Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022

Northern lights
Julkaistu:
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Tilinpäätöstiedote                                16.2.2023 klo 9.00

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammijoulukuu 2022
Liikevaihdon vahva kasvu jatkui Q4:llä, koko vuoden tulos eteni kohti pitkän aikavälin tavoitetta

Neljäs neljännes 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 139,6 (119,0) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 181,5 (160,0) miljoonaa euroa, kasvua 13 %
 • Liikevaihto 141,6 (125,0) miljoonaa euroa, kasvua 13 %
 • Liiketulos (EBIT) 12,6 (11,9) miljoonaa euroa, 8,9 (9,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,25 (0,21) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 22,7 (31,0) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 533,7 (455,2) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Liikevaihto 514,2 (437,9) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Liiketulos (EBIT) 62,5 (50,1) miljoonaa euroa, 12,2 (11,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 1,24 (1,08) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 29,8 (80,0) miljoonaa euroa
 • Vaisala hankki yhdysvaltalaisen AerisWeatherin 23 miljoonan euron kauppahinnalla
 • Hallitus ehdottaa 0,72 (0,68) euron osinkoa osakkeelta

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023
Teollisten instrumenttien markkinan, terveysteknologiamarkkinan, sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Uusiutuvan energian markkinan sekä tieliikenne ja autoteollisuus -markkinan odotetaan kasvavan. Lentoliikennemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan. Meteorologiamarkkinan odotetaan olevan vakaa.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan. Liiketoimintaympäristön epävarmuus on merkittävä johtuen heikoista talousnäkymistä ja korkeasta inflaatiosta sekä COVID-19-pandemian jatkumisesta etenkin Kiinassa. Komponenttien saatavuuden arvioidaan palaavan normaaliksi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.

Avainluvut      
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos1-12/
2022
1-12/
2021
Muutos
Saadut tilaukset139,6119,017 %533,7455,217 %
Tilauskanta181,5160,013 %181,5160,013 %
Liikevaihto141,6125,013 %514,2437,917 %
Bruttokate75,766,614 %282,0241,817 %
Bruttokateprosentti53,553,3 54,855,2 
Kiinteät kulut63,153,817 %219,7186,518 %
Liiketulos12,611,9 62,550,1 
Liiketulosprosentti8,99,5 12,211,5 
Tulos ennen veroja12,111,5 59,648,3 
Kauden tulos9,07,8 45,039,5 
Osakekohtainen tulos0,250,2115 %1,241,0815 %
Oman pääoman tuotto, %   18,718,1 
Tutkimus- ja kehityskulut17,415,612 %62,455,313 %
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin      
hyödykkeisiin4,15,3-23 %13,719,2-29 %
Poistot ja arvonalentumiset6,35,612 %23,621,69 %
Liiketoiminnan rahavirta22,731,0-27 %29,880,0-63 %
Rahavarat   55,577,9-29 %
Korolliset velat   63,450,227 %
Nettovelkaantumisaste, %   3,2-12,0 

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vuosi 2022 oli Vaisalalle ennätyksellisen kasvun vuosi. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että pystyimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin kaikilla markkinoilla huolimatta haasteellisesta markkinaympäristöstä ja komponenttipulasta.

Vakaa suorituksemme neljännellä neljänneksellä päätti vuoden. Saatujen tilausten kasvu jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla ja erityisesti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Markkinasegmenteistä meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla kysyntä oli vahvinta. Liikevaihdon vahva kasvu jatkui teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja lentosäämarkkinalla. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset sekä kiinteiden kulujen suunnitelmien mukainen kasvu kuten panostukset uuteen ERP-toiminnanohjausjärjestelmään rasittivat edelleen liiketulosta, joka oli 8,9 % liikevaihdosta.

Vuonna 2022 tilauksemme kasvoivat huikeat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja liikevaihdon kasvu oli yhtä vahva. Saadut tilaukset ja liikevaihto olivat erittäin vahvat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja useimmilla markkinoilla. Tilauskantamme ylitti 180 miljoonaa euroa jo kolmantena peräkkäisenä neljänneksenä, mikä toi hyvän aloituksen uudelle vuodelle. Bruttokateprosenttimme säilyi lähellä edellisen vuoden tasoa hinnoittelun ja volyymin kasvun myötä saavutettujen skaalaetujen ansiosta, vaikka spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset painoivat bruttokateprosenttia 2,7 prosenttiyksikköä. Hinnoittelutoimilla ja volyymikasvun tuottamilla mittakaavaetuilla pidimme myyntikateprosenttimme lähellä edellisvuoden tasoa, vaikka spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset rasittivat katetta 2,7 prosenttiyksikköllä.12,2 prosentin liiketulosmarginaali oli askel kohti pitkän aikavälin tavoitettamme.

