Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022

Man in a data center
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Osavuosikatsaus                                29.4.2022 klo 9.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2022
Vuosi alkoi erinomaisesti

Ensimmäinen neljännes 2022 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 125,0 (106,1) miljoonaa euroa, kasvua 18 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 168,5 (155,4) miljoonaa euroa, kasvua 8 %
 • Liikevaihto 118,8 (92,0) miljoonaa euroa, kasvua 29 %
 • Liiketulos (EBIT) 17,5 (8,1) miljoonaa euroa, 14,8 (8,8) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,38 (0,17) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 9,6 (18,2) miljoonaa euroa
 • Vaisala hankki yhdysvaltalaisen AerisWeatherin 23 miljoonan euron kauppahinnalla
   

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2022
Teollisten mittausten, life science -, sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan.

Meteorologiamarkkinan ja tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaat. Lentosäämarkkinan odotetaan elpyvän kohti pandemiaa edeltävää tasoa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan edelleen kasvavan.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalaan. Niillä on kuitenkin vaikutusta taloudelliseen toimintaympäristöön, ja ne ovat lisänneet talouden kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Lisäksi pandemiatilanne ja siihen liittyvät sulkutoimet erityisesti Kiinassa lisäävät talouden epävarmuutta edelleen. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022.

Vaisala arvioi edelleen vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.

Avainluvut        
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Saadut tilaukset 125,0 106,1 18 % 455,2
Tilauskanta 168,5 155,4 8 % 160,0
Liikevaihto 118,8 92,0 29 % 437,9
Bruttokate 66,8 50,4 33 % 241,8
Bruttokateprosentti 56,2 54,8   55,2
Kiinteät kulut 49,4 42,4 16 % 186,5
Liiketulos 17,5 8,1   50,1
Liiketulosprosentti 14,8 8,8   11,5
Tulos ennen veroja 17,4 7,9   48,3
Kauden tulos 13,8 6,3   39,5
Osakekohtainen tulos 0,38 0,17 118 % 1,08
Oman pääoman tuotto, % 24,8 12,7   18,1
Tutkimus- ja kehityskulut 14,6 13,2 11 % 55,3
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin        
hyödykkeisiin 3,5 4,5 -22 % 19,2
Poistot ja arvonalentumiset 5,6 5,3 7 % 21,6
Liiketoiminnan rahavirta 9,6 18,2 -47 % 80,0
Rahavarat 70,5 53,9 31 % 77,9
Korolliset velat 59,7 51,7 15 % 50,2
Nettovelkaantumisaste, % -5,0 -1,2   -12,0

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“Vaisalan vuosi 2022 alkoi erinomaisesti. Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ollut suoraa merkittävää vaikutusta tulokseemme huolimatta päätöksestämme kokonaan lopettaa myyntimme venäläisille ja valkovenäläisille asiakkaille. Koko vuoden 2021 kestänyt vahva kysyntä jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi huomattavat 29 % ja tilauskantamme saavutti neljänneksen lopussa kaikkien aikojen korkeimman tason 169 miljoonaa euroa, mikä on 8 % enemmän kuin vuosi sitten.

Saadut tilauksemme kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja useimmilla markkinoilla. Saatujen tilausten kasvu jatkui erittäin vahvana uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkina otti ison harppauksen kohti pandemiaa edeltävää tasoa. Vahva kehitys jatkui myös teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli ennätysmäinen 34 %, ja kasvu oli vahva kaikilla markkinoilla. Myös Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon 26 % kasvu oli paljon totuttua korkeampi. Liikevaihdon kasvu oli vahva uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, ja hyvä tiesäämarkkinalla. Vahvasta tilausvirrasta huolimatta, lentosäämarkkinan liikevaihto jäi jonkin verran vertailukaudesta.

Liiketuloksemme yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 17,5 miljoonaan euroon liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä. Teimme ensimmäisellä neljänneksellä komponentteihin liittyviä ostositoumuksia spottimarkkinoilla 6 miljoonalla eurolla. Vaikutus ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosenttiin oli vähäinen.

