Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Vaisala TempCast
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Osavuosikatsaus                                28.10.2022 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammisyyskuu 2022
Erinomainen suoritus kolmannella neljänneksellä, liiketoiminnan näkymiä vuodelle 2022 nostettiin 14. lokakuuta

Kolmas neljännes 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 137,2 (109,9) miljoonaa euroa, kasvua 25 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 187,7 (164,8) miljoonaa euroa, kasvua 14 %
 • Liikevaihto 133,3 (111,5) miljoonaa euroa, kasvua 20 %
 • Liiketulos (EBIT) 22,0 (19,2) miljoonaa euroa, 16,5 (17,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,44 (0,44) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 7,3 (19,6) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 394,1 (336,2) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Liikevaihto 372,6 (312,9) miljoonaa euroa, kasvua 19 %
 • Liiketulos (EBIT) 49,9 (38,3) miljoonaa euroa, 13,4 (12,2) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 1,00 (0,87) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 7,1 (48,9) miljoonaa euroa
 • Vaisala hankki yhdysvaltalaisen AerisWeatherin 23 miljoonan euron kauppahinnalla

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2022
Teollisten instrumenttien, life science -, sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan.

Meteorologiamarkkinan ja tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaat. Lentosäämarkkinan odotetaan elpyvän kohti pandemiaa edeltävää tasoa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan edelleen kasvavan.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan. Heikkenevä talouskehitys ja kiihtyvä inflaatio aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä aiheuttaen lisämateriaalikustannuksia.

Vaisala toistaa 14.10.2022 julkaistut liiketoiminnan näkymät:
Vaisala arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 500–520 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 62–72 miljoonaa euroa.

Aikaisemmissa liiketoiminnan näkymissä, jotka julkaistiin 22.7.2022, Vaisala arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.

Avainluvut       
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos1-9/
2022
1-9/
2021
Muutos1-12/
2021
Saadut tilaukset137,2109,925 %394,1336,217 %455,2
Tilauskanta187,7164,814 %187,7164,814 %160,0
Liikevaihto133,3111,520 %372,6312,919 %437,9
Bruttokate72,964,313 %206,2175,318 %241,8
Bruttokateprosentti54,757,7 55,356,0 55,2
Kiinteät kulut50,942,819 %156,6132,718 %186,5
Liiketulos22,019,2 49,938,3 50,1
Liiketulosprosentti16,517,3 13,412,2 11,5
Tulos ennen veroja20,718,8 47,436,8 48,3
Kauden tulos16,116,0 36,131,7 39,5
Osakekohtainen tulos0,440,441 %1,000,8715 %1,08
Oman pääoman tuotto, %   20,119,9 18,1
Tutkimus- ja kehityskulut13,612,59 %45,039,713 %55,3
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin       
hyödykkeisiin3,34,6-28 %9,613,9-31 %19,2
Poistot ja arvonalentumiset5,95,58 %17,316,08 %21,6
Liiketoiminnan rahavirta7,319,6-63 %7,148,9-85 %80,0
Rahavarat   52,151,90 %77,9
Korolliset velat   76,050,750 %50,2
Nettovelkaantumisaste, %   9,6-0,6 -12,0

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan erinomainen suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä ja sen seurauksena nostimme aikaisemmin lokakuussa liiketoiminnan näkymiämme vuodelle 2022. Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta Vaisalan tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskantamme saavutti jälleen uuden 188 miljoonan euron ennätystason. Vaikka komponenttien saatavuudessa on edelleen haasteita, onnistuimme ylläpitämään korkean toimitusvarmuuden, jonka ansiosta liikevaihtomme kasvoi 20 %.

Kolmannen neljänneksen tilauksemme kasvoivat 25 %. Huomionarvioista on, että tämä oli neljäs perättäinen vuosineljännes, kun tilaukset kasvoivat. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikilla markkinoilla Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella teollisten instrumenttien ja life science -markkinoiden vetämänä. Sähkönsiirtomarkkinalla saadut tilaukset lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella saadut tilausten kasvoivat voimakkaasti meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla.

Liikevaihdon kasvu oli erinomainen molemmilla liiketoiminta-aluilla ja kaikilla markkinoilla. Teolliset instrumentit säilytti edelleen vahvimman markkinasegmentin aseman. Kasvu life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla oli myös vaikuttava.

