Vanliga fallgropar vid installation av VVS-väggsensorer

Vanliga fallgropar vid installation av VVS-väggsensorer
Senior Product Manager
Lars Stormbom
Senior Product Manager
Published:
Buildings and Indoor Air Quality
Industriell mätning

Det här är den första delen i vår bloggserie med tre delar där vi diskuterar vanliga fallgropar vid installation av VVS-sensorer med fokus på mätfel orsakade av felaktig installation. I det första inlägget tittar vi på vanliga installationsfel vad gäller väggsensorer som mäter luftfuktighet, temperatur och CO2.Viktigt med representativt ställe

Den viktigaste saken man ska komma ihåg då man installerar en väggsensor är att sensorn är avsedd för att mäta förhållandena som en människa i rummet upplever. Välj ett representativt ställe med fritt luftflöde och avstånd till värmekällor. Ett typiskt fel är montering av sensorn i ett ställe med begränsat luftflöde, t.ex. bakom ett skåp, eller i ett ställe i direkt solljus eller nära en värmekälla, t.ex. ett värmeelement. Det lönar sig också att komma ihåg att väggsensorer är vanligtvis inte avsedda för att monteras i taket. Om du vill montera sensorn i taket måste du alltså köpa en sensor som designats speciellt för innertak. 

A representative mounting location of a HVAC wall sensor.

Figur 1: Ett representativt monteringsställe för en VVS-väggsensor.


För att ta ett nyare fall som exempel, tyckte ett kongresscenter att deras nya kontrollsystem fungerade bra där det hade monterats i taksparrarna. Det visade sig dock att CO2-nivåerna på golvnivån var 2000 ppm. Byggentreprenören förklarade att sensorerna hade varit behändigare att montera i taksparrarna. Trots att koldioxidnivån nära sensorerna var på acceptabel nivå, så var den mycket hög på golvnivån, alltså där människorna vistades, sex meter under taksparrarna. Sensormontering i taksparrarna var kanske praktiskt, men det fungerade inte i praktiken.

Montering av väggsensorer

Väggsensorer är avsedda för montering i en viss riktning – om det står "denna sida upp" är det den sidan som ska monteras uppåt. Orsaken är att all elektronik i väggen genererar värme. Om du monterar väggsensorn i rätt riktning kommer luftflödet att föra bort överskottsvärmen utan att mätvärdena förvrids. Ibland monteras sensorer sidlänges för att det ska se estetiskt bättre ut, men det här är en dålig idé. Montering sidlänges resulterar i temperaturvärden som är för höga och luftfuktighetsvärden som är för låga. 

Thermal imaging shows considerable heat generation in wall sensors, especially in CO2 sensors and some other gas sensors

Figur 2. Värmebild som visar märkbar värmealstring i väggsensorer, särskilt i CO2-sensorer och vissa andra gassensorer.

Det är enkelt att upptäcka värme med en värmekamera. Figur 2 visar att den nedre sensorn som är OK – den har monterats i rätt riktning. Problemet är att den andra sensorn monterats rakt ovanför den första, vilket leder till att den lägre sensorn värmer upp den övre. Om man har till exempel en koldioxidsensor är det en dålig idé att montera en temperatur- eller luftfuktighetssensor ovanpå, eftersom det leder till temperaturvärden som är för höga och luftfuktighetsvärden som är för låga.

Tryckdifferens

En annan orsak till fel kan vara tryckskillnader. Ett rum med undertryck kan leda till att kall luft med låg CO2-halt flödar rakt till sensorn och förvränger mätresultaten. Problemet är ofta i kabelgenomföringen. Använd kitt eller motsvarande för att täta bakom sensorn och kring kabelgenomföringen.

Tryck påverkar även CO2-mätvärdena. Koldioxidsensorer fungerar genom att räkna CO2-molekyler och har därför ofta barometrisk tryckkompensation. För korrekt mätning av ppm måste sensorn veta korrekt omgivningstryck. I praktiken betyder det att sensorerna har antingen ett aktiv tryckvärde eller ett standardvärde för tryck. Om man använder både utomhus- och inomhuskoldioxidsensorer är det viktigt att se till att alla sensorer har aktiva tryckvärden eller att både väggsensorerna och utomhussensorerna har samma standardvärde. Annars kan ett offsetvärde införas i systemet, vilket kan höja eller sänka luftflödet.

Nygjuten betong

Även nygjuten betong kan orsaka fel, eftersom betong absorberar koldioxid. I rum med otäckta betongytor är koldioxidnivån rätt låg. Om en sensor monteras direkt på betongytan, kommer CO2-halten i sensorboxen att vara extremt låg och därmed inte representativ för luften utanför. Om du använder en sensor med automatisk bakgrundskontroll (automatic background control, ABC), kommer det inte att fungera särskilt bra i ställen vars CO2-halt går ned till 200 ppm utan människor. Ibland antas det att koldioxidnivåerna kan gå ner till 400 ppm, d.v.s. bakgrundskoncentrationen utomhus, och mäta sensorvärdena mot det. Detta är dock ingen bra idé och kommer att ge felaktiga resultat.

Speciella miljöer

Det lönar sig att notera att vanliga väggsensorer är avsedda för att fungera väl i normala kontorsmiljöer. I specialförhållanden eller i miljöer som renrum där det är vanligt med forcerat luftflöde nedåt kommer vanliga sensorer att kanske inte fungera så bra, eftersom mätvärdena kan förvrängas av värmen som genereras av elektroniken och förs ned med luftflödet. Med nedåtriktat luftflöde måste man alltså säkerställa att sensorn lämpar sig för dessa förhållandena.

Väggmaterial

Väggsensorernas mätvärden kan också förvrängas av väggmaterial som leder värme, till exempel stål eller betong. Om sensorn monteras direkt på väggen kan den istället för lufttemperaturen i rummet visa väggens temperatur. De material som vanligtvis används i kontor är inget problem, men med väggelement av metall eller betong lönar det sig att använda isolering mellan väggen och sensorn.

I decemberinlägget kommer vi att berätta om betydelsen av installation för mätningsfel med VVS-kanalsensorer.

Läs mer om vårt VVS-sortiment.

Comment

Asad Chaghtai

dec. 3, 2019
Good discussion.

Lars Bjorkstrom

dec. 5, 2019
Datacenters require humidity control, less than years ago due to new materials and better electronics. But aircooling still dominates the server cooling, and with heat loads over 5 kW/m² the air changes temperature between 20 and 30 C every few seconds. Controlling the humidity with traditional RH-sensors normally wast energy by humidifying in some AC-units and de-humidifying in others.
The ideal solution would be the control of absolute umidity. The umidity control (as well as the water piping, condensate drains etc.) could be eliminated from the AC-units and reduced to a separate, dedicated system that keeps the water content at, for instance, 20 g/kg air.
But where can I find this sensor ?

Ny kommentar