Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

Q1 results
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Osavuosikatsaus                                        5.5.2023 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2023
Vuosi alkoi vahvalla kysynnällä

Ensimmäinen neljännes 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 132,0 (118,8) miljoonaa euroa, kasvua 11 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 163,7 (146,1) miljoonaa euroa, kasvua 12 %
 • Liikevaihto 131,8 (118,8) miljoonaa euroa, kasvua 11 %
 • Liiketulos (EBIT) 13,3 (17,5) miljoonaa euroa, 10,1 (14,8) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,27 (0,38) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 26,9 (9,6) miljoonaa euroa

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023
Teollisten instrumenttien markkinan, terveysteknologiamarkkinan, sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Uusiutuvan energian markkinan sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinan odotetaan kasvavan. Lentoliikennemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan. Meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus on merkittävä johtuen heikoista talousnäkymistä ja korkeasta inflaatiosta. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan. Komponenttien saatavuuden arvioidaan palaavan normaaliksi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan vuosi 2023 alkoi vahvalla kysynnällä. Markkina-aktiviteetti jatkui korkeana, vaikka liiketoimintaympäristöön kohdistuu epävarmuuksia.

Saadut tilauksemme kasvoivat 11 % ja kasvu oli vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Meteorologiamarkkina oli tällä kertaa vahvin markkinasegmentti, ja sitä seurasivat teolliset instrumentit sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkina. Terveysteknologiamarkkinan saadut tilaukset laskivat jonkin verran edellisestä vuodesta kvartaalien välisen vaihtelun takia, vaikkakin markkinasegmentin kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli jälleen vahva 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla ja etenkin teollisten instrumenttien vahva suoritus jatkui. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 5 %. Kasvu tuli pääasiassa tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strateginen kasvualue jatkuva tilausmyynti kasvoi 27 % AerisWeather-yritysoston ja edellisen vuoden onnistuneen Vaisala Xweather -lanseerauksen seurauksena.

Liiketuloksemme oli 10.1 % liikevaihdosta. Liiketulosmarginaalimme laski edellisestä vuodesta korkeampien operatiivisten kustannusten seurauksena. Viime vuonna tehdyt henkilöstöinvestoinnit, erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin, kasvattivat operatiivisten kustannustemme tasoa. Luotan, että nämä investoinnit tuottavat lisäarvoa tulevina vuosina huolimatta niiden vaikutuksesta ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus on korkea. Komponenttien saatavuuden arvioidaan normalisoituvan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Arvioimme edelleen vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.”

Avainluvut        
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
Muutos 1-12/
2022
Saadut tilaukset 132,0 118,8 11 % 500,8
Tilauskanta 163,7 146,1 12 % 154,6
Liikevaihto 131,8 118,8 11 % 514,2
Bruttokate 73,9 66,8 11 % 282,0
Bruttokateprosentti 56,1 56,2   54,8
Kiinteät kulut 60,7 49,4 23 % 219,7
Liiketulos 13,3 17,5   62,5
Liiketulosprosentti 10,1 14,8   12,2
Tulos ennen veroja 12,5 17,4   59,6
Kauden tulos 9,6 13,8   45,1
Osakekohtainen tulos 0,27 0,38 -29 % 1,24
Oman pääoman tuotto, % 16,0 24,8   18,7
Tutkimus- ja kehityskulut 17,9 14,6 22 % 62,4
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin        
hyödykkeisiin 3,1 3,5 -12 % 13,7
Poistot ja arvonalentumiset 5,9 5,6 5 % 23,6
Liiketoiminnan rahavirta 26,9 9,6 179 % 29,8
Rahavarat 75,4 70,5 7 % 55,5
Korolliset velat 60,4 59,7 1 % 63,4
Nettovelkaantumisaste, % -6,5 -5,0   3,2
         

Vuoden 2023 alusta alkaen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen jatkuvaa tilausmyyntiä ei ole sisällytetty saatuihin tilauksiin ja tilauskantaan. Vertailukausi on raportoitu vastaavalla tavalla.

