Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019

Press Release
12. Helmi 2020
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Tilinpäätöstiedote                                                           12.2.2020 klo 14.00

 

Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019

Erinomainen liikevaihto ja liiketulos neljännellä neljänneksellä ja vuonna 2019

Neljäs neljännes 2019 lyhyesti8

 • Saadut tilaukset 103,3 (99,1) miljoonaa euroa, kasvua 4 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 139,0 (120,6) miljoonaa euroa, kasvua 15 %
 • Liikevaihto 118,1 (108,3) miljoonaa euroa, kasvua 9 %
 • Liiket6ulos (EBIT) 17,7 (13,9) miljoonaa euroa, 15,0 (12,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,41 (0,32) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 23,1 (29,4) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 419,4 (334,2) miljoonaa euroa, kasvua 26 %
 • Liikevaihto 403,6 (348,8) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liiketulos (EBIT) 41,1 (38,9) miljoonaa euroa, 10,2 (11,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,94 (0,82) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 40,8 (48,3) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 56,4 (72,7) miljoonaa euroa, laskua 22 %
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,61 euroa/osake ulkona oleville osakkeille.

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 400–425 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 38–48 miljoonaa euroa.


Avainluvut      
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos
Saadut tilaukset103,399,14 %419,4334,226 %
Tilauskanta139,0120,615 %139,0120,615 %
Liikevaihto118,1108,39 %403,6348,816 %
Bruttokate66,258,813 %221,2185,020 %
Bruttokateprosentti56,054,3 54,853,1 
Kiinteät kulut48,946,45 %177,3148,320 %
Liiketulos17,713,927 %41,138,96 %
Liiketulosprosentti15,012,9 10,211,1 
Tulos ennen veroja16,514,018 %40,237,57 %
Kauden tulos15,111,432 %33,629,514 %
Osakekohtainen tulos0,410,3229 %0,940,8213 %
Oman pääoman tuotto, %   17,716,0 
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin      
hyödykkeisiin10,54,2153 %26,814,585 %
Poistot ja arvonalentumiset6,05,76 %23,512,194 %
Liiketoiminnan rahavirta23,129,4-22 %40,848,3-15 %
Rahavarat   56,472,7-22 %
Korolliset velat   51,540,527 %
Nettovelkaantumisaste, %   -2,4-17,6 
       
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén

“Vaisalan vuosi päättyi vahvaan neljännekseen saatujen tilausten, liikevaihdon ja liiketuloksen kasvaessa edellisestä vuodesta. Vahva suoritus kaikissa regioonissa kasvatti Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saatuja tilauksia. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset neljänneksellä olivat korkealla tasolla, mutta jäivät vahvasta vertailuvuodesta isojen projektitilausten puuttuessa. Bruttokateprosentti parani molempien liiketoiminta-alueiden tuoteliiketoiminnassa korkean toimitusvolyymin seurauksena.

Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 %. Lakot sekä Suomessa että Ranskassa olivat riski toimituskyvykkyydellemme, mutta onneksi riskit eivät toteutuneet. Päätimme vuoden näin ollen korkeisiin toimitusvolyymeihin. Myös liiketulos kasvoi edellisestä vuodesta ja oli erinomainen 15 % liikevaihdosta.

Vaisalan vuosi 2019 oli erinomainen ja erityisesti myyntisuoritus oli vahva. Saatujen tilausten 26 % kasvu kompensoi hienosti vuoden alun alhaista tilauskantaa. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tämän seurauksena Vaisalan liikevaihto kasvoi 16 %. Liiketulos kasvoi 41 miljoonaan euroon.

Yksi tärkeistä strategisista tavoitteistamme vuodelle 2019 oli Leosphere- ja K-Patents-yritysostojen integrointi. Voimme olla hyvin tyytyväisiä tekemäämme työhön ylitettyämme asetetut tavoitteet. K-Patents Oy fuusioitiin ja se toimii nyt kaikilta osin osana Vaisalaa. Leosphere on ottanut käyttöönsä Vaisalan prosessit ja järjestelmät. Integraatio mahdollistaa synergiahyötyjen saavuttamisen niin myynnissä kuin tuotannossakin.

Olemme myös jatkaneet panostuksiamme myyntiin ja markkinointiin vahvistaaksemme osaamistamme uudessa tarjoomassa ja laajentuaksemme uusille markkinoille. Olemme myös kasvattaneet investointejamme tutkimukseen ja kehitykseen vauhdittaaksemme portfoliomme uudistamista ja laajentamista uusiin teknologioihin. Tämä on strateginen valinta, jota tulemme jatkamaan myös vuonna 2020.

Vuonna 2019 tunnistimme Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävät ratkaisut ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Tulemme integroimaan tavoitteet strategiatyöhömme, jotta voimme paremmin ohjata vaikutuksiamme kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen tavoitteet tulevat myös olemaan tärkeä osa uusien tuotteiden, palvelujen ja vastuullisten toimintatapojen kehittämistä.

Vuoden 2019 erinomainen lopputulemamme ei olisi ollut mahdollinen ilman Vaisalan sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Haluan kiittää kaikki vaisalalaisia erinomaisesta työpanoksesta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen markkinasegmenttien arvioidaan olevan vakaat tai kasvavan jonkin verran edellisestä vuodesta. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen markkinasegmenttien arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2020. Markkinanäkymien pohjalta Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 400–425 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 38–48 miljoonaa euroa.”

 

Tuloskehitys Q4 2019

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 

FX*
2018
Saadut tilaukset103,399,14 %2 %334,2
Tilauskanta kauden lopussa139,0120,615 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 103,3 (99,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset jäivät vertailuvuodesta isojen projektien puuttuessa neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Americas- ja EMEA-alueilla ja olivat vertailukauden tasolla APAC-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli -3 %.

