.

Tammi–syyskuu 2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 218,1 (201,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja lentoliikennemarkkinalla, kun taas uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla.

Vuoden 2023 tammi–syyskuun liikevaihto oli 223,3 (207,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 9 %. Liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä uusiutuvan energian markkinalla ja laski lentoliikennemarkkinalla. Meteorologiamarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 52,0 (49,5) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,7 (1,8) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Kannattavamman tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin korkeampi osuus paransi bruttokateprosenttia.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 tammi–syyskuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä ja oli 13,6 (9,3) miljoonaa euroa eli 6,1 (4,5) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Muutokset johtoryhmässä
Heli Lindfors aloitti Vaisalan talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 6.5.2023. Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 5.5.2023 alkaen. He raportoivat toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Vaisalan johtoryhmän jäsenet 30.9.2023

 • Kai Öistämö, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 • Anne Jalkala, vastuullisuus- ja strategiajohtaja
 • Sampsa Lahtinen, Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja
 • Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
 • Heli Lindfors, talousjohtaja
 • Olli Nastamo, kehitysjohtaja
 • Vesa Pylvänäinen, tuotantojohtaja
 • Jarkko Sairanen, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja
 • Katriina Vainio, lakiasiainjohtaja

Varsinainen yhtiökokous 2023
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,72 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2023 ja maksupäivä 12.4.2023.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niina Vilske. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen jäsenten toimikautta koskevalta osalta niin, että hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhden vuoden toimikaudelle ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jatkossa hallituksessa voi olla 6–9 jäsentä sekä yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 935 976 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2023 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2023 yhteensä 2 430 758 kappaletta 95,1 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 33,20 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 44,55 euroa ja alin 32,70 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 39,14 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2023 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 980,1 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 203,5 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Syyskuussa Vaisala luovutti yhteensä 500 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluneelle avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus päätti toukokuussa 2023 käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan. Omien osakkeiden hankinta alkoi 10.5.2023 ja päättyi 15.6.2023. Tämän jakson aikana Vaisala hankki yhteensä 50 000 omaa osaketta keskihintaan 42,4587 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita suunnitellaan käytettävän yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa.

Maaliskuussa 2023 Vaisala luovutti yhteensä 72 511 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 kuuluneille 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yhtiön hallussa oli 30.9.2023 yhteensä 185 476 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,6 % A-sarjan osakkeista ja 0,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2023 lopussa Vaisalalla oli 14 572 (13 605) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,7 (21,1) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,5 (40,3) %, yksityiset yritykset 13,5 (12,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10,2 (11,7) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,0 (10,3) % ja julkisyhteisöt 4,1 (3,7) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Inflatorinen ympäristö ja geopoliittinen tilanne mukaan lukien Ukrainassa käytävä sota ja tilanne Lähi-idässä vaikuttavat taloustilanteeseen ja lisäävät riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriöitä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Komponenttien saatavuus on normalisoitunut vuoden aikana, mutta tilapäinen komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Vaisala allekirjoitti 5.10.2023 kolmivuotisen 50 miljoonan euron vakuudettoman valmiusluottosopimuksen kahden ydinpankkinsa kanssa. Valmiusluotossa on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluottosopimukseen sisältyy nettovelkaantumisasteeseen perustuva rahoituskovenantti, jota testataan puolivuosittain. Valmiusluotto on tarkoitettu yleisiin rahoitus- ja käyttöpääoman tarpeisiin. Rahoitusjärjestely korvasi lokakuussa 2018 allekirjoitetun 50 miljoonan euron nostamattoman valmiusluottosopimuksen.

Talouskalenteri 2024
Tilinpäätöstiedote 2023: 14.2.2024
Vuosiraportti 2023: viikko 9
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: 3.5.2024
Puolivuosikatsaus 2024: 25.7.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024: 24.10.2024

Vantaa, 26.10.2023

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän osavuosikatsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2022 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2023 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IAS 1, IAS 1 ja IFRS Practice Statement 2 sekä IAS 8-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätöksiin tulevilla tilikausilla.

IAS 12 Tuloverot-standardin muutokset: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
Muutokset ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vaisala on ottanut standardin muutokset käyttöön siirtymäsäännön mukaisesti siten, että siirtymän vaikutus kirjataan 1.1.2022.