Liiketuloksemme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun ansiosta. Spottimarkkinoilta tehdyillä komponenttiostoilla oli neljän prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiimme, kun viime vuonna vaikutus oli yhden prosenttiyksikön. Onnistuimme kompensoimaan tämän osin kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeammalla osuudella ja hinnoittelutoimilla. Kiinteät kulumme kasvoivat edelleen, koska IT-järjestelmien uusimiseen liittyvät aktiviteetit lisääntyivät, ja jatkoimme kasvustrategiamme mukaisia panostuksia.

Strategiamme toteuttaminen eteni suunnitellusti. Lippulaivamarkkinamme jatkoivat vakaata kehitystä ja saavuttivat hyvän kannattavuuden. Kasvumarkkinat, kuten life science ja uusiutuva energia, jatkoivat erinomaista suoritustaan. Uudet markkinamme kasvoivat odotustemme mukaisesti ja voitimme useita uusia asiakkaita. Kolmannella neljänneksellä lanseerasimme myös reaaliaikaista ja hyperlokaalia sää- ja ympäristödataa tarjoavat Xweather-sääpalvelut.

Heikkenevä talouskehitys ja kiihtyvä inflaatio aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Globaalin komponenttipulan arvioidaan jatkuvan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä aiheuttaen lisämateriaalikustannuksia. Näistä hidasteista huolimatta arvioimme nyt vuoden 2022 liikevaihdon olevan 500–520 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 62–72 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q3 2022

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos

FX*
1-12/
2021
Saadut tilaukset137,2109,925 %17 %455,2
Tilauskanta kauden lopussa187,7164,814 % 160,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 137,2 (109,9) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla, meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Tiesäämarkkinan ja lentosäämarkkinan saadut tilaukset laskivat, ja nestemittausmarkkinan saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla.

Syyskuun 2022 lopussa tilauskanta oli kaikkien aikojen korkein 187,7 (164,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 98,4 (79,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos

FX**
1-12/
2021
Liikevaihto133,3111,520 %12 %437,9
Tuotteet96,981,719 % 320,3
Projektit19,816,024 % 63,6
Palvelut16,312,926 % 51,8
Vuokratuotot0,30,8-65 % 2,1
Bruttokateprosentti54,757,7  55,2
Liiketulos22,019,2  50,1
% liikevaihdosta16,517,3  11,5
      
T&K-kulut13,612,59 % 55,3
Poistot*2,12,0  7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 133,3 (111,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 12 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti laski 54,7 (57,7) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 4,2 (1,0) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeampi osuus, hinnoittelu ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat osittain tämän negatiivisen vaikutuksen.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun myötä ja oli 22,0 (19,2) miljoonaa euroa eli 16,5 (17,3) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (-0,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista, Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista sekä korkokuluista. Tuloverot nousivat 4,7 (2,8) miljoonaan euroon ja koko vuoden arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,9 (14,0) %. Vertailukauden arvioitu efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen matala johtuen vertailukaudella tehdystä arviosta hyödynnettävissä olevien verotuksellisten tappioiden korkeammasta määrästä. Tulos ennen veroja oli 20,7 (18,8) miljoonaa euroa ja kauden tulos 16,1 (16,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,44) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2022

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-9/
2022
1-9/
2021
Muutos

FX*
1-12/
2021
Saadut tilaukset394,1336,217 %12 %455,2
Tilauskanta kauden lopussa187,7164,814 % 160,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 394,1 (336,2) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella ja hyvä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla. Meteorologiamarkkinan saadut tilaukset laskivat osin vahvan vertailukauden takia.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-9/
2022
1-9/
2021
Muutos

FX**
1-12/
2021
Liikevaihto372,6312,919 %13 %437,9
Tuotteet273,1227,720 % 320,3
Projektit53,246,614 % 63,6
Palvelut45,237,919 % 51,8
Vuokratuotot1,11,4-20 % 2,1
Bruttokateprosentti55,356,0  55,2
Liiketulos49,938,3  50,1
% liikevaihdosta13,412,2  11,5
      
T&K-kulut45,039,713 % 55,3
Poistot*6,15,7  7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 372,6 (312,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 13 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella ja hyvä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla ja voimakkaasti teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja lentosäämarkkinalla.

Bruttokateprosentti oli lähes edellisen vuoden tasolla 55,3 (56,0) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 2,5 (0,4) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeampi osuus, hinnoittelu ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat osittain tämän negatiivisen vaikutuksen.

