Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Office desk
21. Heinä 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus                                                           
21.7.2020 klo 12.00

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Liiketulos parani liikevaihdon ja saatujen tilausten laskusta huolimatta

Toinen neljännes 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 95,9 (98,0) miljoonaa euroa, laskua 2 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 145,3 (151,7) miljoonaa euroa, laskua 4 %
 • Liikevaihto 91,4 (96,1) miljoonaa euroa, laskua 5 %
 • Liiketulos (EBIT) 7,9 (7,2) miljoonaa euroa, 8,7 (7,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,16 (0,14) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta -1,1 (-6,2) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 185,6 (211,0) miljoonaa euroa, laskua 12 %
 • Liikevaihto 178,6 (180,3) miljoonaa euroa, laskua 1 %
 • Liiketulos (EBIT) 13,1 (7,2) miljoonaa euroa, 7,3 (4,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,27 (0,15) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 4,2 (1,7) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 62,2 (31.12.2019: 56,4) miljoonaa euroa, kasvua 10 %

Vaisalan hallitus nimitti 3.6.2020 Kai Öistämön, s. 1964, konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Öistämö aloittaa Vaisalassa viimeistään 1.10.2020.

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala toistaa taloudellisen ohjeistuksen, joka tiedotettiin 21.4.2020.
Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.


 

Avainluvut              
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos 1-12/
2019
Saadut tilaukset 95,9 98,0 -2 % 185,6 211,0 -12 % 419,4
Tilauskanta 145,3 151,7 -4 % 145,3 151,7 -4 % 139,0
Liikevaihto 91,4 96,1 -5 % 178,6 180,3 -1 % 403,6
Bruttokate 49,8 52,1 -4 % 99,0 96,9 2 % 221,2
Bruttokateprosentti 54,5 54,2   55,4 53,7   54,8
Kiinteät kulut 40,6 44,7 -9 % 84,6 87,7 -4 % 177,3
Liiketulos 7,9 7,2   13,1 7,2   41,1
Liiketulosprosentti 8,7 7,5   7,3 4,0   10,2
Tulos ennen veroja 7,0 6,5   11,9 6,7   40,2
Kauden tulos 5,7 5,1   9,8 5,3   33,6
Osakekohtainen tulos 0,16 0,14 12 % 0,27 0,15 86 % 0,94
Oman pääoman tuotto, %       10,2 6,0   17,7
Investoinnit aineettomiin ja              
aineellisiin hyödykkeisiin 9,6 5,7 67 % 17,3 10,1 71 % 26,8
Poistot ja arvonalentumiset 5,6 5,8 -3 % 10,5 12,1 -13 % 23,5
Liiketoiminnan rahavirta -1,1 -6,2 83 % 4,2 1,7 147 % 40,8
Rahavarat       62,2 42,2 47 % 56,4
Korolliset velat       91,1 50,7 80 % 51,5
Nettovelkaantumisaste, %       15,7 5,1   -2,4

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

”Vaisalan toinen neljännes oli vakaa ja liiketulos parani, vaikka COVID-19-pandemia ja siitä seurannut talouden hidastuminen vaikuttivat asiakkaisiin ja toimittajiin. Vaisalan prioriteettina on ollut suojella työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta sekä hyvinvointia, ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Olen kiitollinen Vaisalan henkilökunnan erinomaisesta työstä ja sopeutumiskyvystä tämän erittäin vaikean tilanteen aikana. Arvostan asiakkaidemme joustavuutta ja yhteistyötä heidän sopeutuessaan toimitusketjuissa tapahtuneisiin muutoksiin ja rajoituksiin. Lisäksi haluan kiittää toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän sitoutumisestaan ja sopeutumiskyvystään tässä ennennäkemättömässä tilanteessa.

Toisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ja erityisesti APAC-regioonan heikentyneen tilausvirran seurauksena. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla Euroopan vahvan tilauskertymän seurauksena.

Toisen neljänneksen liikevaihto laski 5 % molemmilla liiketoiminta-alueilla. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli hyvä APAC-regioonassa ja erityisesti Kiinassa COVID-19-pandemian helpottuessa. APAC-regioonan liikevaihdon kasvun kuitenkin kumosi liikevaihdon lasku Americas- ja EMEA-regioonissa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski pääasiassa APAC-regioonassa. Bruttokateprosentti oli hyvä 54,5 % volyymin laskusta huolimatta ja suurelta osin digitaalisessa palveluliiketoiminnassa toteutettujen strategisten kannattavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta.

COVID-19-pandemian seuraukset kuten asiakkaiden toimintojen keskeytykset ja lykkäykset päätöksenteossa vaikuttivat eniten Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoihin eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksiin, kun taas palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Nestemittausratkaisujen ja olosuhdevalvontajärjestelmien toimitusmäärät eivät vastanneet odotuksia, kun taas sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa korkea kasvu jatkui ja sen liikevaihto kaksinkertaistui toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitoimitukset etenivät hyvin COVID-19-pandemiasta aiheutuneista haasteista huolimatta. Käynnissä olevat isot projektit toivat kaksi kolmannesta liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tuulilidarliiketoiminnan kasvu oli hidasta osin COVID-19-pandemiaan liittyneiden syiden takia. Digitaalisen liiketoiminnan painopistealueiden uudistus ja toimintojen uudelleenorganisointi saatettiin loppuun viime vuonna ja niin ollen sen kannattavuus on noussut uudelle tasolle. Vaisala päätti toisen neljänneksen aikana lopettaa tappiollisen uusituvan energian asiakassegmentille tarjoamansa konsultointipalvelun. Strategiansa mukaisesti Vaisala Digital keskittyy tästä eteenpäin ennustus- ja säädatapalveluihin, joista Vaisalan uusiutuvan energian asiakkaat ovat riippuvaisia. Uusiutuva energia on edelleen strateginen kasvualue Vaisalalle, ja Vaisala tarjoaa jatkossakin lidarteknologiaan perustuvia etämittaustuotteita, joiden avulla toimintaa voi optimoida ja kehittää.

