Käyttöönotto, kvalifiointi ja validointi: lääketuotteiden ja ihmishenkiä pelastavien hoitojen perusta

Julkaistu:
Life Science

Katso PDF

GxP-tilojen operointi ei ole yksinkertaista, mutta se on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa tuotteiden turvallinen, tiukkojen säännösten ja standardien mukainen valmistus ja toimitus.  Säännökset edellyttävät, että terveydenhuoltoalan valmistuslaitokset, lääkeyhtiöt ja pienet laboratoriot käyttävät ajantasaisia ja tarkoitukseen sopivia laitteita, järjestelmiä ja prosesseja.  Sovellukset vaihtelevat löytämisestä kehitykseen, valmistukseen, pakkaukseen ja tuote-etiketteihin, vastaanottoon, varastointiin sekä toimintojen testaukseen ja laadunvalvontaan. Suunnittelukeskeinen arkkitehtuuri ja insinöörityö sekä käyttöönotto, kvalifiointi ja validointi (CQV commissioning, qualification, and validation) ovat avainasemassa hyvien valmistuskäytäntöjen (cGMP, Current Good Manufacturing Practices) noudattamisessa.

Laitosten, joita käytetään CGMP:n mukaan säänneltyihin toimintoihin, tulisi olla suunniteltu CGMP:tä varten.    Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi GMP:n mukaiset laitokset hyötyvät käyttöönotosta, kvalifioinnista ja validoinnista (CQV). CQV-palvelut voivat sisältää suunnittelun kvalifioinnin (DQ), asennuksen kvalifioinnin (IQ), toimintakunnon kvalifioinnin (OQ) ja suorituskyvyn kvalifioinnin (PQ).  Suunnitelmien luonnin valmiuksien lisäksi Genesis AEC tarjoaa kattavan valikoiman CQV-palveluja sen varmistamiseksi, että biotiedeyritykset voivat tehokkaasti käynnistää, huoltaa tai uudistaa laitoksensa, työkalunsa, järjestelmänsä ja laitteistonsa riskipohjaisen käyttöönoton ja kvalifioinnin kautta.   

Genesis AEC on palkittu yritys, joka tarjoaa konsultointi-, arkkitehtuuri-, prosessisuunnittelu- ja työnjohtopalveluja sekä biotiedealan käyttöönotto-, kvalifiointi- ja validointipalveluja.  Genesis AEC on yli 25 vuoden ajan tarjonnut suunnittelutukea sekä suunnittelu-, hankinta-, työnjohto- ja validointipalveluja.  Yrityksen palveluvalikoima käsittää sekä rakentamisen, toteutuksen ja luovutuksen esisuunnittelun että mekaanisten liitäntöjen, sähkö- ja putkiliitäntöjen, palosuojauksen ja prosessisyötön suunnittelun. 

Asiantuntemuksen tarjoamisen asiantuntija 

Image
Genesis AEC Customer Case - Commissioning, qualification & validation

Nathan Roman on validointijohtaja Genesis AEC:llä, ja hän vastaa kvalifioinnin ja validoinnin konsulttipalveluista. Hänellä on yli 21 vuoden kokemus käyttöönoton, kvalifioinnin ja säädösten noudattamisen palveluista, ja hän on CQV:n ja CGMP:n vaatimusten noudattamisen asiantuntija.

"Genesis AEC:n tarjoamien palvelujen laajuus riippuu aina asiakkaan tarpeista", Roman sanoo. "Ensin hankitaan ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten se aiotaan tehdä. Pidetään huolta, että tiimit ovat yhteisymmärryksessä tavoitteesta ja tavasta saavuttaa se. Tyypillisesti laadimme suunnitelman, määritämme odotukset, keskustelemme halutuista tuloksista (mitä onnistuneelta ratkaisulta odotetaan), luomme aikataulun ja sitten toteutamme ratkaisun. Suunnitelma on projektin tavoitteiden ja vision linjaaminen sen varmistamiseksi, että Genesis AEC ja asiakas ovat yhteisymmärryksessä.   

