Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

27. Loka 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Osavuosikatsaus                                                              27.10.2020 klo 14.00

 

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Kannattavuus jatkui vahvana, kolmannen neljänneksen saadut tilaukset laskivat

Kolmas neljännes 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 85,3 (105,1) miljoonaa euroa, laskua 19 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 134,6 (154,4) miljoonaa euroa, laskua 13 %
 • Liikevaihto 94,0 (105,2) miljoonaa euroa, laskua 11 %
 • Liiketulos (EBIT) 19,5 (16,3) miljoonaa euroa, 20,7 (15,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,40 (0,37) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 12,5 (16,1) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 270,9 (316,1) miljoonaa euroa, laskua 14 %
 • Liikevaihto 272,6 (285,5) miljoonaa euroa, laskua 4 %
 • Liiketulos (EBIT) 32,6 (23,5) miljoonaa euroa, 11,9 (8,2) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,68 (0,52) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 16,7 (17,8) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 39,1 (31.12.2019: 56,4) miljoonaa euroa, laskua 31 %

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala toistaa taloudellisen ohjeistuksen, joka tiedotettiin 21.10.2020.
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–390 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–48 miljoonaa euroa.


Avainluvut       
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos1-12/
2019
Saadut tilaukset85,3105,1-19 %270,9316,1-14 %419,4
Tilauskanta134,6154,4-13 %134,6154,4-13 %139,0
Liikevaihto94,0105,2-11 %272,6285,5-4 %403,6
Bruttokate54,258,1-7 %153,2155,0-1 %221,2
Bruttokateprosentti57,755,3 56,254,3 54,8
Kiinteät kulut36,740,7-10 %121,3128,4-6 %177,3
Liiketulos19,516,3 32,623,5 41,1
Liiketulosprosentti20,715,5 11,98,2 10,2
Tulos ennen veroja18,216,9 30,123,7 40,2
Kauden tulos14,513,3 24,318,6 33,6
Osakekohtainen tulos0,400,379 %0,680,5231 %0,94
Oman pääoman tuotto, %   16,413,6 17,7
Investoinnit aineettomiin ja       
aineellisiin hyödykkeisiin6,76,19 %24,016,348 %26,8
Poistot ja arvonalentumiset5,25,4-5 %15,717,5-11 %23,5
Liiketoiminnan rahavirta12,516,1-22 %16,717,8-6 %40,8
Rahavarat   39,152,6-26 %56,4
Korolliset velat   67,750,434 %51,5
Nettovelkaantumisaste, %   14,5-1,2 -2,4

Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö

”Vaisalan kolmannen neljänneksen kannattavuus jatkui vahvana, kun taas saadut tilaukset olivat heikot erityisesti isoissa projekteissa. Globaali talouden taantuma vaikutti erityisesti lentokenttäasiakassegmenttiin ja kehittyviin markkinoihin. Saadut tilaukset laskivat kaiken kaikkiaan 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin lasku tuli  MEA-alueelta ja Latinalaisesta Amerikasta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Tätä negatiivista kehitystä vahvisti Argentiinan lentokenttätilauksen arvon alentuminen johtuen sopimuksen kohteen supistumisesta. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saatujen tilausten 2 % kasvu oli seurausta APAC-regioonan tilausten vahvasta kasvusta. Saadut tilaukset kasvoivat 10 % toisesta neljänneksestä, jolloin sekä Americas- että APAC-regioonan tilaukset olivat heikot.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 11 % edellisestä vuodesta. Liikevaihdon lasku oli pääasiassa seurausta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan heikosta tilauskertymästä vuoden aikana. Euroopassa liikevaihto kasvoi hieman. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto laski hieman toisen neljänneksen heikon tilauskertymän takia. Liikevaihto Americas- ja EMEA-regioonissa saavutti edellisen vuoden tason.

Liiketulos oli erinomainen volyymin laskusta huolimatta mukautuvien tuote- ja palveluliiketoimintojen ansiosta. Vaisala on edelleen kasvattanut investointejaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin kehitysprojekteihin, sekä rekrytoinut uutta osaamista rakentaakseen tulevaisuuden kompetensseja strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Kaikki tiimit ovat kehittäneet uusia työskentelytapoja selvitäkseen esteistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tai hyödyntääkseen digitaalisia työkaluja suunniteltua aikaisemmin. Haluan kiittää koko henkilökuntaamme sitoutumisesta, panoksesta ja luovuudesta tänä haastavana aikana.

Näiden yhdeksän kuukauden aikana Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset sekä nestemittaukset ovat kärsineet eniten COVID-19-pandemian seurauksista sekä asiakkaiden pitkittyneestä päätöksenteosta. Olosuhdevalvontajärjestelmät saavuttivat hyvän kasvun ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa kasvu jatkui korkeana kolmannella neljänneksellä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin COVID-19-pandemiasta aiheutuneista haasteista huolimatta. Käynnissä olevat isot projektit toivat puolet liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta tammi–syyskuussa. Tuulilidariliiketoiminta kasvoi, mutta odotuksia hitaammin. Digitaalisen liiketoiminnan painopistealueiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi on nostanut yksikön kannattavuuden odotetulle tasolle.