Päivitetyn strategiamme mukaisesti johdamme kolmentyyppisiä liiketoimintoja: lippulaivamarkkinat, kasvumarkkinat ja uudet markkinat. Niin kuin ensimmäisen neljänneksen erinomainen 14,8 % liiketulosmarginaalimme osoitti, onnistuimme kannattavuusmielessä kaikissa liiketoiminnoissa saman aikaisesti, kun liikevaihtomme kasvoi vahvasti. Kasvumarkkinat, kuten uusiutuva energia ja life science, kasvoivat vahvasti ja uusien markkinoiden kehitys näyttää lupaavalta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella AerisWeather-yritysosto ajaa tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kehitystä. Saamamme tunnustukset vastuullisuusasioissa saivat myös jatkoa. Olen erittäin ylpeä, että Vaisala sijoittui Financial Timesin 2022 ilmastojohtajalistan top 5 -kärkeen.

Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei ollut suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalaan. Niillä on kuitenkin vaikutusta taloudelliseen toimintaympäristöön, ja ne ovat lisänneet talouden kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Lisäksi pandemiatilanne ja siihen liittyvät sulkutoimet erityisesti Kiinassa lisäävät talouden epävarmuutta edelleen. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022. Näistä hidasteista huolimatta arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q1 2022

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos FX* 1-12/2021
Saadut tilaukset 125,0 106,1 18 % 14 % 455,2
Tilauskanta kauden lopussa 168,5 155,4 8 %   160,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 18 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 125,0 (106,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti uusiutuvan energian markkinalla, lentosäämarkkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla, kun taas tiesäämarkkinan ja sähkönsiirtomarkkinan saadut tilaukset laskivat.

Maaliskuun 2022 lopussa tilauskanta oli 168,5 (155,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 126,8 (110,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos FX** 1-12/2021
Liikevaihto 118,8 92,0 29 % 25 % 437,9
Tuotteet 88,1 66,0 33 %   320,3
Projektit 15,8 13,1 21 %   63,6
Palvelut 14,4 12,6 14 %   51,8
Vuokratuotot 0,5 0,2 123 %   2,1
Bruttokateprosentti 56,2 54,8     55,2
Liiketulos 17,5 8,1     50,1
% liikevaihdosta 14,8 8,8     11,5
           
T&K-kulut 14,6 13,2 11 %   55,3
Poistot* 2,0 1,9     7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 29 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 118,8 (92,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 25 %. Liikevaihdon kasvu oli erittäin vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti uusiutuvan energian markkinalla, meteorologiamarkkinalla, teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla.

Bruttokateprosentti parani vertailukaudesta ja oli 56,2 (54,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli alle yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tämän vaikutuksen kuitenkin kumosivat kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeampi osuus ja volyymin kasvun myötä saadut skaalaedut.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 17,5 (8,1) miljoonaa euroa eli 14,8 (8,8) % liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä. Henkilömäärän kasvu ja panostukset IT-järjestelmien uusimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 17,4 (7,9) miljoonaa euroa ja kauden tulos 13,8 (6,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,17) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–maaliskuussa 2022. Taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 429,9 (31.12.2021: 408,0) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma kasvoi vaihto-omaisuuden ja myyntisaatavien kasvun myötä. Rahavarat olivat 70,5 (31.12.2021: 77,9) miljoonaa euroa. Tammikuussa 2022 Vaisala osti Whether or Knot, LCC:n, mikä kasvatti nettovaroja 23,1 miljoonalla eurolla. Yhtiökokouksen 29.3.2022 tekemän päätöksen mukainen osingonmaksuvelka oli 24,6 miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta laski 9,6 (18,2) miljoonaan euroon katsauskauden tuloksen kasvusta huolimatta nettokäyttöpääoman kasvun seurauksena.

Vaisalalla oli 31.3.2022 korollisia velkoja 59,7 (31.12.2021: 50,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisalalla on myös yritystodistusohjelma kotimaisilta markkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin sekä valmiusluottolimiitti. Yritystodistusohjelmasta oli 31.3.2022 laskettu liikkeeseen 10 miljoonaa euroa, mutta valmiusluottolimiitti oli käyttämättä (31.12.2021: 0 miljoonaa euroa ja 0 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 9,6 (31.12.2021: 10,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja yritysostot
Tammi–maaliskuussa 2022 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 3,5 (4,5) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan
tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoimintoja, sekä toimitiloihin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 5,6 (5,3) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 2,0 (1,9) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala ilmoitti tammikuussa ostavansa yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), joka toimittaa sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna. Kaupan velaton hinta oli 26 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin käteisvaroin. Yrityskauppa edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa. Yrityskauppa saatiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja kaupan myötä Vaisalaan siirtyi 17 työntekijää Yhdysvalloissa. Vaisala on raportoinut AerisWeatherin tuloksen osana Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tulosta helmikuusta 2022 alkaen.