Joulukuun 2019 lopussa tilauskanta oli 139,0 (120,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa tilauskannan kasvusta tuli Euroopasta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tilauskannasta 101,4 (91,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 

FX**
2018
Liikevaihto118,1108,39 %7 %348,8
  Tuotteet80,074,1 8 % 230,5
  Projektit23,219,121 % 70,0
  Palvelut14,915,0 -1 % 48,3
Bruttokateprosentti56,054,3  53,1
Kiinteät kulut48,946,4 5 % 148,3
  T&K-menot13,613,3 2 % 45,4
  % liikevaihdosta11,512,3  13,0
  Poistot*2,43,3  3,8
Liiketulos17,713,9  38,9
  % liikevaihdosta15,012,9  11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 118,1 (108,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 2 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla sekä EMEA- ja Americas-alueilla. Liikevaihdon lasku APAC-alueella heijastaa hiljaista neljännestä Kiinassa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihdon kasvu oli vahva sekä tuote- että projektiliiketoiminnassa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 2 %. Ostettujen liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 16 miljoonaa euroa.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos2018
Americas43,540,28 %136,8
APAC34,035,8-5 %109,6
EMEA40,632,4 25 %102,3
Yhteensä118,1108,3 9 %348,8

Vuoden 2019 neljännen neljänneksen bruttokateprosentti oli 56,0 (54,3) % ja se parani molempien liiketoiminta-alueiden tuoteliiketoiminnassa liikevaihdon kasvun ja siihen liittyvien skaalaetujen seurauksena. Liiketulos nousi edellisestä vuodesta 17,7 (13,9) miljoonaan euroon ja oli 15,0 (12,9) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta, mutta vaati samanaikaisesti kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 2,4 (3,3) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta.

Vuoden 2019 neljännen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (0,0) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista. Tulos ennen veroja oli 16,5 (14,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 15,1 (11,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,32) euroa.

Tuloskehitys tammi–joulukuu 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos 

FX*
Saadut tilaukset419,4334,226 %23 %
Tilauskanta kauden lopussa139,0120,615 % 

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–joulukuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 26 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 419,4 (334,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla läpi vuoden jatkuneen tasaisen vahvan tilausvirran seurauksena. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Tilausten kasvu tuli pääasiassa yritysostoista sekä keskisuurista ja suurista tilauksista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 12 %.

 

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos 

FX**
Liikevaihto403,6348,816 %13 %
  Tuotteet278,5230,521 % 
  Projektit73,270,05 % 
  Palvelut51,948,37 % 
Bruttokateprosentti54,853,1  
Kiinteät kulut177,3148,320 % 
  T&K-menot52,845,416 % 
  % liikevaihdosta13,113,0  
  Poistot*9,63,8  
Liiketulos41,138,9  
  % liikevaihdosta10,211,1  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 403,6 (348,8) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 8 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. EMEA-alueen 31 %:n kasvu oli voimakkainta. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta tuoteliiketoiminnassa yritysostojen seurauksena, mutta myös orgaaninen kasvu oli vahva. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 4 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos
Americas149,7136,89 %
APAC119,6109,69 %
EMEA134,3102,331 %
Yhteensä403,6348,816 %

Tammi–joulukuussa 2019 bruttokateprosentin paraneminen 54,8 (53,1) %:iin oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja siihen liittyvistä skaalaeduista tuoteliiketoiminnassa.

Tammi–joulukuun 2019 liiketulos nousi edellisestä vuodesta ja oli 41,1 (38,9) miljoonaa euroa eli 10,2 (11,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Liikevaihdon kasvu vaati myös kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 9,6 (3,8) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Liiketulosta laskivat -2,7 (2,1) miljoonan euron kulut liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Nämä kulut sisälsivät Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin liittyvät kulut, vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvän kertaluonteisen kulun sekä kulut liittyen tuotelinjan lopettamiseen Yhdysvalloissa.

Tammi–joulukuun 2019 rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,1 (-1,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisistä valuuttasuojauksista. Tuloverot olivat 6,6 (8,0) miljoonaa euroa ja efektiivinen veroaste oli 16,3 (21,4) %. Alhainen efektiivinen verokanta on seurausta erityisesti vuonna 2018 ostettujen yritysten käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin liittyvien laskennallisten verosaamisten uudelleenarvioinnista. Tulos ennen veroja oli 40,2 (37,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 33,6 (29,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,94 (0,82) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–joulukuussa 2019. Rahavarat laskivat 56,4 (72,7) miljoonaan euroon 31.12.2019. Osinkoja maksettiin 20,8 (37,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 361,5 (334,4) miljoonaa euroa. Varat kasvoivat 12,3 miljoonaa euroa ja velat 11,3 miljoonaa euroa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena.

Vuonna 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 40,8 (48,3) miljoonaa euroa. Varastojen 7,5 miljoonan euron kasvu ja saamisten 8,0 miljoonan euron kasvu nostivat käyttöpääomaa ja näin ollen netottivat liiketuloksen kasvun myönteisen vaikutuksen rahavirtaan.

Vaisalalla oli 31.12.2019 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (40,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 11,3 (0,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–joulukuussa 2019 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 26,8 (14,5) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 31.12.2019 yhteensä 9 (1) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 23,5 (12,1) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 9,5 (3,8) miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala osti 1.10.2019 Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto vahvistaa Vaisalan digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa tuomalla tiimiin uutta osaamista sekä teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Yhdeksän työntekijää siirtyi Vaisalaan.

Vaisala Digitalin painopistealueet ja toimintojen uudelleenorganisointi

Vaisala ilmoitti elokuussa uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Samassa yhteydessä Digital Solutions -yksikön nimi muutettiin Vaisala Digitaliksi. Edistääkseen liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, Vaisala Digital keskittyy tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintojaan kahteen palvelinkeskukseen. Suomeen sijoitettavan tie-, lentoasema- ja satamaliikenneratkaisuja kehittävän tiimin muodostamisen lisäksi Yhdysvalloissa irtisanottiin 21 työntekijää. Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Vaisala kirjasi vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla uudelleenorganisointiin liittyvän 1,1 miljoonan euron kulun.

Henkilöstö

Tammi–joulukuussa 2019 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 829 (1 678) henkilöä. Joulukuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 1 837 (1 816). Henkilöstöstä 74 (73) % työskenteli EMEA-alueella, 16 (19) % Americas-alueella ja 9 (8) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 62 (61) % työskenteli Suomessa.