Siirryn syrjään Vaisalan toimitusjohtajan paikalta ja jään eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä. Toivotan Kai Öistämön lämpimästi tervetulleeksi Vaisalaan. Varmistamme yhdessä viestikapulan sujuvan vaihdon Kain aloittaessa toimitusjohtajana viimeistään lokakuun alussa.

Vaisala jatkaa COVID-19-pandemian ja siitä seuranneen talouden hidastumisen vaikutusten arvioimista loppuvuoden toimintaansa ja tulokseensa. Suurin huolenaihe Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella on markkinakehitys Kaakkois-Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella teollisten instrumenttien tilausten elpyminen riippuu asiakkaiden mahdollisuuksista käynnistää toimintansa uudelleen. Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.”

COVID-19-pandemian vaikutukset
COVID-19-pandemia vaikutti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauksiin sekä molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihtoon Kiinassa. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä COVID-19-pandemialla oli merkittävämpi vaikutus ja se johti teollisten instrumenttien alentuneeseen kysyntään Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Merkittävimpiä syitä ovat olleet asiakkaiden toimintojen keskeytykset sekä epävarmuudesta johtuva viivästynyt päätöksenteko. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen asiakkaat Kaakkois-Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ovat kärsineet suluista, merkittävistä taloudellisista ongelmista sekä kansallisista budjettivajeista. Näiden seurauksena useita isojen projektien tarjouskilpailuja on peruttu tai keskeytetty. Matkustusrajoitukset ovat myös vaikuttaneet projekti- tai palvelutoimituksiin. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 toisen neljänneksen tilaukset laskivat kaikissa regioonissa paitsi EMEA-regioonassa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Vaisala arvioi menettäneensä tilauksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15–25 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa 5–15 miljoonalla eurolla. Näiden negatiivista vaikutusta liiketulokseen osittain kompensoivat alhaiset matkustus- ja markkinointikustannukset sekä rekrytointien lykkäämisistä syntyneet kustannussäästöt.

Vaisalan tuotanto ja logistiikka ovat toimineet kitkattomasti onnistuneiden rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Vaisala on tehnyt tiivistä yhteistyötä strategisten toimittajien kanssa turvatakseen komponenttien saatavuuden. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin 3 miljoonalla eurolla. Alentuneet volyymit ja pidentyneet toimitusajat ovat aiheuttaneet haasteita tuottavuuden ylläpitämiselle ja asiakkaiden odotusten täyttämiselle. Matkustusrajoitukset ja sulut ovat hankaloittaneet kenttäpalveluiden toimintaa ja rajoittaneet pääsyä asiakkaiden toimitiloihin.

COVID-19-pandemiasta huolimatta Vaisala on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja kehityshankkeitaan sekä avainprosessiensa ja -järjestelmiensä kehittämistä varmistaakseen strategisten projektien etenemisen suunnitellusti.

Vaisalan tase ja rahavirta pysyivät vahvoina huolimatta vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon 17 miljoonan euron investoinneista ja 19 miljoonan euron osingonmaksusta. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 15,7 % kesäkuun 2020 lopussa. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu olennaista muutosta ja siten luottotappiovaraus ei ole muuttunut merkittävästi.

 

Tuloskehitys Q2 2020

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos  

FX*
2019
Saadut tilaukset 95,9 98,0 -2 % -3 % 419,4
Tilauskanta kauden lopussa 145,3 151,7 -4 %   139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä saadut tilaukset olivat 95,9 (98,0) miljoonaa euroa ja laskivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ja eritysesti APAC-regioonan heikon tilausvirran seurauksena. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla Euroopan vahvan tilauskertymän seurauksena.

Kesäkuun 2020 lopussa tilauskanta oli 145,3 (151,7) miljoonaa euroa ja laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta laski 5 %, mutta säilyi hyvällä tasolla EMEA-regioonan toisen neljänneksen vahvan tilauskertymän ansiosta. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska tilaukseen liittyvä rahoitusinstrumentti odottaa Etiopian parlamentin hyväksyntää. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli edellisen vuoden tasolla. Tilauskannasta 85,5 (93,9) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos  

FX**
2019
Liikevaihto 91,4 96,1 -5 % -5 % 403,6
  Tuotteet 61,0 67,3 -9 %   278,5
  Projektit 17,7 16,9 5 %   73,2
  Palvelut 12,7 12,0 6 %   51,9
Bruttokateprosentti 54,5 54,2     54,8
Kiinteät kulut 40,6 44,7 -9 %   177,3
  T&K-menot 13,2 14,2 -7 %   52,8
  % liikevaihdosta 14,5 14,8     13,1
  Poistot* 1,9 2,2     9,6
Liiketulos 7,9 7,2     41,1
  % liikevaihdosta 8,7 7,5     10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

 

Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos 2019
Americas 32,3 34,2 -6 % 149,7
APAC 27,6 28,7 -4 % 119,6
EMEA 31,5 33,2 -5 % 134,3
Yhteensä 91,4 96,1 -5 % 403,6

Vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevaihto laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 91,4 (96,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli 0,4 miljoonaa euroa positiivinen, ja se jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto laski 5 % molemmilla liiketoiminta-alueilla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski APAC-regioonassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli hyvä APAC-regioonassa ja erityisesti Kiinassa COVID-19-pandemian lieventymisen seurauksena. Liikevaihto laski kuitenkin Americas- ja EMEA-regioonissa kumoten APAC-regioonan kasvun.

