Huomioi nämä kuusi tärkeää asiaa prosessinestemittalaitetta valitessa lääkkeiden valmistuksessa

Mitä ottaa huomioon prosessinestemittauslaitteen valinnassa
Teollisuuden mittaukset
Life Science
Nestemittaukset

Lääkkeiden valmistus on yksi tarkimmin säädeltyjä toimialoja, koska lääketurvatoiminta eli lääkkeiden turvallisuus, laatu ja tehokkuus pyritään varmistetaan mahdollisimman hyvin. Koko prosessi uusien lääkkeiden kehittämisestä valmistukseen ja asiakkaille toimittamiseen on tarkoin säädeltyä ja siihen liittyy yli 11 500 rajoitusta, jotka lisäksi asettavat erinäisiä vaatimuksia lääkkeiden valmistuksessa käytettäville mittalaitteille.

Yksi sääntelyviranomaisista on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA (Food and Drug Administration). Sen aloitteesta on kehitetty prosessianalyysiteknologian (PAT, Process Analytical Technology) kehys, joka on tarkoitettu lääkealan innovaatioita ja modernisointia varten. Oikea-aikaiset mittaukset prosessi- ja analyysityökaluilla auttavat ymmärtämään prosessia ja toimivat rakennuspalikoina siirryttäessä erävalmistuksesta jatkuvaan valmistukseen. Tieteeseen perustuvalla, tarkasti säännellyllä ja erävalmistukseen suuntautuneella lääkealalla modernisointi voi vähentää kehityksen, tuotantomittakaavaan siirtymisen ja valmistuksen kustannuksia. Samalla modernisointi voi auttaa tuotteiden laadun varmistuksessa ja erien välisen vaihtelun vähentämisessä. Se auttaa myös pitämään prosessin materiaalin laadun vakaana, kun laatua ei testata pelkästään lopputuotteesta.

      1. Prosessimittaukset

Prosessien mittalaitteita on kolmenlaisia: suoraan prosessista mittaavat (in-line), prosessiin yhdistetyt (on-line) ja erillisistä näytteistä mittaavat (at-line).

Suoraan prosessista mittaavat mittalaitteet (”in-line”) mittaavat pitoisuutta jatkuvasti ilman viivettä ja ilmaisevat prosessiolosuhteiden muutokset välittömästi kuluttamatta mitattavaa ainetta. Ne myös mittaavat aitoja prosessin olosuhteita niiden tapahtuessa ilman laimennusta tai muuta muutosta, jota voisi esiintyä näytteenoton aikana. Reaaliaikaiset mittaukset mahdollistavat jatkuvan valmistusprosessin, joka puolestaan kasvattaa tuottavuutta ja kannattavuutta. Lopputuotteen laatu pysyy vakaana, ja jätteet ja tuotannon katkokset vähenevät.

Prosessiin yhdistetyt mittalaitteet (”on-line”) poimivat prosessin päälinjalta näytteen mitattavaksi, ja mittauksen jälkeen näyte joko palautetaan päälinjalle tai poistetaan. Prosessianalysaattorit (”at-line”) poimivat prosessista näytteitä, jotka viedään sitten erillisen analysaattorin testattavaksi.

      2. Dokumentointi

Dokumentointi on lääketeollisuudessa olennainen osa laadunvarmistus- ja laadunhallintajärjestelmää. Myös koko kvalifiointiprosessi on dokumentoitava kattavasti.

Mittalaitteen asennustarkistuksen (IQ, Installation Qualification), toimintatarkistuksen (OQ, Operational Qualification) ja suorituskykytarkistuksen (PQ, Performance Qualification) protokollien dokumentoinnin avulla varmistetaan, että on tilattu, toimitettu ja asennettu oikea prosessilaitemalli ja oikeat osat. Sen avulla varmistetaan myös, että laite toimii suorituskykymääritystensä mukaisesti ja mittaa luotettavasti tyypillisiä näytteitä valitulla mittausmenetelmällä. Ilman toimittajalta saatua asianmukaista dokumentointia laitteen tarkistus voi olla ostajalle raskas ja aikaa vievä prosessi.

      3. Sähköinen tietojen kerääminen ja tallentaminen   

Lääkealan yrityksille pelkkä tuotannon tietojen digitaalinen dokumentointi ei riitä. Myös tietojen suojaus on välttämätöntä. Siksi pääsy mittausjärjestelmiin on rajoitettu vain valtuutetuille henkilöille, ja tarvitaan järjestelmä, joka kirjaa tehdyt toiminnot.

      4. Skaalautuvuus

Kaikki lääkkeet kehitetään laboratoriossa. Sen jälkeen tuotanto toteutetaan kerta kerralta suurempina erinä, kunnes saavutetaan kaupallisen tuotannon suuruusluokka. Suuruusluokkavaiheita ovat esimerkiksi pilottivaihe, jossa simuloidaan täysimittaista tuotantoa ja tuotetaan riittävästi tuotetta kliinisiä kokeita varten, sekä kaupallinen tuotanto.  

Oikean mittalaitteen valitseminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yritys pystyy käyttämään sitä joka vaiheessa tutkimuksesta ja kehityksestä pilottivaiheeseen ja täysimittaiseen tuotantoon. Muuten varhaisten testausvaiheiden tulokset eivät ehkä ole edustavia täysimittaisessa valmistussuuruusluokassa, mikä voi viivästyttää valmistuksen käynnistämistä. Tavoitteena on täysimittaisen valmistusprosessin jatkuva valvonta.