Vuoden 2022 tammi–syyskuun liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 49,9 (38,3) miljoonaa euroa eli 13,4 (12,2) % liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun myötä. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2022 tammi–syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,5 (-1,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista, Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista sekä korkokuluista. Tuloverot kasvoivat 11,3 (5,1) miljoonaan euroon ja arvioitu efektiivinen veroaste oli 23,9 (14,0) %. Vertailukauden arvioitu efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen matala johtuen vertailukaudella tehdystä arviosta hyödynnettävissä olevien verotuksellisten tappioiden korkeammasta määrästä. Tulos ennen veroja oli 47,4 (36,8) miljoonaa euroa ja kauden tulos 36,1 (31,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,00 (0,87) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–syyskuussa 2022. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 437,7 (31.12.2021: 408,0) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 52,1 (31.12.2021: 77,9) miljoonaa euroa. Tammikuussa 2022 Vaisala osti Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), mikä kasvatti nettovaroja 23,1 miljoonalla eurolla. Yhtiökokouksen 29.3.2022 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksu oli 24,6 miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta laski 7,1 (48,9) miljoonaan euroon. Katsauskauden tulos kasvatti rahavirtaa, kun taas nettokäyttöpääoman kasvulla oli negatiivinen vaikutus rahavirtaan.

Vaisalalla oli 30.9.2022 korollisia velkoja 65,0 (31.12.2021: 40,1) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli lainaa rahoituslaitokselta. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala oli nostanut 30.9.2022 yhteensä 25 (31.12.2021: 0) miljoonaa euroa kotimaisilta yritystodistusmarkkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin. Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 30.9.2022 (31.12.2021: 0 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,0 (31.12.2021: 10,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja yritysostot
Tammi–syyskuussa 2022 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 9,6 (13,9) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan
tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 17,3 (16,0) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 6,1 (5,7) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala ilmoitti tammikuussa 2022 ostavansa yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), joka toimittaa sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna. Kaupan velaton hinta oli 26 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin käteisvaroin. Yrityskauppa edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa. Yrityskauppa saatiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja kaupan myötä Vaisalaan siirtyi 17 työntekijää Yhdysvalloissa. Vaisala on raportoinut AerisWeatherin tuloksen osana Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tulosta helmikuusta 2022 alkaen.

Henkilöstö
Tammi–syyskuussa 2022 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 115 (1 964) henkilöä. Syyskuun 2022 lopussa henkilöstön määrä oli 2 187 (31.12.2021: 1 979). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (15) % Americas-alueella ja 8 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Q3 ja tammi–syyskuu 2022 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos

FX**
1-9/
2022
1-9/
2021


Muutos


FX**
1-12/
2021
Saadut tilaukset58,845,130 %21 %169,8136,225 %18 %194,4
Tilauskanta kauden lopussa39,124,560 % 39,124,560 % 32,9
Liikevaihto57,647,122 %14 %165,3130,926 %19 %181,0
Tuotteet53,043,322 % 152,4119,727 % 165,9
Palvelut4,63,822 % 13,011,215 % 15,1
Bruttokateprosentti60,964,4  62,863,9  62,8
Liiketulos14,614,2  40,734,1  43,9
% liikevaihdosta25,330,2  24,626,1  24,3
          
T&K-kulut5,85,017 % 18,615,123 % 21,1
Poistot*0,40,4  1,21,2  1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2022 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 30 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 58,8 (45,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla, kun taas nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat hieman.

Syyskuun 2022 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 39,1 (24,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 28,7 (19,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja sähkösiirtomarkkinalla, ja oli edellisen vuoden tasolla nestemittausmarkkinalla.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 57,6 (47,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 14 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla. Sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoiden liikevaihdot kasvoivat hieman edellisestä vuodesta.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 60,9 (64,4) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 6,3 (1,8) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hinnoittelu, tuotemiksi ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat osittain tämän negatiivisen vaikutuksen.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 14,6 (14,2) miljoonaa euroa eli 25,3 (30,2) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–syyskuu 2022 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 169,8 (136,2) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla, ja hyvä sähkönsiirtomarkkinalla. Nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2022 tammi–syyskuun liikevaihto oli 165,3 (130,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 19 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, ja hyvä sähkönsiirtomarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 62,8 (63,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 3,4 (0,7) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hinnoittelu, tuotemiksi ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat tämän negatiivisen vaikutuksen.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–syyskuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 40,7 (34,1) miljoonaa euroa eli 24,6 (26,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon vahva kasvu kasvatti liiketulosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
Muutos