Vuoden 2020 toisen neljänneksen bruttokateprosentti oli 54,5 (54,2) %. Tuotteiden bruttokateprosentti säilyi hyvällä tasolla volyymien laskusta huolimatta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen digitaalisten palveluiden bruttokateprosentti parani. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 7,9 (7,2) miljoonaan euroon ja oli 8,7 (7,5) % liikevaihdosta. COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja rekrytointien lykkäykset johtivat vertailukautta alempiin kiinteisiin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta, laskivat 0,3 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi noin puolet vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin toisella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Toisaalta liiketulosta alensi 1,6 miljoonan euron kulu, joka liittyi uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kustannukset sisältävät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja.

Vuoden 2020 toisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 (-0,7) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tulos ennen veroja oli 7,0 (6,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 5,7 (5,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,14) euroa.

Tuloskehitys tammi–kesäkuu 2020

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos  

FX*
2019
Saadut tilaukset 185,6 211,0 -12 % -13 % 419,4
Tilauskanta kauden lopussa 145,3 151,7 -4 %   139,0

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2020 tammi–kesäkuussa saadut tilaukset olivat 185,6 (211,0) miljoonaa euroa ja laskivat 12 % vahvaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta, joiden arvo oli yhteensä 22 miljoonaa euroa. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat heikot APAC-regioonassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Euroopassa tilaukset olivat vahvat. Pohjois-Amerikassa saadut tilaukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 3 % eritysesti APAC-regioonan toisen neljänneksen alhaisen tilausvirran seurauksena.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos  

FX**
2019
Liikevaihto 178,6 180,3 -1 % -2 % 403,6
  Tuotteet 119,9 127,0 -6 %   278,5
  Projektit 32,3 28,4 14 %   73,2
  Palvelut 26,4 25,0 6 %   51,9
Bruttokateprosentti 55,4 53,7     54,8
Kiinteät kulut 84,6 87,7 -4 %   177,3
  T&K-menot 27,1 27,1 0 %   52,8
  % liikevaihdosta 15,2 15,1     13,1
  Poistot* 3,6 5,2     9,6
Liiketulos 13,1 7,2     41,1
  % liikevaihdosta 7,3 4,0     10,2

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Liikevaihto regioonittain

Milj. euroa 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos 2019
Americas 64,2 66,9 -4 % 149,7
APAC 48,8 53,1 -8 % 119,6
EMEA 65,5 60,3 9 % 134,3
Yhteensä 178,6 180,3 -1 % 403,6

Vuoden 2020 tammi–kesäkuun liikevaihto laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 178,6 (180,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihtoon oli 1,6 miljoonaa euroa positiivinen, ja se jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto laski APAC-regioonassa, mutta kasvoi EMEA-regioonassa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto hidastui Americas- ja EMEA-regioonissa toisella neljänneksellä. APAC-regioonan liikevaihto kehittyi myönteisesti Kiinan vahvan toisen neljänneksen ansiosta.

Vuoden 2020 tammi–kesäkuun bruttokateprosentti parani 55,4 (53,7) %:iin Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden sekä Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parantumisen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 13,1 (7,2) miljoonaan euroon ja oli 7,3 (4,0) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentin paraneminen ja edellistä vuotta alemmat kiinteät kulut paransivat liiketulosta. COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja rekrytointien lykkäykset johtivat vertailukautta alempiin kiinteisiin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyneet aineettomien hyödykkeiden poistot, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta, laskivat 1,6 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi noin puolet vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin toisella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Toisaalta liiketulosta alensi  1,6 miljoonan euron kulu, joka liittyi uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kustannukset sisältävät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja. Vertailukausi sisälsi myös vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 1,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Vuoden 2020 tammi–kesäkuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 (-0,4) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista sekä korkokuluista. Tulos ennen veroja oli 11,9 (6,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,8 (5,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,15) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase pysyi vahvana tammi–kesäkuussa 2020. Rahavarat nousivat 62,2 (31.12.2019: 56,4) miljoonaan euroon kesäkuun lopussa pitkäaikaisen lainan noston seurauksena. Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 375,7 (31.12.2019: 361,5) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa 2020 nousi 4,2 (1,7) miljoonaan euroon pääasiassa parantuneen tuloksen ja lyhytaikaisten saatavien muutoksen seurauksena.

Vaisala allekirjoitti 25.5.2020 yhteensä 40 miljoonan euron vakuudettoman pitkäaikaisen lainasopimuksen yhden ydinpankkinsa kanssa ja 29.5.2020 laina nostettiin kokonaisuudessaan. Laina erääntyy kolmen vuoden kuluttua allekirjoituspäivästä ja siinä on taloudellinen kovenantti (nettovelkaantumisaste), jota testataan puolivuosittain. Vaisala täyttää kovenanttiehdon 30.6.2020. Laina on tarkoitettu olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen sekä yleisiin rahoitus- ja käyttöpääoman tarpeisiin.