Strategiamme kolme liiketoimintamallia: lippulaivamarkkinat, kasvumarkkinat ja uudet markkinat, tähtäävät pitkäjänteiseen kasvuun ja globaalisti johtavaan asemaan. Vuonna 2022 Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ylitti odotukset sekä lippulaiva- että kasvumarkkinoilla. Teollisten instrumenttien liikevaihdon erinomainen kasvu jatkui koko vuoden ja markkinasegmentti vaikutti merkittävästi myös liiketoiminta-alueen liiketuloksen paranemiseen myös spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten jälkeen. Liikevaihto life science markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla kasvoi erittäin voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti, vaikka se ei saanut uusia merkittäviä sääinfrastruktuurihankkeiden tilauksia. Myös kannattavuuden paraneminen viivästyi johtuen spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksista. Kasvumarkkinat ylitti selvästi liikevaihdon kasvutavoitteen ja onnistui erityisesti uusiutuvan energian markkinalla. Volyymien kasvusta seurasi myös kannattavuuden paraneminen. Uudet markkinat saavutti tavoitellun kaksinumeroisen kasvun ja liiketoiminta paransi bruttokateprosenttiaan merkittävästi. Myös AerisWeatherin hankinta ja sen onnistunut integrointi auttoivat hyvin näiden tulosten saavuttamisessa. Jatkoimme kohdennettuja panostuksia varmistaaksemme kasvun tulevina vuosina.

Suuri kiitos koko Vaisalan henkilöstölle heidän panoksestaan vuoden 2022 erinomaiseen suoritukseen. On ilo työskennellä merkityksellisessä liiketoiminnassa lahjakkaiden ja sitoutuneiden ihmisten kanssa.

Liiketoimintaympäristön epävarmuus on korkea. Komponenttien saatavuuden arvioidaan normalisoituvan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Arvioimme vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q4 2022

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos

FX*
1-12/
2021
Saadut tilaukset139,6119,017 %13 %455,2
Tilauskanta kauden lopussa181,5160,013 % 160,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 139,6 (119,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Saatujen tilausten kasvu oli vahva meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja teollisten instrumenttien markkinalla.

Joulukuun 2022 lopussa tilauskanta oli 181,5 (160,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 142,9 (125,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos

FX**
1-12/
2021
Liikevaihto141,6125,013 %8 %437,9
Tuotteet102,493,210 % 320,3
Projektit20,317,119 % 63,6
Palvelut18,314,031 % 51,8
Vuokratuotot0,60,7-19 % 2,1
Bruttokateprosentti53,553,3  55,2
Liiketulos12,611,9  50,1
% liikevaihdosta8,99,5  11,5
      
T&K-kulut17,415,612 % 55,3
Poistot*2,11,8  7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 141,6 (125,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 8 %. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja lentosäämarkkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 53,5 (53,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 3,0 (2,9) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun myötä ja oli 12,6 (11,9) miljoonaa euroa eli 8,9 (9,5) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 (-0,6) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista, Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista sekä korkokuluista. Tuloverot olivat 3,2 (3,7) miljoonaa euroa ja koko vuoden efektiivinen veroaste oli 24,4 (18,4) %. Vertailukauden efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen matala johtuen vertailukaudella tehdystä arviosta hyödynnettävissä olevien verotuksellisten tappioiden korkeammasta määrästä. Tulos ennen veroja oli 12,1 (11,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,0 (7,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,21) euroa.

Tuloskehitys tammi–joulukuu 2022

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-12/
2022
1-12/
2021
Muutos

FX*
Saadut tilaukset533,7455,217 %12 %
Tilauskanta kauden lopussa181,5160,013 % 

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 533,7 (455,2) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla ja saadut tilaukset kasvoivat kaikilla markkinoilla. Tilausten kasvu oli voimakkain teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkösiirtomarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-12/
2022
1-12/
2021
Muutos

FX**
Liikevaihto514,2437,917 %12 %
Tuotteet375,5320,317 % 
Projektit73,563,616 % 
Palvelut63,551,822 % 
Vuokratuotot1,72,1-19 % 
Bruttokateprosentti54,855,2  
Liiketulos62,550,1  
% liikevaihdosta12,211,5  
     
T&K-kulut62,455,313 % 
Poistot*8,27,6  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 514,2 (437,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 12 %. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, lentosäämarkkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla.

Bruttokateprosentti oli lähes edellisen vuoden tasolla 54,8 (55,2) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 2,7 (1,1) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hinnoittelu ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat tämän negatiivisen vaikutuksen.

Vuoden 2022 tammi–joulukuun liiketulos parani edellisestä vuodesta liikevaihdon kasvun myötä ja oli 62,5 (50,1) miljoonaa euroa eli 12,2 (11,5) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2022 tammi–joulukuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,1 (-2,1) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tuloverot kasvoivat 14,5 (8,9) miljoonaan euroon ja efektiivinen veroaste oli 24,4 (18,4) %. Vertailukauden efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen matala johtuen vertailukaudella tehdystä arviosta hyödynnettävissä olevien verotuksellisten tappioiden korkeammasta määrästä. Tulos ennen veroja oli 59,6 (48,3) miljoonaa euroa ja kauden tulos 45,0 (39,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,24 (1,08) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–joulukuussa 2022. Taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 439,2 (408,0) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 55,5 (77,9) miljoonaa euroa. Tammikuussa 2022 Vaisala osti Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), mikä kasvatti nettovaroja 23,1 miljoonalla eurolla. Yhtiökokouksen 29.3.2022 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksu oli 24,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 liiketoiminnan rahavirta laski 29,8 (80,0) miljoonaan euroon. Tilikauden tulos kasvatti rahavirtaa, kun taas nettokäyttöpääoman kasvulla oli negatiivinen vaikutus rahavirtaan.