Tuloskehitys Q1/2023

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
Muutos

FX*
1-12/
2022
Saadut tilaukset 132,0 118,8 11 % 11 % 500,8
Tilauskanta kauden lopussa 163,7 146,1 12 %   154,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 132,0 (118,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva meteorologiamarkkinalla, tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla sekä teollisten instrumenttien markkinalla.

Maaliskuun 2023 lopussa tilauskanta oli 163,7 (146,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 130,9 (115,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Liikevaihto 131,8 118,8 11 % 11 % 514,2
Tuotemyynti 99,1 88,1 12 %   375,5
Projektimyynti 14,8 15,8 -6 %   73,5
Palvelumyynti 9,3 8,0 17 %   35,0
Jatkuva tilausmyynti 8,2 6,4 27 %   28,4
Vuokratuotot 0,4 0,5 -19 %   1,7
Bruttokateprosentti 56,1 56,2     54,8
Liiketulos 13,3 17,5     62,5
% liikevaihdosta 10,1 14,8     12,2
           
T&K-kulut 17,9 14,6 22 %   62,4
Poistot* 2,1 2,0     8,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 131,8 (118,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 11 %. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 56,1 (56,2) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,3 (0,4) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli 13,3 (17,5) miljoonaa euroa eli 10,1 (14,8) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa valuuttamääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tuloverot olivat 2,9 (3,6) miljoonaa euroa ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,0 (20,6) %. Tulos ennen veroja oli 12,5 (17,4) miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,6 (13,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,38) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2023. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 443,2 (31.12.2022: 439,2) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 75,4 (31.12.2022: 55,5) miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 28.3.2023 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksuvelka oli 26,1 miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa 2023 liiketoiminnan rahavirta nousi 26,9 (9,6) miljoonaan euroon pääasiassa myyntisaamisten laskun seurauksena.

Vaisalalla oli 31.3.2023 korollisia velkoja 49,9 (31.12.2022: 52,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli lainaa rahoituslaitokselta. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisalalla oli 31.3.2023 laskenut liikkeelle yhteensä 9,9 (31.12.2022: 12,5) miljoonaa euroa kotimaisia yritystodistuksia lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin. Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 31.3.2023. Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,4 (31.12.2022: 10,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–maaliskuussa 2023 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 3,1 (3,5) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin ja T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 2,1 (2,0) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–maaliskuussa 2023 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 266 (2 021) henkilöä. Maaliskuun 2023 lopussa henkilöstön määrä oli 2 287 (31.12.2022: 2 235). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (16) % Americas-alueella ja 8 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Q1/2023 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset 59,9 54,7 9 % 10 % 234,2
Tilauskanta kauden lopussa 38,6 35,1 10 %   41,8
Liikevaihto 63,0 53,1 19 % 19 % 225,6
Tuotemyynti 58,2 49,0 19 %   208,1
Palvelumyynti 4,8 4,1 18 %   17,5
Bruttokateprosentti 62,6 64,3     61,9
Liiketulos 15,0 14,6     51,5
% liikevaihdosta 23,8 27,5     22,8
           
T&K-kulut 7,1 5,8 22 %   25,3
Poistot* 0,4 0,4     1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1/2023 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 59,9 (54,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat teollisten instrumenttien markkinalla, nestemittausmarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, kun taas terveysteknologiamarkkinalla saadut tilaukset laskivat hieman edellisestä vuodesta. Teollisten instrumenttien markkinalla saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva.

Maaliskuun 2023 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 38,6 (35,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 34,7 (32,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi teollisten instrumenttien markkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla, kun taas terveysteknologia- ja nestemittausmarkkinoilla tilauskanta laski hieman edellisestä vuodesta.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 63,0 (53,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 19 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva teollisten instrumenttien markkinalla, terveysteknologiamarkkinalla sekä sähkövoima ja energia -markkinalla.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 62,6 (64,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,7 (0,6) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 15,0 (14,6) miljoonaa euroa eli 23,8 (27,5) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
Muutos