Globaali talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti lentokenttäasiakassegmenttiin ja kehittyviin markkinoihin. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue ei ole saanut isoja projektitilauksia ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ei ole saavuttanut teollisille instrumenteille ja nestemittaustuotteille asetettuja kasvutavoitteitaan epävakaassa markkinatilanteessa. Näkyvyys jatkuu heikkona, ja siksi taloudellisen ohjeistuksen vaihteluvälit ovat yhä laajat. Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–390 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–48 miljoonaa euroa.”

Kjell Forsén 14 vuoden toimitusjohtajauran jälkeen:
”Haluan kiittää Vaisalan ammattitaitoista, innovatiivista ja sitoutunutta tiimiä yhdessä tekemästämme upeasta matkasta. Haluan myös kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiä, joiden kanssa minulla on ollut ilo jakaa tämä unohtumaton kokemus. Toivotan Kaille ja Vaisalan henkilöstölle onnea tuleviin haasteisiin.”

COVID-19-pandemian vaikutukset
Globaali talouden taantuma on vaikuttanut erityisesti lentokenttäasiakassegmenttiin ja kehittyviin markkinoihin. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue ei ole saanut isoja projektitilauksia. Saadut tilaukset ovat laskeneet eniten Latinalaisessa Amerikassa sekä APAC- ja MEA-alueilla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue ei ole saavuttanut teollisille instrumenteille ja nestemittaustuotteille asetettuja kasvutavoitteitaan toisen ja kolmannen neljänneksen aikana epävakaan markkinatilanteen takia. Saadut tilaukset ovat laskeneet EMEA-regioonassa. Americas- ja APAC-regioonissa tilaukset ovat olleet edellisen vuoden tasolla. Saatujen tilausten laskun seurauksena ja COVID-19-pandemiaan liittyvistä rajoituksista aiheutuvien projektitoimitusten viivästymisistä johtuen, Vaisala arvioi menettäneensä tammi–syyskuussa 2020 tilauksia 25–35 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa 10–20 miljoonalla eurolla. Näiden negatiivista vaikutusta liiketulokseen kompensoivat parantunut bruttokateprosentti ja alhaiset kiinteät kustannukset.

Vaisalan tuotanto ja logistiikka ovat toimineet kitkattomasti onnistuneiden rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Vaisala on tehnyt tiivistä yhteistyötä strategisten toimittajien kanssa turvatakseen komponenttien saatavuuden. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin, ja syyskuun 2020 lopussa niiden arvo oli 2 miljoonaa euroa tavallista korkeampi. Matkustusrajoitukset ja muut COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat hankaloittaneet kenttäpalveluiden toimintaa ja rajoittaneet pääsyä asiakaskohteisiin.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Vaisala on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja kehityshankkeitaan sekä avainprosessiensa ja -järjestelmiensä kehittämistä varmistaakseen strategisten projektien etenemisen suunnitellusti.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina huolimatta 24 miljoonan euron investoinneista ja 22 miljoonan euron osingonmaksusta kuluvana vuonna. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 14,5 % syyskuun 2020 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta ja siten luottotappiovaraus ei ole muuttunut merkittävästi.


Tuloskehitys Q3 2020

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos 

FX*
2019
Saadut tilaukset85,3105,1-19 %-16 %419,4
Tilauskanta kauden lopussa134,6154,4-13 % 139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset olivat 85,3 (105,1) miljoonaa euroa ja laskivat 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Etenkin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saatuihin tilauksiin vaikutti globaali talouden taantuma, jonka seurauksena saadut tilaukset laskivat pääasiassa MEA-alueella ja Latinalaisessa Amerikassa. APAC-alueen saadut tilaukset kasvoivat 3 %. Maaliskuussa 2019 Vaisala tiedotti 15 miljoonan euron sopimuksesta lentokenttäjärjestelmien toimittamisesta Argentiinaan. Koska maa on joutunut taloudelliseen kriisiin, sopimuksen kohde supistui ja arvoa alennettiin 5,6 miljoonalla eurolla, joka laski saatuja tilauksia ja tilauskantaa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 2 % APAC-regioonan vahvojen saatujen tilausten seurauksena, kun taas EMEA- ja Americas-regioonissa saadut tilaukset laskivat eliminoiden osittain kasvua APAC-regioonassa.