Vaisalalla oli 31.12.2022 korollisia velkoja 52,5 (40,1) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli lainaa rahoituslaitokselta. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 31.12.2022. Vaisala oli nostanut 31.12.2022 yhteensä 12,5 (0,0) miljoonaa euroa kotimaisilta yritystodistusmarkkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin. Vaisalalla on myös 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka ei ollut käytössä 31.12.2022 kuten ei ollut vuotta aikaisemminkaan. Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,9 (10,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja yritysostot
Tammi–joulukuussa 2022 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 13,7 (19,2) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 23,6 (21,6) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 8,2 (7,6) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala osti tammikuussa 2022 yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), joka toimittaa sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna. Kaupan velaton hinta oli 26 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin käteisvaroin. Yrityskauppa edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa. Yrityskauppa saatiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja kaupan myötä Vaisalaan siirtyi 17 työntekijää Yhdysvalloissa. Vaisala on raportoinut AerisWeatherin tuloksen osana Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tulosta helmikuusta 2022 alkaen.

Henkilöstö
Tammi–joulukuussa 2022 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 141 (1 967) henkilöä. Vuoden 2022 lopussa henkilöstön määrä oli 2 235 (1 979). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (15) % Americas-alueella ja 8 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (66) % työskenteli Suomessa.

Henkilöstön määrä regioonittain

 31.12.202231.12.2021Muutos
Americas35029258
APAC17315620
EMEA (pois lukien Suomi)2372289
Suomi1 4751 303172
Yhteensä2 2351 979256

Henkilöstön määrä toiminnoittain

 31.12.202231.12.2021Muutos
Myynti ja markkinointi43136863
T&K63757364
Tuotanto56749176
Palvelut35033119
Hallinto25021634
Yhteensä2 2351 979256

Henkilöstön määrän kasvu heijastaa liiketoiminnan kasvua sekä panostuksia tuote- ja teknologiakehitykseen. AerisWeather-yrityskaupan myötä Vaisalaan siirtyi 17 työntekijää Americas-alueella.

Tammi–joulukuussa 2022 henkilöstökulut olivat 190,4 (174,3) miljoonaa euroa.

Osakepalkkiojärjestelmät
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Osakepalkkiojärjestelmät on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Vuoden 2018 suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustui konsernin kannattavuuteen kyseisenä vuonna. Vuodesta 2019 eteenpäin suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät ovat perustuneet osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) ja konsernin kannattavuuteen järjestelmän kolmivuotisena kautena. Lisäosakepalkkiojärjestelmässä osakkeita ansaitaan hallituksen päättämissä omistusjaksoissa ja osallistujilla on mahdollisuus saada ns. lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti varoja etukäteen määritetyn summan Vaisalan A-sarjan osakkeisiin. Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä osakkeita ansaitaan hallituksen päättämissä sitouttamisjaksoissa ja osallistujilla on mahdollisuus saada etukäteen määritelty määrä ns. sidottuja osakkeita. Palkkiot maksetaan osittain Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Kauden 2019–2021 järjestelmästä eteenpäin Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus päätti 7.2.2018 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 27 avainhenkilölle 10.3.2021 maksettu palkkio vastasi 166 200 A-sarjan osaketta, 55 % enimmäismäärästä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmään kuuluneelle avainhenkilölle maksettiin palkkio, joka vastasi 923 A-sarjan osaketta. 10.3.2021 toimitusjohtaja Kai Öistämölle maksettiin palkkio, joka vastasi 8 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2018–2021 kuluja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 12.2.2019 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 42 avainhenkilölle 3.3.2022 maksettu palkkio vastasi 251 900 A-sarjan osaketta, 100 % enimmäismäärästä. Näistä osakkeista 2 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Lisäksi 3.3.2022 1 218 A-sarjan osaketta luovutettiin vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmiin 2020–2022 ja 2021–2023 kuuluneelle henkilölle. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 23 040 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 12.2.2020 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2020–2022 noin 45 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2023. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 240 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2023 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 28,65 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 5 529 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 17.12.2020 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2021–2023 noin 40 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2024. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 180 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2021 huhtikuusta vuoden 2024 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 32,10 euroa.

Hallitus päätti 17.2.2022 kolmen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2024 noin 40 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2025. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 161 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2025 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 41,45 euroa.

Lisäosakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2026 ja osakkeita ansaitaan 12–36 kuukauden mittaisissa omistusjaksoissa. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä perustettiin kaudelle 2022–2026 ja osakkeita ansaitaan 12–36 kuukauden mittaisissa sitouttamisjaksoissa. Alkuperäisestä lisäosakepalkkiojärjestelmästä ja sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 100 000 A-sarjan osaketta. Lisäosakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2022 toukokuusta vuoden 2025 maaliskuuhun. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan sitouttamisajanjaksolle.

Vuonna 2022 osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat yhteensä 4,0 (5,0) miljoonaa euroa.