FX**
1-9/
2022
1-9/
2021


Muutos


FX**
1-12/
2021
Saadut tilaukset78,464,821 %14 %224,3200,012 %8 %260,8
Tilauskanta kauden lopussa148,6140,46 % 148,6140,46 % 127,1
Liikevaihto75,764,418 %11 %207,3182,014 %9 %256,9
Tuotteet43,938,414 % 120,7107,412 % 154,4
Projektit19,816,024 % 53,246,614 % 63,6
Palvelut11,89,228 % 32,326,621 % 36,7
Vuokratuotot0,30,8-65 % 1,11,4-20 % 2,1
Bruttokateprosentti49,952,9  49,550,3  49,9
Liiketulos7,55,3  9,35,3  7,6
% liikevaihdosta9,98,2  4,52,9  3,0
          
T&K-kulut7,87,63 % 26,424,67 % 34,2
Poistot*1,71,6  4,94,5  5,9

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2022 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 21 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 78,4 (64,8) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva meteorologiamarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas tiesäämarkkinalla ja lentosäämarkkinalla saadut tilaukset laskivat.

Syyskuun 2022 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 148,6 (140,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 69,7 (60,7) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi kaikilla muilla markkinoilla paitsi meteorologiamarkkinalla.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 75,7 (64,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 11 %. Liikevaihdon kasvu oli hyvä meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla. Tiesäämarkkinan liikevaihto kasvoi hieman.

Bruttokateprosentti laski 49,9 (52,9) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 2,5 (0,4) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,5 (5,3) miljoonaa euroa eli 9,9 (8,2) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–syyskuu 2022 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–syyskuun saadut tilaukset kasvoivat 12 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 224,3 (200,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla, kun taas tiesäämarkkinalla saadut tilaukset kasvoivat hieman. Meteorologiamarkkinan saadut tilaukset laskivat vahvan vertailukauden takia.

Vuoden 2022 tammi–syyskuun liikevaihto oli 207,3 (182,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 9 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva uusiutuvan energian markkinalla, meteorologiamarkkinalla ja lentosäämarkkinalla, ja hyvä tiesäämarkkinalla.

Bruttokateprosentti laski edellisestä vuodesta ja oli 49,5 (50,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,8 (0,2) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tuoteliiketoiminnan parempi bruttokateprosentti, kannattavamman digitaalisen palveluliiketoiminnan korkeampi osuus ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat osittain tämän negatiivisen vaikutuksen.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–syyskuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9,3 (5,3) miljoonaa euroa eli 4,5 (2,9) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu kasvatti liiketulosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Science-Based Targets -aloite
Maaliskuussa 2022 Vaisala sitoutui asettamaan tieteeseen pohjautuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa. Tarkempi tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi tulevat perustumaan vuoden 2022 laskelmiin. Tämän jälkeen tavoite lähetetään vahvistettavaksi SBTi:lle vuonna 2023.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,68 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2022 ja maksupäivä 11.4.2022.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 008 487 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 29.9.2023 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 29.3.2026 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2022 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2022 yhteensä 1 774 485 kappaletta 78,4 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 37,40 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 54,40 euroa ja alin 37,00 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 44,25 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2022 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 103,2 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 354,9 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2022 Vaisala luovutti yhteensä 125 950 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2019–2021 kuuluneille 42 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 2 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Lisäksi Vaisala luovutti yhteensä 1 218 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2020–2022 ja 2021–2023 kuuluneelle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 30.9.2022 yhtiön hallussa oli 208 487 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,7 % A-sarjan osakkeista ja 0,6 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2022 lopussa Vaisalalla oli 13 605 (12 676) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,1 (19,5) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,3 (40,5) %, yksityiset yritykset 12,9 (13,2) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,7 (13,0) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,3 (10,6) % ja julkisyhteisöt 3,7 (3,4) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat alueellisista vaikutuksista sekä sulkutoimenpiteistä erityisesti Kiinassa ja mahdollisten uusien virusvarianttien kehittymisestä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektiorganisaatiossa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin.

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa taloustilanteeseen erityisesti Euroopassa ja lisää riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Talouskalenteri 2023
16.2.2023: Tilinpäätöstiedote 2022
Viikko 9: Vuosiraportti 2022
5.5.2023: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023
28.7.2023: Puolivuosikatsaus 2023
27.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023


Vantaa, 27.10.2022


Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän katsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2022 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IFRS 3, IAS 16, IAS 37 ja IFRS 9-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2022 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutusta konsernitilinpäätökseen tulevilla tilikausilla, mikäli tällaisia liiketoimia tapahtuu.

Konsernituloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Liikevaihto133,3111,5372,6312,9437,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-60,4-47,1-166,4-137,6-196,0
Bruttokate72,964,3206,2175,3241,8
      
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-37,3-30,3-111,6-93,0-131,2
Tutkimus- ja kehityskulut-13,6-12,5-45,0-39,7-55,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,0-2,30,2-4,3-5,2
Liiketulos22,019,249,938,350,1
      
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta----0,2
Rahoitustuotot ja -kulut-1,3-0,5-2,5-1,5-2,1
Tulos ennen veroja20,718,847,436,848,3
      
Tuloverot-4,7-2,8-11,3-5,1-8,9
Kauden tulos16,116,036,131,739,5
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille16,115,936,131,339,0
Määräysvallattomille omistajille0,00,10,00,40,5
Kauden tulos16,116,036,131,739,5
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa0,440,441,000,871,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,440,440,990,861,07


Konsernin laaja tuloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,00,00,0-0,1
Yhteensä0,00,00,00,0-0,1
      
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Muuntoerot4,61,410,23,04,5
Yhteensä4,61,410,23,04,5
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä4,61,410,23,04,3
      
Kauden laaja tulos20,717,446,334,743,8
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille20,717,346,334,343,4
Määräysvallattomille omistajille0,00,10,00,40,5
Kauden laaja tulos20,717,446,334,743,8


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat30.9.202230.9.202131.12.2021
    
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet74,358,456,9
Aineelliset hyödykkeet97,291,894,1
Käyttöoikeusomaisuuserät12,011,511,1
Osakesijoitukset0,10,10,1
Osuus osakkuusyhtiössä1,31,11,3
Pitkäaikaiset saamiset0,90,90,9
Laskennalliset verosaamiset12,28,29,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä198,1172,0173,5
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus65,048,749,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset88,871,973,5
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin jaksotukset32,730,328,1
Tuloverosaamiset1,24,75,1
Rahavarat52,151,977,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä239,6207,5234,5
    
Varat yhteensä437,7379,5408,0


Oma pääoma ja velat30.9.202230.9.202131.12.2021
    
Oma pääoma   
Osakepääoma7,77,77,7
Muut rahastot2,44,47,0
Muuntoerot11,90,21,7
Omat osakkeet-3,3-4,6-4,6
Kertyneet voittovarat230,0210,3218,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä248,6218,0229,6
    
Määräysvallattomien omistajien osuus0,00,60,7
    
Oma pääoma yhteensä248,6218,6230,3
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat0,040,040,0
Korolliset vuokrasopimusvelat8,38,07,7
Eläkevelvoitteet2,52,42,7
Laskennalliset verovelat6,66,86,7
Varaukset0,40,30,3
Muut pitkäaikaiset velat0,71,01,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä18,458,558,6
    
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat*65,00,10,1
Korolliset vuokrasopimusvelat2,72,52,4
Ostovelat ja muut velat68,169,283,9
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset31,927,929,0
Tuloverovelat0,20,91,8
Varaukset2,71,72,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä170,7102,4119,1
    
Velat yhteensä189,1160,9177,7
    
Oma pääoma ja velat yhteensä437,7379,5408,0

* 40 miljoonan euron vakuudeton laina on luokiteltu pitkäaikaisista lyhytaikaisiin velkoihin, koska laina
erääntyy 25.5.2023. Lainalla on taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), joka testataan puolivuosittain.

Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Kauden tulos36,131,739,5
    
Poistot ja arvonalentumiset17,316,021,6
Rahoitustuotot ja -kulut2,51,52,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot0,00,00,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta---0,2
Tuloverot11,35,18,9
Muut oikaisut-0,81,13,1
    
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-14,0-5,4-6,7
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)-15,8-13,1-11,5
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-19,119,434,7
Käyttöpääoman muutos-48,80,916,6
    
Maksetut/Saadut rahoituserät-1,60,8-0,2
Maksetut tuloverot-8,8-8,1-11,2
Liiketoiminnan rahavirta 7,148,980,0
    
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-23,1--
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-9,6-13,9-19,2
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,00,10,1
Investointien rahavirta-32,7-13,8-19,1
    
Maksetut osingot-24,6-22,0-22,0
Lainasaamisten muutos0,1-0,10,0
Korollisten velkojen nostot84,945,045,0
Korollisten velkojen takaisinmaksut-59,9-50,3-49,9
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-2,1-2,3-3,1
Rahoituksen rahavirta-1,7-29,7-30,0
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-27,35,530,8
    