FX**
1-12/
2022
Saadut tilaukset 72,1 64,0 13 % 12 % 266,6
Tilauskanta kauden lopussa 125,1 111,0 13 %   112,8
Liikevaihto 68,8 65,7 5 % 4 % 288,6
Tuotemyynti 40,9 39,1 5 %   167,4
Projektimyynti 14,8 15,8 -6 %   73,5
Palvelumyynti 4,5 3,9 15 %   17,5
Jatkuva tilausmyynti 8,2 6,4 27 %   28,4
Vuokratuotot 0,4 0,5 -19 %   1,7
Bruttokateprosentti 50,2 49,7     49,3
Liiketulos -1,7 2,9     11,1
% liikevaihdosta -2,5 4,4     3,8
           
T&K-kulut 10,8 8,8 23 %   37,2
Poistot* 1,7 1,6     6,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1/2023 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 72,1 (64,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat erittäin voimakkaasti meteorologiamarkkinalla sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla, kun taas uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset laskivat. Lentoliikennemarkkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Maaliskuun 2023 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 125,1 (111,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 96,1 (82,7) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi kaikilla markkinoilla.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 68,8 (65,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva tieliikenne ja autoteollisuus -markkinalla. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja laski meteorologiamarkkinalla ja lentoliikennemarkkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 50,2 (49,7) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 0,9 (0,2) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tuotemyynnin ja jatkuvan tilausmyynnin spottiostojen lisäkustannuksista puhdistetut bruttokatteet paranivat edellisestä vuodesta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -1,7 (2,9) miljoonaa euroa eli -2,5 (4,4) % liikevaihdosta. Panostukset myyntiin ja markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT-järjestelmien uusimiseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Varsinainen yhtiökokous 2023
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2023. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,72 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2023 ja maksupäivä 12.4.2023.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niina Vilske. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen jäsenten toimikautta koskevalta osalta niin, että hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhden vuoden toimikaudelle ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta siten, että jatkossa hallituksessa voi olla 6–9 jäsentä sekä yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 13 §:ää niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 935 976 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Ville Voipio valittiin nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg ja Raimo Voipio jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2023 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2023 yhteensä 600 138 kappaletta 24,1 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 39,75 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 43,45 euroa ja alin 37,70 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 40,12 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2023 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 175,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 443,0 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2023 Vaisala luovutti yhteensä 72 511 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 kuuluneille 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.3.2023 yhtiön hallussa oli 135 976 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,5 % A-sarjan osakkeista ja 0,4 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2023 lopussa Vaisalalla oli 14 002 (13 194) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,3 (20,7) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,5 (40,4) %, yksityiset yritykset 12,8 (12,8) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,5 (12,2) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,1 (10,5) % ja julkisyhteisöt 3,9 (3,4) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Vaisala allekirjoitti 31.3.2023 50 miljoonan euron vakuudettoman lainasopimuksen yhden ydinpankkinsa kanssa uudelleen rahoittaakseen 40 miljoonan euron vakuudettoman lainan. 50 miljoonan euron laina nostettiin kokonaisuudessaan ja 40 miljoonan euron laina takaisin maksettiin 5.4.2023.

Uusi laina erääntyy kolmen vuoden kuluttua allekirjoituspäivästä ja siinä on taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Laina on tarkoitettu olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen sekä yleisiin rahoitus- ja käyttöpääoman tarpeisiin.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa taloustilanteeseen erityisesti Euroopassa ja lisää riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. COVID-19:n vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat mahdollisten uusien virusvarianttien kehittymisestä ja tartuntojen alueellisesta leviämisestä.

Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriötä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Talouskalenteri 2023
28.7.2023: Puolivuosikatsaus 2023
27.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

 

Vantaa, 4.5.2023

 

Vaisala Oyj
Hallitus

 

Tämän osavuosikatsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2022 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2023 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IAS 1, IAS 1 ja IFRS Practice Statement 2 sekä IAS 8-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2023 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta konsernitilinpäätöksiin tulevilla tilikausilla.

IAS 12 Tuloverot-standardin muutokset: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
Muutokset ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Vaisala on ottanut standardin muutokset käyttöön siirtymäsäännön mukaisesti siten, että siirtymän vaikutus kirjataan 1.1.2022.