Vaisalalla oli 30.6.2020 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 80,2 (31.12.2019: 40,2) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 40,0 miljoonaa euroa käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,9 (31.12.2019: 11,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–kesäkuussa 2020 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 17,3 (10,1) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa sekä koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja. Louisvillen toimistorakennuksen arvioidaan valmistuvan kolmannen neljänneksen aikana. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 30.6.2020 yhteensä 3 (31.12.2019: 9) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 10,5 (12,1) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 3,6 (5,2) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–kesäkuussa 2020 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 894 (1 821) henkilöä. Kesäkuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 1 954 (31.12.2019: 1 837). Henkilöstöstä 76 (74) % työskenteli EMEA-regioonassa, 15 (16) % Americas-regioonassa, ja 9 (9) % APAC-regioonassa. Henkilöstöstä 64 (62) % työskenteli Suomessa.

 

Q2 ja tammi–kesäkuu 2020 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

 

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos  

 

 

FX**
 

 

1-6/
2020
 

 

1-6/
2019
 

 

 

Muutos
 

 

 

FX**
 

 

 

2019
Saadut tilaukset 63,8 63,2 1 % 1 % 116,0 139,4 -17 % -17 % 276,2
Tilauskanta kauden lopussa 128,1 134,3 -5 %   128,1 134,3 -5 %   122,3
Liikevaihto 57,6 60,7 -5 % -5 % 109,3 110,3 -1 % -2 % 261,3
  Tuotteet 30,5 35,1 -13 %   57,5 63,4 -9 %   149,0
  Projektit 17,7 16,9 5 %   32,3 28,4 14 %   73,2
  Palvelut 9,4 8,7  8 %   19,4 18,5 5 %   39,1
Bruttokateprosentti 48,6 47,9     49,3 47,1     49,9
Kiinteä kulut 25,7 28,7  -10 %   54,0 55,9 -4 %   113,0
  T&K-menot 8,6 9,2  -7 %   17,4 17,7 -2 %   34,0
  % liikevaihdosta 14,9 15,2     15,9 16,0     13,0
  Poistot* 1,5 1,6     2,8 3,2     6,9
Liiketulos 0,7 0,6     -1,7 -3,7     17,7
  % liikevaihdosta 1,2 1,0     -1,5 -3,4     6,8

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2020 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla 63,8 (63,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset olivat erittäin vahvat EMEA-regioonassa tilausten kasvettua erityisesti Euroopassa. APAC-regioonan ja Latinalaisen Amerikan saadut tilaukset olivat heikot.

Kesäkuun 2020 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 128,1 (134,3) miljoonaa euroa ja se laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta säilyi hyvällä tasolla EMEA-regioonan toisen neljänneksen vahvan tilauskertymän ansiosta. Tilauskanta laski merkittävästi APAC-regioonassa ja Latinalaisessa Amerikassa alhaisen tilausvirran seurauksena. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska tilaukseen liittyvä rahoitusinstrumentti odottaa Etiopian parlamentin hyväksyntää. Tilauskannasta 70,9 (78,6) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevaihto oli 57,6 (60,7) miljoonaa euroa ja se laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa APAC-regioonan ja Latinalaisen Amerikan heikon suorituksen seurauksena. Volyymin laskusta huolimatta bruttokateprosentti parani 48,6 (47,9) %:iin digitaalisten palvelujen kannattavuuden paranemisen seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen liiketulos parani hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa eli 1,2 (1,0) % liikevaihdosta. COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja rekrytointien lykkäykset johtivat vertailukautta alempiin kiinteisiin kuluihin. Lisäksi noin puolet vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin toisella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Toisaalta liiketulosta alensi 1,6 miljoonan euron kulu, joka liittyi uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kustannukset sisältävät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja.

Tammi–kesäkuu 2020 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat 116,0 (139,4) miljoonaa euroa ja laskivat 17 % vahvaan vertailukauteen verrattuna. Vertailukausi sisälsi kaksi isoa projektitilausta. Saadut tilaukset olivat heikot APAC-regioonassa ja Latinalaisessa Amerikassa, kun taas Euroopassa saadut tilaukset olivat vahvat. Pohjois-Amerikassa saadut tilaukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun liikevaihto laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 109,3 (110,3) miljoonaa euroa. APAC-regioonan liikevaihto laski, mutta EMEA-regioonan liikevaihto kasvoi. Projektiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 % ja kasvu tuli pääasiassa Euroopasta. Bruttokateprosentti parani 49,3 (47,1) %:iin projekti- ja digitaalisen liiketoiminnan kannattavuuden paranemisen seurauksena. Tuotetoimitusten laskusta huolimatta tuotteiden bruttokateprosentti oli vakaa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -1,7 (-3,7) miljoonaa euroa eli -1,5 (-3,4) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentin paraneminen ja edellisvuotta alemmat kiinteä kulut paransivat liiketulosta. COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja rekrytointien lykkäykset johtivat vertailukautta alempiin kiinteisiin kuluihin. Lisäksi noin puolet vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kiinteisiin kuluihin sisältyneestä 1,1 miljoonan euron luottotappiovarauksesta purettiin toisella neljänneksellä saatuihin asiakassuorituksiin perustuen. Toisaalta liiketulosta alensi 1,6 miljoonan euron kulu, joka liittyi uusiutuvan energian asiakassegmentille tarjottujen arviointipalvelujen lopettamiseen. Nämä kustannukset sisältävät pääasiassa henkilöstöön ja vuokrasopimukseen liittyviä kuluja.

 

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos  

 

FX**
 

1-6/
2020
 

1-6/
2019
 

 

Muutos
 

 

FX**
 

 

2019
Saadut tilaukset 32,1 34,8 -8 % -9 % 69,6 71,6 -3 % -4 % 143,2
Tilauskanta kauden lopussa 17,2 17,4 -1 %   17,2 17,4 -1 %   16,8
Liikevaihto 33,8 35,4 -5 % -5 % 69,2 70,0 -1 % -2 % 142,3
  Tuotteet 30,5 32,1 -5 %   62,3 63,6 -2 %   129,5
  Palvelut 3,3 3,3 1 %   6,9 6,4 8 %   12,8
Bruttokateprosentti 64,6 64,9     65,2 64,2     63,9
Kiinteät kulut 14,9 16,0  -7 %   30,7 31,4 -2 %   63,4
  T&K-menot 4,7 5,0 -6 %   9,7 9,5 3 %   18,8
  % liikevaihdosta 13,8 14,1     14,1 13,5     13,2
  Poistot* 0,4 0,6     0,8 2,0     2,8
Liiketulos 7,1 7,5     14,7 12,1     26,1
  % liikevaihdosta 20,9 21,2     21,2 17,3     18,4

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 32,1 (34,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat kaikissa regioonissa. Lasku oli suurin APAC-regioonassa.

Kesäkuun 2020 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 17,2 (17,4) miljoonaa euroa ja se laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannan lasku oli seurausta heikosta tilausvirrasta APAC-regioonassa neljänneksen aikana. Tilauskannasta 14,6 (15,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevaihto laski 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 33,8 (35,4) miljoonaa euroa. Instrumenttitoimitukset laskivat, kun taas sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski EMEA- ja Americas-regioonissa. Liikevaihto kasvoi APAC-regioonassa ja erityisesti Kiinassa. Bruttokateprosentti oli edellisvuoden tasolla 64,6 (64,9) %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 toisen neljänneksen liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli 7,1 (7,5) miljoonaa euroa eli 20,9 (21,2) % liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku alensi liiketulosta. COVID-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ja rekrytointien lykkäykset johtivat vertailukautta alempiin kiinteisiin kuluihin.

Tammi–kesäkuu 2020 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun saadut tilaukset laskivat 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 69,6 (71,6) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat eritysesti APAC-regioonan toisen neljänneksen alhaisen tilausvirran seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun liikevaihto laski 1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 69,2 (70,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto hidastui Americas- ja EMEA-regioonissa toisen neljänneksen aikana, kun taas APAC-regioonassa liikevaihto kasvoi Kiinan toisen neljänneksen kasvun seurauksena. Bruttokateprosentti parani 65,2 (64,2) %:iin tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden paranemisen seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2020 tammi–kesäkuun liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 14,7 (12,1) miljoonaa euroa eli 21,2 (17,3) % liikevaihdosta. Bruttokateprosentin paraneminen kasvatti liiketulosta. Kiinteisiin kuluihin sisältyneiden aineettomien hyödykkeiden poistojen 1,1 miljoonan euron lasku edelliseen vuoteen verrattuna paransi liiketulosta. Vertailukausi sisälsi lisäksi vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyneen 1,5 miljoonan euron kulun.

 

Muutokset johtoryhmässä

Vaisalan hallitus nimitti 3.6.2020 Kai Öistämön, s. 1964, konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Öistämö aloittaa Vaisalassa viimeistään 1.10.2020. Vaisalan nykyinen toimitusjohtaja Kjell Forsén lopettaa tehtävässään ja jää eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaisalan johtoryhmän kokoonpanoon ei tullut muita muutoksia.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.6.2020. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,61 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 5.6.2020 ja maksupäivä 12.6.2020.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Jukka Rinnevaara, Kaarina Ståhlberg, Tuomas Syrjänen, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Antti Jääskeläinen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reeta Virolainen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 3.12.2021 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 937 039 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 3.12.2021 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 3.6.2024 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Antti Jääskeläinen ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström ja Jukka Rinnevaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.6.2020 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–kesäkuussa 2020 yhteensä 2 272 572 kappaletta 69,1 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 33,35 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 37,50 euroa ja alin 21,65 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 30,42 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2020 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 975,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 200,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2020 Vaisala luovutti yhteensä 118 950 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2017 kuuluneille 33 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 437 039 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,5 % A-sarjan osakkeista ja 1,2 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Kesäkuun 2020 lopussa Vaisalalla oli 10 359 (9 213) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 17,7 (15,5) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,6 (41,0) %, yksityiset yritykset 13,3 (13,6) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,9 (14,4) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 10,9 (11,0) % ja julkisyhteisöt 3,7 (4,6) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

COVID-19-pandemia vaikuttaa henkilöihin ja liiketoimintoihin ympäri maailmaa. Pandemian vaikutukset Vaisalan liiketoimintaan riippuvat tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta ja vakavuudesta. Vaisalan toimituskyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista, oman tuotantohenkilökunnan poissaoloista tai häiriöistä sisääntulevassa ja/tai ulosmenevässä logistiikassa. Kysyntä voi vaihdella merkittävästi maittain tai asiakassegmenteittäin. Myös asiakkaiden toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta vaihtelee paljon. Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin. Poikkeuksellinen tilanne voi myös aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä Vaisalan toiminnoissa, esimerkiksi tutkimuksessa ja kehityksessä.

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Lisääntyvä kilpailu tai asiakkaiden suosima paikallinen tuotanto voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusien tuotteiden ja palveluiden menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voivat viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuussuunnitelmia. Asiakkaiden budjettileikkaukset, kompleksiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien laajuudessa sekä rahoitusjärjestelyt voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Pitkät katkokset tuotannossa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Toteutetut toimenpiteet COVID-19-pandemian vaikutusten lievittämiseksi
Työntekijät
Työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ollut tärkein asia COVID-19-pandemian aikana. Rajoitustoimenpiteiden toteuttamiseksi ja taataksemme turvallisen työympäristön tehdastyöntekijöille tehtaalle pääsyä rajoitettiin. Etätyökäytännöt otettiin käyttöön kaikissa toimipaikoissa jo maaliskuussa ja toimistoissa varmistettiin, että paikallisia suosituksia ja määräyksiä noudatetaan.

Asiakkaat
Tuotteiden ja palveluiden tehokas toimittaminen on ollut ratkaisevan tärkeää, kun asiakasorganisaatiot ovat ratkoneet henkilöstövajeeseen, toimistojen ja tehtaiden sulkemiseen sekä terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä. Etäpalaverit asiakkaiden kanssa, sähköiset allekirjoitukset, toimitusten uudelleenreitittämiset, käyttöönottotestaukset etänä ja yhteistyö paikallisten kenttäpalveluntarjoajien kanssa mukaan lukien heidän etätukensa ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka Vaisala on ottanut käyttöön täyttääkseen asiakkaidensa tarpeet.

 

Toimittajasuhteet ja yhteistyö
Vaisalalla on satoja toimittajia, teknologiatarjoajia ja ulkoistuskumppaneita. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi strategiset toimittajat on arvioitu heidän liiketoimintansa jatkuvuuden ja informaation luotettavuuden kannalta. Komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi ostotilaukset, toimitusaikataulut sekä muutokset läpimenoajoissa on tarkastettu. Kriittisimpien komponenttien varastoja kasvatettiin vastaamaan 2–3 kuukauden tarvetta.

Viestintä
Vaisala on kommunikoinut säännöllisesti useiden sidosryhmiensä kanssa mukaan lukien työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja viranomaiset. Tavoitteena on ollut varmistaa läpinäkyvä viestintä siitä, miten Vaisala hallitsee COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia sekä varmistaa avaintoimintojen, kuten asiakastuki ja -palvelut, jatkuvuus vaarantamatta työntekijöitä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä. Digitaalista markkinointia on tehostettu kompensoimaan tavanomaisten markkinointitapahtumien peruuntumisia.

Likviditeetti
Vaisala on arvioinut taseensa ja likviditeettiasemansa. Uusi pitkäaikainen laina neuvoteltiin tuomaan lisäjoustoa.

Skenaarioiden valmistelu
Vaisala on valmistellut vaihtoehtoisia skenaarioita ja varautumissuunnitelmia pystyäkseen tekemään perusteltuja päätöksiä epävakaassa toimintaympäristössä. Vaisala tunnisti toimituskykyyn ja kysyntänäkymiin liittyviä riskejä sekä toimintaympäristössä orastavia uusia haasteita jo ennen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen raportointia. Tähän arviointiin perustuen Vaisala alensi vuoden 2020 taloudellisia näkymiään. Suunnitelmia sekä niiden pohjana olevia oletuksia on päivitetty ja seurattu jatkuvasti.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2020

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvä talouden hidastuminen vaikuttavat markkinanäkymiin. Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan pysyvän vakaina kehittyneissä maissa, kun taas kehittyvissä maissa COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat. Hallitusten ja viranomaisten toimeenpanemien henkilöitä, liiketoimintoja ja matkustusta koskevien rajoitusten odotetaan aiheuttavan viivästyksiä tai keskeytyksiä projekti- ja palvelutoimituksissa maailmanlaajuisesti.

Ilmastonmuutos ja äärisääilmiöt vaativat sään mittausratkaisujen jatkuvaa kehittämistä sekä ennustuskyvykkyyksien uudistamista. Päätöksiä suurista meteorologian infrastruktuurihankkeista voidaan lykätä COVID-19-pandemian vuoksi.

Liikennesegmentin sisällä markkinatilanne vaihtelee poikkeuksellisen paljon markkinoittain. Lentokenttäsegmentin säähavaintojärjestelmien kysynnän odotetaan kärsivän lentoliikenteen ja sen liikevaihdon jyrkän laskun seurauksena. Tieliikennesegmentin kysynnän ja tienpinnan tilan mallintamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaina.

Uusiutuvan energian segmentin kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan, mutta lyhyen aikavälin investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteettiin saattavat kärsiä lisääntyneestä epävarmuudesta ja rahoituksen puutteesta.

Teollisuuden mittauksissa tiukemmat tavoitteet energia- ja toiminnantehokkuudelle sekä lisääntyvä sääntely, vaatimukset korkealle laadulle ja turvallisuudelle luovat kysyntää teollisuuden korkean arvon instrumenteille ja järjestelmille. Instrumentti- ja nestemittausmarkkinoiden arvioidaan kärsivän COVID-19-pandemian seuraamuksista. Olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden markkinoiden kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan.

 

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 370–405 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 34–46 miljoonaa euroa.

Talouskalenteri 2020

27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Vantaa, 21.7.2020

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

 

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2019 vuositilinpäätöksessä. Kaikki puolivuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardin mukaisen puolivuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.  

Liiketoiminnan rahavirtojen esittämistapa konsernin rahavirtalaskelmassa on muutettu suorasta esittämistavasta epäsuoraan esittämistapaan 1.1.2020. Vertailutiedot on esitetty vastaavasti.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2020 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2020 alkaen.

 • IFRS 3:n muutokset: Liiketoiminnan määritelmä
 • IAS 1:n ja IAS 8:n muutokset: Olennaisuuden määritelmä
 • IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutokset: Viitekorkouudistus

IFRS 3:n muutoksien käyttöönotolla voi olla vaikutuksia konsernin tilinpäätöksiin tulevaisuudessa, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. IAS 1:n ja IAS 8:n sekä IFRS 9:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina.


 

Konsernituloslaskelma          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
  Liikevaihto 91,4 96,1 178,6 180,3 403,6
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -41,5 -44,0 -79,6 -83,4 -182,4
Bruttokate 49,8 52,1 99,0 96,9 221,2
           
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -27,4 -30,6 -57,5 -60,6 -124,5
  Tutkimus- ja kehityskulut -13,2 -14,2 -27,1 -27,1 -52,8
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1,3 -0,2 -1,3 -2,0 -2,7
Liiketulos 7,9 7,2 13,1 7,2 41,1
           
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta - - - - 0,1
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,7 -1,2 -0,4 -1,1
Tulos ennen veroja 7,0 6,5 11,9 6,7 40,2
           
  Tuloverot -1,2 -1,4 -2,2 -1,4 -6,6
Kauden tulos 5,7 5,1 9,8 5,3 33,6
           
Kauden tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 5,8 5,1 9,9 5,3 33,5
Määräysvallattomille omistajille -0,0 - -0,1 - 0,1
Kauden tulos 5,7 5,1 9,8 5,3 33,6
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,14 0,27 0,15 0,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,14 0,27 0,15 0,93 

Konsernin laaja tuloslaskelma          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)          
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
           
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
  Muuntoerot -0,9 -0,5 -0,5 0,1 0,5
Yhteensä -0,9 -0,5 -0,5 0,1 0,5
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,9 -0,5 -0,5 0,1 0,7
           
Kauden laaja tulos 4,9 4,6 9,2 5,4 34,3
           
Kauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 4,9 4,6 9,3 5,4 34,2
Määräysvallattomille omistajille -0,0 - -0,1 - 0,1
Kauden laaja tulos 4,9 4,6 9,2 5,4 34,3 

Konsernitase      
Milj. euroa      
Varat 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
       
Pitkäaikaiset varat      
  Aineettomat hyödykkeet 69,0 69,4 72,7
  Aineelliset hyödykkeet 76,0 51,6 63,4
  Käyttöoikeusomaisuuserät 11,9 11,4 12,3
  Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
  Osuus osakkuusyhtiössä 1,1 1,0 1,1
  Pitkäaikaiset saamiset 0,9 1,0 0,9
  Laskennalliset verosaamiset 9,2 9,8 9,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 168,1 144,3 160,3
       
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 47,7 36,5 39,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 62,6 69,7 77,3
  Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 29,4 20,8 25,0
  Tuloverosaamiset 5,7 4,8 2,8
  Rahavarat 62,2 42,2 56,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 207,5 174,0 201,1
       
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät - 2,2 -
       
Varat yhteensä 375,7 320,5 361,5 

Oma pääoma ja velat 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
       
Oma pääoma      
  Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
  Muut rahastot 3,8 5,0 7,0
  Muuntoerot 0,7 0,9 1,3
  Omat osakkeet -6,3 -7,9 -7,9
  Kertyneet voittovarat 177,5 161,8 190,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 183,4 167,5 198,0
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 - 0,3
       
Oma pääoma yhteensä 183,7 167,5 198,3
       
Pitkäaikaiset velat      
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,0 0,0 -
  Korolliset vuokrasopimusvelat 8,6 7,4 8,3
  Eläkevelvoitteet 2,4 2,9 2,4
  Laskennalliset verovelat 7,4 8,1 8,1
  Varaukset 0,2 0,2 0,1
  Muut pitkäaikaiset velat 4,7 5,7 4,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 63,2 24,3 23,3
       
Lyhytaikaiset velat      
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,2 40,2 40,2
  Korolliset vuokrasopimusvelat 2,3 3,1 3,0
  Ostovelat ja muut velat 56,2 52,8 64,5
  Sopimuksiin perustuvat velat 25,8 28,4 27,3
  Tuloverovelat 1,5 0,7 1,7
  Varaukset 2,6 2,6 3,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 128,7 127,8 139,8
       
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat - 0,9 -
       
Velat yhteensä 191,8 153,0 163,1
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 375,7 320,5 361,5 

Konsernin rahavirtalaskelma      
Milj. euroa 1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liiketoiminnan rahavirta      
  Kauden tulos 9,8 5,3 33,6
       
  Poistot ja arvonalentumiset 10,5 12,1 23,5
  Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 0,4 1,1
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 0,0 -0,3 -0,3
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 -0,1
  Tuloverot 2,2 1,4 6,6
  Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -2,3 -1,1 1,6
       
  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -7,5 -4,8 -7,5
  Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 8,9 2,0 -7,8
  Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -12,1 -5,9 1,5
  Käyttöpääoman muutos -10,8 -8,7 -13,9
       
  Maksetut rahoituserät -1,4 -1,5 -2,3
  Maksetut tuloverot -4,9 -6,2 -9,0
Liiketoiminnan rahavirta 4,2 1,7 40,8
       
Investointien rahavirta      
  Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - - -7,3
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -17,3 -10,1 -26,8
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,3 0,5
  Osakkeiden luovutustulot 0,1 - -
Investointien rahavirta -17,2 -9,8 -33,6
       
