Toimittajat ja alihankkijat

Mitä odotamme ja edellytämme toimittajiltamme?

Vaisalalla on erinomainen osaaminen liiketoimintamallissaan, joka perustuu suureen valikoimaan ja alhaisiin määriin. Menestys on satojen toimittajien ja useiden strategisten alihankkijoiden tehokkaan hallinnan ansiota. Luotettava ja vastuullinen toimitusketju on välttämättömyys Vaisalalle, jotta voimme täyttää asiakkaillemme antamamme lupaukset ja osakkeenomistajien odotukset. Meillä on tiukat vaatimukset toimittajiamme kohtaan, ja työskentelemme yhdessä toimitusketjun jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi. Vaisalan toimittajat ovat laadukkaita, innovatiivisia ja asiantuntijoita aloillaan.

Strateginen hankinta

Vaisalan missio, visio ja arvot antavat tukevan perustan hankintastrategiallemme. Vaisalan olemassaolon perustana on lisäarvon ja luotettavuuden varmistaminen asiakkaillemme. Voimme päästä siihen hallinnoimalla ulkoisia resurssejamme. Visionamme on kilpailuedun tavoittelu ulkoisilla resursseilla käyttämällä avainteknologioita, luomalla ja ottamalla käyttöön innovaatioita sekä hyödyntämällä johtavia ratkaisuja. Arvostamme Vaisalalla suhteitamme toimittajiin, ja haluamme tämän vuoksi toimia luotettavasti sekä yhteistyössä toimittajiimme. Tämä tarkoittaa sitä, että toimittajiemme kehittäminen on erittäin tärkeää Vaisalalle. Luotettava, ajantasainen toimitus ja laatu ovat meille erittäin tärkeitä. Yhteistyötä arvostetaan suuresti erityisesti tuotekehitysprojekteissa toimittajiemme kanssa.

Korostamme toimittajillemme myös kokonaiskustannusten tärkeyttä. On tärkeää, että avaintoimittajamme tuntevat vaatimukset, ymmärtävät liiketoimintamme ja tuotteemme ja ovat tiiviisti integroituina Vaisalaan. Teemme tärkeimmät hankinta- ja toimittajapäätöksemme Vaisalassa osastojen välillä, joten tärkein tutkimus- ja kehityshenkilöstömme on osa päätöksentekoa.

Vaisalan on tarkoitus jatkuvasti parantaa yritysvastuuviestintäänsä ja varmistaa toimitusketjun vastuullisuus, joka ulottuu materiaalien hankkimisesta aina jakelijoihin asti. Vastuullisen toimitusketjun hallinta onkin osa Vaisalan hankintastrategiaa. Strategia korostaa pitkäaikaista lähestymistapaa, jolla tunnistetaan ja hallitaan riskejä ja mahdollisuuksia paremmin sekä yhdenmukaistetaan toimitusketjukumppaniemme vastuullisuuspyrkimykset omien pyrkimystemme kanssa. Pyrimme myös edistämään jatkuvaa kehitystyötä ja läheisempää yhteistyötä rakentavan keskustelun kautta. Työt ja resurssit ovat osa jatkuvaa toimitusketjun hallintaa. Ympäristöllisiä, yhteiskunnallisia ja hallinnollisia aiheita käsitellään ja valvotaan säännöllisesti avaintoimittajien kanssa.

Tyypillinen tuotteen toimitusketju

Simple supply chain

Vaisalan välittömät toimittajat ja alihankkijat sijaitsevat tyypillisesti lähellä sen valmistus- ja tuotekehityslaitoksia. Ostamme alikokoonpanoja, komponentteja ja mekaanisia osia pääosin Suomesta ja muualta Euroopasta sekä Yhdysvalloista. Ylävirtaan kulkevat toimitusketjut muistuttavat muiden tyypillisten maailmanlaajuisten elektroniikkavalmistajien käyttämiä toimitusketjuja. Helsingissä sijaitseva anturitehdas tuottaa anturit kaikkiin tuoteperheisiin, minkä lisäksi Vaisalan valmistus kattaa elektronisen ja mekaanisen laitteiston kokoamisen, konfiguroinnin ja kalibroinnin.