"Yksi pääasiallisista tarjoamistamme palveluista on käyttöönotto, kvalifiointi ja validointi. Tyypillinen asiakkaalta kuulemani kommentti on: 'Olet nähnyt, mitä alalla tapahtuu. Me tarvitsemme sitä asiantuntemusta.' Niinpä projektityön ja toimitettavien asioiden lisäksi annamme tietoa, jota olemme saaneet työskennellessämme monien yritysten kanssa monenlaisten laitteiden ja järjestelmien parissa GxP-säännellyllä toimialalla. Lisäksi asiakkaidemme projektit hyötyvät usein joustavista työvoimaratkaisuistamme tai tilapäisistä lisähenkilöstöresursseista, joilla on valmiiksi tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Tällä varmistetaan, että asiakkaiden oma henkilöstö voi keskittyä toimintoihin ja skaalaukseen tarpeen mukaan."    

Genesis AEC toimii läheisessä yhteistyössä terveys- ja biotietiedealan asiakasyritysten kanssa ja tarjoaa usein täydentävää työvoimaa. "Yleinen tilanne on, että asiakkaan tavoitteet ja aikataulu edellyttävät henkilöstöresurssien lisäämistä", Roman sanoo. "Voimme tarjota työhön osaavia ja päteviä konsultteja, kuten validointi-insinöörejä, joilla on projektin tarpeisiin soveltuvaa kokemusta. Tämä luo lisäarvoa ja kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita."    

"Jos huomaamme, että kvalifioitava laitteisto ei tehokkaasti auta asiakasta saavuttamaan tavoitettaan, meidän tehtävämme on kertoa asiakkaalle, että on olemassa parempikin tapa. Emme vain kvalifioi tai validoi laitteistoa katsomatta kokonaiskuvaa. Tarkastelemme prosessia tai järjestelmää sen tavoitteen kannalta. Sitten opastamme asiakasta parempiin ratkaisuihin."  Nathan Roman, validointipalvelujen johtaja, Genesis AEC    

GxP-säännellyillä aloilla säännökset ovat hyvin tunnettuja. Kysymys on parhaan tavan löytämisestä säännösten noudattamiseksi.  "Kun suunnitellaan, rakennetaan ja kvalifioidaan GxP:tä varten, voidaan löytää tapoja olla tehokas. Tähän kuuluvat riskianalyysit, kriittisten suunnittelun ohjausten tunnistaminen sekä sellaisten testien hyödyntäminen, jotka on jo suoritettu suunnittelun käynnistyksen ja käyttöönoton yhteydessä. Tämä voi säästää aikaa ja rahaa ilman, että kvalifiointiprosessin tavoitteet kärsivät", Roman sanoo.    

"Kaikki tietävät, mitä tarvitsee tehdä, mutta kaikki eivät aina ole varmoja, miten tavoitteeseen päästään Me tiedämme taatusti, miten siihen päästään, koska juuri se on ydinosaamistamme. Teemme asioita tavoilla, jotka on todistettu tehokkaiksi", Roman sanoo. "Työmme on aina oltava linjassa yrityksen oman laatujärjestelmän kanssa. Joskus kohtaamme hyvin konservatiivisen lähestymistavan validointiin – siihen perustuvan, miten ihmiset ovat tottuneet näkemään asiakirjoja. Yritämme silti auttaa asiakasta löytämään tehokkaita toimintatapoja, missä se vain on mahdollista.  

"Säännösten valvonta vaikuttaa tiukentuneen muutaman viime vuoden aikana johtuen jatkuvista teknologisista edistysaskelista, tietojen eheysvaatimuksista sekä voimakkaasta keskittymisestä rokotteiden tuotantoon ja jakeluun. Monet yritykset ottavat meihin yhteyttä tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Me tarkistamme havainnot ja työskentelemme asiakkaan kanssa korjaussuunnitelman laatimiseksi", Roman kertoo.    

"Korjaavien toimenpiteiden suhteen näemme usein yrityksiä, jotka asettavat itselleen liikaa painetta vastaamalla valvontaviranomaiselle hyvin aggressiivisella aikataululla ja sitoutumalla puuttumaan havaittuihin asioihin mahdollisimman nopeasti. Me voimme kuitenkin auttaa tässäkin, koska tiedämme FDA:n odottavan, että noudatatte aktiivisesti CAPA-prosessianne ja varaatte korjaustoimiin riittävästi aikaa, jotta ongelmat voidaan korjata ja niitä voidaan estää toistumasta. Voitte antaa säännöllisesti tilannetietoja ja korjata aikataulunne realistisemmaksi ja kattavammaksi.   

