COVID-19:ää vastaan höyrystyneen vetyperoksidin avulla tehtävällä biodekontaminaatiolla

H2O2V Bio-decontamination of biological agents in research laboratories and vivariums
Julkaistu:
Teollisuuden mittaukset
Life Science

Tammikuussa 2020 Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisten terveyssäädösten hätäkomitea ilmoitti koronavirustauti COVID-19:n leviämisestä. COVID-19 -taudin kliiniset esiintymismuodot vaihtelevat täysin oireettomasta hengenvaaralliseen tautiin. Tiedeyhteisö ja lääkealan asiantuntijat oppivat lisää joka päivä, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19 välittyy aivastuksen ja yskimisen kautta sekä kontaminoitujen pintojen koskettamisesta.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n mukaan COVID -19-viruksen dekontaminointi normaaleilla menettelyillä on oikea toimintatapa. Maailman terveysjärjestön laboratorioiden bioturvallisuutta koskevissa väliaikaisissa ohjeissa suositellaan käyttämään COVID-19 -viruksen eliminointiin tähtäävissä desinfiointitoimissa ”sopivia desinfiointiaineita, jotka todistetusti toimivat vaipallisia viruksia vastaan... (esimerkiksi hypokloriitti, alkoholi, vetyperoksidi, kvaternaariset ammoniumyhdisteet ja fenoliset yhdisteet).”

Cleamix Oy:n Korean tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselle (Korea Centers for Disease Control, KCDC) suorittaman biodekontaminaation perusteella tämä lähestymistapa on oikea. Yritys on suorittanut biodekontaminaatiota vuoden 2020 alussa maan koronavirusaallon aikana. Cleamixin biodekontaminaatioyksiköt ovat kannettavia, erittäin tehokkaita vetyperoksidihöyrygeneraattoreita. Generaattorit käyttävät Vaisalan HPP270-sarjan mittapäitä höyryn tuoton automaattiseen hallintaan biodekontaminaation aikana. Mittapäät tarjoavat myös stabiilit ja tarkat mittaustiedot, joiden avulla käyttäjät voivat tarkkailla prosessin olosuhteita reaaliaikaisesti.

Bioturvallisuuslaboratorioiden biodekontaminaatio

Keskustelimme Cleamixin toimitusjohtajan, Panu Wilskan kanssa yhteistyöstä, jota yritys on tehnyt tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen kanssa laajan koronavirusepidemian aikana.

”KCDC:llä on bioturvallisuustasojen 2 ja 3 laboratoriot, joiden yhteistilavuus on 2 500 m3”, Wilska sanoo. ”Biodekontaminaatiosopimuksemme paikallisen kumppanimme BioAllin kanssa kattoi molemmat laboratoriot. Laboratoriot olivat suurin piirtein samankokoisia, ja niissä oli useita erillisiä huoneita, ilmalukkoja ja käytäviä. Tilojen dekonaminaatiota varten käytimme neljää kannettavaa, verkkoon liitettyä Cleamix-höyrygeneraattoria.”

Bioturvallisuuslaboratorioita käytetään tartuntaa levittävien materiaalien tutkimiseen turvallisesti. Niissä noudatetaan tarkkoja suojatoimia henkilöiden suojaamiseksi ja kontaminaation estämiseksi. Bioturvallisuuslaboratorioiden suunnittelussa ja käytössä noudatetaan taudinaiheuttajien tutkimista koskevia lakeja, käytäntöjä, säädöksiä ja ohjeita. Tätä tutkimusta tarvitaan, jotta saadaan lisää ymmärrystä patogeeneista rokotteiden ja hoitojen kehittämistä varten.

Neljä bioturvallisuustasoa määrittävät, millaista tutkimusta voi suorittaa ja mitä suojatoimia on käytettävä. Nämä tasot perustuvat käytäntöihin, prosesseihin ja järjestelmiin, jotka antavat suojaa tutkittavilta patogeeneilta. Bioturvallisuustasosta 1 tasoon 4 mentäessä suojauksia ja prosesseja lisätään. Bioturvallisuustaso 1 kattaa vähäistä uhkaa aiheuttavien mikro-organismien käsittelyn. Bioturvallisuustason 2 laboratorioissa tutkitaan taudinaiheuttajia, jotka aiheuttavat kohtalaisen riskin. Käytössä on erityisiä varotoimia ja suojauksia, ja pääsyyn ja prosesseihin liittyy ylimääräisiä rajoituksia. Tason 2 laboratorioissa käytetään bioturvallisuuskaappeja ja muita eristysjärjestelmiä.

Bioturvallisuustason 3 laboratorioissa käsitellään mahdollisesti hengenvaarallisia patogeeneja. Laboratoriot ovat tarkkaan valvottuja, niiden on oltava asianomaisen viranomaisen hyväksymiä, ja niissä on tarkat biodekontaminaatiomenettelyt. Tason 3 laboratorioiden suunnitteluvaatimuksiin kuuluu erikoisominaisuuksia, kuten ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä automaattiset ja lukittavat kaksoisovet. Bioturvallisuustason 4 laboratorioissa tutkitaan erittäin suuren riskin patogeeneja sekä taudinaiheuttajia, joiden patogeenisuustaso on epävarma. Näissä laboratorioissa on tiukimmat suojatoimet, rajoitukset ja säädökset sekä laitoksen ja laitteiston suunnitteluvaatimukset.