Q4 ja tammi–joulukuu 2022 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos

FX**
1-12/
2022
1-12/
2021


Muutos


FX**
Saadut tilaukset64,458,211 %6 %234,2194,420 %14 %
Tilauskanta kauden lopussa41,832,927 % 41,832,927 % 
Liikevaihto60,250,120 %14 %225,6181,025 %17 %
Tuotteet55,746,220 % 208,1165,925 % 
Palvelut4,53,917 % 17,515,116 % 
Bruttokateprosentti59,759,9  61,962,8  
Liiketulos10,89,8  51,543,9  
% liikevaihdosta17,919,6  22,824,3  
         
T&K-kulut6,66,011 % 25,321,120 % 
Poistot*0,40,4  1,71,7  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2022 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 64,4 (58,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja nestemittausmarkkinalla, kun taas sähkönsiirtomarkkinalla saadut tilaukset laskivat. Teollisten instrumenttien markkinalla saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva.

Joulukuun 2022 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 41,8 (32,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 39,0 (30,7) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla. Nestemittausmarkkinalla tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 60,2 (50,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 14 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 59,7 (59,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 4,3 (4,5) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 10,8 (9,8) miljoonaa euroa eli 17,9 (19,6) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–joulukuu 2022 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 234,2 (194,4) miljoonaa euroa. Saadut tilauksen kasvoivat kaikilla markkinoilla ja kasvu oli erittäin vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, ja sähkönsiirtomarkkinalla.

Vuoden 2022 tammi–joulukuun liikevaihto oli 225,6 (181,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 17 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva kaikilla markkinoilla.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 61,9 (62,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 3,6 (1,8) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Hinnoittelu, tuotemiksi ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat tämän negatiivisen vaikutuksen.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–joulukuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun myötä ja oli 51,5 (43,9) miljoonaa euroa eli 22,8 (24,3) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
Muutos

FX**
1-12/
2022
1-12/
2021


Muutos


FX**
Saadut tilaukset75,260,824 %19 %299,5260,815 %11 %
Tilauskanta kauden lopussa139,6127,110 % 139,6127,110 % 
Liikevaihto81,374,99 %4 %288,6256,912 %8 %
Tuotteet46,747,0-1 % 167,4154,48 % 
Projektit20,317,119 % 73,563,616 % 
Palvelut13,710,136 % 46,036,725 % 
Vuokratuotot0,60,7-19 % 1,72,1-19 % 
Bruttokateprosentti49,048,9  49,349,9  
Liiketulos1,82,3  11,17,6  
% liikevaihdosta2,23,1  3,83,0  
         
T&K-kulut10,89,612 % 37,234,29 % 
Poistot*1,71,4  6,65,9  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2022 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 24 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 75,2 (60,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat meteorologiamarkkinalla, lentosäämarkkinalla ja tiesäämarkkinalla, kun taas uusiutuvan energian markkinalla saadut tilaukset laskivat. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva meteorologiamarkkinalla, osin alhaisen vertailukauden takia, ja vahva lentosäämarkkinalla.

Joulukuun 2022 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 139,6 (127,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 103,9 (94,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2023. Tilauskanta kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja tiesäämarkkinalla. Lentosäämarkkinalla ja meteorologiamarkkinalla tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 81,3 (74,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva lentosäämarkkinalla. Liikevaihto kasvoi meteorologiamarkkinalla ja tiesäämarkkinalla liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Uusituvan energian markkinalla liikevaihto laski.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 49,0 (48,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 2,0 (1,9) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 neljännen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 2,2 (3,1) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Tammi–joulukuu 2022 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 299,5 (260,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla markkinoilla ja kasvu oli erittäin vahva uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla.

Vuoden 2022 tammi–joulukuun liikevaihto oli 288,6 (256,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 8 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla ja se oli vahva lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla.

Bruttokateprosentti oli edellisen vuoden tasolla 49,3 (49,9) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli 1,9 (0,7) prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tuoteliiketoiminnan parempi bruttokateprosentti, kannattavamman digitaalisen liiketoiminnan korkeampi osuus ja volyymin kasvun myötä saavutetut skaalaedut kompensoivat tämän negatiivisen vaikutuksen.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 tammi–joulukuun liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 11,1 (7,6) miljoonaa euroa eli 3,8 (3,0) % liikevaihdosta. Panostukset IT-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2022
Vaisalan strategia 2022–2024 tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa johtamalla kolmea liiketoimintamallia: lippulaivamarkkinat, kasvumarkkinat ja uudet markkinat. Tuotteillaan ja teknologioillaan Vaisala edistää asiakkaidensa liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin Vaisala myös merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvutavoite. Vuonna 2022 Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ylitti odotukset sekä lippulaiva- että kasvumarkkinoilla. Teollisten instrumenttien liikevaihdon kasvu jatkui erinomaisena koko vuoden ja segmentti paransi merkittävästi liiketoiminta-alueen liiketulosta jopa spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten jälkeen. Liikevaihto life science markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla kasvoi erittäin voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellinen laajentuminen jatkui APAC-alueella tytäryhtiön perustamisella Koreaan.