Henkilöstön määrä maantieteellisin aluein

 31.12.201931.12.2018Muutos
Suomi1 1421 10240
EMEA (pois lukien Suomi)224225-1
Americas297339-42
APAC17415024
Yhteensä1 8371 81621

Henkilöstön määrä toiminnoittain

 31.12.201931.12.2018Muutos
Myynti ja markkinointi449459-10
T&K4073998
Tuotanto44142318
Palvelut3473470
Hallinto1931885
Yhteensä1 8371 81621

Suomessa henkilöstön määrä kasvoi pääasiassa tuotekehityspanostusten ja Forecalta ostettujen ammattikäyttäjien yrityssääpalveluiden seurauksena. Americas-alueella henkilöstö väheni pääasiassa tuotelinjan lopettamisen ja Vaisala Digitalin uudelleenorganisoinnin seurauksena. Henkilöstön määrä APAC-alueella kasvoi ja 19 näistä tuli Vaisalan uudelle tehtaalle Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2019 henkilöstökulut olivat 157,7 (133,6) miljoonaa euroa.

Osakepalkkiojärjestelmät
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti kaksinkertaisti Vaisalan K- ja A-sarjan osakkeiden määrän. Kaikki osakkeisiin liittyvät luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. Osakepalkkiojärjestelmien kustannus on arvostettu tuloslaskelmissa vuoden 2017 tilinpäätökseen asti niin, että osakkeina maksetun osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin ja rahana maksetun osuuden kustannus osakkeen tilinpäätöspäivän päätöskurssiin. Vuoden 2018 alusta alkaen sekä osakkeina että rahana maksetun osuuden kustannus on arvostettu osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssiin.

Hallitus päätti 18.12.2014 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2015. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2015. Ohjelman perusteella maksettu palkkio vastasi 74 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 27 henkilölle luovutettiin 12.3.2018 yhteensä 95 092 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssi oli 12,08 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2015–2018 kuluja yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 16.12.2015 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2016. Ohjelman perusteella maksettava palkkio vastasi 49 % enimmäistavoitteesta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluneille 30 henkilölle luovutettiin 5.3.2019 yhteensä 88 452 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta ja loppuosuus palkkiosta maksettiin rahana. Osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssi oli 11,57 euroa. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2019 kuluja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 10.2.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän ansaintakriteerinä oli tietyn ajan jatkuva työ- tai palvelusuhde. Osakepalkkiojärjestelmä päättyi maaliskuussa 2018 ja kohderyhmään kuuluneille henkilöille maksettiin jäljellä olleet palkkiot, jotka olivat yhteensä 3 000 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden. Osakepalkkiojärjestelmästä kirjattiin vuosina 2016–2018 kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 15.12.2016 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2017. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2020. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 400 000 A-sarjan osaketta, ja ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa 65 % enimmäistavoitteesta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2017 huhtikuusta vuoden 2020 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssi oli 17,90 euroa. 31.12.2019 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 35 henkilöä ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 237 900 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden.

Hallitus päätti 7.2.2018 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2018. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2018. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2021. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 320 000 A-sarjan osaketta, ja ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa 55 % enimmäistavoitteesta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2018 huhtikuusta vuoden 2021 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssi oli 22,10 euroa. 31.12.2019 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 30 henkilöä ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 168 970 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahaosuuden.

Hallitus päätti 12.2.2019 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta kaudelle 2019–2021. Järjestelmä on suunnattu noin 45 konsernin avainhenkilölle, ja se perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuoton (TSR) ja kannattavuuden kehitykseen 2019–2021. Palkkio maksetaan osin Vaisalan A-sarjan osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2022. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmästä luovutettava palkkio vastasi enintään 330 000 A-sarjan osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja johtoryhmän kukin jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää. Osakepalkkiojärjestelmän kustannus jaksotetaan vuoden 2019 huhtikuusta vuoden 2022 maaliskuuhun. Osakepalkkiojärjestelmän voimaantulopäivän osakkeen päätöskurssi oli 19,06 euroa. 31.12.2019 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 45 henkilöä.

Vaisala luovutti 28.6.2019 yhteensä 2 195 yhtiön hallussa ollutta Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2017 ja 2018 kuuluneelle henkilölle.

Osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut

Milj. euroa20152016201720182019
Osakepalkkiojärjestelmä 20150,51,11,6-0,1 
Osakepalkkiojärjestelmät 2016 0,71,20,60,2
Osakepalkkiojärjestelmä 2017  1,11,31,5
Osakepalkkiojärjestelmä 2018   0,61,2
Osakepalkkiojärjestelmä 2019    0,6


Q4 ja tammi–joulu 2019 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

 

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-12/
2019
 

1-12/
2018
 

 

Muutos
FX**
Saadut tilaukset66,267,9-3 %-4 %276,2215,228 %27 %
Tilauskanta kauden lopussa122,3104,917 % 122,3104,917 % 
Liikevaihto81,977,65 %4 %261,3232,312 % 11 %
  Tuotteet47,046,4 1 % 149,0125,419 % 
  Projektit23,219,121 % 73,270,05 % 
  Palvelut11,712,1-4 % 39,136,96 % 
Bruttokateprosentti52,751,1  49,948,6  
Kiinteä kulut31,130,71 % 113,096,7 17 % 
  T&K-menot8,49,4-11 % 34,030,512 % 
  % liikevaihdosta10,312,1  13,013,1  
  Poistot*1,93,3  6,83,8  
Liiketulos12,110,5  17,717,7  
  % liikevaihdosta14,713,5  6,87,6  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 neljännen neljänneksen saadut tilaukset laskivat 3% edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 66,2 (67,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 15 % Euroopassa, olivat vertailukauden tasolla Americas-alueella ja Kiinassa, ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Keskisuurten tilausten määrä kasvoi, kun taas suurten tilausten määrä laski. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli -8%.