Tehokas H2O2-pitoisuusmittaus prosessista

”Biodekontaminaatioprosessin aikana HPP270-mittapäät osoittivat, että H2O2-pitoisuus nousi melko nopeasti. ”Keskimääräinen käsittelyaika segmentoitua aluetta kohti oli 75 minuuttia plus tuuletusaika. Tuuletus tapahtui hyvin nopeasti, sillä pystyimme kytkemään ilmastointijärjestelmän päälle jokaisen käsittelyn jälkeen. Biologisilla indikaattoreilla tehdyssä validoinnissa havaittiin, että olimme vähentäneet mikrobeja 6 log-yksikön verran.”

Biodekontaminaatiossa 6 log-yksikön vähennyksellä viitataan desinfioinnissa tuhottujen elävien mikrobien suhteelliseen määrään. 1 log-yksikön vähennys on tuhonnut mikrobeja 10:n kertoimella, ja 6 log-yksikön vähennys on tuhonnut mikrobeja 1 000 000:n kertoimella. 6 log-yksikön vähennys on yleinen biodekontaminaation tavoite, kun taas sterilisoinnin tavoitteena on tuhota kaikki mikro-organismit, virukset ja itiöt. Biodekontaminaatiota käytetään, koska se on suhteellisen turvallinen käyttäjille, laitteistolle ja materiaaleille.

Wilska kiteyttää Cleamixin työn KCDC:llä seuraavasti:

”Biodekontaminaatio kesti kaksi työpäivää. Nyt kun tunnemme tilojen pohjapiirustuksen ja dekontaminaatiotehon näillä alueilla, voimme tehdä saman työn päivässä. KCDC:n mukaan aikaisempi, toisen toimittajan tekemä dekontaminaatio kesti neljä päivää. Seitsemän päivän inkubaation jälkeen biodekontaminaation tulokset voitiin vahvistaa ja prosessi voitiin todeta sataprosenttisesti onnistuneeksi.”

Ota yhteyttä

Tässä webinaarissa Vaisalan anturiteknologian asiantuntijat ovat kutsuneet H2O2-höyrygeneraattorien valmistajan esittelemään, miten Vaisalan anturit ja lähettimet voidaan integroida höyrystynyttä vetyperoksidia käyttäviin biodekontaminaatiosovelluksiin.

Kuvailemme lyhyesti Vaisalan PEROXCAP®-anturiteknologiaa ja sen kykyä mitata useita mittausparametreja, kuten vetyperoksidihöyryä, lämpötilaa ja kosteutta – sekä suhteellisena saturaationa että suhteellisena kosteutena. Suhteellisen saturaation parametri, joka on Vaisalan HPP270-sarjan anturien erityisominaisuus, on tärkeä parannettaessa ymmärrystä biodekontaminaatioprosesseista. Kerromme, mitä hyötyä saat siitä biodekontaminaatioprosesseissasi.

Lue, miten voit integroida Vaisalan anturiteknologian ohjausjärjestelmiin varmistaaksesi tarkat mittaukset ja yhdenmukaiset biodekontaminaatioprosessit. Esittelemme tapaustutkimuksen Cleamixilta, suomalaiselta H2O2-höyrygeneraattorien valmistajalta, joka käyttää Vaisalan H2O2-antureita höyryn muodostuksen valvontaan ja hallintaan kannettavien Cleamix VCS-100 -laitteiden kanssa. Kaksi Cleamixin edustajaa selittää integroitujen anturien edut valvonnassa ja hallinnassa. Cleamixin edustajat esittelevät tapaustutkimuksen tehokkaasta sairaalahuoneen biodekontaminaatiosta.

 

Tämä webinaari on hyödyllinen muun muassa seuraaville toimijoille: 

 

  • biodeokontaminaatiolaitteiden valmistajat
  • biodeokontaminaatiosyklien kehityksen asiantuntijat
  • lääkealan kehitys- ja projektipäälliköt
  • validointi- ja laatuasiantuntijat
  • biodekontaminaatiopalvelujen tarjoajat ja konsultit
  • laitospäälliköt
  • kaikki, jotka ovat kiinnostuneista H2O2-biodekontaminaation parhaista käytännöistä.

Lataa biodekontaminaatio-opas

Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme
Voit muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa täällä

Asiakastarina: Superbakteerien estäminen höyrystyneellä vetyperoksidilla

Lue tästä jutusta, miten suomalainen laitevalmistaja Cleamix kehitti kannettavia vetyperoksidihöyrygeneraattoreita tehokasta ja edullista biodekontaminaatiota varten.

”Vetyperoksidihöyryllä tehtävän biodekontaminaation ei tarvitse olla reagoivaa, vaan se voi olla myös ennakoivaa. Patogeenien tappaminen on vaikeaa ja tartunnan saaneen ihmisen parantaminen vielä vaikeampaa. Säännöllisellä biodekontaminaatiolla voidaan estää tartunnat, mutta laitteen täytyy olla kannettava, erittäin tehokas ja edullinen.”

 - Panu Wilska, toimitusjohtaja, Cleamix Oyj