Alkuvuonna 2022 Teollisten mittausten liiketoiminta-alue esitteli markkinoille TMI110-lämpötilalähettimen, joka on suunniteltu jäähdytys-/lämmitysveden lämpötilan mittaamiseen ilmanvaihdon automaatiojärjestelmissä, erityisesti konesaleissa. Tarkat ja vakaat mittalaitteet mahdollistavat konesalin jäähdytysjärjestelmän tehokkaan hallinnan samalla kun lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyvät oikeilla tasoilla energiatehokkaasti.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue jatkoi Indigo500:n ohjelmistokehitystä julkistamalla uusina ominaisuuksina mm. analogiasisääntulon, joka mahdollistaa kolmansien osapuolten antureiden liittämisen osana mittausratkaisua, sekä entistä kattavamman ja selkeämmän tiedonkeruun. Indigo500 tuo ennenäkemättömiä mahdollisuuksia perinteiseen teollisuusmittaukseen mahdollistaen useiden samanaikaisesti monitoroitujen suureiden hyödyntämisen helpolla tavalla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue sai päätökseen räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetun kosteus- ja lämpötilalähettimen HMT370EX:n sertifiointityön lisäämällä kansalliset hyväksynnät Kanadaan (CSA) sekä Isoon-Britanniaan (UKEX). Lisäksi liiketoiminta-alue lanseerasi T-only-version ainoastaan lämpötilanmittausta tarvitseville asiakkaille.

Lisäksi Teollisten mittausten liiketoiminta-alue kehitti edelleen muuntajien kunnonvalvontaan kehitetyn OPT100-monikaasuanalysaattorin käyttökokemusta tuomalla uusia ominaisuuksia mittausten tiedonsiirtoon, sekä lisäämällä laitteelle vaihtoehtoinen sähkönsyöttö.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiana on säilyttää markkinajohtajuus lippulaivamarkkinoilla, laajentua kasvumarkkinoilla ja uusilla markkinoilla markkinajohtajuuden saavuttamiseksi valikoiduilla markkinoilla sekä kasvattaa toistuvaislaskutukseen perustuvaa liikevaihtoa. Vuonna 2022 Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti, vaikka se ei saanut uusia merkittäviä sääinfrastruktuurihankkeiden tilauksia. Lisäksi kannattavuuden paraneminen viivästyi johtuen spottimarkkinoita tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksista. Kasvumarkkinat ylitti selvästi liikevaihdon kasvutavoitteen ja onnistui erityisesti uusiutuvan energian markkinalla. Volyymien kasvusta seurasi myös kannattavuuden paraneminen. Uudet markkinat saavutti vahvan kaksinumeroisen kasvun ja liiketoiminta paransi merkittävästi bruttokateprosenttiaan. AerisWeather-yrityskaupalla oli tärkeä rooli näiden tulosten saavuttamisessa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue esitteli C-taajuusalueen säätutkan, joka hyödyntää puolijohdepohjaista lähetinteknologiaa ja mahdollistaa näin säähavainnot laajoilla alueilla ennennäkemättömän luotettavasti. Uusi C-taajuusalueen säätutka yhdistettynä Vaisalan johtavaan datan käsittelyyn tuottaa korkearesoluutioista sääinformaatiota, joka tunnistaa lumen, rakeet, rännän ja sateen. Yhdistettynä lyhyen kantaman mittausta tarjoavaan Vaisalan X-taajuusalueen tutkaan päätöksentekijät saavat käyttöönsä alan kattavimmat säätiedot.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue lanseerasi myös WindCube Scan -tuulilidariin uusia ominaisuuksia, kuten kestävä ulkopinta, uusi skannausyksikkö ja paranneltu laserin muotoilu, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja yhtenäisen 10 kilometrin operatiivisen kantaman. Tällä uudella ratkaisulla on useita hyötyjä, esimerkiksi paremmat meteorologisissa ennusteissa käytettävät ilmakehämittaukset, lentokentillä esiintyviä tuulivaaroja vähentävät tuuliväännearvioinnit sekä yksinkertaisuus, joustavuus ja datan tarkkuus tuulienergiaprojekteissa ja merelle rakennettavissa tuulivoimaloissa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue nimesi sää- ja ympäristödatan tarjoomansa Vaisala Xweatheriksi. Xweather-sääpalvelut ovat joukko reaaliaikaisia ja hyperlokaaleja data- ja ratkaisupalveluita, joita tarjotaan tilauspohjaisena. Osana Xweather-sääpalveluita Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue lanseerasi useita uusia ratkaisuja:

 • Wx Horizon ja Vaisala Cast Sensor -mittalaite. Nämä ratkaisut tarjoavat paikallisilla havainnoilla parannettuja tiesääennusteita teiden talvikunnossapidon tueksi.
 • MapsGL, joka visualisoi globaalia sää- ja ympäristödataa ennennäkemättömällä tavalla uusien, räätälöitävien karttaominaisuuksien avulla.
 • Hyperlokaali ilmanlaatuennuste, joka tuottaa laadukasta dataa kaupunkien ilmanlaadun hallintaan.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat kasvun mahdollistaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä automaation hyödyntäminen datapainotteisessa älykkäässä tehtaassa. Vuonna 2022 tuotanto säilytti korkean toimituskyvyn huolimatta komponenttien saatavuushaasteista. Kapasiteetin lisäys keskittyi volyymituotteisiin ja anturitehtaalle. Tuotanto osallistui useisiin tuotekehityshankkeisiin yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa varmistaakseen hyvän valmistettavuuden ja oikea-aikaisen tuotannon käynnistämisen.

