Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021

Winter scenery in Helsinki.
18. Helmi 2022
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                Tilinpäätöstiedote                                18.2.2022 klo 9.00

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammijoulukuu 2021
Kasvun ja erinomaisen tuloksen vuosi päättyi neljännen neljänneksen liikevaihdon vahvaan kasvuun

Neljäs neljännes 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 119,0 (111,9) miljoonaa euroa, kasvua 6 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 160,0 (137,8) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liikevaihto 125,0 (106,9) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
 • Liiketulos (EBIT) 11,9 (12,2) miljoonaa euroa, 9,5 (11,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,21 (0,24) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 31,0 (24,3) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 455,2 (382,8) miljoonaa euroa, kasvua 19 %
 • Liikevaihto 437,9 (379,5) miljoonaa euroa, kasvua 15 %
 • Liiketulos (EBIT) 50,1 (44,8) miljoonaa euroa, 11,5 (11,8) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 1,08 (0,91) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 80,0 (41,0) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,68 (0,61) euroa/osake ulkona oleville osakkeille.

Markkinakehitys ja liiketoiminnan näkymät vuodelle 2022
Teollisten mittausten, life science -, sähkönsiirto- ja nestemittausmarkkinoiden odotetaan kasvavan.

Meteorologiamarkkinan ja tiesäämarkkinan odotetaan olevan vakaat. Lentosäämarkkinan odotetaan elpyvän kohti pandemiaa edeltävää tasoa. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan.

Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022. Vaisala arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.

Avainluvut            
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos 1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
Saadut tilaukset 119,0 111,9 6 % 455,2 382,8 19 %
Tilauskanta 160,0 137,8 16 % 160,0 137,8 16 %
Liikevaihto 125,0 106,9 17 % 437,9 379,5 15 %
Bruttokate 66,6 59,7 12 % 241,8 212,9 14 %
Bruttokateprosentti 53,3 55,8   55,2 56,1  
Kiinteät kulut 53,8 48,0 12 % 186,5 169,2 10 %
Liiketulos 11,9 12,2   50,1 44,8  
Liiketulosprosentti 9,5 11,4   11,5 11,8  
Tulos ennen veroja 11,5 11,2   48,3 41,3  
Kauden tulos 7,8 8,6   39,5 32,8  
Osakekohtainen tulos 0,21 0,24 -9 % 1,08 0,91 19 %
Oman pääoman tuotto, %       18,1 16,3  
Investoinnit aineettomiin ja            
aineellisiin hyödykkeisiin 5,3 7,0 -24 % 19,2 31,0 -38 %
Poistot ja arvonalentumiset 5,6 5,4 4 % 21,6 21,1 2 %
Liiketoiminnan rahavirta 31,0 24,3 28 % 80,0 41,0 95 %
Rahavarat       77,9 45,4 72 %
Korolliset velat       50,2 57,0 -12 %
Nettovelkaantumisaste, %       -12,0 5,7  

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö
“COVID-19-pandemia, talouden vahva elpyminen ja komponenttipula tekivät vuoden 2021 toimintaympäristöstä poikkeuksellisen. Ylitimme kaikki vuoden alussa asettamamme odotukset. Tämä kuvastaa hyvin organisaatiomme joustavuutta, sitoutumista ja sopeutumiskykyä.

Vuosi myös päättyi vakaaseen neljänteen neljännekseen. Tilauksemme kasvoivat 6 % edellisestä vuodesta. Tämä oli seurausta Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kysynnän vahvasta kasvusta kaikilla markkinoilla, mikä johti liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kasvuun 42 %:lla. Toisaalta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilaukset laskivat osaksi meteorologiamarkkinan vahvan vertailukauden takia. Liikevaihtomme kasvoi erinomaiset 17 % ja kasvu oli voimakkain teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Neljänneksen tulokseen vaikutti komponenttien epätavallisen huono saatavuustilanne. Päätimme vastata voimakkaaseen kysyntään ja käynnistimme toimenpiteet varmistaaksemme kysyntää vastaavan komponenttien saatavuuden. Lähestymistapamme ansiosta kasvatimme markkinaosuuttamme ja loimme entistä vahvemman perustan tuleville vuosille. Tämän vaikutuksesta bruttokateprosenttimme kuitenkin laski kolmella prosenttiyksiköllä neljännellä neljänneksellä.

Liiketoimintamme elpyi nopeasti edellisestä vuodesta ja vuoden 2021 tuloksemme oli erinomainen. Tilauksemme kasvoivat erinomaiset 19 %. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat poikkeukselliset 33 % kaikkien markkinoiden vahvan kysynnän seurauksena. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli vahva 10 % uusiutuvan energian markkinan poikkeuksellisen kasvun ja lentosäämarkkinan kysynnän myönteisen kehityksen seurauksena. Liikevaihtomme kasvoi 15 % ja sen kasvu oli vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla. Liiketulos kasvoi 12 % edellisestä vuodesta haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta.

Vuonna 2021 strategiamme toteuttaminen eteni vahvasti ja lunastimme strategisen lupauksemme kannattavasta kasvusta. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue onnistui kaikilla markkinoilla ylittäen odotuksemme kosteus- ja hiilidioksidimittauksissa, olosuhdevalvontajärjestelmissä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa sekä kasvattamalla markkinaosuutta luotettavien toimitustensa ansiosta. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen jakelukanavien kehittäminen edistyi hyvin, ja alueellinen laajentuminen jatkui valituilla alueilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue menestyi erinomaisesti uusiutuvan energian markkinalla ja laajentuminen uusille markkinoille kuten merenkulkuun, autoteollisuuteen ja kaupunkiympäristöön eteni hyvin. Uusien isojen sääinfrastruktuuriprojektien etenemistä haittasi edelleen poikkeuksellinen markkinatilanne. Onnistuimme teknologiajohtajuutemme edistämisessä ja tarjontamme uudistamisessa, vaikka jouduimmekin ohjaamaan osan T&K-resursseistamme komponenttipulaan sopeutumiseen. Digitaalisen palveluliiketoiminnan bruttokateprosentti parani, mutta sen liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle. Vuoden 2022 tammikuussa ostimme yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen AerisWeatherin vahvistaaksemme sää- ja ympäristödataliiketoimintaamme. AerisWeather laajentaa tarjontaamme ja avaa dataratkaisuillemme pääsyn useille uusille asiakassegmenteille.

