Tryckluftsprovtagning för fuktdetektering

TILLVAL FÖR PROVCELL (PDF)

Bästa praxis för tryckluftsprovtagning för att mäta daggpunkt

Image
LIFT-samplecell-DSC74B-DMCOIL-800x450.jpg

Provtagning behövs när direkt mätning av luften är oönskad eller helt enkelt inte är möjlig. Detta kan bero på en hög processtemperatur, behovet av att skydda sensorn från vattentoppar, den extra komforten med att installera och ta bort instrumentet från en trycksatt process utan att stänga av linjen, eller att vilja utföra mätningen på en bekvämare plats. 

För att få ett representativt prov av processgasen och undvika potentiella felkällor orsakade av felaktiga provtagningsmetoder bör några aspekter beaktas: 
 

1. Beaktande av effekten av gastrycket på gasens daggpunktstemperatur 

Det är viktigt att tänka på att en ändring av gastrycket påverkar gasens daggpunktstemperatur. Om sensorn har ett annat tryck än själva processen kan ett fel på flera tiotals grader daggpunkt uppstå. Mätningen bör överlag utföras vid det faktiska systemtrycket för att undvika tryckfall i provtagningssystemet. Undantag kan ibland göras när standarder kräver rapportering av daggpunkten vid omgivningstryck, vilket utesluter effekten av tryckfluktuationer. 

2. Undvika kondensvatten i provledningen

När provtagningsbehovet beror på en hög processgastemperatur som förbjuder direkt mätning är det viktigt att säkerställa att processens daggpunktsnivå är lägre än den omgivningstemperatur till vilken provgasen kyls i provtagningsledningen. Detta förhindrar att vattenånga i provet når mättnadspunkten, vilket skulle få vätska att bildas i provtagningsledningen. I de fall där daggpunkten är högre än omgivningstemperaturen krävs antingen en direkt mätning eller en uppvärmd provtagningsledning.

3. Säkerställa läckagetäta provtagningssystem och material

På grund av den mycket låga luftfuktighet som vanligtvis råder i trycklufts- och gassystem är mätningar av daggpunkten väldigt känsliga för minsta lilla läckage i systemet. Därför är vikten av att ha ett läckagetätt provtagningssystem avgörande. Alla anslutningar ska vara täta och korrekt förseglade. För koniska gängor såsom NPT rekommenderas användning av teflonband. För rakgängade anslutningar såsom G 1/2" ska den tätningsbricka som medföljer instrumentet installeras mellan proben och provcellen.

Man bör alltid ta noga hänsyn till vad provtagningssystemet är tillverkat av, detta eftersom diffusionen av vattenånga kan tränga igenom rör- eller slangväggarna. Rören ska helst vara av metall, t.ex. rostfritt stål, med bra ytfinish. Hygroskopiska material såsom gummislangar och plast är olämpliga och bör undvikas. PTFE eller teflon är ett undantag i en ganska ångtät plast som kan användas ned till en daggpunktsnivå på ungefär -40 °C. Samplingsslangarna ska vara så korta som möjligt och ”ändpunkter” ska undvikas. Minimering av antalet anslutningar bidrar också till att undvika läckage. Förbered om möjligt provtagningssystemet för mätningen genom att spola det med tillräckligt med torr processgas för att säkerställa en snabbare stabilisering och svarstid.

4. Med tanke på flödeshastigheten

Stillastående luft kan vara ett problem av flera anledningar: 

  1. Ett representativt prov av processluften får inte införskaffas. 
  2. Svarstiden kan komma att försämras dramatisk. 
  3. Risken för att omgivande luft läcker ut eller sprids genom provtagningsmaterial ökar. 

Bakåtdiffusion av omgivande vattenånga genom provcellens utloppsport kan inträffa. Att använda en daggpunktssensor som inte är beroende av flödeshastigheten rekommenderas starkt. Även om högre flödeshastigheter generellt sett förbättrar sensorns svarstid är flöden på 1-2 l/min vanligtvis tillräckligt för högkvalitativa sensorer.

5. Markera rätt prober och provceller

Ladda ned Applikationskommentar rörande provtagning av tryckluftsdaggpunkt (pdf) inklusive detaljer om de kompatibla proberna och provcellerna, samt de metodtips som nämns ovan!

Letar du efter instrument för daggpunktsmätning för tryckluft?

Vårt instrumenterbjudande täcker hela temperaturmätområdet för daggpunkt för nästan alla tryckluftssystem. Läs mer om våra produkter som innehåller den unika Vaisala DRYCAP®-sensorteknologin, och ladda ned användbara resurser för tryckluftsmätning.