"FDA tarkastelee yhä enemmän järjestelmien, laitteistojen ja mittalaitteiden kvalifiointia. Viranomaiset tutkivat tarkasti tietokonejärjestelmien tietojen eheyttä pannen merkille esimerkiksi tietueiden aika- ja päivämääräleimat ja edellyttävät tietokonejärjestelmiltä käytönvalvontaa." 
Roman muistelee äskettäistä kokemusta usean sovelluksen kvalifioinnista laboratoriossa, joka pyrki osoittamaan hyvän laboratoriokäytännön (GLP) noudattamisensa.  "Yrityksen pääkonttori on Yhdysvalloissa, ja heillä on toinen toimipiste Isossa-Britanniassa, joten tarkastusviranomaisena oli MHRA. Tässä tilanteessa he tarvitsivat kaikki vaatimustenmukaisuuden dokumentaatiot, vakiotoimintaohjeet, riskiarvioinnit, kalibrointimenettelyt, kvalifioinnin protokollat, tietokonepohjaiset järjestelmän valvontaprotokollat, säännölliset tarkistusmenettelyt ja niin edelleen. Autoimme heitä joka vaiheessa MHRA:n hyväksynnän saamiseksi sekä alustavan GLP-sertifioinnin saamiseksi Isossa-Britanniassa. Laadimme suunnitelman, määritimme odotukset, keskustelimme halutuista tuloksista, loimme aikataulun ja sitten toteutimme suunnitelman. Kun olimme saaneet kvalifioinnin ja validoinnin valmiiksi, he läpäisivät tarkastuksensa onnistuneesti. On aina palkitsevaa nähdä asiakkaiden onnistuvan."    

Tietämyksen jakaminen pitkän aikavälin menestystä varten 

Konsulttipalvelujen lisäksi Genesis AEC tarjoaa asiakkaille parhaiden käytäntöjen koulutusta erityisesti hyvän valmistuskäytännön (GMP) suhteen. Roman sanoo: "Kun poistumme projektista, henkilöstöllä tulisi olla vaatimustenmukaisen dokumentaation lisäksi parempi ymmärrys siitä, miten tämä vaatimustenmukaisuus on saavutettu. Kerromme analyyttisesti, miksi suunnittelemme, rakennamme tai kvalifioimme juuri niin kuin teemme, jotta he ymmärtävät periaatteet. Kun olet aina tehnyt jonkin asian tietyllä tavalla yrityksessä A, et välttämättä huomaa tehottomuuksia tai vaatimustenmukaisuuteen tai laatuun kohdistuvia riskejä. On hyödyksi – erityisesti ennen viranomaistarkastusta – ottaa avuksi yritys, jolla on laajalti kokemuksia yrityksistä B, C, D ja niin edelleen. Silloin saa lisäperspektiiviä konsultilta, joka voi neuvoa yksinkertaisemman ja tehokkaamman tavan tehdä asiat."   

Kaikki opastus ei tapahdu reaktiona säännösten vaatimiin toimenpiteisiin. Monet yritykset pitävät tehokkaampana, että konsultointityö tehdään ennen tarkastusta.  "Työskentelemme yhdessä yrityksen kanssa arvioiden kaikkien kvalifiointiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden ja paikannamme alueita, jotka edellyttävät lisätyötä", Roman sanoo. "Tarkastusta edeltävät arvioinnit voivat auttaa yritystä suhtautumaan luottavaisemmin mahdolliseen ilman ennakkoilmoitusta tulevaan viranomaisen tarkastuskäyntiin."    

Validointi: prosessin toimivuuden todistaminen varmistaa lopputuotteen laadun    

Image
vLog Mapping software with data loggers and temperature probes

 

 

 

 

 

Genesis AEC:n validointijohtajana Roman vastaa uusien laitteistojen ja mittalaitteiden sekä tietokonejärjestelmien validoinnista ja kvalifioinnista. Hänen työnsä varmistaa CGMP:n sekä muiden sisäisten ja ulkoisten laatua ja säännöksiä koskevien vaatimusten noudattamisen. Yli 20 vuoden työuransa aikana hän on havainnut monia muutoksia.  