Henkilöstö
Tammi–maaliskuussa 2022 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 2 021 (1 929) henkilöä. Maaliskuun 2022 lopussa henkilöstön määrä oli 2 037 (31.12.2021: 1 979). Henkilöstöstä 76 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (15) % Americas-alueella ja 8 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 65 (66) % työskenteli Suomessa.

Q1 2022 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos FX** 1-12/2021
Saadut tilaukset 54,7 45,9 19 % 14 % 194,4
Tilauskanta kauden lopussa 35,1 24,9 41 %   32,9
Liikevaihto 53,1 39,7 34 % 27 % 181,0
Tuotteet 49,0 36,1 36 %   165,9
Palvelut 4,1 3,6 13 %   15,1
Bruttokateprosentti 64,3 63,5     62,8
Liiketulos 14,6 9,4     43,9
% liikevaihdosta 27,5 23,8     24,3
           
T&K-kulut 5,8 4,8 22 %   21,1
Poistot* 0,4 0,4     1,7

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2022 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 54,7 (45,9) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla, kun taas nestemittausmarkkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla. Sähkönsiirtomarkkinalla saadut tilaukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Maaliskuun 2022 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 35,1 (24,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 41 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 32,3 (23,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi teollisten instrumenttien markkinalla ja life science -markkinalla.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 53,1 (39,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 34 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 27 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, nestemittausmarkkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla.

Bruttokateprosentti parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 64,3 (63,5) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli alle yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tämän vaikutuksen kuitenkin kumosivat volyymin kasvun myötä saadut skaalaedut.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 14,6 (9,4) miljoonaa euroa eli 27,5 (23,8) % liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä. Henkilömäärän kasvu ja panostukset IT-järjestelmien uusimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos FX** 1-12/2021
Saadut tilaukset 70,3 60,3 17 % 13 % 260,8
Tilauskanta kauden lopussa 133,4 130,5 2 %   127,1
Liikevaihto 65,7 52,2 26 % 23 % 256,9
Tuotteet 39,1 29,9 31 %   154,4
Projektit 15,8 13,1 21 %   63,6
Palvelut 10,3 9,0 15 %   36,7
Vuokratuotot 0,5 0,2 123 %   2,1
Bruttokateprosentti 49,7 48,1     49,9
Liiketulos 2,9 -0,9     7,6
% liikevaihdosta 4,4 -1,7     3,0
           
T&K-kulut 8,8 8,4 4 %   34,2
Poistot* 1,6 1,5     5,9

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q1 2022 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 70,3 (60,3) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla, kun taas tiesäämarkkinalla ja meteorologiamarkkinalla saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta.

Maaliskuun 2022 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 133,4 (130,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 94,5 (87,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla, kun taas meteorologiamarkkinalla ja tiesääsäämarkkinalla tilauskanta laski.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 65,7 (52,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 23 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla ja hyvä tiesäämarkkinalla. Lentosäämarkkinalla liikevaihto laski jonkin verran.

Bruttokateprosentti nousi 49,7 (48,1) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli alle yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin. Tämän vaikutuksen kuitenkin kumosivat volyymin kasvun myötä saadut skaalaedut.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2,9 (-0,9) miljoonaa euroa eli 4,4 (-1,7) % liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä. Henkilömäärän kasvu ja panostukset IT-järjestelmien uusimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja.