Muutokset tuovat uuden poikkeuksen alkuperäistä kirjaamista koskevaan vapautukseen. Muutosten myötä yhtiö ei sovella alkuperäistä kirjaamista koskevaa vapautusta liiketoimiin, joista syntyy yhtä suuri veronalainen ja verotuksessa vähennyskelpoinen väliaikainen ero. IAS 12 muutosten seurauksena yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen ja -velan laskennallisen verosaamisen ollessa ehdollinen IAS 12:n kerrytettävyyskriteereille.

Muutokset koskevat liiketoimia, jotka tapahtuvat aikaisimman esitetyn vertailukauden alussa tai sen jälkeen. Lisäksi aikaisimman vertailukauden alussa yhtiö kirjaa:

 • Laskennallisen verosaamisen ja laskennallisen verovelan kaikista verotuksessa vähennyskelpoisista ja veronalaisista väliaikaisista eroista liittyen:
  • käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokrasopimusvelkoihin
  • käytöstäpoistamis-, ennalleenpalauttamis- ja saman tapaisiin velkoihin ja vastaavat määrät kirjattuna osana vastaavan omaisuuserän hankintamenoa
 • Muutosten alkuperäisen soveltamisen kumulatiivisen vaikutuksen oikaisuna kertyneiden voittovarojen avaavaan saldoon (tai muuhun asianmukaiseen oman pääoman erään) kyseisellä hetkellä

Alla on esitetty vuoden 2022 vertailuluvut kvartaaleittain edellä kerrotun muutoksen mukaisesti:

  1-3/
2022
4-6/
2022
7-9/
2022
10-12/
2022
1-12/
2022
Milj. euroa Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu Aiemmin raportoitu Oikaistu
Tuloverot -3,6 -3,6 -3,1 -3,1 -4,7 -4,7 -3,2 -3,2 -14,5 -14,5
Kauden tulos 13,8 13,8 6,2 6,2 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,1
Kauden tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 13,6 13,6 6,4 6,4 16,1 16,1 9,0 9,0 45,0 45,0
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos 15,2 15,2 10,4 10,4 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Kauden laajan tuloksen                    
jakautuminen                    
Emoyhtiön omistajille 15,0 15,0 10,6 10,6 20,7 20,7 1,0 1,0 47,3 47,3
Määräysvallattomille                    
omistajille 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat 206,8 206,6 213,9 213,7 230,0 229,7 238,7 238,5 238,7 238,5
Oma pääoma yhteensä 215,6 215,4 226,8 226,6 248,6 248,4 250,7 250,5 250,7 250,5
Laskennalliset verovelat 7,0 7,2 6,8 7,1 6,6 6,8 4,3 4,5 4,3 4,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,0 58,2 17,3 17,6 18,4 18,7 17,6 17,9 17,6 17,9
Velat yhteensä 214,3 214,5 191,2 191,4 189,1 189,3 188,5 188,7 188,5 188,7
Oma pääoma ja velat                    
yhteensä 429,9 429,9 418,0 418,0 437,7 437,7 439,2 439,2 439,2 439,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,38 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Laimennusvaikutuksella                    
oikaistu osakekohtainen                    
tulos, EUR 0,37 0,37 0,18 0,18 0,44 0,44 0,25 0,25 1,24 1,24
Osakekohtainen oma                    
pääoma, EUR                 6,92 6,91
Oman pääoman tuotto, %                 18,7 18,7
Omavaraisuusaste, %                 58,2 58,1
Nettovelkaantumisaste, %                 3,2 3,2

 

Konsernituloslaskelma      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Liikevaihto 131,8 118,8 514,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -57,9 -52,0 -232,2
Bruttokate 73,9 66,8 282,0
       
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -42,8 -34,8 -157,3
Tutkimus- ja kehityskulut -17,9 -14,6 -62,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,0 0,2 0,3
Liiketulos 13,3 17,5 62,5
       
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,2 -3,1
Tulos ennen veroja 12,5 17,4 59,6
       
Tuloverot -2,9 -3,6 -14,5
Kauden tulos 9,6 13,8 45,1
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 9,6 13,6 45,0
Määräysvallattomille omistajille - 0,2 0,0
Kauden tulos 9,6 13,8 45,1
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
Osakekohtainen tulos, euroa 0,27 0,38 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,26 0,37 1,24