Syyskuun 2020 lopussa tilauskanta oli 134,6 (154,4) miljoonaa euroa ja laski 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta laski 15 % kolmannen neljänneksen alhaisen tilausvirran seurauksena. Neljäsosa laskusta tuli Argentiina-sopimuksen kohteen supistamisesta ja arvon alentumisesta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi Euroopassa 16 %, oli edellisen vuoden tasolla Pohjois-Amerikassa, ja laski muualla. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska tilaukseen liittyvä rahoitusinstrumentti odottaa Etiopian parlamentin hyväksyntää. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna APAC-regioonan kolmannen neljänneksen vahvan tilauskertymän seurauksena. Tilauskannasta 66,5 (74,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.


Taloudellinen kehitys

Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos 

FX**
2019
Liikevaihto94,0105,2-11 %-9 %403,6
   Tuotteet70,271,5-2 % 278,5
   Projektit11,321,7-48 % 73,2
   Palvelut12,512,04 % 51,9
Bruttokateprosentti57,755,3  54,8
Kiinteät kulut36,740,7-10 % 177,3
   T&K-menot11,512,1-4 % 52,8
      % liikevaihdosta12,311,5  13,1
   Poistot*1,92,0  9,6
Liiketulos19,516,3  41,1
   % liikevaihdosta20,715,5  10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos2019
Americas33,039,2-16 %149,7
APAC29,532,5-9 %119,6
EMEA31,633,4-6 %134,3
Yhteensä94,0105,2-11 %403,6

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 11 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 94,0 (105,2) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli 1,7 miljoonaa euroa negatiivinen, ja se jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski 14 %. Projektiliiketoiminnan liikevaihto laski, koska saadut tilaukset ovat olleet heikot kuluvana vuonna. Lisäksi muutamat projektitoimitukset ovat viivästyneet COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 3 %. APAC-regioonan liikevaihto laski toisen neljänneksen heikkojen tilausten seurauksena, kun taas Americas- ja EMEA-regioonien liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen bruttokateprosentti parani 57,7 (55,3) %:iin. Tuotteiden bruttokateprosentti säilyi hyvällä tasolla volyymien laskusta huolimatta. Projektiliiketoiminnan alempi osuus ja digitaalisten palveluiden kannattavuuden paraneminen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella sekä Teollisten mittausten liiketoiminnan korkeampi osuus paransivat bruttokateprosenttia. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 19,5 (16,3) miljoonaan euroon ja oli 20,7 (15,5) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut, kuten esimerkiksi matkakulut, laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toinen puolikas vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin kolmannella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 1,8 miljoonan euron positiivinen erä, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo laski päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella. Vertailukausi sisälsi 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyi elokuussa 2019 toteutettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (0,6) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa korkokuluista sekä Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, joita osittain kompensoivat valuuttasuojaukset. Tulos ennen veroja oli 18,2 (16,9) miljoonaa euroa ja kauden tulos 14,5 (13,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,37) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2020

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos 

FX*
2019
Saadut tilaukset270,9316,1-14 %-14 %419,4
Tilauskanta kauden lopussa134,6154,4-13 % 139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Globaali talouden taantuma vaikutti vuoden 2020 tammi–syyskuun saatuihin tilauksiin, jotka olivat 270,9 (316,1) miljoonaa euroa ja laskivat 14 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat suurten projektitilausten puuttuessa. Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 1 % saatujen tilausten laskettua EMEA-regioonassa, kun taas saadut tilaukset Americas- ja APAC-regioonissa olivat edellisen vuoden tasolla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos 

FX**
2019
Liikevaihto272,6285,5-4 %-4 %403,6
   Tuotteet190,1198,5-4 % 278,5
   Projektit43,750,0-13 % 73,2
   Palvelut38,937,05 % 51,9
Bruttokateprosentti56,254,3  54,8
Kiinteät kulut121,3128,4-6 % 177,3
   T&K-menot38,639,2-2 % 52,8
      % liikevaihdosta14,213,7  13,1
   Poistot*5,67,2  9,6
Liiketulos32,623,5  41,1
   % liikevaihdosta11,98,2  10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos2019
Americas97,1106,1-8 %149,7
APAC78,485,6-8 %119,6
EMEA97,193,84 %134,3
Yhteensä272,6285,5-4 %403,6

Vuoden 2020 tammi–syyskuun liikevaihto laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 272,6 (285,5) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli hieman negatiivinen. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna Americas- ja APAC-regioonien liikevaihdon laskun seurauksena. EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi 6 %. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 2 % ja lasku oli globaalia.

Vuoden 2020 tammi–syyskuun bruttokateprosentti parani 56,2 (54,3) %:iin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 32,6 (23,5) miljoonaan euroon ja oli 11,9 (8,2) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentin paraneminen ja edellistä vuotta alemmat kiinteät kulut paransivat liiketulosta. Kiinteät kulut, kuten esimerkiksi matkakulut, laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot laskivat 1,7 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 1,8 miljoonan euron positiivinen erä, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo laski päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella. Toisen neljänneksen liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisälsivät kuluja 1,5 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kulut sisälsivät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja. Vertailukausi sisälsi 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyi elokuussa 2019 toteutettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin, sekä vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 1,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Vuoden 2020 tammi–syyskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,4 (0,2) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa korkokuluista sekä Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista, joita osittain kompensoivat valuuttasuojaukset. Tulos ennen veroja oli 30,1 (23,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 24,3 (18,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,52) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase pysyi vahvana tammi–syyskuussa 2020. Rahavarat laskivat 39,1 (31.12.2019: 56,4) miljoonaan euroon syyskuun lopussa Vaisalan lyhennettyä 25 miljoonalla eurolla käytössä ollutta valmiusluottoa. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 355,2 (31.12.2019: 361,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa 2020 laski 16,7 (17,8) miljoonaan euroon tuloksen paranemisesta huolimatta. Rahavirran laskuun vaikuttivat pääasiassa käyttöpääomaerien muutokset.

Vaisalalla oli 30.9.2020 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 55,2 (31.12.2019: 40,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 15,0 miljoonaa euroa käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 12,5 (31.12.2019: 11,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–syyskuussa 2020 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 24,0 (16,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa sekä koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Louisvillen toimistorakennus valmistui kolmannen neljänneksen aikana. Vantaan rakennusprojektiin liittyvät vastuusitoumukset olivat 30.9.2020 yhteensä 1 (31.12.2019: 9) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 15,7 (17,5) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 5,6 (7,2) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–syyskuussa 2020 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 908 (1 827) henkilöä. Syyskuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 1 921 (31.12.2019: 1 837). Henkilöstöstä 76 (74) % työskenteli EMEA-regioonassa, 15 (16) % Americas-regioonassa, ja 9 (9) % APAC-regioonassa. Henkilöstöstä 64 (62) % työskenteli Suomessa.


Q3 ja tammi–syyskuu 2020 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

 

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos 

 

 

FX**
 

 

1-9/
2020
 

 

1-9/
2019
 

 

 

Muutos
 

 

 

FX**
 

 

 

2019
Saadut tilaukset50,070,7-29 %-27 %166,1210,0-21 %-21 %276,2
Tilauskanta kauden lopussa117,2138,3-15 % 117,2138,3-15 % 122,3
Liikevaihto59,269,1-14 %-13 %168,5179,4-6 %-6 %261,3
   Tuotteet39,038,61 % 96,5102,0-5 % 149,0
   Projektit11,321,7-48 % 43,750,0-13 % 73,2
   Palvelut8,98,9 1 % 28,427,44 % 39,1
Bruttokateprosentti53,851,0  50,948,6  49,9
Kiinteä kulut22,726,0-13 % 76,681,9-6 % 113,0
   T&K-menot7,37,9-8 % 24,725,6-4 % 34,0
      % liikevaihdosta12,311,4  14,614,3  13,0
   Poistot*1,51,6  4,34,8  6,9
Liiketulos11,19,3  9,45,6  17,7
   % liikevaihdosta18,713,5  5,63,1  6,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2020 kehitys
Globaali talouden taantuma vaikutti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin, jotka olivat 50,0 (70,7) miljoonaa euroa ja laskivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna. Saatujen tilausten lasku tuli pääasiassa MEA-alueelta ja Latinalaisesta Amerikasta. APAC-alueen tilaukset kasvoivat 3 %. Maaliskuussa 2019 Vaisala tiedotti 15 miljoonan euron sopimuksesta lentokenttäjärjestelmien toimittamisesta Argentiinaan. Koska maa on joutunut taloudelliseen kriisiin, sopimuksen kohde supistui ja arvoa alennettiin 5,6 miljoonalla eurolla, joka laski saatuja tilauksia ja tilauskantaa.

Syyskuun 2020 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 117,2 (138,3) miljoonaa euroa ja se laski 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Neljäsosa laskusta tuli Argentiina-sopimuksen kohteen supistamisesta ja arvon alentumisesta. Tilauskanta laski pääasiassa suurten projektitilausten puuttuessa. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska tilaukseen liittyvä rahoitusinstrumentti odottaa Etiopian parlamentin hyväksyntää. Tilauskannasta 52,5 (62,4) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 59,2 (69,1) miljoonaa euroa ja se laski 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Projektiliiketoiminnan liikevaihto laski, koska saadut tilaukset ovat olleet heikot kuluvana vuonna. Lisäksi muutamat projektitoimitukset ovat viivästyneet COVID-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten takia. Liikevaihto laski globaalisti Eurooppaa lukuun ottamatta, missä se oli edellisen vuoden tasolla. Volyymin laskusta huolimatta bruttokateprosentti parani 53,8 (51,0) %:iin digitaalisten palvelujen kannattavuuden paranemisen sekä projektiliiketoiminnan alemman osuuden seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 11,1 (9,3) miljoonaa euroa eli 18,7 (13,5) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut, kuten esimerkiksi matkakulut, laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toinen puolikas vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin kolmannella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 1,8 miljoonan euron positiivinen erä, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo laski päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella. Vertailukausi sisälsi 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyi elokuussa 2019 toteutettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin.

Tammi–syyskuu 2020 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun saadut tilaukset olivat 166,1 (210,0) miljoonaa euroa ja laskivat 21 % vahvaan vertailukauteen verrattuna suurten projektitilausten puuttuessa Latinalaisessa Amerikassa, sekä APAC- että MEA-alueella. Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa saadut tilaukset laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun liikevaihto laski 6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 168,5 (179,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Americas- ja APAC-alueilla, kun taas EMEA-alueen liikevaihto kasvoi 6 %. Sekä tuote- että projektiliiketoiminnan liikevaihto laski, mutta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 %. Bruttokateprosentti parani 50,9 (48,6) %:iin digitaalisen liiketoiminnan kannattavuuden paranemisen seurauksena. Tuote- ja projektitoimitusten laskusta huolimatta niiden bruttokateprosentti oli vakaa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9,4 (5,6) miljoonaa euroa eli 5,6 (3,1) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentin paraneminen ja edellisvuotta alemmat kiinteä kulut paransivat liiketulosta. Kiinteät kulut, kuten esimerkiksi matkakulut, laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmannen neljänneksen liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyi 1,8 miljoonan euron positiivinen erä, koska yrityskauppoihin liittyvien ehdollisten kauppahintavastikkeiden arvo laski päivitettyjen taloudellisten suunnitelmien perusteella. Toisen neljänneksen liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisälsivät kuluja 1,5 miljoonaa euroa, jotka liittyivät uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kulut sisälsivät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja. Vertailukausi sisälsi 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyi elokuussa 2019 toteutettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin.


Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos 

 

FX**
 

1-9/
2020
 

1-9/
2019
 

 

Muutos
 

 

FX**
 

 

2019
Saadut tilaukset35,334,52 %6 %104,9106,1-1 %-1 %143,2
Tilauskanta kauden lopussa17,416,27 % 17,416,27 % 16,8
Liikevaihto34,836,1-3 %-1 %104,1106,0-2 %-2 %142,3
   Tuotteet31,232,9-5 % 93,696,5-3 % 129,5
   Palvelut3,63,213 % 10,59,69 % 12,8
Bruttokateprosentti64,263,6  64,964,0  63,9
Kiinteät kulut13,814,4 -4 % 44,445,8-3 % 63,4
   T&K-menot4,24,22 % 14,013,63 % 18,8
      % liikevaihdosta12,211,6  13,412,9  13,2
   Poistot*0,40,4  1,22,4  2,8
Liiketulos8,68,5  23,320,6  26,1
   % liikevaihdosta24,723,6  22,419,5  18,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 35,3 (34,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 19 % APAC-regioonassa, kun taas EMEA- ja Americas-regioonissa saadut tilaukset laskivat eliminoiden osittain kasvua APAC-regioonassa.

Syyskuun 2020 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 17,4 (16,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna APAC-regioonan kolmannen neljänneksen vahvojen saatujen tilausten seurauksena. Tilauskannasta 14,0 (12,4) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,8 (36,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski APAC-regioonassa, kun taas Americas- ja EMEA-regioonien liikevaihdot olivat edellisen vuoden tasolla. Bruttokateprosentti oli hyvä 64,2 (63,6) % volyymin laskusta huolimatta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 8,6 (8,5) miljoonaa euroa eli 24,7 (23,6) % liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku alensi liiketulosta, mutta alemmat kiinteät kulut kompensoivat vaikutusta. Kiinteät kulut, kuten esimerkiksi matkakulut, laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Tammi–syyskuu 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun saadut tilaukset laskivat 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 104,9 (106,1) miljoonaa euroa. EMEA-regioonan saadut tilaukset laskivat 4 %, kun taas Americas- ja APAC-regioonien saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun liikevaihto laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 104,1 (106,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli globaalia. Bruttokateprosentti oli hyvä 64,9 (64,0) % volyymin laskusta huolimatta.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–syyskuun liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 23,3 (20,6) miljoonaa euroa eli 22,4 (19,5) % liikevaihdosta. Kiinteisiin kuluihin sisältyneiden aineettomien hyödykkeiden poistojen 1,1 miljoonan euron lasku edelliseen vuoteen verrattuna paransi liiketulosta. Vertailukausi sisälsi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 1,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.