Joulukuun 2019 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 122,3 (104,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta liikenneasiakassegmentille kasvoi erityisesti Euroopassa ja Americas-alueella. Meteorologia-asiakassegmentissä isojen infrastruktuuriprojektien tilauskanta laski projektitoimitusten etenemisen myötä. Lokakuussa 2019 tiedotettu 13 miljoonan euron sopimus sääinfrastruktuuriprojektin toimittamisesta Etiopian Ilmatieteen laitokselle ei sisälly tilauskantaan, koska se kirjataan Etiopian parlamentin hyväksynnän jälkeen. Tilauskannasta 86,6 (76,8) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 81,9 (77,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa regioonissa paitsi Kiinassa, missä se laski 26 %. Liikevaihdon kasvu oli poikkeuksellisen vahva 25 % Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 1%. Bruttokateprosentti parani 52,7 (51,1) %:iin tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvun ja siihen liittyvien skaalaetujen seurauksena.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 12,1 (10,5) miljoonaa euroa eli 14,7 (13,5) % liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä parantunut bruttokateprosentti ja kiinteiden kulujen liikevaihtoa hitaampi kasvu paransivat liiketulosta. Kiinteä kulut sisälsivät 1,9 (3,3) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–joulukuu 2019 kehitys
Tammi–joulukuussa 2019 Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 28 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 276,2 (215,2) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli poikkeuksellisen vahva kaikissa regioonissa. Euroopan 35 %:n kasvu oli voimakkainta. Tilausten kasvu tuli keskisuurista ja suurista tilauksista. Saadut tilaukset sisälsivät muun muassa 15 miljoonan euron tilauksen lentokenttäjärjestelmien toimittamisesta 31 lentokentälle Argentiinaan, 7 miljoonan euron tilauksen tiesääasemaverkon toimittamisesta Ruotsiin, sekä ison autosonditilauksen Australiasta. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 15 %.

Tammi–joulukuussa 2019 Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 261,3 (232,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa ja kasvu oli noin 20 % Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Euroopassa. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta tuoteliiketoiminnassa. Useamman vuoden kestävät isot projektit Vietnamissa, Bahamalla, Argentiinassa, Ruotsissa, Australiassa ja Yhdysvaltojen Alaskassa toivat liikevaihtoa noin 18 miljoonaa euroa vuonna 2019. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 2 %. Liikevaihdon kasvu ja siihen liittyvät skaalaedut tuoteliiketoiminnassa nostivat bruttokateprosentin 49,9 (48,6) %:iin. Projektiliiketoiminnan bruttokateprosentti parani hieman ja palveluliiketoiminnan bruttokateprosentti oli vakaa.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–joulukuun 2019 liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 17,7 (17,7) miljoonaa euroa eli 6,8 (7,6) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut kasvoivat kaikissa kulukategorioissa pääasiassa yritysostojen seurauksena ja sisälsivät 6,8 (3,8) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

 

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-12/
2019
 

1-12/
2018
 

 

Muutos
 

 

FX**
Saadut tilaukset37,131,219 %16 %143,2119,020 %17 %
Tilauskanta kauden lopussa16,815,77 % 16,815,77 % 
Liikevaihto36,330,718 %15 %142,3116,422 %18 %
  Tuotteet33,027,8 19 % 129,5105,123 % 
  Palvelut3,22,9 12 % 12,811,413 % 
Bruttokateprosentti63,862,5  63,962,1  
Kiinteät kulut17,713,6 30 % 63,448,531 % 
  T&K-menot5,13,9 33 % 18,814,926 % 
  % liikevaihdosta14,212,7  13,212,8  
  Poistot*0,40,0  2,80,0  
Liiketulos5,55,6  26,123,9  
  % liikevaihdosta15,118,1  18,420,5  

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q4 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 neljännen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 37,1 (31,2) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 8 %.

Joulukuun 2019 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 16,8 (15,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannan kasvu tuli olosuhdevalvontajärjestelmistä ja palveluliiketoiminnasta. Tilauskannasta 14,8 (14,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2020.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 36,3 (30,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Puolet kasvusta tuli nestemittausliiketoiminnasta. Olosuhdevalvontajärjestelmät toivat neljänneksen liikevaihdon kasvusta. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto kehittyi myönteisesti, vaikkakin liikevaihto oli yhä maltillinen. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 5 %. Bruttokateprosentti parani 63,8 (62,5) %:iin tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvun ja siihen liittyvien skaalaetujen sekä positiivisen valuuttakurssivaikutuksen seurauksena.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 neljännen neljänneksen liiketulos oli edellisen vuoden tasolla 5,5 (5,6) miljoonaa euroa eli 15,1 (18,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteät kulut kasvoivat kuitenkin kaikissa kulukategorioissa osin yritysoston seurauksena ja sisälsivät 0,4 (0,0) miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–joulukuu 2019 kehitys
Tammi–joulukuussa 2019 Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 143,2 (119,0) miljoonaa euroa. Tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 6 %.

Tammi–joulukuussa 2019 Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 142,3 (116,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kaikissa regioonissa. Instrumentit toivat neljänneksen liikevaihdon kasvusta ja puolet kasvusta tuli ostetusta nestemittausliiketoiminnasta. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 8 %. Bruttokateprosentti parani 63,9 (62,1) %:iin tuoteliiketoiminnan liikevaihdon kasvun ja siitä seuranneiden skaalaetujen seurauksena sekä positiivisen valuuttakurssivaikutuksen myötä. Lisäksi palveluliiketoiminnan bruttokateprosentti kehittyi myönteisesti.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–joulukuun 2019 liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 26,1 (23,9) miljoonaa euroa eli 18,4 (20,5) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteät kulut kasvoivat kuitenkin kaikissa kulukategorioissa ja yli puolet kasvusta tuli yritysostosta. Kiinteät kulut sisälsivät 2,8 (0,0) miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja. Lisäksi liiketulos sisälsi vuokrasopimuksen päättämiseen liittyneen kertaluonteisen kulun.

