Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

Press Release
24. Loka 2019
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Osavuosikatsaus                                                              24.10.2019 klo 14.00

 

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

Erinomaiset tilaukset, liikevaihto ja liiketulos kolmannella neljänneksellä

Kolmas neljännes 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 105,1 (76,8) miljoonaa euroa, kasvua 37 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 154,4 (119,2) miljoonaa euroa, kasvua 29 %
 • Liikevaihto 105,2 (84,1) miljoonaa euroa, kasvua 25 %
 • Liiketulos (EBIT) 16,3 (14,5) miljoonaa euroa, 15,5 (17,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,37 (0,30) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 16,1 (10,6) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 316,1 (235,0) miljoonaa euroa, kasvua 34 %
 • Liikevaihto 285,5 (240,5) miljoonaa euroa, kasvua 19 %
 • Liiketulos (EBIT) 23,5 (24,9) miljoonaa euroa, 8,2 (10,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,52 (0,51) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 17,8 (18,9) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 52,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaa euroa, laskua 28 %

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.


Avainluvut       
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos1-12/
2018
Saadut tilaukset105,176,837 %316,1235,034 %334,2
Tilauskanta154,4119,229 %154,4119,229 %120,6
Liikevaihto105,284,125 %285,5240,519 %348,8
Bruttokate58,147,024 %155,0126,323 %185,0
Bruttokateprosentti55,355,9 54,352,5 53,1
Kiinteät kulut40,732,525 %128,4101,926 %148,3
Liiketulos16,314,512 %23,524,9-6 %38,9
Liiketulosprosentti15,517,3 8,210,4 11,1
Tulos ennen veroja16,914,021 %23,723,51 %37,5
Kauden tulos13,310,724 %18,618,13 %29,5
Osakekohtainen tulos0,370,3024 %0,520,513 %0,82
Oman pääoman tuotto, %   13,613,6 16,0
Investoinnit aineettomiin ja       
aineellisiin hyödykkeisiin6,14,536 %16,310,358 %14,5
Poistot ja arvonalentumiset5,42,2149 %17,56,5172 %12,1
Liiketoiminnan rahavirta16,110,651 %17,818,9-6 %48,3
Rahavarat   52,662,6-16 %72,7
Korolliset velat   50,40,0 40,5
Nettovelkaantumisaste, %   -1,2-36,8 -17,6
        
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä

“Vaisalan vahva suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli vahvinta EMEA-alueella. Reilu kolmannes tilausten kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli 45 %. Tilausten vahva kasvu jatkui liikenneasiakassegmentillä ja tilaukset meteorologia-asiakkailta kasvoivat yli 50 %. Uusiutuvan energian asiakassegmentin tilausten kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilaukset kasvoivat 23 %.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi huomattavasti, 27 %:n kasvu saavutettiin kaikkien regioonien vahvalla suorituksella. Projektitoimitukset kasvoivat merkittävästi kolmannella neljänneksellä erittäin hiljaisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tuotemyynnin liikevaihdon kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 % kaikkien regioonien vahvan suorituksen seurauksena. Liikevaihto saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason vuosineljänneksellä.  

Liiketulosmarginaali oli erinomainen 15,5 %. Erinomainen liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta, mutta vaati myös kiinteiden kulujen lisäämistä. Kaksi kolmannesta kulujen kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli hyvä kuten tyypillisesti toisella vuosipuoliskolla ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli vahva 23,6 %.

Strategian implementointi on edennyt hyvin. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset ovat yhä tuoneet kolmanneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta kuluvana vuonna ja lähes puolet kasvusta on tullut ostetusta nestemittausliiketoiminnasta. Olosuhdevalvontajärjestelmien kuluvan vuoden kasvu on saavuttanut lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten kasvu on ollut korkein sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa, mutta toimitusmäärät ovat yhä alhaisella tasolla. K-Patents-yritysoston integrointi eteni hyvin kolmannen neljänneksen aikana, jolloin kaikki nestemittausliiketoiminnan toiminnot muuttivat Vaisalan toimitiloihin Vantaalla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminnan isot projektitoimitukset ovat edenneet erinomaisesti. Käynnissä olevat projektit Bahamalla, Vietnamissa, Argentiinassa ja Ruotsissa toivat viidenneksen projektiliiketoiminnan kuluvan vuoden liikevaihdosta. Ilmanlaatutuotteen uuden version kehittäminen on viivästyttänyt ympäristömittausliiketoiminnan laajentumista kaupunkien ilmanlaatumarkkinalle. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu on jäänyt tavoitteesta uuden tehtaan käyttöönottoon liittyvien haasteiden seurauksena.