Tyypillisesti tuotteemme ovat tarkasti mukautettuja asiakkaan määritysten mukaan, joten kaikki tuotteet tehdään tilaustyönä, ja valmiiden tuotteiden varastointitarve pysyy pienenä. Lopulliset tuotteet toimitetaan asiakkaille suoraan valmistuspaikoista, jotka sijaitsevat Helsingissä ja Boulderissa (Colorado).

Miten tulla Vaisalan toimittajaksi?

Vaisala hyväksyy kaikki potentiaaliset toimittajat ennen sopimusten solmimista. Hyväksymisprosessi riippuu hankinnan tyypistä. Siksi tyypillinen toimittajan hyväksymisprosessi alkaa tärkeimpien hankintaa koskevien vaatimusten tunnistamisella ja analysoimalla hankinnan tyyppi. Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan mahdolliset toimittajat. Mikäli nykyisessä toimittajakannassa ei ole sopivia toimittajia, uusi toimittajan valinta- ja arviointiprosessi aloitetaan sopivien ehdokkaiden arvioimista varten. Valinta- ja arviointiprosessissa käytetään Vaisalan toimittajavaatimusasiakirjaa, joka vahvistetaan kyselyllä (SAQ), jossa toimittaja itse vastaa ympäristöön, sosiaalisiin ja liikkeenjohtotapaan liittyviin kysymyksiin sekä toimittajan esiarviointiauditoinnilla. Lopuksi sopivin toimittaja valitaan mahdollisten toimittajien joukosta.

Vaisala on luokitellut toimittajat suoriin ja epäsuoriin toimittajiin. Toimittajat on lisäksi jaettu molempien luokkien sisällä neljään toimittajaryhmään riippuen toimittajan suhteesta Vaisalaan. Toimittajien luokittelumalli sisältää potentiaaliset, hyväksytyt, ensisijaiset ja strategiset toimittajat. Luokittelu mahdollistaa jatkuvan parantamisen, ideoiden ja riskin jakamisen sekä strategioiden ja pitkäaikaisten tavoitteiden kohdistamisen Vaisalan ja toimittajan välillä.

  Supplier Code of Conduct

  Vaisala's Supplier Requirements

  Substance compliance requirements for Vaisala parts

Vastuullisuus

Toimittajat ovat Vaisalalle hyvin tärkeitä, ja toimittajasuhteiden (SRM) ylläpitämiseen nähdään paljon vaivaa. Tämän toiminnan tukemista varten päivitetään ja arvioidaan määritellyistä tärkeimmistä toimittajista vuosittain pisteytyskortti. Kestävän kehityksen suorituskykyindikaattorit kattavat ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset asiat. Sosiaaliset indikaattorit mittaavat työturvallisuutta, ja ympäristöindikaattori mittaa toimittajan tuottaman jätteen kierrätysastetta. Sekä Vaisalalle että monille sen asiakkaille on tärkeää, että toimittajille asetetut vaatimukset täytetään läpi toimitusketjun. Pyrimme nostamaan kestävän kehityksen standardeja läpi toimitusketjun tekemällä työtä toimittajien kanssa. Rohkaisemme niitä parantamaan hallintojärjestelmäänsä ja ottamaan käyttöön vastaavia prosesseja omien alihankkijoidensa kanssa. Hallintoindikaattori mittaa sitä, miten hyvin toimittaja täyttää vaatimukset omassa toimitusketjussaan.

Olemme tehneet kovasti töitä lisätäksemme toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja ylläpitääksemme yhtä tiukempien säännösten vaatimustenmukaisuuden. Arvioidaksemme ESG-riskejä eli ympäristöä koskevia, sosiaalisia sekä hallinnollisia riskejä toimitusketjussa käytämme toimittajien vastuullisuuden itsearviointikysely­lomaketta osana toimittajien kehittämistä kaikissa toimittajaluokissa. Lomake on osa toimittajien arviointia ja tuo esiin riskejä liittyen toimittajien ympäristöasioiden hallintaan, työturvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen, hallintotapaan sekä toimitus­ketjun hallintaan. Jos toimittajan pisteet eivät vastaa Vaisalan asettamia odotuksia, edellytetään korjaavia toimenpiteitä vastuullisuuden parantamiseksi osana toimittajan kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa. Itsearviointikysely teetetään toimittajilla kahden vuoden välein, ja havaittuja heikkouksia kehitetään yhteistyössä.