Vaisalan prosessien kehittämisessä keskityttiin asiakasprosesseihin ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. CPQ-järjestelmä (Configure, Price and Quote) otetiin käyttöön molemmilla liiketoiminta-alueilla. Uuden ERP- ratkaisun (toiminnanohjausjärjestelmä) sekä data- ja analysointiratkaisun kehitysprojektit etenivät hyvin ja niiden käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden sisällä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Vaisalan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella.

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Muutokset johtoryhmässä
Vaisala nimitti 3.11.2022 Heli Lindforsin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Kaarina Muurisen eläköityessä. Lindfors aloittaa tehtävässään viimeistään 1.5.2023 ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Science-Based Targets -aloite
Maaliskuussa 2022 Vaisala sitoutui asettamaan tieteeseen pohjautuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa. Tarkempi tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi tulevat perustumaan vuoden 2022 laskelmiin. Tämän jälkeen tavoite lähetetään vahvistettavaksi SBTi:lle vuonna 2023.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,68 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2022 ja maksupäivä 11.4.2022.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 008 487 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 29.9.2023 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 29.3.2026 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.12.2022 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuonna 2022 yhteensä 2 384 806 kappaletta 102,5 miljoonan euron kokonaishintaan. Osakkeen hinta laski vuoden aikana 26 %, kun OMXHCAPPI-indeksi laski 16 %. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 39,45 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 54,40 euroa ja alin 36,15 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 43,03 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2022 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 163,7 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen joulukuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 429,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2022 Vaisala luovutti yhteensä 125 950 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2019–2021 kuuluneille 42 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 2 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Lisäksi Vaisala luovutti yhteensä 1 218 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2020–2022 ja 2021–2023 kuuluneelle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.12.2022 yhtiön hallussa oli 208 487 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,7 % A-sarjan osakkeista ja 0,6 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Joulukuun 2022 lopussa Vaisalalla oli 13 794 (12 658) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 21,3 (20,2) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,3 (40,1) %, yksityiset yritykset 12,9 (13,2) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11,7 (12,6) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,1 (10,6) % ja julkisyhteisöt 3,8 (3,4) %.

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2022 oli 992 647 (989 565). Osakkeiden osuus A-sarjan osakkeista oli 3,3 (3,3) % ja kaikista osakkeista 2,7 (2,7) %. Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien K-sarjan osakkeiden lukumäärä oli 524 008 (551 008). Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 11 427 807 (12 009 725), joka vastasi 7,0 (7,3) %:a kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Öistämö omisti ja hallitsi 6 000 (4 000) A-sarjan osaketta mutta ei yhtään K-sarjan osaketta 31.12.2022. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 166 768 (118 018) A-sarjan osaketta mutta eivät yhtään K-sarjan osaketta.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa taloustilanteeseen erityisesti Euroopassa ja lisää riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat mahdollisten uusien virusvarianttien kehittymisestä ja tartuntojen alueellisesta leviämisestä esimerkiksi Kiinassa.

Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektitoimituksissa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Työtaistelutoimenpiteet Suomessa voivat aiheuttaa häiriötä Vaisalan toiminnoissa ja heikentää Vaisalan toimituskykyä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 167 443 963,45 euroa, josta tilikauden tulos on 26 965 941,48 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 26,1 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2023
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.3.2023 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.00. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta suoratoistona yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/yhtiokokous. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2023 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua verkkosivujen kautta osoitteessa vaisala.fi/yhtiokokous tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Talouskalenteri 2023
Viikko 9: Vuosiraportti 2022
5.5.2023: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023
28.7.2023: Puolivuosikatsaus 2023
27.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Vantaa, 15.2.2023

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2022 vuositilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Vaisalan vuoden 2022 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöstiedotteen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöstiedotteen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2022 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IFRS 3, IAS 16, IAS 37 ja IFRS 9-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2022 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutusta konsernitilinpäätökseen tulevilla tilikausilla, mikäli tällaisia liiketoimia tapahtuu.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat
Sinä päivänä, jona tämä tilinpäätös on hyväksytty julkaistavaksi, konserni ei ole ottanut käyttöön seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on julkaistu, mutta jotka eivät vielä ole tulleet voimaan ja joita ei joiltain osin ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa (merkitty *).

 • IFRS 17 Vakuutussopimukset (sisältäen kesäkuun 2020 ja joulukuun 2021 muutokset IFRS 17:een)
 • IFRS 10:n ja IAS 28:n muutokset: Omaisuuserien myynti tai siirto sijoittajayrityksen ja sen osakkuus- tai yhteisyrityksen välillä
 • IAS 1:n muutos: Velkojen luokittelu lyhyt- tai pitkäaikaisiksi*
 • IAS 1:n ja IFRS Practice Statement 2:n muutos: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen
 • IAS 8:n muutos: Kirjanpidollisten arvioiden määritelmä
 • IAS 12:n muutos: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
 • IFRS 16:n muutos: Vuokrasopimusvelan määrittäminen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksessa*

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina. IAS 12-standardin muutos otetaan käyttöön takautuvasti.