 

Strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2019

Toisella neljänneksellä Vaisalan hallitus hyväksyi yhtiön strategian vuosille 2019–2023 ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Kannattavan kasvun perustana ovat luotettavat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat korkealaatuisia, pohjautuvat johtaviin teknologioihin ja luovat asiakkaille arvoa optimoiden kokonaiskustannukset yli koko elinkaaren.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksen lisäksi kasvua haetaan nestemittauksista, olosuhdevalvontajärjestelmistä sekä sähköjärjestelmien kunnonvalvonnan laitteista. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvu. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen 22 %:n liikevaihdon kasvu ylitti Vaisalan keskimääräisen kasvun. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta vuonna 2019 ja puolet kasvusta tuli ostetusta nestemittausliiketoiminnasta. Olosuhdevalvontajärjestelmien vuoden 2019 kasvu oli 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten kasvu oli korkein sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa. K-Patents Oy fuusioitiin ja sen tuotanto siirrettiin Vaisalan toimitiloihin Vantaalla. Vuoden aikana K-Patentsin myynti ja markkinointi, tutkimus ja kehitys sekä tukifunktiot integroitiin Vaisalan yksiköihin ja ne toimivat nyt osana Vaisalaa. Toimituskyvykkyys pystyttiin pitämään tavoitetasolla, vaikka tuotannon laajentaminen nestemittaustuotteisiin oli vaativa projekti.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue lanseerasi käänteentekevän biokaasua mittaavan laitteen, joka mittaa samanaikaisesti metaania, hiilidioksidia ja kosteutta vaativissa olosuhteissa. Laite on optimiratkaisu biokaasun tuotantoprosesseihin.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue toi markkinoille myös Indigo-tuoteperheeseen kuuluvia uusia mittapäitä kosteuden, kastepisteen ja öljyn kosteuden mittaamiseen. Nämä uudet vaihtoehtoiset ratkaisut kosteuden, kastepisteen ja öljyn kosteuden mittauksiin antavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia säästää energiaa, optimoida prosessejaan ja parantaa tuotteiden laatua. Mittapäät parantavat asiakkaiden teollisuusprosessien tehokkuutta antamalla tarkkoja ja luotettavia mittaustuloksia.

Lisäksi Teollisten mittausten liiketoiminta-alue esitteli useita uusia ominaisuuksia sisältävän 5.1 version viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmästä. Se on aiempaa yhteensopivampi muiden järjestelmien kanssa ja helppo ja kustannustehokas integroida kolmannen osapuolen laitteiden kanssa. Lisäksi ohjelmistossa on aiempaa joustavampi hälytystoiminto mobiili- ja paikallislaitteisiin. Liiketoiminta-alue esitteli myös lämpötilan mittaamiseen tarkoitettuja mittapäitä. Mittapäät toimivat yhdessä langattoman dataloggerin kanssa, joka on tarkoitettu viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmän tiedonkeruuseen. Mittapäiden lämpötila-arvoalue ulottuu laaja-alaisesti life science -sovelluksiin sisältäen -200 celsiusasteen nestetyppisäiliöt sekä toisessa päässä inkubaattorit ja stabiilisuuskaapit. Vuoden 2019 alussa Vaisalan langaton viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä voitti vuosittain jaettavan Global Quality Innovation 2018 -palkinnon. Järjestelmä palkittiin hyvästä käytettävyydestä ja luotettavasta suunnittelusta, joka hyödyntää viimeisimpiä teknologioita innovatiivisella tavalla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Liiketoiminta-alueen strategiassa on neljä ydinosa-aluetta: tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuja valittuihin sääkriittisiin toimintoihin, sekä laajentua ympäristömittauksiin kaupunkien ilmanlaatu keihäänkärkenä. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen isot projektitoimitukset etenivät erinomaisesti. Useamman vuoden kestävät isot projektit Vietnamissa, Bahamalla, Argentiinassa, Ruotsissa, Australiassa ja Yhdysvaltojen Alaskassa toivat neljänneksen liiketoiminta-alueen projektiliiketoiminnan liikevaihdosta vuonna 2019. Vuoden aikana Vaisala uudisti digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoi sen toimintoja saavuttaakseen noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Muutokset saatiin toteutettua ja vaikutukset alkoivat jo näkyä neljännen neljänneksen tuloksessa. Vuoden 2018 lopussa ostettu Leospheren tuulilidariliiketoiminta toi yli 10 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta ja noin kolmanneksen sen kasvusta. Leospheren integrointi keskittyi myyntiin ja markkinointiin, tuotannon ja toimitusketjun parantamiseen, sekä ERP- ja muiden IT-järjestelmien käyttöönottoon. ERP-järjestelmän käyttöönotto saatiin valmiiksi toisella neljänneksellä.

Vaisala toimitti ensimmäiset Forward Scatter -mittalaitteet. Vaisala Forward Scatter on ainutlaatuinen, uusinta teknologiaa hyödyntävä mittalaite näkyvyyden, vallitsevan sään ja sateen kertymän raportointiin. Mittalaite on ensimmäinen käyttökohde, joka hyödyntää Vaisalan uutta tietoturva-alustaa, joka estää luvattoman käytön ja luvattomien ohjelmistojen ajon. Siinä on salattu ja suojattu tietoliikenne, yksilöllinen aktivointikoodi sekä suojattu mahdollisuus ohjelmiston päivittämiseksi etänä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue laajensi säätutkatarjoomaansa X-kaistan tutkiin. Pienen kokonsa ja edullisemman hintansa ansiosta uusi tutka on ihanteellinen täydentämään katvealueita ja sopii erinomaisesti myös lentokenttäkäyttöön. Vaikeissa maastoissa se parantaa lumen, sateen ja muiden säätapahtumien havainnoinnin luotettavuutta.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue esitteli lisäksi liikenneasiakassegmentille ratkaisun, joka yhdistää kulkuneuvoon asennettujen mobiilianturin ja konenäön keräämän tiedon tienpinnan tilasta. Ratkaisu tarjoaa asiakkaille reaaliaikaista, tarkkaa, helposti saatavilla olevaa ja tärkeää tietoa, minkä avulla he voivat toimia tehokkaammin ja turvallisemmin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue vahvisti tarjoomaansa myös poijuun integroitavalla Windcube-lidarilla, joka mahdollistaa tuulienergia-arvioiden tekemisen myös erittäin vaativissa avomeriolosuhteissa. Tuulennopeuden ja -suunnan mittaaminen kelluvilta poijuilta on välttämätöntä avomeripohjaisten tuulienergiahankkeiden kehitystyön nopeuttamiseksi.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden tutkiminen ja käyttöönotto.