 

Konsernin laaja tuloslaskelma      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)      
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 -0,2
Yhteensä 0,0 0,0 -0,2
       
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot -1,7 1,4 2,4
Yhteensä -1,7 1,4 2,4
       
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1,7 1,4 2,2
       
Kauden laaja tulos 7,9 15,2 47,3
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 7,9 15,0 47,3
Määräysvallattomille omistajille - 0,2 0,0
Kauden laaja tulos 7,9 15,2 47,3

 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 68,8 79,6 71,3
Aineelliset hyödykkeet 95,4 94,7 96,0
Käyttöoikeusomaisuuserät 11,4 10,6 11,9
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,4 1,3 1,4
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,9 1,0
Laskennalliset verosaamiset 8,3 7,7 9,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 186,3 194,9 191,1
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 65,6 55,7 61,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 88,5 80,1 101,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin      
jaksotukset 24,1 26,1 26,2
Tuloverosaamiset 3,3 2,6 3,1
Rahavarat 75,4 70,5 55,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 257,0 234,9 248,1
       
Varat yhteensä 443,2 429,9 439,2

 

Oma pääoma ja velat 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot -0,1 0,5 3,5
Muuntoerot 2,4 3,1 4,1
Omat osakkeet -2,1 -3,3 -3,3
Kertyneet voittovarat 222,0 206,6 238,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 229,8 214,5 250,5
       
Määräysvallattomien omistajien osuus - 0,9 0,0
       
Oma pääoma yhteensä 229,8 215,4 250,5
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 0,0 40,0 0,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 8,0 7,4 8,3
Eläkevelvoitteet 2,7 2,5 2,7
Laskennalliset verovelat 4,0 7,2 4,5
Varaukset 0,3 0,3 0,3
Muut pitkäaikaiset velat 5,8 0,8 2,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,8 58,2 17,9
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 50,0 10,1 52,5
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,5 2,3 2,7
Ostovelat ja muut velat 99,8 108,4 74,0
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 36,6 31,8 37,1
Tuloverovelat 1,3 1,3 1,8
Varaukset 2,5 2,5 2,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 192,6 156,3 170,8
       
Velat yhteensä 213,4 214,5 188,7
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 443,2 429,9 439,2

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Kauden tulos 9,6 13,8 45,1
       
Poistot ja arvonalentumiset 5,9 5,6 23,6
Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 0,2 3,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot - - 0,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - -0,2
Tuloverot 2,9 3,6 14,5
Muut oikaisut -2,3 -2,7 0,3
       
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -4,1 -6,3 -11,2
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 14,8 -3,7 -26,0
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 4,1 1,3 -0,8
Käyttöpääoman muutos 14,8 -8,8 -38,0
       
Maksetut/Saadut rahoituserät -1,1 -0,7 -4,9
Maksetut tuloverot -3,6 -1,4 -13,6
Liiketoiminnan rahavirta 26,9 9,6 29,8
       
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -23,1 -23,1
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -3,1 -3,5 -13,7
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot - 0,0 0,0
Investointien rahavirta -3,1 -26,6 -36,8
       
Maksetut osingot - - -24,6
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 -0,1
Korollisten velkojen nostot 17,4 10,0 114,9
Korollisten velkojen takaisinmaksut -20,0 0,0 -102,4
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -0,7 -0,7 -2,9
Rahoituksen rahavirta -3,3 9,3 -15,1
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 20,5 -7,6 -22,1
       
Rahavarat kauden alussa 55,5 77,9 77,9
Rahavarojen muutos 20,5 -7,6 -22,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 0,3 -0,3
Rahavarat kauden lopussa 75,4 70,5 55,5

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista    
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2021 7,7 7,0 1,7 -4,6 218,0 229,6 0,7 230,3
                 
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan                
IAS 12 -muutos         -0,2 -0,2   -0,2
                 