IAS 12:n muutos: Laskennalliset verot liittyen samasta transaktiosta syntyviin varoihin ja velkoihin
Muutoksen myötä yhtiö ei sovella alkuperäistä kirjaamista koskevaa vapautusta liiketoimiin, joista syntyy yhtä suuri veronalainen ja verotuksessa vähennyskelpoinen väliaikainen ero ja yhtiön on kirjattava laskennallinen verosaaminen ja -velka laskennallisen verosaamisen ollessa ehdollinen IAS 12:n kerrytettävyyskriteereille. Muutokset koskevat liiketoimia, jotka tapahtuvat aikaisimman esitetyn vertailukauden alussa tai sen jälkeen. Muutos on voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisemman soveltamisen ollessa sallittua.

Vaisala ottaa standardin muutoksen käyttöön siirtymäsäännön mukaisesti siten, että siirtymän vaikutus kirjataan 1.1.2022. Alustavan analyysin mukaan muutoksen johdosta konserni kirjaa 2 miljoonan euron laskennallisen verosaaminen käyttöoikeusomaisuuseriin ja 2 miljoonan euron laskennallisen verovelan vuokrasopimusvelkoihin liittyen 31.12.2022.

Konsernituloslaskelma     
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
 
Liikevaihto141,6125,0514,2437,9 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-65,8-58,4-232,2-196,0 
Bruttokate75,766,6282,0241,8 
      
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-45,7-38,2-157,3-131,2 
Tutkimus- ja kehityskulut-17,4-15,6-62,4-55,3 
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,0-0,90,3-5,2 
Liiketulos12,611,962,550,1 
      
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta0,20,20,20,2 
Rahoitustuotot ja -kulut-0,6-0,6-3,1-2,1 
Tulos ennen veroja12,111,559,648,3 
      
Tuloverot-3,2-3,7-14,5-8,9 
Kauden tulos9,07,845,039,5 
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille9,07,745,039,0 
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,5 
Kauden tulos9,07,845,039,5 
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, euroa0,250,211,241,08 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,250,211,241,07 
     


Konsernin laaja tuloslaskelma    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)    
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut-0,2-0,1-0,2-0,1
Yhteensä-0,2-0,1-0,2-0,1
     
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Muuntoerot-7,81,52,44,5
Yhteensä-7,81,52,44,5
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-8,01,32,24,3
     
Kauden laaja tulos1,09,147,343,8
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille1,09,147,343,4
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,5
Kauden laaja tulos1,09,147,343,8


Konsernitase  
Milj. euroa  
Varat31.12.202231.12.2021
   
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet71,356,9
Aineelliset hyödykkeet96,094,1
Käyttöoikeusomaisuuserät11,911,1
Osakesijoitukset0,10,1
Osuus osakkuusyhtiössä1,41,3
Pitkäaikaiset saamiset1,00,9
Laskennalliset verosaamiset9,59,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä191,1173,5
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus61,649,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset101,773,5
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin jaksotukset26,228,1
Tuloverosaamiset3,15,1
Rahavarat55,577,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä248,1234,5
   
Varat yhteensä439,2408,0


Oma pääoma ja velat31.12.202231.12.2021
   
Oma pääoma  
Osakepääoma7,77,7
Muut rahastot3,57,0
Muuntoerot4,11,7
Omat osakkeet-3,3-4,6
Kertyneet voittovarat238,7218,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä250,7229,6
   
Määräysvallattomien omistajien osuus0,00,7
   
Oma pääoma yhteensä250,7230,3
   
Pitkäaikaiset velat  
Korolliset velat0,040,0
Korolliset vuokrasopimusvelat8,37,7
Eläkevelvoitteet2,72,7
Laskennalliset verovelat4,36,7
Varaukset0,30,3
Muut pitkäaikaiset velat2,11,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä17,658,6
   
Lyhytaikaiset velat  
Korolliset velat*52,50,1
Korolliset vuokrasopimusvelat2,72,4
Ostovelat ja muut velat74,083,9
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset37,129,0
Tuloverovelat1,81,8
Varaukset2,82,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä170,8119,1
   
Velat yhteensä188,5177,7
   
Oma pääoma ja velat yhteensä439,2408,0

* 40 miljoonan euron vakuudeton laina on luokiteltu pitkäaikaisista lyhytaikaisiin velkoihin, koska laina
erääntyy 25.5.2023. Lainalla on taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), joka testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 31.12.2022.