Science-Based Targets -aloite
Maaliskuussa 2022 Vaisala sitoutui asettamaan tieteeseen pohjautuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) vaatimusten kanssa. Vaisalan sitoumus koskee päästöjen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. Tarkempi tavoite ja keinot sen saavuttamiseksi tulevat perustumaan vuoden 2022 laskelmiin. Tämän jälkeen tavoite lähetetään vahvistettavaksi SBTi:lle vuonna 2023.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2022. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,68 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2022 ja maksupäivä 11.4.2022.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 29.9.2023 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 008 487 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 29.9.2023 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 29.3.2026 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2022 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2022 yhteensä 1 016 895 kappaletta 47,0 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 43,15 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 54,40 euroa ja alin 38,35 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 46,19 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2022 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 272,8 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 563,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2022 Vaisala luovutti yhteensä 125 950 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2019–2021 kuuluneille 42 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 2 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Lisäksi Vaisala luovutti yhteensä 1 218 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2020–2022 ja 2021–2023 kuuluneelle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.3.2022 yhtiön hallussa oli 208 487 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,7 % A-sarjan osakkeista ja 0,6 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2022 lopussa Vaisalalla oli 13 194 (11 349) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 20,7 (19,1) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,4 (40,6) %, yksityiset yritykset 12,8 (13,1) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12,2 (13,2) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,5 (10,7) % ja julkisyhteisöt 3,4 (3,4) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat alueellisista vaikutuksista sekä sulkutoimenpiteistä erityisesti Kiinassa ja mahdollisten uusien virusvarianttien kehittymisestä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektiorganisaatiossa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin.

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa taloustilanteeseen erityisesti Euroopassa ja lisää riskejä Vaisalan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Talouskalenteri 2022
22.7.2022: Puolivuosikatsaus 2022
28.10.2022: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

 

Vantaa, 28.4.2022

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän katsauksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuonna 2022 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
IFRS 3, IAS 16, IAS 37 ja IFRS9-standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2022 alkaen. Muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutusta konsernitilinpäätökseen tulevilla tilikausilla, mikäli tällaisia liiketoimia tapahtuu.

Konsernituloslaskelma      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Liikevaihto 118,8 92,0 437,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -52,0 -41,6 -196,0
Bruttokate 66,8 50,4 241,8
       
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -34,8 -29,2 -131,2
Tutkimus- ja kehityskulut -14,6 -13,2 -55,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,2 0,1 -5,2
Liiketulos 17,5 8,1 50,1
       
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2 -2,1
Tulos ennen veroja 17,4 7,9 48,3
       
Tuloverot -3,6 -1,6 -8,9
Kauden tulos 13,8 6,3 39,5
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 13,6 6,2 39,0
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,5
Kauden tulos 13,8 6,3 39,5
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,17 1,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,17 1,07

 

Konsernin laaja tuloslaskelma      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)      
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 -0,1
Yhteensä 0,0 0,0 -0,1
       
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot 1,4 2,2 4,5
Yhteensä 1,4 2,2 4,5
       
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,4 2,2 4,3
       
Kauden laaja tulos 15,2 8,4 43,8
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 15,0 8,4 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,1 0,5
Kauden laaja tulos 15,2 8,4 43,8

 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 79,6 62,2 56,9
Aineelliset hyödykkeet 94,7 87,9 94,1
Käyttöoikeusomaisuuserät 10,6 12,4 11,1
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,3 1,1 1,3
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 1,0 0,9
Laskennalliset verosaamiset 7,7 6,8 9,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 194,9 171,5 173,5
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 55,7 46,3 49,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 80,1 65,3 73,5
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin      
jaksotukset 26,1 22,9 28,1
Tuloverosaamiset 2,6 4,4 5,1
Rahavarat 70,5 53,9 77,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 234,9 192,9 234,5
       
Varat yhteensä 429,9 364,4 408,0

 

Oma pääoma ja velat 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 0,5 1,9 7,0
Muuntoerot 3,1 -0,6 1,7
Omat osakkeet -3,3 -4,6 -4,6
Kertyneet voittovarat 206,8 185,1 218,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 214,7 189,4 229,6
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 0,4 0,7
       
Oma pääoma yhteensä 215,6 189,8 230,3
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 40,0 40,0 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 7,4 8,9 7,7
Eläkevelvoitteet 2,5 2,3 2,7
Laskennalliset verovelat 7,0 7,4 6,7
Varaukset 0,3 0,3 0,3
Muut pitkäaikaiset velat 0,8 2,8 1,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,0 61,6 58,6
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 10,1 0,1 0,1
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,3 2,7 2,4
Ostovelat ja muut velat 108,4 79,7 83,9
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 31,8 27,3 29,0
Tuloverovelat 1,3 1,4 1,8
Varaukset 2,5 1,7 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 156,3 112,9 119,1
       