Syyskuussa 2021 päivitetty strategiamme korostaa kasvua ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Strategiamme tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteemme ja teknologiamme edistävät asiakkaidemme liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin vaikutamme merkittävästi ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Osoitus työstämme tällä osa-alueella oli viime syyskuussa saamamme tunnustus, jossa suomalaiset yksityissijoittajat arvostivat Vaisalan vastuullisimmaksi suomalaiseksi pörssiyhtiöksi mainetutkimuksessa.

Haluan kiittää kaikkia vaisalalaisia heidän sitoutumisestaan ja panoksestaan vuoden 2021 erinomaisen tuloksen saavuttamiseksi. Vaisalan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta, luottaen taloudelliseen asemaamme ja ennakoituun kassavirtaan.

Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022. Arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 55–70 miljoonaa euroa.”

Tuloskehitys Q4 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos

FX*
1-12/
2020
Saadut tilaukset 119,0 111,9 6 % 4 % 382,8
Tilauskanta kauden lopussa 160,0 137,8 16 %   137,8

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 119,0 (111,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja tiesäämarkkinalla, kun taas meteorologiamarkkinan saadut tilaukset laskivat. Saadut tilaukset kasvoivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella ja laskivat Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Joulukuun 2021 lopussa tilauskanta oli 160,0 (137,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskannasta 125,3 (100,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos

FX**
1-12/
2020
Liikevaihto 125,0 106,9 17 % 15 % 379,5
Tuotteet 93,2 77,2 21 %   267,3
Projektit 17,1 15,7 9 %   59,3
Palvelut 14,0 14,0 0 %   52,9
Vuokratuotot 0,7 - -   -
Bruttokateprosentti 53,3 55,8     56,1
Kiinteät kulut 53,8 48,0 12 %   169,2
T&K-menot 15,6 14,6 7 %   53,2
Poistot* 1,8 1,9     7,5
Liiketulos 11,9 12,2     44,8
% liikevaihdosta 9,5 11,4     11,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 neljännen neljänneksen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 11,9 (12,2) miljoonaa euroa eli 9,5 (11,4) % liikevaihdosta.

Liikevaihto kasvoi 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 125,0 (106,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 15 %. Liikevaihto kasvoi eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Bruttokateprosentti laski vertailukaudesta ja oli 53,3 (55,8) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli kolmen prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 53,8 (48,0) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut, henkilömäärän kasvu sekä panostukset IT-järjestelmien uusimiseen.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen perustuen, uudelleenjärjestelykuluista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, sekä lakikuluista, jotka liittyivät yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksettuun sovintosopimusmaksuun. Nämä kulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 neljännen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 (-1,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 11,5 (11,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 7,8 (8,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,24) euroa.

Tuloskehitys tammi–joulukuu 2021

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos

FX*
Saadut tilaukset 455,2 382,8 19 % 20 %
Tilauskanta kauden lopussa 160,0 137,8 16 %  

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–joulukuussa saadut tilaukset olivat vahvat ja kasvoivat 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 455,2 (382,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja lentosäämarkkinalla. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla. Toisen neljänneksen saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos

FX**
Liikevaihto 437,9 379,5 15 % 17 %
Tuotteet 320,3 267,3 20 %  
Projektit 63,6 59,3 7 %  
Palvelut 51,8 52,9 -2 %  
Vuokratuotot 2,1 - -  
Bruttokateprosentti 55,2 56,1    
Kiinteät kulut 186,5 169,2 10 %  
T&K-menot 55,3 53,2 4 %  
Poistot* 7,6 7,5    
Liiketulos 50,1 44,8    
% liikevaihdosta 11,5 11,8    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2021 tammi–joulukuun liiketulos parani edellisestä vuodesta 50,1 (44,8) miljoonaan euroon ja oli 11,5 (11,8) % liikevaihdosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun myötä.

Liikevaihto kasvoi 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 437,9 (379,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 17 %. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (97) %. Liikevaihto kasvoi eniten teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti laski edellisestä vuodesta 55,2 (56,1) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 186,5 (169,2) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut ja henkilömäärän kasvu vuoden aikana.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen perustuen, uudelleenjärjestelykuluista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella, sekä yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta ja liitännäisistä lakikuluista. Nämä kulut olivat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Vertailukausi sisälsi yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon laskuun liittyneen 1,8 miljoonan euron positiivisen erän.

Vuoden 2021 tammi–joulukuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 (-3,6) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista sekä korkokuluista. Tuloverot olivat 8,9 (8,5) miljoonaa euroa ja efektiivinen veroaste 18,4 (20,6) %. Efektiivinen veroaste laski vuoden takaiseen verrattuna, koska Vaisala arvioi voivansa hyödyntää yritysostoissa saatuja verotuksellisia tappioita. Tulos ennen veroja oli 48,3 (41,3) miljoonaa euroa ja kauden tulos 39,5 (32,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,08 (0,91) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–joulukuussa 2021. Rahavarat kasvoivat 77,9 (45,4) miljoonaan euroon joulukuun lopussa huolimatta 22 miljoonan euron osingonmaksusta ja 5 miljoonan euron valmiusluoton takaisinmaksusta. Taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 408,0 (351,8) miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 80,0 (41,0) miljoonaan euroon pääasiassa velkojen kasvun ja parantuneen tilikauden tuloksen seurauksena.

Vaisalalla oli 31.12.2021 korollisia velkoja 50,2 (57,0) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa. Tällä lainalla on yksi taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täytti kovenanttiehdon 31.12.2021. Vaisalalla on myös yritystodistusohjelma kotimaisilta markkinoilta lyhyen aikavälin likviditeettitarpeisiin sekä valmiusluottolimiitti, jotka molemmat olivat käyttämättä 31.12.2021 (0 miljoonaa euroa ja 5 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,1 (11,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Tammi–joulukuussa 2021 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 19,2 (31,0) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä T&K-laboratorioiden laitteisiin.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 21,6 (21,1) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 7,6 (7,5) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö
Tammi–joulukuussa 2021 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 967 (1 929*) henkilöä. Joulukuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 1 979 (1 939*). Henkilöstöstä 77 (77) % työskenteli EMEA-alueella, 15 (14) % Americas-alueella ja 8 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 66 (65) % työskenteli Suomessa.