Vaisala ilmoitti elokuussa ostavansa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto istuu hyvin digitaalisen transformaation strategiaan vahvistamalla digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa. Yritysosto tuo tiimiin uutta osaamista sekä uuden teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Toivotan lämpimästi tervetulleiksi uudet kollegamme, jotka liittyivät joukkoomme yritysoston myötä 1.10. Yritysoston julkistamisen yhteydessä Vaisala ilmoitti uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Edistääksemme liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, keskitymme tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintomme kahteen palvelinkeskukseen.”


Tuloskehitys Q3 2019

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 

FX*
2018
Saadut tilaukset105,176,837 %35 %334,2
Tilauskanta kauden lopussa154,4119,229 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 37 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 105,1 (76,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 20 %.

Syyskuun 2019 lopussa tilauskanta oli 154,4 (119,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 29 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 74,8 (59,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019. Yritysostojen osuus tilauskannan kasvusta oli 14 miljoonaa euroa.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 

FX**
2018
Liikevaihto105,284,125 %23 %348,8
  Tuotteet71,559,2 21 % 230,5
  Projektit21,713,560 % 70,0
  Palvelut12,011,3 7 % 48,3
Bruttokateprosentti55,355,9  53,1
Kiinteät kulut40,732,5 25 % 148,3
  T&K-menot12,110,0 21 % 45,4
  % liikevaihdosta11,511,9  13,0
  Poistot*2,00,2  3,8
Liiketulos16,314,5  38,9
  % liikevaihdosta15,517,3  11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 105,2 (84,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 2 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta sekä tuote- että projektiliiketoiminnassa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 12 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos2018
Americas39,233,617 %136,8
APAC32,526,025 %109,6
EMEA33,424,4 37 %102,3
Yhteensä105,284,1 25 %348,8

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen bruttokateprosentti oli hyvällä tasolla 55,3 (55,9) %. Liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 16,3 (14,5) miljoonaa euroa eli 15,5 (17,3) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta, mutta vaati samanaikaisesti kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 2,0 (0,2) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Lisäksi liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisälsivät 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyy elokuussa 2019 ilmoitettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin.

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 16,9 (14,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 13,3 (10,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,30) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos 

FX*
2018
Saadut tilaukset316,1235,034 %32 %334,2
Tilauskanta kauden lopussa154,4119,229 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 34 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 316,1 (235,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 18 %.


Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos 

FX**
2018
Liikevaihto285,5240,519 %16 %348,8
  Tuotteet198,5156,427 % 230,5
  Projektit50,050,9-2 % 70,0
  Palvelut37,033,311 % 48,3
Bruttokateprosentti54,352,5  53,1
Kiinteät kulut128,4101,926 % 148,3
  T&K-menot39,232,122 % 45,4
  % liikevaihdosta13,713,4  13,0
  Poistot*7,20,5  3,8
Liiketulos23,524,9  38,9
  % liikevaihdosta8,210,4  11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 285,5 (240,5) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 6 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta tuoteliiketoiminnassa, kun taas projektiliiketoiminnan liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla hiljaisen ensimmäisen vuosipuoliskon seurauksena. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 5 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos2018
Americas106,196,710 %136,8
APAC85,673,916 %109,6
EMEA93,870,034 %102,3
Yhteensä285,5240,519 %348,8

Tammi–syyskuun 2019 bruttokateprosentin paraneminen 54,3 (52,5) %:iin oli seurausta tuotekannattavuuden paranemisesta sekä tuotteiden korkeammasta osuudesta molemmilla liiketoiminta-alueilla. Bruttokateprosentti parani erityisesti toisella neljänneksellä.

Tammi–syyskuun 2019 liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli 23,5 (24,9) miljoonaa euroa eli 8,2 (10,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Liikevaihdon kasvu vaati myös kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 7,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Liiketulosta laskivat -3,1 (0,5) miljoonan euron kulut liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Nämä kulut sisälsivät Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin liittyvät kulut, vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvän kertaluonteisen kulun sekä kulut liittyen tuotelinjan lopettamispäätökseen Yhdysvalloissa.

Vuoden 2019 tammi–syyskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,2 (-1,4) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 23,7 (23,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 18,6 (18,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,51) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–syyskuussa 2019. Rahavarat laskivat 52,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaan euroon. Osinkoja maksettiin 20,8 (37,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 338,6 (31.12.2018: 334,4) miljoonaa euroa. Varat kasvoivat 11,1 miljoonaa euroa ja velat 10,1 miljoonaa euroa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena.