Työkaluja kestävän toimitusketjun hallintaan:

  • Toimittajan menettelysäännöt
  • Toimittajan kestävän kehityksen itsearviointilomake (SAQ)
  • Arviointia edeltävät toimenpiteet
  • Ohjeistus toimittajille
  • Tilintarkastukset ja neljännesvuosittaiset tapaamiset avaintoimittajien kanssa osana toimittajien hallintaa

Vastuulliset mineraalit

Olemme sitoutuneet vastuulliseen mineraalien hankintaan ja vaadimme samaa toimittajiltamme.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain kohdan 1502 toimeenpanon vuoksi Securities and Exchange Commission (SEC) vaatii, että monet Vaisalan asiakkaat raportoivat konfliktimineraalit SEC:lle. Toimittajana meillä on tämän johdosta velvollisuus ilmoittaa kaikista konfliktimineraaleista tuotteissamme sekä pystyä osoittamaan niiden alkuperä.

Vaisala noudattaa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) -ohjetta ja Responsible Minerals Initiative (RMI) Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) -raportointimallia dokumentoidakseen vaatimustenmukaisuuspyrkimykset asiakkailleen. Näin ollen myös Vaisalan toimittajien tulee käyttää asianmukaisia varotoimia sen varmistamiseksi, että ei hankita mineraaleja, joiden alkuperä on konfliktialueilla, sisältäen tällä hetkellä, mutta niihin rajoittumatta, tinan, volframin, tantaalin ja kullan, joka on louhittu Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) tai sen naapurimaissa.

Jos Vaisalalle toimitetut osat tai tuotteet sisältävät tinaa, volframia, tantaalia tai kultaa, toimittajan tulee varmistaa näiden mineraalien vastuullinen hankinta. Vaisala edellyttää, että sen toimittajat raportoivat Vaisalalle CMRT-raportointimallin mukaisesti kyseisen sitoumuksen ja alkuperämaat, joista toimittaja on hankkinut suorasti tai epäsuorasti tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa. Lisäksi samassa yhteydessä on raportoitava vaatimustenmukaisuusrakenne, jonka toimittaja on ottanut käyttöön.

Vaisala analysoi toimittajien raportointilomakkeet ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla tunnistaakseen sulattamot ja jalostamot, joilla saattaa olla yhteys aseelliseen konfliktiin. Niillä sulattamoilla ja jalostamoilla, jotka ovat hyväksytysti läpäisseet Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) -standardin tai vastaavan laajasti tunnustetun arviointiprosessin, katsotaan olevan riittävät huolellisuusprosessit vastuulliseen mineraalienhankintaan. Kun taas tunnistetaan sulattamo/jalostamo, joka saattaa olla yhteydessä aseelliseen konfliktiin (esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurimaassa sijaitseva sulattamo, joka ei ole osallistunut tunnustettuun arviointiprosessiin), toimittajia pyydetään kannustamaan sulattamoa osallistumaan arviointiprosessiin tai poistamaan sulattamo toimitusketjuistaan.

Toimittajamme ovat tyypillisesti useiden toimittajaportaiden päässä sulattamoista/jalostamoista eivätkä sen vuoksi pysty ottamaan suoraan yhteyttä sulattamoihin. Sen vuoksi pyydämme toimittajiamme myös jakamaan vaaditut toimenpiteet omien toimittajiensa kanssa. Vaisalan konfliktimineraaliohjelman tuloksia monitoroidaan kuukausittain,esimerkiksi seuraamalla toimittajilta saatujen raporttien osuutta sekä havaittujen ongelmien määrää.

Voit ottaa yhteyttä Vaisalaan konfliktimineraaleista raportointiin liittyen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].