Muutokset tuovat uuden poikkeuksen alkuperäistä kirjaamista koskevaan vapautukseen. Muutosten myötä yhtiö ei sovella alkuperäistä kirjaamista koskevaa vapautusta liiketoimiin, joista syntyy yhtä suuri veronalainen ja verotuksessa vähennyskelpoinen väliaikainen ero. IAS 12 muutosten seurauksena yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen ja -velan laskennallisen verosaamisen ollessa ehdollinen IAS 12:n kerrytettävyyskriteereille.

Muutokset koskevat liiketoimia, jotka tapahtuvat aikaisimman esitetyn vertailukauden alussa tai sen jälkeen. Lisäksi aikaisimman vertailukauden alussa yhtiö kirjaa:

 • Laskennallisen verosaamisen ja laskennallisen verovelan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista ja veronalaisista väliaikaisista eroista liittyen:
  • käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokrasopimusvelkoihin
  • käytöstäpoistamis-, ennalleenpalauttamis- ja saman tapaisiin velkoihin ja vastaavat määrät kirjattuna osana vastaavan omaisuuserän hankintamenoa
 • Muutosten alkuperäisen soveltamisen kumulatiivisen vaikutuksen oikaisuna kertyneiden voittovarojen avaavaan saldoon (tai muuhun asianmukaiseen oman pääoman erään) kyseisellä hetkellä

Alla on esitetty vuoden 2022 vertailuluvut kvartaaleittain edellä kerrotun muutoksen mukaisesti:

 1-3/
2022
4-6/
2022
7-9/
2022
10-12/
2022
1-12/
2022
Milj. euroaAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistuAiemmin raportoituOikaistu
Tuloverot-3,6-3,6-3,1-3,1-4,7-4,7-3,2-3,2-14,5-14,5
Kauden tulos13,813,86,26,216,116,19,09,045,045,1
Kauden tuloksen          
jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille13,613,66,46,416,116,19,09,045,045,0
Määräysvallattomille          
omistajille0,20,2-0,2-0,20,00,00,00,00,00,0
Kauden laaja tulos15,215,210,410,420,720,71,01,047,347,3
Kauden laajan tuloksen          
jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille15,015,010,610,620,720,71,01,047,347,3
Määräysvallattomille          
omistajille0,20,2-0,2-0,20,00,00,00,00,00,0
Kertyneet voittovarat206,8206,6213,9213,7230,0229,7238,7238,5238,7238,5
Oma pääoma yhteensä215,6215,4226,8226,6248,6248,4250,7250,5250,7250,5
Laskennalliset verovelat7,07,26,87,16,66,84,34,54,34,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä58,058,217,317,618,418,717,617,917,617,9
Velat yhteensä214,3214,5191,2191,4189,1189,3188,5188,7188,5188,7
Oma pääoma ja velat          
yhteensä429,9429,9418,0418,0437,7437,7439,2439,2439,2439,2
Osakekohtainen tulos, EUR0,380,380,180,180,440,440,250,251,241,24
Laimennusvaikutuksella          
oikaistu osakekohtainen          
tulos, EUR0,370,370,180,180,440,440,250,251,241,24
Osakekohtainen oma          
pääoma, EUR        6,926,91
Oman pääoman tuotto, %        18,718,7
Omavaraisuusaste, %        58,258,1
Nettovelkaantumisaste, %        3,23,2


Konsernituloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Liikevaihto130,4133,3393,0372,6514,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-54,8-60,4-171,4-166,4-232,2
Bruttokate75,672,9221,6206,2282,0
      
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-36,8-37,3-121,9-111,6-157,3
Tutkimus- ja kehityskulut-13,6-13,6-49,6-45,0-62,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,00,00,30,20,3
Liiketulos25,222,050,349,962,5
      
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta----0,2
Rahoitustuotot ja -kulut-1,0-1,3-3,3-2,5-3,1
Tulos ennen veroja24,120,747,147,459,6
      
Tuloverot-5,7-4,7-11,0-11,3-14,5
Kauden tulos18,516,136,036,145,1
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille18,516,136,036,145,0
Määräysvallattomille omistajille-0,0-0,00,0
Kauden tulos18,516,136,036,145,1
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa0,510,440,991,001,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,510,440,990,991,24


Konsernin laaja tuloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset     
tuotot ja kulut0,00,00,00,0-0,2
Yhteensä0,00,00,00,0-0,2
      