Rahavarat kauden alussa77,945,445,4
Rahavarojen muutos-27,35,530,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,51,01,7
Rahavarat kauden lopussa52,151,977,9


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20207,75,6-2,8-6,3200,8205,10,4205,5
         
Kauden tulos    31,331,30,431,7
Muut laajan tuloksen erät 0,03,0  3,0 3,0
Osingonjako    -22,0-22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -1,2 1,7 0,4 0,4
Siirrot erien välillä 0,0  -0,0   
Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen        
määräysvallassa    0,20,2-0,2 
Oma pääoma 30.9.20217,74,40,2-4,6210,3218,00,6218,6
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20217,77,01,7-4,6218,0229,60,7230,3
         
Kauden tulos    36,136,10,036,1
Muut laajan tuloksen erät 0,010,2  10,2 10,2
Osingonjako    -24,6-24,6 -24,6
Osakeperusteiset maksut -4,6 1,4 -3,2 -3,2
Määräysvallattomien omistajien osuuksien        
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen        
määräysvallassa    0,70,7-0,7 
Oma pääoma 30.9.20227,72,411,9-3,3230,0248,60,0248,6


Katsauksen liitetiedot     
      
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Teolliset mittaukset58,845,1169,8136,2194,4
Sää ja ympäristö78,464,8224,3200,0260,8
Yhteensä137,2109,9394,1336,2455,2
      
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Teolliset mittaukset39,124,539,124,532,9
Sää ja ympäristö148,6140,4148,6140,4127,1
Yhteensä187,7164,8187,7164,8160,0
      
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Teolliset mittaukset     
Tuotteet53,043,3152,4119,7165,9
Palvelut4,63,813,011,215,1
Yhteensä57,647,1165,3130,9181,0
      
Sää ja ympäristö     
Tuotteet43,938,4120,7107,4154,4
Projektit19,816,053,246,663,6
Palvelut11,89,232,326,636,7
Vuokratuotot0,30,81,11,42,1
Yhteensä75,764,4207,3182,0256,9
      
Liikevaihto yhteensä133,3111,5372,6312,9437,9
      
Liiketulos liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Teolliset mittaukset14,614,240,734,143,9
Sää ja ympäristö7,55,39,35,37,6
Muu toiminta0,0-0,2-0,1-1,2-1,4
Yhteensä22,019,249,938,350,1
      
Liikevaihto regioonittain     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Americas51,039,1132,7107,7150,2
APAC40,835,7120,6102,7144,7
EMEA41,536,6119,4102,5143,0
Yhteensä133,3111,5372,6312,9437,9


Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus     
Milj. euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä105,488,5296,5246,6346,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa27,722,275,164,989,2
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot0,30,81,11,42,1
Yhteensä133,3111,5372,6312,9437,9
      
Henkilöstö     
 7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Henkilöstö, keskimäärin2 1921 9842 1151 9641 967
Henkilöstö, kauden lopussa2 1871 9652 1871 9651 979
      
Johdannaisinstrumentit     
Milj. euroa  30.9.202230.9.202131.12.2021
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  38,039,035,2
      
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  0,30,00,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  2,81,31,3
      
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.


Osaketiedot     
Euroa/tuhatta7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 22836 10136 22836 10136 101
Omien osakkeiden lukumäärä208336208336336
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä     
laimennusvaikutuksella36 40536 35736 35636 31136 354
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä36 22836 10136 19936 07536 082
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä3264721,7742 1112 939
Osakekurssi, ylin46,0544,9554,4044,9555,80
Osakekurssi, alin37,0034,5037,0030,0030,00
      
Tunnusluvut     
Euroa7-9/
2022
7-9/
2021
1-9/
2022
1-9/
2021
1-12/
2021
Osakekohtainen tulos0,440,441,000,871,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,440,440,990,861,07
Osakekohtainen oma pääoma  6,866,046,36
Oman pääoman tuotto, %  20,119,918,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,200,540,201,362,21
Omavaraisuusaste, %  57,858,257,2
Nettovelkaantumisaste, %  9,6-0,6-12,0


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-9/
2022
1-9/
2021
30.9.202230.9.202131.12.2021
USD1,07361,20160,97481,15791,1326
CNY7,02347,77086,93687,48477,1947
JPY134,97129,94141,01129,67130,38
GBP0,84470,86690,88300,86050,8403


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 28.10.2022 klo 14.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, rekisteröintitunnus ”Vaisala”.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala

Liite