Henkilöstön määrä regioonittain

  31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Americas 292 281 11
APAC 156 166 -10
EMEA (pois lukien Suomi) 228 230 -2
Suomi 1 303 1 262 41
Yhteensä 1 979 *1 939 40

Henkilöstön määrä toiminnoittain

  31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Myynti ja markkinointi 368 373 -5
T&K 573 547 26
Tuotanto 491 478 13
Palvelut 331 337 -6
Hallinto 216 204 12
Yhteensä 1 979 *1 939 40

* Henkilöstön määrä sisältää pitkäaikaispoissaolijat 1.1.2021 alkaen. Vertailukausi 2020 on muutettu vastaavasti.

Henkilöstön määrä kasvoi tutkimuksessa ja kehityksessä Vaisalan jatkaessa ohjelmistokehityksen ulkoistuksen purkamista sekä resurssoinnin ja osaamisen vahvistamista tulevaisuuden investointien turvaamiseksi. Tuotannon resurssien kasvu oli seurausta tuotantovolyymien kasvusta. Hallinnossa varauduttiin ERP-järjestelmän uudistamisprojektiin henkilöstölisäyksin.

Vaisala aloitti toukokuussa 2021 yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelut koskivat 57 työntekijää. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöt työllistyivät yhtiössä avoimena olleisiin tehtäviin.

Vuonna 2021 henkilöstökulut olivat 174,3 (154,1) miljoonaa euroa.

Osakepalkkiojärjestelmät
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Osakepalkkiojärjestelmät on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Vuosien 2017 ja 2018 järjestelmät perustuivat konsernin kannattavuuteen kyseisenä vuonna. Vuodesta 2019 eteenpäin järjestelmät ovat perustuneet osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) ja konsernin kannattavuuteen järjestelmän kolmivuotisena kautena. Palkkiot maksetaan osittain Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Kauden 2019–2021 järjestelmästä eteenpäin, Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus päätti 15.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2017. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 33 avainhenkilölle 3.3.2020 maksettu palkkio vastasi 237 900 A-sarjan osaketta, 65 % enimmäismäärästä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmään kuuluneelle avainhenkilölle maksettiin palkkio, joka vastasi 3 467 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 17,90 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2017–2020 kuluja yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 7.2.2018 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 27 avainhenkilölle 10.3.2021 maksettu palkkio vastasi 166 200 A-sarjan osaketta, 55 % enimmäismäärästä. 28.6.2019 osakepalkkiojärjestelmään kuuluneelle avainhenkilölle maksettiin palkkio, joka vastasi 923 A-sarjan osaketta. 10.3.2021 toimitusjohtaja Kai Öistämölle maksettiin palkkio, joka vastasi 8 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2018–2021 kuluja yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 12.2.2019 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021 noin 45 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2022. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 330 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2019 huhtikuusta vuoden 2022 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 23 040 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 12.2.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2020–2022 noin 45 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2023. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 240 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2020 toukokuusta vuoden 2023 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 28,65 euroa. 10.3.2021 entiselle toimitusjohtajalle Kjell Forsénille maksettiin palkkio, joka vastasi 5 529 A-sarjan osaketta.

Hallitus päätti 17.12.2020 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2021–2023 noin 40 avainhenkilölle. Palkkio maksetaan keväällä 2024. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 180 000 A-sarjan osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2021 huhtikuusta vuoden 2024 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän myöntämispäivän osakkeen päätöskurssi oli 32,10 euroa.

Osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut

Milj. euroa 2017 2018 2019 2020 2021
Osakepalkkiojärjestelmä 2017 1,1 1,3 1,5 0,3  
Osakepalkkiojärjestelmä 2018   0,6 1,2 1,5 0,5
Osakepalkkiojärjestelmä 2019     0,6 1,6 1,8
Osakepalkkiojärjestelmä 2020       0,6 1,8
Osakepalkkiojärjestelmä 2021         1,0

Q4 ja tammi–joulukuu 2021 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
MuutosFX**


1-12/
2021


1-12/
2020
Muutos
FX**
Saadut tilaukset 58,2 41,1 42 % 38 % 194,4 146,0 33 % 35 %
Tilauskanta kauden lopussa 32,9 18,0 83 %   32,9 18,0 83 %  
Liikevaihto 50,1 39,9 26 % 24 % 181,0 143,9 26 % 27 %
Tuotteet 46,2 36,3 27 %   165,9 129,9 28 %  
Palvelut 3,9 3,6 9 %   15,1 14,1 7 %  
Bruttokateprosentti 59,9 63,3     62,8 64,4    
Kiinteät kulut 20,2 17,0 19 %   69,8 61,5 14 %  
T&K-menot 6,0 5,2 15 %   21,1 19,2 10 %  
Poistot* 0,4 0,4     1,7 1,7    
Liiketulos 9,8 8,3     43,9 31,6    
% liikevaihdosta 19,6 20,8     24,3 21,9    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 42 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 58,2 (41,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla.

Joulukuun 2021 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 32,9 (18,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 83 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 30,7 (16,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi kaikilla markkinoilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 neljännen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9,8 (8,3) miljoonaa euroa eli 19,6 (20,8) % liikevaihdosta.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 50,1 (39,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 24 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, nestemittausmarkkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla.

Bruttokateprosentti laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 59,9 (63,3) %. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli neljän prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 20,2 (17,0) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut, tuotekehityspanostukset ja henkilömäärän kasvu.

Tammi–joulukuu 2021 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat vahvat 33 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 194,4 (146,0) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla, sähkönsiirtomarkkinalla ja nestemittausmarkkinalla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–joulukuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 43,9 (31,6) miljoonaa euroa eli 24,3 (21,9) % liikevaihdosta.

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 181,0 (143,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 27 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva teollisten instrumenttien markkinalla, life science -markkinalla ja sähkönsiirtomarkkinalla. Nestemittausmarkkinalla liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta.

Bruttokateprosentti laski 62,8 (64,4) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli kahden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 69,8 (61,5) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut, tuotekehityspanostukset ja henkilömäärän kasvu.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
MuutosFX**


1-12/
2021


1-12/
2020
Muutos
FX**
Saadut tilaukset 60,8 70,8 -14 % -15 % 260,8 236,9 10 % 11 %
Tilauskanta kauden lopussa 127,1 119,8 6 %   127,1 119,8 6 %  
Liikevaihto 74,9 67,0 12 % 10 % 256,9 235,5 9 % 10 %
Tuotteet 47,0 40,9 15 %   154,4 137,4 12 %  
Projektit 17,1 15,7 9 %   63,6 59,3 7 %  
Palvelut 10,1 10,4 -3 %   36,7 38,8 -5 %  
Vuokratuotot 0,7 - -   2,1 - -  
Bruttokateprosentti 48,9 51,5     49,9 51,0    
Kiinteät kulut 33,4 29,6 13 %   115,2 106,3 8 %  
T&K-menot 9,6 9,4 2 %   34,2 34,1 0 %  
Poistot* 1,4 1,5     5,9 5,8    
Liiketulos 2,3 5,2     7,6 14,6    
% liikevaihdosta 3,1 7,8     3,0 6,2    

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 neljännen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 60,8 (70,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat meteorologiamarkkinalla osaksi vahvan vertailukauden takia. Saadut tilaukset kasvoivat tiesäämarkkinalla, ja olivat vertailukauden tasolla lentosäämarkkinalla ja uusiutuvan energian markkinalla.

Joulukuun 2021 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 127,1 (119,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 94,6 (83,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2022. Tilauskanta kasvoi tiesäämarkkinalla ja meteorologiamarkkinalla, kun taas lentosäämarkkinan ja uusiutuvan energia markkinan tilauskanta laski.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 neljännen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2,3 (5,2) miljoonaa euroa eli 3,1 (7,8) % liikevaihdosta.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 74,9 (67,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 10 %. Liikevaihto kasvoi uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, ja oli edellisen vuoden tasolla lentosäämarkkinalla ja tiesääsäämarkkinalla.

Bruttokateprosentti laski 48,9 (51,5) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli kahden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 33,4 (29,6) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut sekä panostukset IT-järjestelmien uusimiseen.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisten tulokseen perustuen, sekä uudelleenjärjestelykuluista. Nämä kulut olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu 2021 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–joulukuun saadut tilaukset kasvoivat 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 260,8 (236,9) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva uusiutuvan energian markkinalla ja hyvä lentosäämarkkinalla. Meteorologiamarkkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla ja laskivat tiesäämarkkinalla. Toisen neljänneksen saadut tilaukset sisälsivät lokakuussa 2019 tiedotetun 13 miljoonan euron sopimuksen sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2021 tammi–joulukuun liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,6 (14,6) miljoonaa euroa eli 3,0 (6,2) % liikevaihdosta.

Vuoden 2021 tammi–joulukuun liikevaihto oli 256,9 (235,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvu oli 10 %. Liikevaihdon kasvu oli vahva uusiutuvan energian markkinalla ja meteorologiamarkkinalla, edellisen vuoden tasolla lentosäämarkkinalla ja laski tiesäämarkkinalla. Vertailukauden palveluliiketoiminnan liikevaihto sisälsi lopetetut uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjotut arviointipalvelut sekä vuokratuotot.

Bruttokateprosentti laski 49,9 (51,0) %:iin. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannuksilla oli yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus bruttokateprosenttiin.

Kiinteät kulut kasvoivat 115,2 (106,3) miljoonaan euroon. Kasvua selittivät pääasiassa korkeammat insentiivikulut sekä panostukset IT-järjestelmien uusimiseen.

Liiketulos sisälsi kuluja, jotka aiheutuivat yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon kasvusta vuoden 2021 taloudellisen tuloksen perusteella, sekä uudelleenjärjestelykuluista ja yhdysvaltalaiselle liikekumppanille maksetusta sovintosopimusmaksusta. Nämä kulut olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Vertailukausi sisälsi yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvon laskuun liittyneen 1,8 miljoonan euron positiivisen erän.

COVID-19-pandemian vaikutukset
COVID-19-pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan jatkuivat läpi vuoden. Globaali maailmantalous elpyi kuitenkin vuoden aikana, ja joillakin markkinoilla elpyminen oli vuoden alussa ennakoitua voimakkaampaa ja nopeampaa. Elpyminen näkyi erityisesti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella kysynnän kasvuna. Pandemian vaikutusta taloudelliseen tulokseen ei ole kuitenkaan mahdollista määritellä.

Vaisala kävi yt-neuvottelut Suomessa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen Project and Customer Services -yksikössä projektitilausten vähenemisestä johtuen. Neuvottelujen tuloksena yhdeksän työtehtävää lopetettiin. Irtisanomisilta vältyttiin, koska henkilöille löydettiin korvaavat työtehtävät yhtiön sisältä.

Komponenttipulalla ei ollut vaikutusta Vaisalan toimituskykyyn vuoden 2021 tammi–joulukuussa. Komponenttipulasta aiheutuneilla lisämateriaalikustannuksilla oli yhden prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Vaisalan vuoden 2021 tammi–joulukuun bruttokateprosenttiin. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -12,0 % joulukuun 2021 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta eikä luottotappiovaraus muuttunut olennaisesti tammi–joulukuussa.

Strategian toteuttaminen vuonna 2021
Vuonna 2021 Vaisalan strategian toteuttaminen eteni vahvasti ja Vaisala kasvoi kannattavasti tavoitteen mukaisesti. Yhtiö onnistui teknologiajohtajuutensa edistämisessä ja tarjontansa uudistamisessa, vaikka joutuikin ohjaamaan osan T&K-resursseistaan komponenttipulaan sopeutumiseen. Skaalautuvuuden kehittäminen jatkui laajan valikoiman ja pienten volyymien tuotantomallissa.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvutavoite. Vuonna 2021 Teollisten mittausten liiketoiminta-alue onnistui kaikilla markkinoilla ylittäen odotukset kosteus- ja hiilidioksidimittauksissa, olosuhdevalvontajärjestelmissä ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa sekä kasvattamalla markkinaosuutta luotettavien toimitustensa ansiosta. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen jakelukanavien kehittäminen edistyi hyvin, ja alueellinen laajentuminen jatkui valituilla alueilla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuotejohtajuuteen perustuva strategia pohjautuu kykyyn jatkuvasti kehittää uusia tuotteita. Vuoden 2021 aikana liiketoiminta-alue esitteli markkinoille biokaasun jalostusprosessin tehokkuuden ja tuottavuuden optimointiin kehitetyn mittausinstrumentin. Tämä kestävä, luotettava ja kompakti monikaasumittalaite tuottaa jatkuvaa ja tarkkaa mittaustietoa, jonka avulla biokaasun jalostusprosessia voidaan optimoida ja hallita paremman biometaanin saannon, prosessin tehokkuuden ja ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi.

Lisäksi Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lanseerasi lisäksi uuden sukupolven kosteus- ja lämpötilalähetinsarjan, joka uusinta teknologiaa hyödyntäen täyttää ja jopa ylittää nykyiset räjähdysvaarallisia tiloja koskevien säädösten vaatimukset. Lähetinsarja tarjoaa entistäkin paremman käyttäjäkokemuksen, korroosionkeston ja Vaisalan uusimman kosteusmittaussuorituskyvyn. Lähettimien tavanomaisia käyttökohteita ovat maalaustilat, sähköntuotannon vetyjäähdytteiset generaattorit, kemikaalien ja lääkkeiden valmistusprosessit, leipomot, öljyn- ja kaasunporaus, sekä polttoainesäiliöt.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lanseerasi myös langattoman hiilidioksidimittausratkaisun, joka yksinkertaistaa inkubaattorien valvontaa ja tuo asiakkaille kustannussäästöjä. Tämä uusi terveysteknologian mittauksiin kehitetty ratkaisu yhdistää Vaisalan GMP251-hiilidioksidimittapään ja Vaisalan langattoman RFL100-dataloggerin. Mittausratkaisu hyödyntää mittapään erinomaista vakautta ja tarkkuutta, ja mahdollistaa esimerkiksi soluviljelyllä, geeniterapiassa ja rokotetutkimuksessa käytettävien inkubaattorien hiilidioksidipitoisuuksien prosenttimittaukset.

Lisäksi Teollisten mittausten liiketoiminta-alue laajensi modulaarisen Indigo-tuoteperheen valikoimaa esittelemällä Indigo510-lähettimen. Lähetin on yhteensopiva kaikkien Indigo-mittapäiden kanssa, joita siihen voi kiinnittää yhden kerrallaan. Lähetin onkin ihanteellinen vaihtoehto sellaisiin haasteellisiin teollisuussovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkoja mittauksia yhden parametrin osalta. Lähettimen suuri kosketusnäyttö helpottaa mittaustietojen visualisointia. Asiakkaat hyötyvät myös lähettimen säännöllisistä alusta- ja ohjelmistopäivityksistä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, kasvaa uusiutuvan energian markkinalla, kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuja valittuihin sääkriittisiin toimintoihin sekä laajentua ympäristömittauksiin. Vuonna 2021, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue menestyi erinomaisesti uusiutuvan energian markkinalla ja laajentuminen uusille markkinoille kuten merenkulkuun, autoteollisuuteen ja kaupunkiympäristöön eteni hyvin. Uusien isojen sääinfrastruktuuriprojektien etenemistä haittasi edelleen poikkeuksellinen markkinatilanne. Digitaalisen palveluliiketoiminnan bruttokateprosentti parani, mutta sen liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle. Tammikuussa 2022 ostimme yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen AerisWeatherin vahvistaaksemme sää- ja ympäristödataliiketoimintaamme. AerisWeather laajentaa tarjontaamme ja avaa dataratkaisuillemme pääsyn useille uusille asiakassegmenteille.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on olla teknologiajohtaja ja uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa. Vuoden 2021 aikana liiketoiminta-alue julkaisi uuden lidar-teknologiaan pohjautuvan pilvenkorkeusmittarin, joka hyödyntää depolarisaatioteknologiaa. Tämä mahdollistaa entistäkin jalostetumman ja tarkemman tilannetiedon vallitsevista olosuhteista pilvenkorkeuden lisäksi. Depolarisaatiota käytetään ilmakehän neste/jäätymismäärittelyyn, pölyn, hiekan ja tulivuorenpurkausten tuhkakerrosten havainnointiin sekä aerosolien määrittämiseen. Pilvenkorkeusmittarin tuottamaa dataa voidaan käyttää määrittelemään lyhyen aikavälin sääennusteita ja sateen olomuotoja, mikä mahdollistaa turvallisemman lentoliikenteen nykyhetken ennusteet ja parantaa ilmanlaatumallinnusta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue lanseerasi myös korkealaatuisen kompaktin ilmanlaatuanturin, jolla voidaan parantaa asukkaiden elämänlaatua ja turvallisuutta sekä kehittää ilmanlaadun parannustoimien tehokkuutta ja kestävää kehitystä. Uusi ilmanlaatuanturi pystyy mittaamaan merkittävimpiä ilmansaasteita reaaliajassa ja tehostaa näin kaupunkiyhteisöjen dataperusteista päätöksentekoa ympäri maailmaa. Uusi anturi voidaan liittää osaksi asiakkaan omaa järjestelmää tai se voidaan myös yhdistää Vaisalan innovatiiviseen sää- ja ympäristötietoratkaisuun. Kytkettäessä anturi Vaisalan Beacon-sääasemiin ja Wx Beacon -käyttöliittymään, asiakas saa helpon tavan mitata säätä sekä siirtää, hallinnoida ja visualisoida dataa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue julkaisi lisäksi uuden automaattisen sääaseman, jonka avulla yhteisöt lisäävät ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Uusi sääasema tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun sään mittaamiseen ja monitorointiin sekä säätiedon välittämiseen. Sen avulla säähavaintoverkkoja on helppo luoda, hallinnoida sekä ylläpitää pitkänkin elinkaaren ajan.

Lisäksi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue toi markkinoille viimeisintä teknologiaa hyödyntävän luotausjärjestelmän, joka mahdollistaa muun muassa samanaikaisten havaintojen tekemisen yläilmakehässä, ennennäkemättömän hyvän näkyvyyden muuttuviin sääolosuhteisiin sekä parannetun ennustustarkkuuden. Se takaa parhaan suorituskyvyn sekä toimintavarmuuden järjestelmän koko pitkälle elinkaarelle. Uuden kompaktin rakenteen ansiosta laite toimii moitteettomasti monenlaisissa ympäristöissä. Intuitiivinen ja helppo käyttöliittymä antaa reaaliaikaista tietoa ja diagnostiikkaa luotauksesta. Luotettava tietoturva tarjoaa erinomaisen suojan tietomurtouhilta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue esitteli myös uuden Strike Damage Potential -ratkaisun, joka havaitsee ja paikallistaa nopeasti sellaiset salamaniskut, jotka todennäköisimmin aiheuttavat vahinkoa tai sytyttävät tulipalon. Ratkaisu auttaa estämään laajemmat vahingot. Vaisalan päivitetyn Lightning Exporter -käyttöjärjestelmän avulla asiakkaamme saavat salamadatan helposti selkeän karttanäkymän kautta. Asiakkaat voivat myös integroida datan omiin sovelluksiinsa Lightning Integrator API:n kautta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue päivitti tieinfrastruktuuriratkaisunsa, joka aiempaa tehokkaampana tarjoaa uuden segmentteihin pohjautuvan datamallin avulla paremman käyttäjäkokemuksen ja koko verkon laajuiset karttatasot. Uudistetun ratkaisun sisältämät liikennemerkkien luokittelumallit Australiassa ja Yhdysvalloissa mahdollistavat liikennemerkkien kartoituksen näissä maissa. RoadAI API:n päivitys sisälsi lisätoiminnallisuuksia, kuten kommenttien muokkauksen ja poistamisen sekä erilaisten koordinointijärjestelmien käyttämisen.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden tutkiminen ja käyttöönotto.

Vuonna 2021 tuotanto laajensi tuotantotilaansa sekä lisäsi varastointikapasiteettiaan automatisoinnin avulla vastatakseen kysynnän vahvaan kasvuun. Komponenttipulasta ja kapasiteetin lisäyksestä huolimatta toimituskyky oli vakaa läpi vuoden. Tuotanto otti myös käyttöön useita uusia käytäntöjä ja rutiineja tuotteiden laadun parantamiseksi. Tuotanto osallistui useisiin kehityshankkeisiin yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa varmistaakseen hyvän valmistettavuuden ja oikea-aikaisen tuotannon käynnistämisen.

Vaisalan prosessien kehittämisessä keskityttiin asiakasprosesseihin. CPQ-järjestelmän (Configure Price and Quote) käyttöönotto eteni hyvin molemmilla liiketoiminta-alueilla. Vaisala käynnisti ERP-ratkaisun (toiminnanohjausjärjestelmä) sekä data- ja analysointiratkaisun kehitysprojektit.

Päivitetty strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Vaisalan hallitus hyväksyi syyskuussa yhtiön strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Vaisalan strategia tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteillaan ja teknologioillaan Vaisala edistää asiakkaidensa liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin Vaisala myös merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vaisala tavoittelee markkinajohtajuutta markkinoilla, joilla se toimii. Yhtiö on tunnistanut neljä ajuria strategian onnistuneeseen toteuttamiseen:
•        Tuote- ja teknologiajohtajuus antureista digitaalisiin ratkaisuihin
•        Asiakasymmärryksen ja sovellusosaamisen korkea taso
•        Liiketoimintamallin skaalautuvuus: laaja tuotevalikoima, alhaiset volyymit (high-mix, low-volume)
•        Sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät

Päivitetyn strategian ja vastuullisuusasioihin panostamisen myötä hallitus päätti tarkentaa palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntansa vastuualueita. Valiokunnan nimi muutettiin henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnaksi vuoden 2022 alusta alkaen. Tällä korostetaan vastuullisuusasioiden tärkeyttä Vaisalan strategian toteuttamisessa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Vaisalan päivitetyt strategiset tavoitteet korostavat kasvua ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Näiden perusteella Vaisala päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vaisalan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella.

Aiemmin Vaisala tavoitteli yli 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua ja yli 12 %:n liiketulosmarginaalia (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Muutokset johtoryhmässä
Olli Nastamo nimitettiin tammikuussa kehitysjohtajaksi ja hän aloitti tehtävässään 1.3.2021. Timo Leskinen nimitettiin heinäkuussa henkilöstöjohtajaksi ja hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Nastamo ja Leskinen ovat Vaisalan johtoryhmän jäseniä ja he raportoivat toimitusjohtaja Kai Öistämölle.

Varsinainen yhtiökokous 2021
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 30.3.2021. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 1.4.2021 ja maksupäivä 12.4.2021.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Antti Jääskeläinen, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 55 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 835 794 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2025 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipion ja varapuheenjohtajaksi Raimo Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Raimo Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström, Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.12.2021 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–joulukuussa 2021 yhteensä 2 939 088 kappaletta 115,8 miljoonan euron kokonaishintaan. Osakkeen hinta nousi vuoden aikana 32 %, kun OMXHCAPPI-indeksi nousi 21 %. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 53,30 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 55,80 euroa ja alin 30,00 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 39,45 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2021 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 565,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen joulukuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 924,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2021 Vaisala luovutti yhteensä 87 100 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2018 kuuluneille 28 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Näistä osakkeista 4 000 luovutettiin toimitusjohtaja Kai Öistämölle ja 13 850 entiselle toimitusjohtaja Kjell Forsénille. Lisäksi Kjell Forsénille luovutettiin 11 520 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2019–2021 ja 2 764 osaketta osakepalkkiojärjestelmästä 2020–2022 osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 3.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 31.12.2021 yhtiön hallussa oli 335 655 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,1 % A-sarjan osakkeista ja 0,9 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Joulukuun 2021 lopussa Vaisalalla oli 12 658 (10 717) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 20,2 (19,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,1 (40,3) %, yksityiset yritykset 13,2 (13,3) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12,6 (13,2) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,6 (10,8) % ja julkisyhteisöt 3,4 (3,2) %.

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2021 oli 989 565 (985 646). Osakkeiden osuus A-sarjan osakkeista oli 3,3 (3,3) % ja kaikista osakkeista 2,7 (2,7) %. Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien K-sarjan osakkeiden lukumäärä oli 551 008 (551 008). Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 12 009 725 (12 005 806), joka vastasi 7,3 (7,3) %:a kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Öistämö omisti ja hallitsi 4 000 A-sarjan osaketta mutta ei yhtään K-sarjan osaketta 31.12.2021. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 118 018 (101 778) A-sarjan osaketta mutta eivät yhtään K-sarjan osaketta.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja mahdollisten uusien virusvarianttien kehittymisestä. Komponenttipula voi viivästyttää tai keskeyttää toimituksia tai aiheuttaa lisämateriaalikustannuksia. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, häiriöistä Vaisalan tuotannossa tai projektiorganisaatiossa tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai markkinasegmenteittäin.

Epävarmuudet geopoliittisessa tilanteessa voivat heikentää tai viivästyttää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää tai aiheuttaa keskeytyksiä toimituksiin. Uudet ja muuttuvat tuotteiden markkinahyväksyntään liittyvät lainsäännölliset vaatimukset, toimintojen kyky sopeutua muuttuvien säännösten vaatimuksiin, sekä muuttuvat kansainväliset kauppapolitiikat voivat aiheuttaa viivästyksiä tai keskeytyksiä toimitusketjuihin. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Paikallisen tuotannon suosiminen voi heikentää Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Asiakkaiden budjettirajoitukset, monimutkaiset päätöksentekoprosessit ja puuttuvat rahoitusratkaisut voivat viivästyttää infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Tehtaalle pääsyä rajoitettiin turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille ja koronarajoitusten toteuttamiseksi. COVID-19-pandemian jälkeiset työkäytännöt suunniteltiin ja niiden käyttöönotto alkoi vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Asiakkaat
Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttipulan vaikutuksia on minimoitu tiiviillä yhteistyöllä toimittajien kanssa, ostamalla komponentteja spottimarkkinoilta sekä vaihtoehtoisten komponenttien käytöllä.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset, varmistaakseen avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuuden. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa säännöllisesti.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala on tunnistanut toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskeistä on Vuosiraportin osiossa Hallinnointi/Riskienhallinta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Vaisala ilmoitti 27.1.2022 ostavansa yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Whether or Knot, LLC:n (toimii nimellä AerisWeather), joka toimittaa sää- ja ympäristödataa tilauspohjaisena pilvipalveluna. Kaupan velaton hinta oli 26 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin käteisvaroin. Yrityskauppa edistää tilauspohjaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua osana Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategiaa.

AerisWeatherin vuoden 2021 tilintarkastamaton liikevaihto oli 3,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (2,7 miljoonaa euroa), liiketulos (EBIT) hieman voitolla ja taseen loppusumma 1,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa). AerisWeatherin liikevaihto perustuu toistuvaislaskutukseen yli 100 %:n uusiutumisasteella (net revenue retention), ja yritys on saavuttanut vahvan kaksinumeroisen kasvun viime vuosina. Yrityskaupan myötä Vaisalaan siirtyi 17 työntekijää Yhdysvalloissa. Vaisala raportoi AerisWeatherin tuloksen osana Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tulosta helmikuusta 2022 alkaen.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 166 440 852,21 euroa, josta tilikauden tulos on 14 983 135,68 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,68 euroa/osake eli yhteensä noin 24,5 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022. Vaisalan hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokouskutsu on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/yhtiokous, joiden kautta osakkeenomistajat voivat myös seurata yhtiökokousta suoratoistona.

Talouskalenteri 2022
Viikko 9: Vuosiraportti 2021
29.4.2022: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022
22.7.2022: Puolivuosikatsaus 2022
28.10.2022: Osavuosikatsaus tammi– syyskuu 2022

 

Vantaa, 17.2.2022

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 vuositilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa tilinpäätöstiedotteessa esitetystä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Vaisalan vuoden 2021 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöstiedotteen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöstiedotteen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Vuokralle antajan laatimisperiaatteet
Vuonna 2021 Vaisala muutti sen tilinpäätöksessään esittämiään laatimisperiaatteita sisältämään vuokralle antajaa koskevat laatimisperiaatteet johtuen kasvaneista vuokrajärjestelyistä, joissa Vaisala toimii vuokralle antajana.

Vaisalassa kaikki vuokrasopimukset luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi, koska ne eivät kaikilta olennaisilta osin siirrä kohdeomaisuuserän omistamiselle ominaisia riskejä ja etuja. Vuokramaksut kirjataan tasaerinä vuokratuotoiksi. Vuokratuotot esitetään liikevaihdossa ja eritellään liitetiedoissa. Vuokrasopimuksen kohteena olevat omaisuuserät sisältyvät koneisiin ja kalustoon ja ne poistetaan samankaltaisiin omaisuuseriin sovelletun poistopolitiikan mukaisesti. Vaisala kirjaa vuokratuoton ansaitsemisesta syntyneet menot kuluiksi myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin. Vuokrasopimuksen kohteena oleville kohdeomaisuuserille tehdään arvonalentumistesti IAS 36-standardin (Omaisuuserien arvon alentuminen) mukaisesti.

Vuonna 2021 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Viitekorkouudistuksen vaiheen 2 myötä IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin tehdyt muutokset on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen. Muutosten käyttöönotolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina tilikausina.

Konsernituloslaskelma        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Liikevaihto 125,0 106,9 437,9 379,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -58,4 -47,2 -196,0 -166,6
Bruttokate 66,6 59,7 241,8 212,9
         
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -38,2 -33,4 -131,2 -116,0
Tutkimus- ja kehityskulut -15,6 -14,6 -55,3 -53,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0,9 0,5 -5,2 1,1
Liiketulos 11,9 12,2 50,1 44,8
         
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,2 0,2 0,2 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -1,2 -2,1 -3,6
Tulos ennen veroja 11,5 11,2 48,3 41,3
         
Tuloverot -3,7 -2,7 -8,9 -8,5
Kauden tulos 7,8 8,6 39,5 32,8
         
Kauden tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 7,7 8,5 39,0 32,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,5 0,0
Kauden tulos 7,8 8,6 39,5 32,8
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos        
Osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,24 1,08 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,23 1,07 0,91

 

Konsernin laaja tuloslaskelma        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)        
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut -0,1 0,0 -0,1 0,0
Yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,0
         
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi        
Muuntoerot 1,5 -0,5 4,5 -4,0
Yhteensä 1,5 -0,5 4,5 -4,0
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,3 -0,5 4,3 -4,0
         
Kauden laaja tulos 9,1 8,1 43,8 28,9
         
Kauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 9,1 8,0 43,4 28,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,5 0,0
Kauden laaja tulos 9,1 8,1 43,8 28,9

 

Konsernitase    
Milj. euroa    
Varat 31.12.2021 31.12.2020
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 56,9 63,6
Aineelliset hyödykkeet 94,1 83,9
Käyttöoikeusomaisuuserät 11,1 12,5
Osakesijoitukset 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,3 1,1
Pitkäaikaiset saamiset 0,9 0,9
Laskennalliset verosaamiset 9,2 7,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 173,5 169,5
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 49,9 44,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 73,5 64,0
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja muut myynnin jaksotukset 28,1 24,2
Tuloverosaamiset 5,1 4,3
Rahavarat 77,9 45,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 234,5 182,4
     
Varat yhteensä 408,0 351,8

 

Oma pääoma ja velat 31.12.2021 31.12.2020
     
Oma pääoma    
Osakepääoma 7,7 7,7
Muut rahastot 7,0 5,6
Muuntoerot 1,7 -2,8
Omat osakkeet -4,6 -6,3
Kertyneet voittovarat 218,0 200,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 229,6 205,1
     