"CGMP:n vaatimusten suhteen ei ole ollut paljon muutoksia", Roman toteaa. "Ohjeasiakirjoihin on kuitenkin tullut paljon muutoksia viime vuosikymmenen aikana. Vuosien varrella käyttöönotosta vastaavien insinöörien ja validointihenkilöstön roolit ja vastuut ovat muuttuneet. Aina V-mallin esittelystä ja ISPE:n käyttöönotto- ja kvalifointiohjeiden ensimmäisestä versiosta viimeaikaiseen Quality Risk Management (QRM) -elinkaarihallintaan."

Toinen vuosien varrella tullut muutos on siinä, millaisia laitteita käytetään varastoalueiden kvalifioinnin kartoitustutkimuksissa. Yritykset käyttävät nykyään yhä enemmän dataloggereita. "Aikanaan lämpötilakartoituksessa käytettiin aina lämpöpareja. Niitä käytettäessä meidän oli tarkistettava ja tarvittaessa korjattava johdot ja anturipäät, kytkettävä anturimoduulin johdot, määritettävä kartoitustutkimus ohjelmistossa, liitettävä kaikki kalibroinnissa käytettävät komponentit ja suoritettava kalibrointitutkimus – kaikki tämä oli tehtävä ennen kuin voimme edes laatia huoneen kvalifiointia varten. Tähän meni hirveästi aikaa, ja laitteisto oli kömpelö", Roman sanoo.  "Kun löysin Vaisalan dataloggerit ja vLog-ohjelmiston, pystyimme säästämään todella paljon aikaa kartoituksessa. Vaisalan järjestelmä on heti käyttövalmis. Ohjelmiston raportointitoiminnoilla tiedot on mahdollista saada halutussa muodossa vaivattomasti.      

"Joillekin validointi ja kvalifiointi voivat vaikuttaa pitkäveteisiltä prosesseilta, mutta niille on syynsä. Jos pystyt varmistamaan, että laitteistosi tai järjestelmäsi toimivat johdonmukaisesti alan vaatimusten mukaisella tavalla, sekä tuotteen että potilaiden turvallisuus paranee."

"On totta, että käyttöönotossa, kvalifioinnissa ja validoinnissa tarvitaan asiakirjoja toisensa perään, testausta ja taas testausta sekä lukuisia työtunteja kentällä tai työpöydän ääressä. Ymmärrys siitä, miten validointi hoidetaan tehokkaasti, on kuitenkin olennainen asia laadunvarmistuksen sekä biotiedealan vaatimusten noudattamisen eri näkökohtien kannalta.  "Tekemällämme työllä on merkitystä. Biotiedealan organisaatioiden auttaminen laadun ja turvallisuuden tehokkaassa varmistamisessa käyttöönotto-, kvalifiointi- ja validointiprojekteissa johtaa lopulta ihmishenkien pelastamiseen."      
 

Lue lisää Vaisalan VLog-kartoitusjärjestelmästä. 

Image
Webinar on Qualifying Temperature Controlled Chambers and Validating for CGMP

Webinaari aiheesta Lämpötilavalvotut tilat:

kvalifiointi, kartoitus ja valvonta

Tässä englanninkielisessä webinaarissa Genesis AEC:n validointijohtaja Nathan Roman ja Vaisalan säännösasiantuntija keskustelevat kokemuksistaan lämpötilavalvotuista tiloista ja siitä, miten he ovat itse vaikuttaneet äskettäisiin muutoksiin ISPE:n ohjeeseen Controlled Temperature Chambers – Commissioning and Qualification, Mapping and Monitoring (Lämpötilavalvotut olosuhdekaapit – käyttöönotto sekä kvalifiointi, kartoitus ja valvonta).

Ota selvää, miten toimiala ratkaisee vanhoja haasteita uusilla tavoilla. 

Webinaarin sisältö: 

  • Hyvän jakelukäytännön historia ja kartoituksen tärkeys
  • Anturivalinnan kartoitusta ja valvontaa varten 
  • Kalibrointi ja kvalifiointi
  • Aktiiviset ja passiiviset lämpötilavalvotut tilat
  • Paras käytäntö lämpötilavalvottujen tilojen kvalifioinnin dokumentointiin
  • Päivitykset ISPE:n lämpötilavalvottujen huoneiden hyvän käytännön oppaaseen

Rekisteröidy