      5. Lääkealan vaatimukset täyttävät kontaktimateriaalit

Kaikki laitteet, jotka ovat kosketuksissa lääkkeen kanssa valmistusprosessin aikana, on hyväksyttävä kyseisiä käyttöolosuhteita varten, ja niiden on oltava lääkealan materiaaleja koskevien aineiden kosketussoveltuvuuden vaatimusten mukaisia. Käyttämällä mittalaitteita, jotka on suunniteltu puhtautta silmällä pitäen ja täysin kemikaaleja ja prosessin puhdistusmenettelyitä kestäväksi, voidaan varmistaa, että mittalaitteet eivät tuo prosessiin vaaratekijöitä tai kontaminaatiota.

Lääkkeiden valmistukseen soveltuvilla mittalaitteilla on seuraavat ominaisuudet:

 • Puhtaussertifioitu kontaktimateriaali, kuten ruostumaton teräs 316L
 • Tiivistemateriaalit, jotka täyttävät USP Class VI -luokituksen tuotteiden kosketuspintojen sähkökiillotusviimeistelystä ja bioyhteensopivuusvaatimuksista
 • Tuotteen pinnan karkeus enintään Ra 0,38 μm
 • Valmistuksessa tai laitteen työstössä ei käytetä eläinperäisiä ainesosia
 • Täyttää CIP- ja SIP-puhdistusstandardien vaatimukset

6.  NIST-jäljitettävä kalibrointi, tarkkuus ja mittalaitteen tarkistus

Kaikki automaattiset, mekaaniset ja sähköiset mittalaitteet täytyy säädösten mukaan kalibroida ja tarkistaa säännöllisesti käyttäen kirjallista laatuohjelmaa, jolla varmistetaan valmistuksen asianmukainen suorituskyky.

Jäljitettävät mittalaitteet käyttävät ajan tasalla olevien jäljitettävyyden määritelmiä ja antavat varmuuden, että mittausten tarkkuus on sääntelyviranomaisten vaatimusten mukainen – esimerkiksi Yhdysvalloissa NIST:n (National Institute of Standards and Technology) vaatimusten mukainen. NIST-jäljitettävä kalibrointi on varmistusohjelma, joka sertifioi, että valmistajalla on täydet valmiudet kalibroida laitteet (NIST:n) standardien mukaan ja että kaikki kyseisen valmistajan tarjoamat tuotteet ovat näiden NIST:n ylläpitämien mittausstandardien mukaisia.

Tarkistuksella varmistetaan, että laite toimii oikein ja toimintamääritystensä mukaisesti. Hyväksyttävät tulokset saavutetaan, kun mittalaitteen kalibroinnin tarkistus sidotaan kansainvälisiin standardeihin, kuten NIST:n standardeihin, jolloin varmistetaan myös jäljitettävyys. Lisäksi mittalaitteen kalibroinnin ja tarkkuuden jäljitettävyyden pitäisi olla helposti käyttäjän toteutettavissa paikan päällä.

Lääkealan refraktometri Vaisala K-PATENTS täyttää kaikki vaatimukset 

Kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttävä lääkealan refraktometri Vaisala K-PATENTS PR-43-PC on taitekerrointeknologiaa hyödyntävä prosessimittalaite, joka soveltuu lääkkeiden kehitykseen ja valmistukseen sekä biotekniikan käsittelyyn.

Refraktometriä voi käyttää seuraaviin asioihin:

 • Prosessin arviointi, validointi ja vianmääritys.
 • Tietojen keruu erilaisista kokeiluista ja toiminnoista prosessin ymmärryksen kasvattamiseksi.
 • Yksilöllisen prosessiprofiilin selvittäminen. Tämä on tuotantomittakaavan laajennuksessa käytettävä viitearvo, jolla varmistetaan, että prosessi toimii suunnitellulla tavalla ja yhdenmukaisesti aiemman prosessin kanssa.
 • Suorituskyvyn tai toiminnan valvonta pilottivaiheessa ja täysimittaisessa tuotannossa sekä liuottimien, raaka-aineiden ja lopputuotteiden pitoisuuden ja puhtauden valvonta.
 • Sekoitustoimintojen valvonta ja oikean reagenssikoostumuksen saavuttaminen. Tässä voidaan seurata reaktioastetta sekä tutkia eri liuottimia ja niiden soveltuvuutta prosessiin.
 • Ylikylläisyyspisteen määrittäminen kiteytyksessä.

Lisäksi refraktometri kykenee lähettämään tietoja ohjausjärjestelmään (DCS), jotta voidaan luoda automaattinen ohjausstrategia prosessin vakioimiseksi. Näin voidaan saavuttaa yhdenmukainen laatu, ehkäistä erien välistä vaihtelua, lyhentää tuotantoaikaa, vähentää kustannuksia, parantaa tuottavuutta ja varmistaa tuotteiden turvallisuus.

Mittaamalla taitekertoimen avulla suoraan prosessista voidaan välittömästi tunnistaa mahdolliset ongelmat tuotantoa laajennettaessa sekä lyhentää kehitystyöhön kuluvaa aikaa. Lääkkeiden valmistusta koskevalla verkkosivullamme on esitelty erilaiset taitekertoimen sovellukset.  

 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.

Industrial process refractometer in pharmaceutical manufacturing

Inline liquid concentration measurements for pharmaceutical manufacturing and biotechnology processes

Vaisala Polaris™ pharma refractometer is designed for pharmaceutical and biotechnology manufacturing, to measure liquid concentrations inline (in-situ); from laboratory-scale to pilot batches that are used in process development to the production-scale batches needed to support commercialization. This technical solution can improve the understanding of critical process parameters (CCP), reduce drug development time, increase production capacity and stability, improve product quality and safety, as well as demonstrate compliance with regulations. Example applications include processing of active pharmaceutical ingredients (APIs), biochemical/biopolymers, including vaccines, antibiotics, proteins and buffer solutions. Perfect PAT tool. 

 

Kirjoita kommentti