Tammi–syyskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 17,8 (18,9) miljoonaa euroa. Varastojen 7,9 miljoonan euron kasvu nosti käyttöpääomaa ja netotti liiketuloksen kasvun myönteisen vaikutuksen rahavirtaan.

Vaisalalla oli 30.9.2019 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (31.12.2018: 40,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,1 (31.12.2018: 0,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–syyskuussa 2019 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 16,3 (10,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 30.9.2019 yhteensä 11 (31.12.2018: 1) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 17,5 (6,5) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 7,2 miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala Digitalin painopistealueet ja toimintojen uudelleenorganisointi

Vaisala ilmoitti elokuussa uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Samassa yhteydessä Digital Solutions -yksikön nimi muutettiin Vaisala Digitaliksi. Edistääkseen liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, Vaisala Digital keskittyy tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintojaan kahteen palvelinkeskukseen. Suomeen sijoitettavan tie-, lentoasema- ja satamaliikenneratkaisuja kehittävän tiimin muodostamisen lisäksi Yhdysvalloissa irtisanottiin 21 työntekijää. Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Vaisala kirjasi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä henkilöstövähennyksiin liittyvän 1,0 miljoonan euron kulun.

Henkilöstö

Tammi–syyskuussa 2019 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 827 (1 644) henkilöä. Syyskuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 1 810 (31.12.2018: 1 816). Henkilöstöstä 74 (70) % työskenteli EMEA-alueella, 17 (21) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 61 (64) % työskenteli Suomessa.


Q3 ja tammi–syyskuu 2019 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

 

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-9/
2019
 

1-9/
2018
 

 

Muutos
FX**
2018
Saadut tilaukset70,748,745 %43 %210,0147,343 %41 %215,2
Tilauskanta kauden lopussa138,3106,330 % 138,3106,330 % 104,9
Liikevaihto69,154,627%25 %179,4154,716 % 14 %232,3
  Tuotteet38,632,5 19% 102,079,029 % 125,4
  Projektit21,713,560 % 50,050,9-2 % 70,0
  Palvelut8,98,54 % 27,424,811 % 36,9
Bruttokateprosentti51,052,2  48,647,3  48,6
Kiinteä kulut26,021,024 % 81,966,1 24 % 96,7
  T&K-menot7,96,817 % 25,621,122 % 30,5
  % liikevaihdosta11,412,4  14,313,6  13,1
  Poistot*1,60,2  4,80,5  3,8
Liiketulos9,37,5  5,67,2  17,7
  % liikevaihdosta13,513,7  3,14,6  7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 45 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 70,7 (48,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa, ja kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Euroopassa. Kasvu tuli keskisuurista tilauksista ja oli voimakkainta meteorologia-, liikenne- ja uusiutuvan energian asiakassegmenteissä. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 27 %.

Syyskuun 2019 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 138,3 (106,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 62,4 (50,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 27 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 69,1 (54,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa sekä tuote- ja projektiliiketoiminnoissa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 14 %. Projektiliiketoiminnan korkeampi osuus sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden heikentyminen laskivat bruttokateprosentin 51,0 (52,2) %:iin. Projektiliiketoiminnan bruttokateprosentti parani.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 13,5 (13,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta. Kiinteät kulut kasvoivat pääasiassa yritysoston seurauksena ja ne sisälsivät 1,6 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–syyskuu 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 43 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 210,0 (147,3) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli tasaisen vahva kaikissa regioonissa. Tilausten kasvu tuli keskisuurista ja suurista tilauksista ja kasvu oli voimakkainta liikenneasiakassegmentissä. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 24 %.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 179,4 (154,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu ylitti 20 % kaikissa muissa regioonissa paitsi Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 2 %. Liikevaihto kasvoi pääasiassa tuoteliiketoiminnassa kun taas projektiliiketoiminnan liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 3 %. Tuoteliiketoiminnan korkeampi osuus edelliseen vuoteen verrattuna nosti bruttokateprosentin 48,6 (47,3) %:iin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,6 (7,2) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,6) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut kasvoivat liikevaihdon kasvun myötä ja sisälsivät 4,8 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.


Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-9/
2019
 

1-9/
2018
 

 

Muutos
 

 

FX**
2018
Saadut tilaukset34,528,123 %19 %106,187,721 %17 %119,0
Tilauskanta kauden lopussa16,213,025 % 16,213,025 % 15,7
Liikevaihto36,129,522 %19 %106,085,824 %20 %116,4
  Tuotteet32,926,7 23 % 96,577,325 % 105,1
  Palvelut3,22,8 13 % 9,68,513 % 11,4
Bruttokateprosentti63,663,0  64,062,0  62,1
Kiinteät kulut14,410,9 33 % 45,834,931 % 48,5
  T&K-menot4,23,2 29 % 13,611,123 % 14,9
  % liikevaihdosta11,611,0  12,912,9  12,8
  Poistot*0,40,0  2,40,0  0,0
Liiketulos8,57,7  20,618,4  23,9
  % liikevaihdosta23,626,1  19,521,4  20,5

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 23 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 34,5 (28,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %.

Syyskuun 2019 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 16,2 (13,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 12,4 (9,2) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 36,1 (29,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahva kaikissa regioonissa, voimakkain APAC-alueella. Pääosa liikevaihdon kasvusta tuli nestemittaustuotteista, instrumenteista ja olosuhdevalvontajärjestelmistä. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto kehittyi myönteisesti, vaikkakin liikevaihto oli yhä maltillinen. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Bruttokateprosentti parani 63,6 (63,0) %:iin tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 8,5 (7,7) miljoonaa euroa eli 23,6 (26,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteiden kulujen kasvu, sisältäen 0,4 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, rasitti liiketulosmarginaalia.

Tammi–syyskuu 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 21 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 106,1 (87,7) miljoonaa euroa. Tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 7 %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 24 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 106,0 (85,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kaikissa regioonissa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Bruttokateprosentti parani 64,0 (62,0) %:iin tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 20,6 (18,4) miljoonaa euroa eli 19,5 (21,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteiden kulujen kasvu, sisältäen 2,4 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, rasitti liiketulosmarginaalia. Lisäksi liiketulos sisälsi vuokrasopimuksen päättämiseen liittyneen kertaluonteisen kulun.

 

Strategiapäivitys ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Toisella neljänneksellä Vaisalan hallitus hyväksyi yhtiön strategian vuosille 2019–2023 ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Kannattavan kasvun perustana ovat luotettavat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat korkealaatuisia, pohjautuvat johtaviin teknologioihin ja luovat asiakkaille arvoa optimoiden kokonaiskustannukset yli koko elinkaaren.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksen lisäksi kasvua haetaan nestemittauksista, olosuhdevalvontajärjestelmistä sekä sähköjärjestelmien kunnonvalvonnan laitteista. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvu. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Liiketoiminta-alueen strategiassa on neljä ydinosa-aluetta: tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, hyödyntää digitaalista transformaatiota ja kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuita valittuihin sääkriittisiin toimintoihin, sekä laajentua ympäristömittauksiin kaupunkien ilmanlaatu keihäänkärkenä. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden valinta ja käyttöönotto.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvua strategiakaudella. Kasvu vaatii uusia kyvykkyyksiä ja resursseja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi poistot liittyen yritysostoihin ja investointeihin kasvavat.
               
Vaisalan päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,58 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2020 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 769 732 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Jukka Rinnevaara ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Petra Lundström jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2019 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 27 264 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 27 264 osakkeella toisen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 27 264 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 27.5.2019. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2019 yhteensä 1 882 456 kappaletta 36,3 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 25,35 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 26,10 euroa ja alin 15,95 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 19,31 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 738,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 909,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 88 452 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 30 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesäkuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 2 195 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2017 ja 2018 kuuluvalle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Näiden luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 555 989 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,9 % A-sarjan osakkeista ja 1,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2019 lopussa Vaisalalla oli 9 198 (8 435) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 15,7 (16,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,7 (40,4) %, yksityiset yritykset 13,5 (13,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,5 (14,3) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,0 (11,1) % ja julkisyhteisöt 4,6 (4,0) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vaisala ilmoitti elokuussa ostavansa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto vahvistaa Vaisalan digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa tuomalla tiimiin uutta osaamista sekä teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Yritysosto saatiin päätökseen 1.10.2019, jolloin yhdeksän työntekijää siirtyi Vaisalaan.

Markkinanäkymät 2019

Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan kaikissa regioonissa, Amerikoissa maltillisesti. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan jatkavan kasvua kaikissa regioonissa. Olosuhdevalvontajärjestelmien, nestemittausratkaisujen ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti.

