Vaisala förbinder sig till mål för hållbar utveckling för att främja hållbar verksamhet

Green city view
Sustainability

Under 2019 utsåg Vaisala de mest relevanta målen för hållbar utveckling för sin verksamhet, och vi tillkännagav dessa för första gången i vår verksamhetsberättelse 2019 och på vår webbplats. Vaisalas mångfacetterade verksamhet är dock full av berättelser, så i den här artikelserien kommer vi åskådliggöra vårt åtagande med en del konkreta exempel på hur vår verksamhet faktiskt är kopplad till målen för hållbar utveckling.

Målen för hållbar utveckling står i centrum för FN:s agenda för 2030. Målen har antagits av alla FN:s medlemsstater och utgör en strategi för att uppnå en bättre och hållbarare framtid för alla. De handlar om globala utmaningar som vi ställs inför nu och i framtiden, däribland sådana som avser klimatförändring, miljöfrågor, ojämlikhet och resurseffektivitet.

Vaisalas verksamhet ligger i skärningspunkten mellan flera globala megatrender som är nära sammanflätade med målen för hållbar utveckling, och lösningar som främjar samhället och miljön har alltid varit centrala i Vaisala. Vi erbjuder mångsidiga, exakta och tillförlitliga mätningslösningar som ger underlag för välgrundat beslutsfattande i en rad olika industrier. Vi hjälper kunder att bedöma väder- och miljöhändelser och därigenom skydda liv och infrastruktur. Vad gäller industrimätningar bidrar våra mätningslösningar till att utveckla mer hållbara och effektiva industriprocesser med mindre avfall och utsläpp.

”Genom vårt uppdrag Observationer för en bättre värld har hållbarhet en central plats i vår verksamhet. Vårt företagande är sammanflätat med de flesta av målen för hållbar utveckling, både genom bidraget från våra produkter och lösningar samt genom vår egen verksamhet och våra affärsmetoder. På Vaisala siktar vi alltid på att följa högsta standarder vad gäller hållbarhet och är fast beslutna att fortsätta utvecklingen genom FN:s mål för hållbar utveckling”, förklarar Vaisalas vd Kjell Forsén.

De relevanta målen för hållbar utveckling har utsetts på två nivåer i Vaisala. Å ena sidan bidrar lösningarna på båda våra affärsområden till hållbar utveckling. Å andra sidan eftersträvar vi miljömässigt och socialt hållbara affärsmetoder i vår verksamhet.

Våra hållbara lösningar är kopplade till fem mål för hållbar utveckling
 

SDG 13 climate action SDG 3 Health and well-being SDG Clean energy SDG 9 Sustainable infrastructure SDG 11 Clean energy

Klimatåtgärder (mål 13): Extrema väderhändelser är ett av resultaten av klimatförändring. Vi ger våra meteorologiska kunder möjlighet att göra tillförlitliga vädermätningar, hjälper nationer att bygga upp sin väderinfrastruktur och erbjuder orkanmätningar med våra fallskärmssonder. Det ger nationer möjlighet till bättre förberedelse för extremt väder.
God hälsa och välbefinnande (mål 3): Våra lösningar övervakar tillstånd i den strängt reglerade läkemedelstillverkningsindustrin samt livsviktiga tillstånd på sjukhus och laboratorier.
Prisvärd och ren energi (mål 7): Förnybar energi blir alltmer konkurrenskraftig. Vi tillverkar lösningar för optimering av vind- och solenergiproduktion samt biogasprocesser. Dessutom innebär exakta mätningar att energieffektiviteten kan förbättras, inte bara i industriprocesser utan även i byggnader.
Industri, innovation och infrastruktur (mål 9): Med våra mätningslösningar kan industrikunder förbättra resurseffektiviteten i sin processer.
Hållbara städer och samhällen (mål 11): Trafikoperatörer använder våra digitala lösningar för att förbättra säkerheten i transportsystem med den allra bästa övervakningen av vägbanors tillstånd och väderlösningar, t.ex. I storstadsområden bidrar våra nätverk för kvalitetsmätning av kompakt luft till observation och bedömning av luftföroreningsnivåerna i städer.

Våra hållbara verksamhetsmetoder är kopplade till sex mål för hållbar utveckling
 

SDG 12 Responsible production SDG Clean energy SDG 13 climate action SDG 8 Decent work SDG 10 Reduced inequalities SDG 16 Strong institutions

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12): Vi utformar miljövänliga och säkra produkter med lång livslängd och okomplicerad sluthantering. vi siktar ständigt på att öka vår återvinningsgrad.
Prisvärd och ren energi (mål 7): Vi är helt inställda på att använda 100 % förnybar energi före slutet av 2020 och att förbättra energieffektiviteten vid våra anläggningar.
Klimatåtgärder (mål 13): Vi har som mål att minska de indirekta utsläppen, t.ex. i samband med pendlande, samt att öka klimatmedvetenheten bland vår personal och uppmuntra dem till klimatvänliga val.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8): Vår verksamhet har en positiv inverkan på samhället genom arbetstillfällen och skatter, både direkt och genom vår leveranskedja. Vi tillämpar arbetsnormer och hälsa och säkerhet i arbetsmiljön och hanterar risker angående mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och i vårt partnernätverk.
Minskad ojämlikhet (mål 10): Vi främjar mångfald, bl.a. genom att erbjuda lika möjligheter i rekrytering och utveckling.
Fred, rättvisa och starka institutioner (mål 16): Vi motsätter oss starkt korruption och säkerställer att våra anställda och partner efterlever vår internationella korruptionsbekämpningspolicy.

Genom att införliva alla dessa mål i vårt strategiarbete kan vi bättre bedöma vår inverkan på hållbar utveckling och inspireras i utvecklingen av nya verksamheter och hållbara affärsmetoder. Fortsättningsvis vill vi stärka dessa kopplingar och arbeta aktivt på att nå målen.
 
***
Detta är den första artikeln i vår serie om Vaisalas åtagande angående FN:s mål för hållbar utveckling. Håll utkik efter mer information om hur våra lösningar och tillvägagångssätt och vårt uppdrag Observationer för en bättre värld är kopplade till målen.
 

Ny kommentar