Velat yhteensä 214,3 174,5 177,7
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 429,9 364,4 408,0

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Kauden tulos 13,8 6,3 39,5
       
Poistot ja arvonalentumiset 5,6 5,3 21,6
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2 2,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot - 0,0 0,0
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - -0,2
Tuloverot 3,6 1,6 8,9
Muut oikaisut -2,7 -1,8 3,1
       
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6,3 -2,9 -6,7
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3,7 0,6 -11,5
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1,3 9,9 34,7
Käyttöpääoman muutos -8,8 7,5 16,6
       
Maksetut/Saadut rahoituserät -0,7 0,8 -0,2
Maksetut tuloverot -1,4 -1,8 -11,2
Liiketoiminnan rahavirta 9,6 18,2 80,0
       
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -23,1 - -
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -3,5 -4,5 -19,2
    Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,1
Investointien rahavirta -26,6 -4,5 -19,1
       
Maksetut osingot - - -22,0
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 0,0
Korollisten velkojen nostot 10,0 - 45,0
Korollisten velkojen takaisinmaksut 0,0 -5,1 -49,9
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -0,7 -0,8 -3,1
Rahoituksen rahavirta 9,3 -5,9 -30,0
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) -7,6 7,8 30,8
       
Rahavarat kauden alussa 77,9 45,4 45,4
Rahavarojen muutos -7,6 7,8 30,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 0,7 1,7
Rahavarat kauden lopussa 70,5 53,9 77,9

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
                 
Kauden tulos         6,2 6,2 0,1 6,3
Muut laajan tuloksen erät   0,0 2,1     2,2   2,2
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   -3,7   1,7   -2,1   -2,1
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen                
määräysvallassa         0,2 0,2 -0,2  
Oma pääoma 31.3.2021 7,7 1,9 -0,6 -4,6 185,1 189,4 0,4 189,8
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2021 7,7 7,0 1,7 -4,6 218,0 229,6 0,7 230,3
                 
Kauden tulos         13,6 13,6 0,2 13,8
Muut laajan tuloksen erät   0,0 1,4     1,4   1,4
Osingonjako         -24,6 -24,6   -24,6
Osakeperusteiset maksut   -6,5   1,4   -5,1   -5,1
Oma pääoma 31.3.2022 7,7 0,5 3,1 -3,3 206,8 214,7 0,9 215,6

 

Katsauksen liitetiedot      
       
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Teolliset mittaukset 54.7 45.9 194.4
Sää ja ympäristö 70.3 60.3 260.8
Yhteensä 125.0 106.1 455.2
       
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Teolliset mittaukset 35.1 24.9 32.9
Sää ja ympäristö 133.4 130.5 127.1
Yhteensä 168.5 155.4 160.0
       
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Teolliset mittaukset      
Tuotteet 49,0 36,1 165,9
Palvelut 4,1 3,6 15,1
Yhteensä 53,1 39,7 181,0
       
Sää ja ympäristö      
Tuotteet 39,1 29,9 154,4
Projektit 15,8 13,1 63,6
Palvelut 10,3 9,0 36,7
Vuokratuotot 0,5 0,2 2,1
Yhteensä 65,7 52,2 256,9
       
Liikevaihto yhteensä 118,8 92,0 437,9
       
Liiketulos liiketoiminta-alueittain      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Teolliset mittaukset 14,6 9,4 43,9
Sää ja ympäristö 2,9 -0,9 7,6
Muu toiminta 0,1 -0,4 -1,4
Yhteensä 17,5 8,1 50,1
       
Liikevaihto regioonittain      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Americas 37,4 32,1 150,2
APAC 41,7 30,3 144,7
EMEA 39,8 29,6 143,0
Yhteensä 118,8 92,0 437,9

 

Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus      
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 95,3 72,2 346,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 23,0 19,6 89,2
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,5 0,2 2,1
Yhteensä 118,8 92,0 437,9
       
Henkilöstö      
  1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Henkilöstö, keskimäärin 2 021 1 929 1 967
Henkilöstö, kauden lopussa 2 037 1 933 1 979
       