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Muuntoerot2,14,6-0,110,22,4
Yhteensä2,14,6-0,110,22,4
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä2,14,6-0,110,22,2
      
Kauden laaja tulos20,620,735,946,347,3
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille20,620,735,946,347,3
Määräysvallattomille omistajille-0,0-0,00,0
Kauden laaja tulos20,620,735,946,347,3


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat30.9.202330.9.202231.12.2022
    
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet65,574,371,3
Aineelliset hyödykkeet96,697,296,0
Käyttöoikeusomaisuuserät13,812,011,9
Osakesijoitukset0,10,10,1
Osuus osakkuusyhtiössä1,41,31,4
Pitkäaikaiset saamiset0,80,91,0
Laskennalliset verosaamiset7,812,29,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä185,9198,1191,1
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus66,865,061,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset86,688,8101,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin   
jaksotukset26,232,726,2
Tuloverosaamiset1,61,23,1
Rahavarat65,852,155,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä247,0239,6248,1
    
Varat yhteensä432,9437,7439,2


Oma pääoma ja velat30.9.202330.9.202231.12.2022
    
Oma pääoma   
Osakepääoma7,77,77,7
Muut rahastot0,32,43,5
Muuntoerot4,011,94,1
Omat osakkeet-4,2-3,3-3,3
Kertyneet voittovarat248,4229,7238,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä256,2248,4250,5
    
Määräysvallattomien omistajien osuus-0,00,0
    
Oma pääoma yhteensä256,2248,4250,5
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat50,00,00,0
Korolliset vuokrasopimusvelat10,08,38,3
Eläkevelvoitteet2,52,52,7
Laskennalliset verovelat3,46,84,5
Varaukset0,40,40,3
Muut pitkäaikaiset velat4,30,72,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä70,618,717,9
    
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat0,065,052,5
Korolliset vuokrasopimusvelat2,82,72,7
Ostovelat ja muut velat64,168,174,0
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin   
jaksotukset36,331,937,1
Tuloverovelat0,30,21,8
Varaukset2,52,72,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä106,1170,7170,8
    
Velat yhteensä176,7189,3188,7
    
Oma pääoma ja velat yhteensä432,9437,7439,2


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Kauden tulos36,036,145,1
    
Poistot ja arvonalentumiset18,217,323,6
Rahoitustuotot ja -kulut3,32,53,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden   
myyntivoitot ja -tappiot-0,10,00,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta---0,2
Tuloverot11,011,314,5
Muut oikaisut-2,0-0,80,3
    
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-5,3-14,0-11,2
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)14,1-15,8-26,0
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-8,3-19,1-0,8
Käyttöpääoman muutos0,4-48,8-38,0
    
Maksetut/Saadut rahoituserät-1,4-1,6-4,9
Maksetut tuloverot-11,2-8,8-13,6
Liiketoiminnan rahavirta 54,27,129,8
    
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä   
hankintahetken rahavaroilla--23,1-23,1
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin   
hyödykkeisiin-10,9-9,6-13,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden   
luovutustulot0,20,00,0
Investointien rahavirta-10,6-32,7-36,8
    
Maksetut osingot-26,1-24,6-24,6
Omien osakkeiden hankinta-2,1--
Lainasaamisten muutos0,10,1-0,1
Korollisten velkojen nostot77,484,9114,9
Korollisten velkojen takaisinmaksut-79,9-59,9-102,4
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-2,3-2,1-2,9
Rahoituksen rahavirta-33,0-1,7-15,1
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )10,6-27,3-22,1
    
Rahavarat kauden alussa55,577,977,9
Rahavarojen muutos10,6-27,3-22,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,31,5-0,3
Rahavarat kauden lopussa65,852,155,5


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20217,77,01,7-4,6218,0229,60,7230,3
         
IAS 12 -muutos    -0,2-0,2 -0,2
         
Oma pääoma 1.1.20227,77,01,7-4,6217,7229,40,7230,1
         
Kauden tulos    36,136,10,036,1
Muut laajan tuloksen erät 0,010,2  10,2 10,2
Osingonjako    -24,6-24,6 -24,6
Osakeperusteiset maksut -4,6 1,4 -3,2 -3,2
Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
muutokset, jotka eivät johtaneet        
muutokseen määräysvallassa    0,70,7-0,7 
Oma pääoma 30.9.20227,72,411,9-3,3229,7248,40,0248,4
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20227,73,54,1-3,3238,5250,50,0250,5
         