Tuotanto saavutti suoran työvoiman tuottavuuden parantamiselle asetetut tavoitteet ja osallistui useisiin tuotekehityshankkeisiin yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa, jotta Vaisala pystyy varmistamaan hyvän valmistettavuuden ja oikea-aikaisen tuotannon käynnistämisen. Nestemittaustuotteiden tuotannon integrointi vaati uusien teknologioiden käyttöönottoa. Projekti saatiin päätökseen suunnitelman mukaisesti ilman keskeytyksiä tuotannossa.

Vuonna 2019 Vaisala tunnisti tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteensa (Sustainable Development Goals, SDG). Yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävät ratkaisut ovat aina olleet Vaisalan toiminnan ytimessä. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhönsä Vaisala voi paremmin ohjata vaikutuksiaan kestävään kehitykseen sekä saada inspiraatiota uuden liiketoiminnan ja vastuullisten toimintatapojensa kehittämiseen.

Vastuullisten toimintatapojen kannalta Vaisalalle tärkeimmiksi tunnistetut tavoitteet ovat SDG 12 – Vastuullista kuluttamista ja SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Vaisalan tuotekehityksen tavoitteena on pienentää tuotteidensa koko elinkaaren ympäristöjalanjälkeä sekä maksimoida positiiviset vaikutukset asiakkaiden liiketoimintaan sisällyttämällä ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu kehitysprojekteihin. Tuotteiden pitkät elinkaaret sekä huoltotarpeiden minimointi vaikuttavat merkittävästi ympäristöjalanjälkeen. Laaja kansainvälinen liiketoiminta vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntien taloudelliseen menestykseen työllistämisen, kumppaniverkostojen ja toimitusketjujen kautta. Vaisala myös edistää työelämän oikeuksien ja työturvallisuuden toteutumista niin omissa toimissaan kuin kumppaniverkostossaankin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kannalta tärkeimmäksi tunnistettu tavoite on SDG 13 – Ilmastotekoja. Luotettava säänmittaus mahdollistaa ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen, ja esimerkiksi sääinfrastruktuurin kehittämishankkeet auttavat parantamaan sään ennustamiseen ja ennakkovaroituksiin liittyviä valmiuksia äärisääilmiöiden yleistyessä. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kannalta tärkeimmäksi tunnistettu tavoite on SDG 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja. Teollisuuden mittausratkaisut auttavat Vaisalan asiakkaita parantamaan resurssitehokkuuttaan sekä edistämään puhtaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvua strategiakaudella. Kasvu vaatii uusia kyvykkyyksiä ja resursseja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi poistot liittyen yritysostoihin ja investointeihin kasvavat.

Vaisalan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,58 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2020 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 769 732 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Jukka Rinnevaara ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Petra Lundström jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.12.2019 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 27 264 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 27 264 osakkeella toisen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 27 264 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 27.5.2019. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuonna 2019 yhteensä 3 442 439 kappaletta 81,0 miljoonan euron kokonaishintaan. Osakkeen hinta nousi vuoden aikana 192 %, kun OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 15 %. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 31,75 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 32,80 euroa ja alin 15,95 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 23,56 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 924,9 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen joulukuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli 1 139,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 88 452 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluneille 30 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesäkuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 2 195 yhtiön hallussa ollutta A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2017 ja 2018 kuuluneelle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Näiden luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 555 989 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,9 % A-sarjan osakkeista ja 1,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Joulukuun 2019 lopussa Vaisalalla oli 9 481 (8 832) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 17,5 (15,7) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,6 (40,8) %, yksityiset yritykset 13,5 (13,7) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13,7 (14,4) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,0 (11,1) % ja julkisyhteisöt 3,7 (4,4) %.

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset
Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 988 083 (980 767). Osakkeiden osuus A-sarjan osakkeista oli 3,3 (3,3) % ja kaikista osakkeista 2,7 (2,7) %. Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien K-sarjan osakkeiden lukumäärä oli 551 008 (551 010). Hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien A- ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 12 008 243 (12 007 048), joka vastasi 7,3:a (7,3) % kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiön toimitusjohtaja Kjell Forsénin omistamien ja hallitsemien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 49 132 (34 552). Forsén ei omistanut ja hallinnut K-sarjan osakkeita. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat ja hallitsivat 82 178 (67 896) A-sarjan osaketta mutta eivät yhtään K-sarjan osaketta.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kiinassa äskettäin puhjennut koronavirusepidemia on vaikuttunut Vaisalan mahdollisuuksiin toimittaa tuotteita Kiinaan ja saattaa vaikuttaa Vaisalan tuotteiden kysyntään. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on mahdotonta arvioida.

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Lisääntyvä kilpailu tai asiakkaiden suosima paikallinen tuotanto voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusien tuotteiden ja palveluiden menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvu- ja kannattavuussuunnitelmia. Asiakkaiden budjettileikkaukset, kompleksiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoitusjärjestelyt voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Pitkät katkokset tuotannossa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2020

Ilmastonmuutos ja äärisääilmiöt vaativat sään mittausratkaisujen jatkuvaa kehittämistä sekä ennustuskyvykkyyksien uudistamista. Meteorologiasegmentin kysynnän arvioidaan olevan vakaa tai kasvavan jonkin verran, joskin projektien ajoittuminen voi aiheuttaa vuotuista vaihtelua.

Liikennesegmentille suunnattujen sään mittausratkaisujen markkinan arvioidaan olevan vakaa tai kasvavan jonkin verran. Lentokenttäsegmentin kysynnän arvioidaan olevan vakaa korvausinvestointien ja uusien lentokenttien rakentamisen seurauksena erityisesti Kiinassa. Tieliikennesegmentin kysynnän ja tienpinnan tilan mallintamiseen liittyvien ratkaisujen kysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti. Osa kasvusta tulee uusista autoteollisuudelle ja älykkäille kaupungeille suunnatuista ratkaisuista.