Oma pääoma 1.1.2022 7,7 7,0 1,7 -4,6 217,8 229,4 0,7 230,1
                 
Kauden tulos         13,6 13,6 0,2 13,8
Muut laajan tuloksen erät   0,0 1,4     1,4   1,4
Osingonjako         -24,6 -24,6   -24,6
Osakeperusteiset maksut   -6,5   1,4   -5,1   -5,1
Oma pääoma 31.3.2022 7,7 0,5 3,1 -3,3 206,6 214,5 0,9 215,4
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2022 7,7 3,5 4,1 -3,3 238,5 250,5 0,0 250,5
                 
Kauden tulos         9,6 9,6   9,6
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 -1,7     -1,7   -1,7
Osingonjako         -26,1 -26,1   -26,1
Osakeperusteiset maksut   -3,6   1,2   -2,5   -2,5
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen                
määräysvallassa         0,0 0,0 -0,0  
Oma pääoma 31.3.2023 7,7 -0,1 2,4 -2,1 222,0 229,8 - 229,8

 

Katsauksen liitetiedot      
       
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 59,9 54,7 234,2
Sää ja ympäristö 72,1 64,0 266,6
Yhteensä 132,0 118,8 500,8
       
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 38,6 35,1 41,8
Sää ja ympäristö 125,1 111,0 112,8
Yhteensä 163,7 146,1 154,6
       
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset      
Tuotemyynti 58,2 49,0 208,1
Palvelumyynti 4,8 4,1 17,5
Yhteensä 63,0 53,1 225,6
       
Sää ja ympäristö      
Tuotemyynti 40,9 39,1 167,4
Projektimyynti 14,8 15,8 73,5
Palvelumyynti 4,5 3,9 17,5
Jatkuva tilausmyynti 8,2 6,4 28,4
Vuokratuotot 0,4 0,5 1,7
Yhteensä 68,8 65,7 288,6
       
Liikevaihto yhteensä 131,8 118,8 514,2
       
Liiketulos liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Teolliset mittaukset 15,0 14,6 51,5
Sää ja ympäristö -1,7 2,9 11,1
Muu toiminta 0,0 0,1 -0,1
Yhteensä 13,3 17,5 62,5
       
Liikevaihto regioonittain      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Americas 45,8 37,4 191,2
APAC 44,1 41,7 160,3
EMEA 41,9 39,8 162,7
Yhteensä 131,8 118,8 514,2

 

Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus      
Milj. euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 107,9 95,3 408,1
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 23,5 23,0 104,4
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,4 0,5 1,7
Yhteensä 131,8 118,8 514,2
       
Henkilöstö      
  1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Henkilöstö, keskimäärin 2 266 2 021 2 141
Henkilöstö, kauden lopussa 2 287 2 037 2 235
       
Johdannaisinstrumentit      
Milj. euroa 31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 42,8 38,3 38,3
       
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 1,3 0,2 1,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,1 0,9 0,5
       
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot      
Euroa/tuhatta 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 301 36 228 36 228
Omien osakkeiden lukumäärä 136 208 208
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä      
laimennusvaikutuksella 36 349 36 285 36 367
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 36 251 36 141 36 207
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 600 1 017 2 385
Osakekurssi, ylin 43,45 54,40 54,40
Osakekurssi, alin 37,70 38,35 36,15
       
Tunnusluvut      
Euroa 1-3/
2023
1-3/
2022
1-12/
2022
Osakekohtainen tulos 0,27 0,38 1,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,26 0,37 1,24
Osakekohtainen oma pääoma 6,33 5,92 6,91
Oman pääoman tuotto, % 16,0 24,8 18,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,74 0,27 0,82
Omavaraisuusaste, % 52,7 50,8 58,1
Nettovelkaantumisaste, % -6,5 -5,0 3,2

 

Keskeiset valuuttakurssit      
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1-3/
2023
1-3/
2022
31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
USD 1,0706 1,1227 1,0875 1,1101 1,0666
CNY 7,3481 7,1193 7,4763 7,0403 7,3582
JPY 142,39 129,49 144,83 135,17 140,66
GBP 0,8816 0,8358 0,8792 0,8460 0,8869

 

Lisätietoja
Paula Liimatta
09 8949 2020, [email protected]
Vaisala Oyj

 

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 5.5.2023 klo 14.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, rekisteröintitunnus ”Vaisala Q1”.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

 

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala

 

Liite