Johdannaisinstrumentit      
Milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 38,3 37,8 35,2
       
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 0,2 0,3 0,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,9 0,7 1,3
       
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot      
Euroa/tuhatta 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 228 36 101 36 101
Omien osakkeiden lukumäärä 208 336 336
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä      
laimennusvaikutuksella 36 285 36 170 36 354
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 36 141 36 023 36 082
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 017 852 2 939
Osakekurssi, ylin 54,40 43,15 55,80
Osakekurssi, alin 38,35 30,00 30,00
       
Tunnusluvut      
Euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Osakekohtainen tulos 0,38 0,17 1,08
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,37 0,17 1,07
Osakekohtainen oma pääoma 5,93 5,25 6,36
Oman pääoman tuotto, % 24,8 12,7 18,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,27 0,50 2,21
Omavaraisuusaste, % 50,9 52,8 57,2
Nettovelkaantumisaste, % -5,0 -1,2 -12,0

 

Keskeiset valuuttakurssit      
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1-3/2022 1-3/2021 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
USD 1,1227 1,2176 1,1101 1,1725 1,1326
CNY 7,1193 7,8886 7,0403 7,6812 7,1947
JPY 129,49 127,46 135,17 129,91 130,38
GBP 0,8358 0,8845 0,8460 0,8521 0,8403

Hankitut liiketoiminnat
Vaisala hankki 27.1.2022 yhdysvaltalaisen sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna tuottavan ohjelmistoyrityksen Whether or Knot LLC:n (toimii nimellä AerisWeather) kaikki omistusosuudet. Yritysosto edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa.

Vuonna 2021 AerisWeatherin (tilintarkastamaton) liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 31.12.2021 oli 1,1 miljoonaa euroa.

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 27.1.−31.3.2022 oli 0,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2022, Vaisala-konsernin liikevaihto kaudella tammi–maaliskuussa 2022 olisi ollut johdon arvion mukaan 119 miljoonaa euroa ja liiketulos 18 miljoonaa euroa.

Alustava luovutettu vastike (maksettu käteisenä) oli 23 miljoonaa euroa.

Liikearvoa kirjattiin alustavasti 18,7 miljoonaa euroa ja se kohdistettiin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen muodostamalle rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvo heijastaa synergioita, joita Vaisala odottaa realisoituvan erityisesti seuraavista tekijöistä:

 • AerisWeatherin kolmannen osapuolen datan integrointialustan hyödyntäminen osana Vaisalan laajempaa ennuste- ja analytiikkaliiketoimintaa
 • AerisWeatherin kehittäjätyökalujen sekä datan myyntialustan laajamittainen hyödyntäminen kanavana Vaisalan ennuste- ja analytiikkatuotteille ja
 • Vaisalan pääsy uusille markkinoille fokusoiden erityisesti ohjelmistokehittäjiin
   

Liikearvon verotuksessa vähennyskelpoinen osuus on 10,3 miljoonaa euroa.

Hankintaan liittyvät ulkopuolisille maksettavat kulut ovat 0,5 miljoonaa euroa, joista tammi–maaliskuulle kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa.

Koska liiketoimintojen yhdistäminen saatettiin loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, liiketoimintojen yhdistämisessä tunnistetut varat, vastattavaksi otetut velat sekä luovutettu vastike on kirjattu alustavina.

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä ja hankinnan rahavirtavaikutus olivat seuraavat:

Kirjatut käyvät arvot  
Milj. euroa  
Liikearvo 18,7
Teknologiaan perustuvat aineettomat hyödykkeet 3,0
Asiakkaisiin perustuvat aineettomat hyödykkeet 2,5
Aineelliset hyödykkeet 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2
Rahat ja pankkisaamiset 0,0
Varat yhteensä 24,4
   
Laskennalliset verovelat 0,8
Ostovelat ja muut velat 0,1
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 0,4
Velat yhteensä 1,3
   
Nettovarallisuus 23,1
   
Rahana maksettu kauppahinta -23,1
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 0,0
Rahavirtavaikutus -23,1

 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 29.4.2022 klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 52926986#.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (audiocast) julkaistaan osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat. Tilaisuuden tallenne on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 2 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi linkedin.com

 

Liite