Rahoituksen rahavirta      
  Maksetut osingot -19,0 -20,8 -20,8
  Lainasaamisten muutos 0,1 0,0 0,1
  Lainojen nostot 80,0 40,0 80,0
  Lainojen takaisinmaksut -40,1 -40,2 -80,5
  Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -1,8 -2,0 -4,1
Rahoituksen rahavirta 19,2 -23,0 -25,4
       
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) 6,2 -31,1 -18,1
       
Rahavarat kauden alussa 56,4 72,7 72,7
  Rahavarojen muutos 6,2 -31,1 -18,1
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat - -0,7 -
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen      
  siirto jatkuviin toimintoihin - - 1,1
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,4 1,3 0,7
Rahavarat kauden lopussa 62,2 42,2 56,4 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2018 7,7 6,1 0,8 -9,0 177,3 182,9   182,9
                 
Kauden tulos         5,3 5,3   5,3
Muut laajan tuloksen erät   0,0 0,1     0,1   0,1
Osingonjako         -20,8 -20,8   -20,8
Osakeperusteiset maksut   -1,1   1,1   0,0   0,0
Oma pääoma 30.6.2019 7,7 5,0 0,9 -7,9 161,8 167,5   167,5
                 
                 
Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 31.12.2019 7,7 7,0 1,3 -7,9 190,0 198,0 0,3 198,3
                 
Kauden tulos         9,9 9,9 -0,1 9,8
Muut laajan tuloksen erät   -0,0 -0,5     -0,5   -0,5
Osingonjako         -22,0 -22,0   -22,0
Osakeperusteiset maksut   -3,5   1,6   -1,9   -1,9
Siirrot erien välillä   0,4     -0,4 0,0   0,0
Oma pääoma 30.6.2020 7,7 3,8 0,7 -6,3 177,5 183,4 0,2 183,7 

Katsauksen liitetiedot          
           
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö 63,8 63,2 116,0 139,4 276,2
Teolliset mittaukset 32,1 34,8 69,6 71,6 143,2
Yhteensä 95,9 98,0 185,6 211,0 419,4
           
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö          
  Tuotteet 30,5 35,1 57,5 63,4 149,0
  Projektit 17,7 16,9 32,3 28,4 73,2
  Palvelut 9,4 8,7 19,4 18,5 39,1
Yhteensä 57,6 60,7 109,3 110,3 261,3
           
Teolliset mittaukset          
  Tuotteet 30,5 32,1 62,3 63,6 129,5
  Palvelut 3,3 3,3 6,9 6,4 12,8
Yhteensä 33,8 35,4 69,2 70,0 142,3
           
Liikevaihto yhteensä 91,4 96,1 178,6 180,3 403,6
           
Liiketulos liiketoiminta-alueittain          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Sää ja ympäristö 0,7 0,6 -1,7 -3,7 17,7
Teolliset mittaukset 7,1 7,5 14,7 12,1 26,1
Muu toiminta 0,1 -0,9 0,1 -1,3 -2,7
Yhteensä 7,9 -7,2 13,1 -7,2 41,1
           
Liikevaihto regioonittain          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Americas 32,3 34,2 64,2 66,9 149,7
APAC 27,6 28,7 48,8 53,1 119,6
EMEA 31,5 33,2 65,5 60,3 134,3
Yhteensä 91,4 96,1 178,6 180,3 403,6
           
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus          
Milj. euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä          
ajanhetkenä 67,8 74,2 134,2 141,7 308,6
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 23,6 21,8 44,3 38,6 95,0
Yhteensä 91,4 96,1 178,6 180,3 403,6

 

Henkilöstö          
  4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Henkilöstö, keskimäärin 1,929 1,847 1,894 1,821 1,829
Henkilöstö, kauden lopussa 1,954 1,883 1,954 1,883 1,837
           
Johdannaisinstrumentit          
Milj. euroa     30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Johdannaissopimuksien nimellisarvot     30,8 22,1 33,8
           
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat     0,2 0,2 0,3
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat     0,1 0,2 0,4
           
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä  yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot          
Euroa/tuhatta 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 36 000 35 881 36 000 35 881 35 881
Omien osakkeiden lukumäärä 437 556 437 556 556
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä laimennusvaikutuksella 36 223 36 144 36 171 36 082 36 133
Osakkeiden painotettu keskimääräinen          
lukumäärä 36 000 35 879 35 959 35 847 35 864
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 572 616 2 273 1 574 3,442
Osakekurssi, ylin 36,65 22,75 37,50 22,75 32,80
Osakekurssi, alin 26,00 17,90 21,65 15,95 15,95
           
Tunnusluvut          
Euroa 4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Osakekohtainen tulos 0,16 0,14 0,27 0,15 0,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu          
osakekohtainen tulos 0,16 0,14 0,27 0,15 0,93
Osakekohtainen oma pääoma     5,10 4,67 5,52
Oman pääoman tuotto, %     10,2 6,0 17,7
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta -0,03 -0,17 0,12 0,05 1,14
Omavaraisuusaste, %     49,5 53,2 55,7
Nettovelkaantumisaste, %     15,7 5,1 -2,4 

Keskeiset valuuttakurssit      
    Keskikurssit Päätöskurssit
  1-6/2020 1-6/2019 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
USD 1,1039 1,1326 1,1198 1,1380 1,1234
CNY 7,7573 7,6676 7,9219 7,8185 7,8205
JPY 119,29 124,63 120,66 122,60 121,94
GBP 0,8670 0,8727 0,9124 0,8966 0,8508

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 21.7.2020 klo 14.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 89149081#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 14.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 16.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi  twitter.com/VaisalaSuomi

Liite