Kauden tulos    36,036,0 36,0
Muut laajan tuloksen erät -0,0-0,1  -0,2 -0,2
Osingonjako    -26,1-26,1 -26,1
Omien osakkeiden hankinta   -2,1 -2,1 -2,1
Osakeperusteiset maksut -3,2 1,2 -2,0 -2,0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
muutokset, jotka eivät johtaneet        
muutokseen määräysvallassa    0,00,0-0,0 
Oma pääoma 30.9.20237,70,34,0-4,2248,4256,2-256,2


Katsauksen liitetiedot     
      
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset50,458,8163,0169,8234,2
Sää ja ympäristö69,370,7218,1201,9266,6
Yhteensä119,7129,5381,0371,7500,8
      
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset34,339,134,339,141,8
Sää ja ympäristö131,5123,4131,5123,4112,8
Yhteensä165,8162,5165,8162,5154,6
      
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset     
Tuotemyynti48,853,0154,9152,4208,1
Palvelumyynti5,14,614,813,017,5
Yhteensä53,957,6169,8165,3225,6
      
Sää ja ympäristö     
Tuotemyynti48,543,9138,5120,7167,4
Projektimyynti14,519,846,553,273,5
Palvelumyynti5,04,513,512,417,5
Jatkuva tilausmyynti7,87,323,319,928,4
Vuokratuotot0,80,31,51,11,7
Yhteensä76,475,7223,3207,3288,6
      
Liikevaihto yhteensä130,4133,3393,0372,6514,2
      
Liiketulos liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset14,714,636,540,751,5
Sää ja ympäristö10,47,513,69,311,1
Muu toiminta0,00,00,2-0,1-0,1
Yhteensä25,222,050,349,962,5
      
Liikevaihto regioonittain     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Americas49,351,0142,3132,7191,2
APAC37,040,8119,0120,6160,3
EMEA44,141,5131,7119,4162,7
Yhteensä130,4133,3393,0372,6514,2


Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus     
Milj. euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä     
ajanhetkenä107,1105,4320,4296,5408,1
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa22,727,771,475,1104,4
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot0,50,31,31,11,7
Yhteensä130,4133,3393,0372,6514,2
      
Henkilöstö     
 7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Henkilöstö, keskimäärin2 3582 1922 3282 1152 141
Henkilöstö, kauden lopussa2 3282 1872 3282 1872 235
      
Johdannaisinstrumentit     
Milj. euroa  30.9.202330.9.202231.12.2022
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  47,138,038,3
      
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  0,30,31,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  0,82,80,5
      
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.


Osaketiedot     
Euroa/tuhatta7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 25036 22836 25036 22836 228
Omien osakkeiden lukumäärä185208185208208
Osakkeiden painotettu keskimääräinen     
lukumäärä laimennusvaikutuksella36 34936 40536 34836 35636 367
Osakkeiden painotettu keskimääräinen     
lukumäärä36 25136 22836 26236 19936 207
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä8423262 4311 7742 385
Osakekurssi, ylin42,9546,0544,5554,4054,40
Osakekurssi, alin32,7037,0032,7037,0036,15
      
Tunnusluvut     
Euroa7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Osakekohtainen tulos0,510,440,991,001,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu     
osakekohtainen tulos0,510,440,990,991,24
Osakekohtainen oma pääoma  7,076,866,91
Oman pääoman tuotto, %  19,020,118,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,510,201,500,200,82
Omavaraisuusaste, %  60,157,758,1
Nettovelkaantumisaste, %  -1,29,63,2


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-9/
2023
1-9/
2022
30.9.202330.9.202231.12.2022
USD1,08241,07361,05940,97481,0666
CNY7,60117,02347,73526,93687,3582
JPY149,21134,97158,10141,01140,66
GBP0,87130,84470,86460,88300,8869

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]
Vaisala Oyj

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 27.10.2023 klo 14.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, rekisteröintitunnus ”Vaisala Q3”.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sää-, ympäristö- ja teollisuusmittausten ratkaisuja tarjoava yritys. Yli 85 vuoden kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan mittausteknologiaa hyödynnetään myös avaruustutkimuksessa esimerkiksi Marsissa. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite