Indigo500-serien med stöd för dubbla prober

Indigo för laboratorier
Justin Walsh | Vaisala
Justin Walsh
Business Development Engineer
Published:
Buildings and Indoor Air Quality
Greenhouses and Indoor Farming
Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning
Innovations and Inspirations
Life Science

Stöd för dubbla prober betyder att en och samma transmitter eller övervakningsutrustning har gränssnitt för två oberoende mätinstrument och kan visa, registrera och överföra data från båda. Det gör det möjligt att ha flera parametrar eller enklare övervaka redundanta parametrar i samma utrymme eller på olika platser.

Vad är fördelarna med att använda två prober som mäter två olika parametrar?

Ofta behöver en miljö eller process övervakas på flera ställen och med ett antal olika parametrar. Det är vanligt att både inlopps- och utloppsförhållandena i en process övervakas för att säkerställa produktkvalitet och energieffektivitet. När utrymmet som ska övervakas är begränsat är en transmitter med två prober ett användbart och praktiskt alternativ, till exempel vid oljebehandling med flera oljedehydratorer eller vid brödjäsning (i flera ugnar) där en transmitter skulle kunna övervaka två separata ugnar.

Inom den biovetenskapliga industrin övervakar man ofta flera parametrar i ett utrymme som kräver flera sensorer. Vissa tillämpningar, som biologisk dekontaminering med väteperoxid, kan också kräva flera mätplatser i större utrymmen om det finns variationer i temperatur och luftflöde.

I samtliga av dessa fall skulle en enda transmitter kunna användas för att förenkla kommunikationen och ge en renare installation. Detta minskar också installationskostnaden och arbetsinsatsen i vissa fall och leder till en lägre ägandekostnad.
 
Fördelen med att använda två prober för att mäta två olika parametrar är att öka medvetenheten om förhållandena i ett utrymme eller i en process. Att inte vara begränsad till ett enda mätinstrument kan ge bättre insikt och informationsunderlag för att fatta styrningsbeslut när det finns flera variabler som påverkar produktkvaliteten eller energieffektiviteten i driften. 

Vilka kombinationer skulle jag kunna använda?

Probkombinationerna är många då Vaisala erbjuder smarta prober för en mängd olika mätparametrar: fuktighet, temperatur, daggpunkt, koldioxid, fukt i olja och förångad väteperoxid. Det finns inga begränsningar när det gäller probkombinationer för någon av de smarta prober som finns.

Mätning i inkubatorer sker kontinuerligt med många kalibreringskontroller. I en inkubator kan därför en kombination av CO2-proben GMP251 och fuktighets- och temperaturproben HMP9 användas för att säkerställa korrekt pH-värde och luftfuktighet.

Fluidbäddstorkar, plasttorkning och applicering av beläggningar på kapslar är tillämpningar där en kombination av daggpunktsprob vid torkens inlopp och fuktighets- och temperaturprob vid utloppet skulle kunna användas. 

I tillämpningar med hög fuktighet och betydande kondensationsnivåer skulle en uppvärmd prob för fuktnivåer och en temperaturprob för att beräkna variabler som relativ luftfuktighet kunna användas.

Avancerade tryckluftstorkar skulle kunna använda två daggpunktsprober för att övervaka torkarnas utlopp samt spolluften för att öka energieffektiviteten.

Och inom oljebehandling skulle både fukten i oljan som konditioneras kunna övervakas tillsammans med daggpunkten i luften för att säkerställa att kärlet som fylls med olja är helt torrt.

Vilka branscher och tillämpningar har störst nytta av detta?

Det finns flera tillämpningar som skulle kunna ha stor nytta av en transmitter med stöd för dubbla prober. I varje tillämpning där luft används för att mata en process och frånluften kontrolleras för att fastställa processens effektivitet kan dubbla prober användas för inlopp och utlopp. I stort sett i alla tillämpningar där man behöver mäta förhållanden före och efter en process kan man använda en transmitter med stöd för dubbla prober. Energiresurser och processtid berörs direkt av dessa förhållanden och styrningsbeslut kan fattas i realtid för att upprätthålla och skydda produktkvaliteten.

Dessutom kan tillämpningar som kräver liknande mätningar på olika platser använda externa prober kopplade till en och samma transmitter. På så sätt förenklas strömförsörjningen och kommunikationsstödet. Med Vaisala Indigo500-serien innebär alternativet Power over Ethernet att bara en Ethernet-kabel behövs för förse två mätinstrument för en rad olika parametrar med ström och samtidigt kommunicera med dem.

Ytterligare en fördel är att mätproberna kan bytas ut utan att den installerade transmittern måste tas bort. Detta underlättar kalibreringsarbetet eftersom utbytesproberna enkelt kan tas i drift. Detta ger också en flexibilitet om processförhållandena förändras och olika förhållandena måste mätas. För exempelvis en tillverkare av en tork eller ett temperaturrum som levererar instrument för olika kundförhållanden kommer en standardisering till en transmittertyp och möjligheten att erbjuda prober för olika förhållanden förenkla utbudet och ge kunderna maximal flexibilitet. 

Läs mer om Indigo-familjen eller kontakta oss för ytterligare information.
 

Ny kommentar