Uusiutuvan energian segmentin kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan. Aurinkoenergian arvioidaan kasvavan tuulienergiaa nopeammin. Investointien uuteen uusiutuvan energian kapasiteettiin arvioidaan jatkuvan globaalisti ja investointivolyymin arvioidaan olevan korkein APAC-alueella.

Teollisuuden mittauksissa tiukemmat tavoitteet energia- ja toiminnantehokkuudelle, tuotteiden pidemmät elinkaaret sekä lisääntyvä sääntely, vaatimukset korkealle laadulle ja turvallisuudelle luovat kysyntää teollisuuden korkean arvon instrumenteille ja järjestelmille. Instrumentti- ja nestemittausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen. Olosuhdevalvontajärjestelmien ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden markkinoiden arvioidaan edelleen ylittävän instrumenttien kasvun.

 

Taloudellinen ohjeistus 2020

Vaisala arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 400–425 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 38–48 miljoonaa euroa.

Hallituksen ehdotus osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 170 520 851,66 euroa, josta tulos on 30 885 350,86 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,61 euroa/osake eli yhteensä noin 21,9 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Vaisalan varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2020 klo 18.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.

 

Talouskalenteri 2020

Viikko 9: Vuosiraportti 2019
28.4.2020: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020
21.7.2020: Puolivuosikatsaus 2020
27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

 

Vantaa, 12.2.2020

 

Vaisala Oyj
Hallitus

 

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

 

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Vaisalan vuoden 2019 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.  

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöstiedotteen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.  

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2019 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2019 alkaen.

 • IFRS 16 Vuokrasopimukset
 • IFRS 9:n muutokset: Etukäteen suoritettavaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen kompensaatio
 • IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
 • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017: Muutokset standardeihin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 12 Tuloverot and IAS 23 Vieraan pääoman menot
 • IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutokset: Järjestelyn muuttaminen, järjestelyn supistaminen tai velvoitteen täyttäminen
 • IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset – siirtymä ja vaikutus taloudelliseen raportointiin

Vaisala on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen.

Vuoden 2018 lopussa konsernin ei-peruutettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Selvityksen perusteella näistä järjestelyistä 12 miljoonaa euroa liittyi vuokrasopimuksiin, jotka on johdon arvioissa tulkittu olennaisiksi ja kirjattiin siten IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen. Tämän lisäksi 4 miljoonan euron vuokrasopimusvastuun osalta sopimuksen vuokrakausi oli määrä alkaa vasta tulevaisuudessa. Loput järjestelyistä todettiin epäolennaisiksi. Konserni kirjasi 12 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja vastaavan 11 miljoonan euron vuokravelan kaikkiin näihin sopimuksiin liittyen 1.1.2019.

Joulukuun 2019 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 12,3 miljoonaa euroa ja vuokravelka yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Käyttöoikeusomaisuuseriin liittyvät poistot olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa ja vuokravelkaan liittyvät korkokulut yhteensä 0,3 miljoonaa euroa tammi–joulukuussa 2019.

Mikäli vuoden 2019 tilinpäätös olisi laadittu IAS 17 -standardin mukaisesti, vuokrakulu tammi-joulukuussa 2019 olisi ollut 4,5 miljoonaa euroa. Tammi–joulukuun 2018 tuloslaskelmaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

IAS 17 -standardin mukaan kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimusten vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Tammi–joulukuussa 2019 vuokrasopimusvelkojen pääoman maksut rahoituksen rahavirrassa olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa ja korkokulut liiketoiminnan rahavirrassa olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Tammi–joulukuussa 2018 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Vaisala otti standardin käyttöön takautuvasti siten, että siirtymän vaikutus kirjattiin 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.


Konsernituloslaskelma    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
  Liikevaihto118,1108,3403,6348,8
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-51,9-49,5-182,4-163,7
Bruttokate66,258,8221,2185,0
     
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-35,3-33,1-124,5-102,8
  Tutkimus- ja kehityskulut-13,6-13,3-52,8-45,4
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,41,6-2,72,1
Liiketulos17,713,941,138,9
     
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta0,10,10,10,1
  Rahoitustuotot ja -kulut-1,30,0-1,1-1,5
Tulos ennen veroja16,514,040,237,5
     
  Tuloverot-1,5-2,6-6,6-8,0
Kauden tulos15,111,433,629,5
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille14,811,433,529,5
Määräysvallattomille omistajille0,3-0,1-
Kauden tulos15,111,433,629,5
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 
Osakekohtainen tulos, euroa0,410,320,940,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,410,310,930,81Konsernin laaja tuloslaskelma    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)    
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,20,20,20,2
Yhteensä0,20,20,20,2
     
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
  Muuntoerot-0,90,20,51,0
Yhteensä-0,90,20,51,0
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,70,50,71,2
     
Kauden laaja tulos14,411,934,330,7
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille14,111,934,230,7
Määräysvallattomille omistajille0,3-0,1-
Kauden laaja tulos14,411,934,330,7Konsernitase  
Milj. euroa  
Varat31.12.201931.12.2018
   
Pitkäaikaiset varat  
  Aineettomat hyödykkeet72,774,1
  Aineelliset hyödykkeet63,446,3
  Käyttöoikeusomaisuuserät12,3-
  Osakesijoitukset0,10,1
  Osuus osakkuusyhtiössä1,11,0
  Pitkäaikaiset saamiset0,92,1
  Laskennalliset verosaamiset9,89,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä160,3133,2
   
Lyhytaikaiset varat  
  Vaihto-omaisuus39,632,0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset77,374,7
  Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät25,017,8
  Tuloverosaamiset2,80,9
  Rahavarat56,472,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä201,1198,0
   
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät-3,1
   
Varat yhteensä361,5334,4Oma pääoma ja velat31.12.201931.12.2018
   
Oma pääoma  
  Osakepääoma7,77,7
  Muut rahastot7,06,1
  Muuntoerot1,30,8
  Omat osakkeet-7,9-9,0
  Kertyneet voittovarat190,0177,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä198,0182,9
   