Konsernin rahavirtalaskelma  
Milj. euroa1-12/
2022
1-12/
2021
Kauden tulos45,039,5
   
Poistot ja arvonalentumiset23,621,6
Rahoitustuotot ja -kulut3,12,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot0,00,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-0,2-0,2
Tuloverot14,58,9
Muut oikaisut0,33,1
   
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-11,2-6,7
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)-26,0-11,5
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-0,834,7
Käyttöpääoman muutos-38,016,6
   
Maksetut/Saadut rahoituserät-4,9-0,2
Maksetut tuloverot-13,6-11,2
Liiketoiminnan rahavirta 29,880,0
   
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-23,1-
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-13,7-19,2
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,00,1
Investointien rahavirta-36,8-19,1
   
Maksetut osingot-24,6-22,0
Lainasaamisten muutos-0,1-0,0
Korollisten velkojen nostot114,945,0
Korollisten velkojen takaisinmaksut-102,4-49,9
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-2,9-3,1
Rahoituksen rahavirta-15,1-30,0
   
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-22,130,8
   
Rahavarat kauden alussa77,945,4
Rahavarojen muutos-22,130,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,31,7
Rahavarat kauden lopussa55,577,9


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20207,75,6-2,8-6,3200,8205,10,4205,5
         
Kauden tulos    39,039,00,539,5
Muut laajan tuloksen erät 0,04,4 -0,14,3 4,3
Osingonjako    -22,0-22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut 1,3 1,7 2,9 2,9
Siirrot erien välillä 0,0  -0,0   
Määräysvallattomien omistajien        
osuuksien muutokset, jotka eivät        
johtaneet muutokseen määräysvallassa    0,20,2-0,2 
Oma pääoma 31.12.20217,77,01,7-4,6218,0229,60,7230,3
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20217,77,01,7-4,6218,0229,60,7230,3
         
Kauden tulos    45,045,00,045,0
Muut laajan tuloksen erät -0,02,4 -0,22,2 2,2
Osingonjako    -24,6-24,6 -24,6
Osakeperusteiset maksut -3,4 1,4 -2,1 -2,1
Määräysvallattomien omistajien        
osuuksien muutokset, jotka eivät        
johtaneet muutokseen määräysvallassa    0,70,7-0,7 
Oma pääoma 31.12.20227,73,54,1-3,3238,7250,70,0250,7


Katsauksen liitetiedot    
     
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Teolliset mittaukset64,458,2234,2194,4
Sää ja ympäristö75,260,8299,5260,8
Yhteensä139,6119,0533,7455,2
     
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Teolliset mittaukset41,832,941,832,9
Sää ja ympäristö139,6127,1139,6127,1
Yhteensä181,5160,0181,5160,0
     
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Teolliset mittaukset    
Tuotteet55,746,2208,1165,9
Palvelut4,53,917,515,1
Yhteensä60,250,1225,6181,0
     
Sää ja ympäristö    
Tuotteet46,747,0167,4154,4
Projektit20,317,173,563,6
Palvelut13,710,146,036,7
Vuokratuotot0,60,71,72,1
Yhteensä81,374,9288,6256,9
     
Liikevaihto yhteensä141,6125,0514,2437,9
     
Liiketulos liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Teolliset mittaukset10,89,851,543,9
Sää ja ympäristö1,82,311,17,6
Muu toiminta0,0-0,3-0,1-1,4
Yhteensä12,611,962,550,1
     
Liikevaihto regioonittain    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Americas58,442,5191,2150,2
APAC39,742,1160,3144,7
EMEA43,440,4162,7143,0
Yhteensä141,6125,0514,2437,9


Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus    
Milj. euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä111,7100,7408,1346,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa29,323,5104,489,2
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot0,60,71,72,1
Yhteensä141,6125,0514,2437,9
     
Henkilöstö    
 10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Henkilöstö, keskimäärin2 2211 9742 1411 967
Henkilöstö, kauden lopussa2 2351 9792 2351 979
     
Johdannaisinstrumentit    
Milj. euroa  31.12.202231.12.2021
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  38,335,2
     
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  1,00,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  0,51,3
     
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.


Osaketiedot    
Euroa/tuhatta10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 22836 10136 22836 101
Omien osakkeiden lukumäärä208336208336
Osakkeiden painotettu keskimääräinen    
lukumäärä laimennusvaikutuksella36 40336 39236 36736 354
Osakkeiden painotettu keskimääräinen    
lukumäärä36 22836 10136 20736 082
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä6108282 3852 939
Osakekurssi, ylin43,4055,8054,4055,80
Osakekurssi, alin36,1537,3536,1530,00
     
Tunnusluvut    
Euroa10-12/
2022
10-12/
2021
1-12/
2022
1-12/
2021
Osakekohtainen tulos0,250,211,241,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu    
osakekohtainen tulos0,250,211,241,07
Osakekohtainen oma pääoma  6,926,36
Oman pääoman tuotto, %  18,718,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,630,860,822,21
Omavaraisuusaste, %  58,257,2
Nettovelkaantumisaste, %  3,2-12,0


Keskeiset valuuttakurssit  
 KeskikurssitPäätöskurssit 
 1-12/
2022
1-12/
2021
31.12.202231.12.2021 
USD1,05551,18941,06661,1326 
CNY7,06077,67587,35827,1947 
JPY137,28130,00140,66130,38 
GBP0,85090,86330,88690,8403 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 16.2.2023 klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, rekisteröintitunnus ”Vaisala Q4”.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com/Vaisala

Liite