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,7 0,4
     
Oma pääoma yhteensä 230,3 205,5
     
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 40,0 40,0
Korolliset vuokrasopimusvelat 7,7 9,2
Eläkevelvoitteet 2,7 2,3
Laskennalliset verovelat 6,7 7,7
Varaukset 0,3 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 1,3 2,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 58,6 62,0
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 0,1 5,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 2,4 2,7
Ostovelat ja muut velat 83,9 52,3
Sopimuksiin perustuvat velat ja muut myynnin jaksotukset 29,0 20,9
Tuloverovelat 1,8 1,5
Varaukset 2,0 1,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 119,1 84,3
     
Velat yhteensä 177,7 146,2
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 408,0 351,8

 

Konsernin rahavirtalaskelma    
Milj. euroa 1-12/
2021
1-12/
2020
Kauden tulos 39,5 32,8
     
Poistot ja arvonalentumiset 21,6 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut 2,1 3,6
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,2 -0,2
Tuloverot 8,9 8,5
Muut oikaisut 3,1 -5,6
     
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6,7 -1,8
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -11,5 12,6
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 34,7 -18,4
Käyttöpääoman muutos 16,6 -7,5
     
Maksetut/Saadut rahoituserät -0,2 -3,5
Maksetut tuloverot -11,2 -8,2
Liiketoiminnan rahavirta 80,0 41,0
     
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -0,2
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -19,2 -31,0
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,1
Osakkeiden luovutustulot - 0,1
Investointien rahavirta -19,1 -31,0
     
Maksetut osingot -22,0 -22,0
Lainasaamisten muutos -0,0 0,1
Korollisten velkojen nostot 45,0 100,1
Korollisten velkojen takaisinmaksut -49,9 -95,0
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -3,1 -3,3
Rahoituksen rahavirta -30,0 -20,0
     
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 30,8 -10,0
     
Rahavarat kauden alussa 45,4 56,4
Rahavarojen muutos 30,8 -10,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,7 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 77,9 45,4

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
                 
Kauden tulos         32,8 32,8 0,0 32,8
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 -4,0   0,0 -4,0   -4,0
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   -1,4   1,6   0,2   0,2
Siirrot erien välillä   0,0     -0,0      
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet                
muutokseen määräysvallassa         -0,0 -0,0 0,0  
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
                 
                 
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2020 7,7 5,6 -2,8 -6,3 200,8 205,1 0,4 205,5
                 
Kauden tulos         39,0 39,0 0,5 39,5
Muut laajan tuloksen erät   0,0 4,4   -0,1 4,3   4,3
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   1,3   1,7   2,9   2,9
Siirrot erien välillä   0,0     -0,0      
Määräysvallattomien omistajien osuuksien                
muutokset, jotka eivät johtaneet                
muutokseen määräysvallassa         0,2 0,2 -0,2  
Oma pääoma 31.12.2021 7,7 7,0 1,7 -4,6 218,0 229,6 0,7 230,3

 

Katsauksen liitetiedot        
         
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 58,2 41,1 194,4 146,0
Sää ja ympäristö 60,8 70,8 260,8 236,9
Yhteensä 119,0 111,9 455,2 382,8
         
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Teolliset mittaukset        
Tuotteet 46,2 36,3 165,9 129,9
Palvelut 3,9 3,6 15,1 14,1
Yhteensä 50,1 39,9 181,0 143,9
         
Sää ja ympäristö        
Tuotteet 47,0 40,9 154,4 137,4
Projektit 17,1 15,7 63,6 59,3
Palvelut 10,1 10,4 36,7 38,8
Vuokratuotot 0,7 - 2,1 -
Yhteensä 74,9 67,0 256,9 235,5
         
Liikevaihto yhteensä 125,0 106,9 437,9 379,5
         
Liiketulos liiketoiminta-alueittain        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Teolliset mittaukset 9,8 8,3 43,9 31,6
Sää ja ympäristö 2,3 5,2 7,6 14,6
Muu toiminta -0,3 -1,3 -1,4 -1,4
Yhteensä 11,9 12,2 50,1 44,8
         
Liikevaihto regioonittain        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Americas 42,5 37,8 150,2 134,9
APAC 42,1 32,0 144,7 110,4
EMEA 40,4 37,1 143,0 134,2
Yhteensä 125,0 106,9 437,9 379,5
         
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus        
Milj. euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 100,7 84,3 346,6 295,5
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 23,5 22,6 89,2 84,0
Tasaerinä kirjatut vuokratuotot 0,7 - 2,1 -
Yhteensä 125,0 106,9 437,9 379,5

 

Henkilöstö        
  10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Henkilöstö, keskimäärin 1 974 1 937 1 967 1 929
Henkilöstö, kauden lopussa 1 979 1 939 1 979 1 939
         
Johdannaisinstrumentit        
Milj. euroa     31.12.2021 31.12.2020
Johdannaissopimuksien nimellisarvot     35,2 31,4
         
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat     0,0 1,2
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat     1,3 0,2
         
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot        
Euroa/tuhatta 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 101 36 000 36 101 36 000
Omien osakkeiden lukumäärä 336 437 336 437
Osakkeiden painotettu keskimääräinen        
lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 392 36 210 36 354 36 223
Osakkeiden painotettu keskimääräinen        
lukumäärä 36 101 36 000 36 082 35 979
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 828 919 2,939 3,852
Osakekurssi, ylin 55,80 42,50 55,80 42,50
Osakekurssi, alin 37,35 34,25 30,00 21,65
         
Tunnusluvut        
Euroa 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Osakekohtainen tulos 0,21 0,24 1,08 0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,21 0,23 1,07 0,91
Osakekohtainen oma pääoma     6,36 5,70
Oman pääoman tuotto, %     18,1 16,3
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,86 0,67 2,21 1,14
Omavaraisuusaste, %     57,2 59,0
Nettovelkaantumisaste, %     -12,0 5,7

 

Keskeiset valuuttakurssit    
  Keskikurssit Päätöskurssit
  1-12/
2021
1-12/
2020
31.12.2021 31.12.2020
USD 1,1894 1,1384 1,1326 1,2271
CNY 7,6758 7,8807 7,1947 8,0225
JPY 130,00 121,51 130,38 126,49
GBP 0,8633 0,8853 0,8403 0,8990

 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

 

Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 18.2.2022 klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 98371868#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 15.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 17.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 85-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. Vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

 

Liite