Määräysvallattomien omistajien osuus0,3-
   
Oma pääoma yhteensä198,3182,9
   
Pitkäaikaiset velat  
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta-0,2
  Korolliset vuokrasopimusvelat8,30,0
  Eläkevelvoitteet2,42,7
  Laskennalliset verovelat8,19,4
  Varaukset0,10,2
  Muut pitkäaikaiset velat4,35,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä23,318,0
   
Lyhytaikaiset velat  
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,240,3
  Korolliset vuokrasopimusvelat3,00,0
  Ostovelat ja muut velat64,557,2
  Sopimuksiin perustuvat velat27,330,2
  Tuloverovelat1,71,4
  Varaukset3,23,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä139,8132,3
   
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat-1,1
   
Velat yhteensä163,1151,5
   
Oma pääoma ja velat yhteensä361,5334,4Konsernin rahavirtalaskelma  
Milj. euroa1-12/
2019
1-12/
2018
Liiketoiminnan rahavirta  
  Myynnistä saadut maksut391,5346,7
  Maksut liiketoiminnan kuluista-339,4-289,3
  Maksetut rahoituserät-2,3-0,4
  Maksetut tuloverot-9,0-8,7
Liiketoiminnan rahavirta 40,848,3
   
Investointien rahavirta  
  Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-7,3-51,7
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-26,8-14,5
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,50,1
Investointien rahavirta-33,6-66,1
   
Rahoituksen rahavirta  
  Maksetut osingot-20,8-37,6
  Lainasaamisten muutos0,10,0
  Lainojen nostot80,040,0
  Lainojen takaisinmaksut-80,5-2,6
  Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-4,1-0,0
Rahoituksen rahavirta-25,4-0,1
   
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-18,1-17,9
   
Rahavarat kauden alussa72,791,3
  Rahavarojen muutos-18,1-17,9
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat--1,1
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto jatkuviin toimintoihin1,1-
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,70,4
Rahavarat kauden lopussa56,472,7Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista  
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräys-vallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20177,73,0-0,2-10,1185,1185,4 185,4
         
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan        
IFRS 2:n muutoksen vaikutus 3,9   3,9 3,9
IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    -0,2-0,2 -0,2
IFRS 15:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    0,30,3 0,3
         
Oma pääoma 1.1.20187,76,8-0,2-10,1185,2189,3 189,3
         
Kauden tulos    29,529,5 29,5
Muut laajan tuloksen erät 0,01,0 0,21,2 1,2
Osingonjako    -37,6-37,6 -37,6
Osakeperusteiset maksut -0,7 1,1 0,4 0,4
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9 182,9
         
         
Milj. euroaOsakepääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäMääräys-vallattomien omistajien osuusYhteensä
         
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9 182,9
         
Kauden tulos    33,533,50,133,6
Muut laajan tuloksen erät 0,00,5 0,20,7 0,7
Osingonjako    -20,8-20,8 -20,8
Osakeperusteiset maksut 0,8 1,1 1,9 1,9
Siirrot erien välillä 0,0  -0,00,0 0,0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa    -0,2-0,20,20,0
Oma pääoma 31.12.20197,77,01,3-7,9190,0198,00,3198,3

 

Katsauksen liitetiedot    
     
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Sää ja ympäristö66,267,9276,2215,2
Teolliset mittaukset37,131,2143,2119,0
Yhteensä103,399,1419,4334,2
     
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Sää ja ympäristö    
  Tuotteet47,046,4149,0125,4
  Projektit23,219,173,270,0
  Palvelut11,712,139,136,9
Yhteensä81,977,6261,3232,3
     
Teolliset mittaukset    
  Tuotteet33,027,8129,5105,1
  Palvelut3,22,912,811,4
Yhteensä36,330,7142,3116,4
     
Liikevaihto yhteensä118,1108,3403,6348,8
     
Liiketulos liiketoiminta-alueittain    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Sää ja ympäristö12,110,517,717,7
Teolliset mittaukset5,55,626,123,9
Muu toiminta0,1-2,1-2,7-2,7
Yhteensä17,713,941,138,9
     
Liikevaihto maantieteellisin aluein    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Americas43,540,2149,7136,8
APAC34,035,8119,6109,6
EMEA40,632,4134,3102,3
Yhteensä118,1108,3403,6348,8
     
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus    
Milj. euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä88,481,3308,6251,7
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa29,727,095,097,1
Yhteensä118,1108,3403,6348,8Henkilöstö    
 10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Henkilöstö, keskimäärin1 8341 7801,8291,678
Henkilöstö, kauden lopussa1 8371 8161,8371,816

 

Johdannaisinstrumentit    
Milj. euroa  31.12.201931.12.2018
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  33,826,9
     
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  0,30,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  0,41,0
     
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.

 

Osaketiedot    
Euroa/tuhatta10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä35 88135 79035 88135 790
Omien osakkeiden lukumäärä556647556647
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella36 16436 39436 13336 376
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä35 88135 79035 86435 772
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä1 5609163 4423 711
Osakekurssi, ylin32,8019,9032,8023,90
Osakekurssi, alin24,2015,8515,9515,85
     
Tunnusluvut    
Euroa10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Osakekohtainen tulos0,410,320,940,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,410,310,930,81
Osakekohtainen oma pääoma  5,525,11
Oman pääoman tuotto, %  17,716,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,640,821,141,35
Omavaraisuusaste, %  55,755,6
Nettovelkaantumisaste, %  -2,4-17,6
     
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.


 

Keskeiset valuuttakurssit  
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-12/20191-12/201831.12.201931.12.2018
USD1,12131,18381,12341,1450
CNY7,72827,80977,82057,8751
JPY122,29130,77121,94125,85
GBP0,87950,88530,85080,8945

 

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

 

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus tänään klo 16.00 Hotelli Klaus K:n Studio K:ssa, Bulevardi 2–4, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 39301588#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi  twitter.com/VaisalaSuomi

Liite