Muutokset johtoryhmässä

Vaisalan hallitus nimitti 3.6.2020 Kai Öistämön, s. 1964, konsernin toimitusjohtajaksi. Öistämö aloitti Vaisalassa 1.10.2020. Vaisalan aikaisempi toimitusjohtaja Kjell Forsén lopetti tehtävässään ja jää eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaisalan johtoryhmän kokoonpanoon ei tullut muita muutoksia.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.6.2020. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 5.6.2020 ja maksupäivä 12.6.2020.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Antti Jääskeläinen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 3.12.2021 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 937 039 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 3.12.2021 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 3.6.2024 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Jukka Rinnevaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2020 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 731 092 kuuluu sarjaan K ja 29 705 636 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 20 306 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 20 306 osakkeella kolmannen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 20 306 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 31.7.2020. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,1 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 81,9 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2020 yhteensä 2 933 507 kappaletta 91,0 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 36,95 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 37,55 euroa ja alin 21,65 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 31,01 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2020 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 081,5 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 330,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2020 Vaisala luovutti yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluneille 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen 30.9.2020 yhtiön hallussa on 437 039 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,5 % A-sarjan osakkeista ja 1,2 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2020 lopussa Vaisalalla oli 10 399 (9 198) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 18,3 (15,7) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,4 (40,7) %, yksityiset yritykset 13,3 (13,5) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,5 (14,5) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,8 (11,0) % ja julkisyhteisöt 3,7 (4,6) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

COVID-19-pandemia vaikuttaa henkilöihin ja liiketoimintoihin ympäri maailmaa. Pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai asiakassegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi projektitoimituksissa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Lisääntyvä kilpailu tai asiakkaiden suosima paikallinen tuotanto voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusien tuotteiden tai palveluiden menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuussuunnitelmia. Asiakkaiden budjettileikkaukset, kompleksiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien laajuudessa sekä rahoitusjärjestelyt voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Pitkät katkokset tuotannossa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Rajoitustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja turvallisen työympäristön takaamiseksi tehdastyöntekijöille tehtaalle pääsyä rajoitettiin. Etätyökäytännöt otettiin käyttöön kaikissa toimipaikoissa jo maaliskuussa ja toimistoissa varmistettiin, että paikallisia suosituksia ja määräyksiä noudatetaan.

Asiakkaat
Tuotteiden ja palveluiden tehokas toimittaminen on ollut ratkaisevan tärkeää, kun asiakasorganisaatiot ovat ratkoneet henkilöstövajeeseen, toimistojen ja tehtaiden sulkemiseen sekä terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä. Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Vaisalalla on satoja toimittajia, teknologiatarjoajia ja ulkoistuskumppaneita. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi ostotilaukset, toimitusaikataulut sekä muutokset läpimenoajoissa on tarkastettu. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin vastaamaan 2–3 kuukauden tarvetta.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset. Tavoitteena on ollut varmistaa läpinäkyvä viestintä siitä, miten Vaisala hallitsee COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia sekä varmistaa avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuus vaarantamatta työntekijöitä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa. Uusi pitkäaikainen laina neuvoteltiin tuomaan lisäjoustoa.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala tunnisti toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia haasteita. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2020

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvä talouden taantuma vaikuttavat markkinanäkymiin. Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaina kehittyneissä maissa, kun taas kehittyvissä maissa COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat. Hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemien henkilöitä, liiketoimintoja ja matkustusta koskevien rajoitusten odotetaan aiheuttavan viivästyksiä tai keskeytyksiä projekti- ja palvelutoimituksissa maailmanlaajuisesti.

Ilmastonmuutos ja äärisääilmiöt vaativat sään mittausratkaisujen jatkuvaa kehittämistä sekä ennustuskyvykkyyksien uudistamista. Päätöksiä suurista meteorologian infrastruktuurihankkeista voidaan lykätä COVID-19-pandemian vuoksi.

Lentokenttäasiakassegmentin säähavaintojärjestelmien kysynnän odotetaan kärsivän lentoliikenteen ja sen liikevaihdon jyrkän laskun seurauksena. Tieliikenneasiakassegmentin kysynnän ja tienpinnan tilan mallintamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaina.

Uusiutuvan energian asiakassegmentin kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan, mutta lyhyen aikavälin investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettiin saattavat kärsiä lisääntyneestä markkinaepävarmuudesta ja rahoituksen puutteesta.

Teollisuuden mittauksissa tiukemmat tavoitteet energia- ja toiminnantehokkuudelle sekä lisääntyvä sääntely, vaatimukset korkealle laadulle ja turvallisuudelle luovat kysyntää teollisuuden korkean arvon instrumenteille ja järjestelmille. Instrumentti- ja nestemittausmarkkinoiden arvioidaan kärsivän COVID-19-pandemian seuraamuksista. Olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden markkinoiden kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala toistaa taloudellisen ohjeistuksen, joka tiedotettiin 21.10.2020.
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–390 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 40–48 miljoonaa euroa.

Talouskalenteri 2021

19.2.2021: Tilinpäätöstiedote 2020
Viikko 9: Vuosiraportti 2020
29.4.2021: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021
23.7.2021: Puolivuosikatsaus 2021
28.10.2021: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021


Vantaa, 27.10.2020


Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.


Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2019 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.  

Liiketoiminnan rahavirtojen esittämistapa konsernin rahavirtalaskelmassa on muutettu suorasta esittämistavasta epäsuoraan esittämistapaan 1.1.2020. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2020 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2020 alkaen.

