Expertartikel

Frågor och svar om egensäker mätutrustning

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Product Manager for high-end products

Vaisala

Industriell tillverkning och processer
Industriell mätning

I den här bloggen med frågor och svar tittar vi närmare på vad vi menar med egensäker utrustning, var den kan installeras och vilka andra säkerhetsåtgärder vi måste vidta när vi använder den. Vi diskuterar också kort fördelarna med att använda den här typen av utrustning i farliga miljöer.

Fråga: Vad betyder egensäker?
Svar: Egensäker – eller Ex i – beskriver utrustning som arbetar med så låg ström och spänning att den omöjligt kan antända brandfarligt material. Den här typen av utrustning kan inte orsaka en farlig händelse eftersom energin den behöver ligger under den nivå som krävs för antändning. Egensäkerhet är ett globalt erkänt skyddskoncept.

Fråga: Kan jag installera egensäker utrustning direkt i en farlig miljö eller måste jag vidta andra säkerhetsåtgärder också?
Svar: Egensäker utrustning är inte helt säker om den inte installeras i kombination med utrustning som bildar en barriär mellan den farliga zonen och ett oklassificerat (säkert) område. Till exempel måste ström- och signalkablar som passerar in i riskzonen säkras med en egensäker galvaniskt isolerad barriär eller Zener-diodbarriär i det säkra området. Denna barriär förhindrar att farligt höga strömmar eller spänningar överförs till farliga områden där de kan orsaka elfel i den egensäkra utrustningen och skapa en antändningskälla.

Fråga: Varför behöver jag säkerhetsbarriärer om utrustningen anses vara säker i sig?
Svar: Utrustning i Ex i-utförande tar enbart hänsyn till hur själva utrustningen fungerar i specifika förutsebara felsituationer. Utrustningen är konstruerad så att antändningsenerginivåerna inte överskrids så länge de karakteristiska värdena för spänning, ström, kapacitans och induktans inte överskrids. Utrustningen ingår förstås i en elektrisk krets. Detta innebär att säkerheten för hela kretsen – även utrustningen i det säkra området – måste tas i beaktande eftersom farligt stora mängder elektrisk energi kan ackumuleras om fel uppstår i någon del av kretsen. Av den anledningen måste Ex i-utrustningen vara frånskild från resten av kretsen genom en barriär i det säkra området. 

Fråga: Hur känner jag igen en egensäker produkt?
Svar: Ex-märkningen på en produkt anger alltid vilken typ av skydd den har. Bokstaven ”i” i Ex i visar att produkten är egensäker (”intrinsically safe”). Märkningen brukar också innehålla en annan bokstav som anger riskgraden för det farliga området produkten är lämpad för. Till exempel är Vaisalas fuktighets- och temperaturtransmitter HMT360 märkt med ”ia”. Det betyder att den kan användas i miljöer där brandfarliga gas- eller dammblandningar förekommer kontinuerligt (zon 0/20). ”ib” står för zon 1/21 där explosionsrisken bara är periodiskt och kortvarigt förekommande, medan ”ic” står för den minst farliga zonen 2/22, där explosionsrisken endast kan uppstå under onormala förhållanden.

Fråga: Vilka är fördelarna med att använda en egensäker produkt?
Svar: Egensäker utrustning ger explosionsskydd via ”naturliga” medel eftersom den inte kan lagra tillräckligt med energi i sig själv för att alstra en gnista. Det innebär att den inte behöver förses med tunga flamsäkra skåp, övertrycksluftas kontinuerligt med tryckluft eller skyddas med andra komplicerade lösningar som finns för att osäkra utföranden ska kunna användas i områden med explosionsrisk. Det gör att de vanligtvis inte är vare sig större eller komplexare än annan allmän utrustning som inte är Ex-märkt.  
 

Juhani Lehto

Juhani Lehto

Product Manager for high-end products

Vaisala

Juhani Lehto has over ten years of experience in industrial measurements and sensor technology. He holds a Master of Science degree in Technology from the Aalto University of Espoo, Finland.