 • IFRS 3:n muutokset: Liiketoiminnan määritelmä
 • IAS 1:n ja IAS 8:n muutokset: Olennaisuuden määritelmä
 • IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutokset: Viitekorkouudistus

IFRS 3:n muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia konsernin tilinpäätöksiin tulevaisuudessa, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. IAS 1:n ja IAS 8:n sekä IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina.


Konsernituloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
   Liikevaihto94,0105,2272,6285,5403,6
   Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-39,8-47,0-119,4-130,5-182,4
Bruttokate54,258,1153,2155,0221,2
      
   Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-25,1-28,6-82,6-89,2-124,5
   Tutkimus- ja kehityskulut-11,5-12,1-38,6-39,2-52,8
   Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut1,9-1,10,6-3,1-2,7
Liiketulos19,516,332,623,541,1
      
   Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta----0,1
   Rahoitustuotot ja -kulut-1,30,6-2,40,2-1,1
Tulos ennen veroja18,216,930,123,740,2
      
   Tuloverot-3,6-3,6-5,8-5,1-6,6
Kauden tulos14,513,324,318,633,6
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille14,513,324,318,633,5
Määräysvallattomille omistajille0,1--0,0-0,1
Kauden tulos14,513,324,318,633,6
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  
Osakekohtainen tulos, euroa0,400,370,680,520,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen     
tulos, euroa0,400,370,670,510,93


Konsernin laaja tuloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     
   Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja     
   kulut0,00,00,00,00,2
Yhteensä0,00,00,00,00,2
      
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
   Muuntoerot-1,71,3-2,21,40,5
Yhteensä-1,71,3-2,21,40,5
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-1,71,3-2,21,40,7
      
Kauden laaja tulos12,814,622,120,034,3
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille12,814,622,120,034,2
Määräysvallattomille omistajille0,1--0,0-0,1
Kauden laaja tulos12,814,622,120,034,3


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat30.9.202030.9.201931.12.2019
    
Pitkäaikaiset varat   
   Aineettomat hyödykkeet66,367,972,7
   Aineelliset hyödykkeet79,656,463,4
   Käyttöoikeusomaisuuserät13,511,112,3
   Osakesijoitukset0,10,10,1
   Osuus osakkuusyhtiössä1,11,01,1
   Pitkäaikaiset saamiset0,81,00,9
   Laskennalliset verosaamiset8,310,49,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä169,7147,9160,3
    
Lyhytaikaiset varat   
   Vaihto-omaisuus49,740,239,6
   Myyntisaamiset ja muut saamiset61,169,277,3
   Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät29,724,625,0
   Tuloverosaamiset5,94,12,8
   Rahavarat39,152,656,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä185,5190,7201,1
    
Varat yhteensä355,2338,6361,5


Oma pääoma ja velat30.9.202030.9.201931.12.2019
    
Oma pääoma   
   Osakepääoma7,77,77,7
   Muut rahastot4,75,87,0
   Muuntoerot-1,02,11,3
   Omat osakkeet-6,3-7,9-7,9
   Kertyneet voittovarat192,0175,1190,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä197,0182,8198,0
    
Määräysvallattomien omistajien osuus0,3-0,3
    
Oma pääoma yhteensä197,3182,8198,3
    
Pitkäaikaiset velat   
   Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,00,0-
   Korolliset vuokrasopimusvelat9,77,08,3
   Eläkevelvoitteet2,32,92,4
   Laskennalliset verovelat7,07,78,1
   Varaukset0,20,20,1
   Muut pitkäaikaiset velat2,36,14,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä61,623,923,3
    
Lyhytaikaiset velat   
   Korolliset lainat rahoituslaitoksilta15,240,240,2
   Korolliset vuokrasopimusvelat2,73,13,0
   Ostovelat ja muut velat48,957,264,5
   Sopimuksiin perustuvat velat24,525,127,3
   Tuloverovelat3,02,71,7
   Varaukset1,83,73,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä96,2131,9139,8
    
Velat yhteensä157,7155,8163,1
    
Oma pääoma ja velat yhteensä355,2338,6361,5


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
   Kauden tulos24,318,633,6
    
   Poistot ja arvonalentumiset15,717,523,5
   Rahoitustuotot ja -kulut2,4-0,21,1
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot0,0-0,3-0,3
   Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta0,00,0-0,1
   Tuloverot5,85,16,6
   Muut oikaisut*-2,91,21,6
    
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-9,8-8,4-7,5
   Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)9,80,9-7,8
   Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)-19,3-7,41,5
   Käyttöpääoman muutos-19,3-15,0-13,9
    
   Maksetut rahoituserät-2,4-1,2-2,3
   Maksetut tuloverot-6,9-7,9-9,0
Liiketoiminnan rahavirta 16,717,840,8
    
   Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla---7,3
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-24,0-16,3-26,8
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,10,30,5
   Osakkeiden luovutustulot0,1--
Investointien rahavirta-23,9-15,9-33,6
    
   Maksetut osingot-22,0-20,8-20,8
   Lainasaamisten muutos0,10,10,1
   Lainojen nostot80,040,080,0
   Lainojen takaisinmaksut-64,9-40,3-80,5
   Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-2,5-3,1-4,1
Rahoituksen rahavirta-9,3-24,0-25,4
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-16,5-22,2-18,1
    
Rahavarat kauden alussa56,472,772,7
   Rahavarojen muutos-16,5-22,2-18,1
   Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto jatkuviin toimintoihin-1,11,1
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus-0,81,00,7
Rahavarat kauden lopussa39,152,656,4

* Aiemmin muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9 182,9
         
Kauden tulos    18,618,6 18,6
Muut laajan tuloksen erät 0,01,4  1,4 1,4
Osingonjako    -20,8-20,8 -20,8
Osakeperusteiset maksut -0,3 1,1 0,7 0,7
Oma pääoma 30.9.20197,75,82,1-7,9175,1182,8 182,8
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräysvallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20197,77,01,3-7,9190,0198,00,3198,3
         
Kauden tulos    24,324,3-0,024,3
Muut laajan tuloksen erät -0,0-2,2  -2,2 -2,2
Osingonjako    -22,0-22,0 -22,0
Osakeperusteiset maksut -2,7 1,6 -1,1 -1,1
Siirrot erien välillä 0,4  -0,40,0 0,0
Oma pääoma 30.9.20207,74,7-1,0-6,3192,0197,00,3197,3


Katsauksen liitetiedot     
      
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö50,070,7166,1210,0276,2
Teolliset mittaukset35,334,5104,9106,1143,2
Yhteensä85,3105,1270,9316,1419,4
      
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö     
   Tuotteet39,038,696,5102,0149,0
   Projektit11,321,743,750,073,2
   Palvelut8,98,928,427,439,1
Yhteensä59,269,1168,5179,4261,3
      
Teolliset mittaukset     
   Tuotteet31,232,993,696,5129,5
   Palvelut3,63,210,59,612,8
Yhteensä34,836,1104,1106,0142,3
      
Liikevaihto yhteensä94,0105,2272,6285,5403,6
      
Liiketulos liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö11,19,39,45,617,7
Teolliset mittaukset8,68,523,320,626,1
Muu toiminta-0,2-1,5-0,1-2,8-2,7
Yhteensä19,516,332,623,541,1
      
Liikevaihto regioonittain     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Americas33,039,297,1106,1149,7
APAC29,532,578,485,6119,6
EMEA31,633,497,193,8134,3
Yhteensä94,0105,2272,6285,5403,6
      
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus     
Milj. euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä     
ajanhetkenä76,978,4211,1220,1308,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa17,126,861,565,395,0
Yhteensä94,0105,2272,6285,5403,6
Henkilöstö     
 7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Henkilöstö, keskimäärin1 9361 8401 9081 8271 829
Henkilöstö, kauden lopussa1 9211 8101 9211 8101 837


Johdannaisinstrumentit   
Milj. euroa30.9.202030.9.201931.12.2019
Johdannaissopimuksien nimellisarvot30,828,433,8
    
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat0,7-0,3
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat0,10,80,4
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. 


Osaketiedot     
Euroa/tuhatta7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä36 00035 88136 00035 88135 881
Omien osakkeiden lukumäärä437556437556556
Osakkeiden painotettu keskimääräinen     
lukumäärä laimennusvaikutuksella36 20536 15236 20236 10636 133
Osakkeiden painotettu keskimääräinen     
lukumäärä36 00035 88135 97235 85935 864
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä6613082 9341 8823 442
Osakekurssi, ylin37,5526,1037,5526,1032,80
Osakekurssi, alin30,9019,1221,6515,9515,95
      
Tunnusluvut     
Euroa7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Osakekohtainen tulos0,400,370,680,520,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu     
osakekohtainen tulos0,400,370,670,510,93
Osakekohtainen oma pääoma  5,475,105,52
Oman pääoman tuotto, %  16,413,617,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,350,450,460,491,14
Omavaraisuusaste, %  56,354,855,7
Nettovelkaantumisaste, %  14,5-1,2-2,4


Keskeiset valuuttakurssit   
 Keskikurssit             Päätöskurssit
 1-9/
2020
1-9/
2019
30.9.202030.9.201931.12.2019 
USD1,12461,12811,17081,08891,1234 
CNY7,87787,70997,97207,77847,8205 
JPY120,79123,19123,76117,59121,94 
GBP0,87900,88390,91240,88570,8508 


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus tänään 27.10.2020 klo 16.00 Hotelli Klaus K:n Studio K:ssa, Bulevardi 2–4, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 43268672#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kai Öistämön esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi  twitter.com/VaisalaSuomi

Liite