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Talouskalenteri 2020

12.2.2020: Tilinpäätöstiedote 2019
Viikko 9: Vuosiraportti 2019
28.4.2020: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020
21.7.2020: Puolivuosikatsaus 2020
27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020


Vantaa, 24.10.2019

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.


Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2018 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardien mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2019 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2019 alkaen.

 • IFRS 16 Vuokrasopimukset
 • IFRS 9:n muutokset: Etukäteen suoritettavaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen kompensaatio
 • IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
 • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017: Muutokset standardeihin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 12 Tuloverot and IAS 23 Vieraan pääoman menot
 • IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutokset: Järjestelyn muuttaminen, järjestelyn supistaminen tai velvoitteen täyttäminen
 • IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset – siirtymä ja vaikutus taloudelliseen raportointiin

Vaisala on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen.

Vuoden 2018 lopussa konsernin ei-peruutettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Selvityksen perusteella näistä järjestelyistä 12 miljoonaa euroa liittyi vuokrasopimuksiin, jotka on johdon arvioissa tulkittu olennaisiksi ja kirjattiin siten IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen. Tämän lisäksi 4 miljoonan euron vuokrasopimusvastuun osalta sopimuksen vuokrakausi oli määrä alkaa vasta tulevaisuudessa. Loput järjestelyistä todettiin epäolennaisiksi. Konserni kirjasi 12 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja vastaavan 11 miljoonan euron vuokravelan kaikkiin näihin sopimuksiin liittyen 1.1.2019.

Syyskuun 2019 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 11,1 miljoonaa euroa ja vuokravelka yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Käyttöoikeusomaisuuseriin liittyvät poistot olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja vuokravelkaan liittyvät korkokulut yhteensä 0,2 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2019. Vuokrakulujen eliminointi oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2019. Tammi–syyskuun 2018 tuloslaskelmaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

IAS 17 -standardin mukaan kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimusten vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Tammi–syyskuussa 2019 vuokrasopimusvelkojen pääoman maksut rahoituksen rahavirrassa olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja korkokulut liiketoiminnan rahavirrassa olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vastaava vuokrakulujen eliminointi liiketoiminnan rahavirrasta oli 3,3 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Vaisala otti standardin käyttöön takautuvasti siten, että siirtymän vaikutus kirjattiin 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.


Konsernituloslaskelma      
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
 
  Liikevaihto105,284,1285,5240,5348,8 
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-47,0-37,0-130,5-114,2-163,7 
Bruttokate58,147,0155,0126,3185,0 
       
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-28,6-22,5-89,2-69,7-102,8 
  Tutkimus- ja kehityskulut-12,1-10,0-39,2-32,1-45,4 
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-1,10,0-3,10,52,1 
Liiketulos16,314,523,524,938,9 
       
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta----0,1 
  Rahoitustuotot ja -kulut0,6-0,50,2-1,4-1,5 
Tulos ennen veroja16,914,023,723,537,5 
       
  Tuloverot-3,6-3,3-5,1-5,4-8,0 
Kauden tulos13,310,718,618,129,5 
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 
Osakekohtainen tulos, euroa0,370,300,520,510,82 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,370,300,510,500,81 


Konsernin laaja tuloslaskelma     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,00,00,00,2
Yhteensä0,00,00,00,00,2
      
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
  Muuntoerot1,30,01,40,71,0
Yhteensä1,30,01,40,71,0
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä1,30,01,40,71,2
      
Kauden laaja tulos14,610,820,018,830,7


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat30.9.201930.9.201831.12.2018
    
Pitkäaikaiset varat   
  Aineettomat hyödykkeet67,920,774,1
  Aineelliset hyödykkeet56,444,846,3
  Käyttöoikeusomaisuuserät11,1--
  Osakesijoitukset0,10,10,1
  Osuus osakkuusyhtiössä1,00,81,0
  Pitkäaikaiset saamiset1,00,72,1
  Laskennalliset verosaamiset10,47,99,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä147,975,1133,2
    
Lyhytaikaiset varat   
  Vaihto-omaisuus40,227,732,0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset69,263,874,7
  Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät24,616,017,8
  Tuloverosaamiset4,12,00,9
  Rahavarat52,662,672,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä190,7172,2198,0
    
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät--3,1
    
Varat yhteensä338,6247,2334,4


Oma pääoma ja velat30.9.201930.9.201831.12.2018
    
Oma pääoma   
  Osakepääoma7,77,77,7
  Muut rahastot5,85,26,1
  Muuntoerot2,10,50,8
  Omat osakkeet-7,9-9,0-9,0
  Kertyneet voittovarat175,1165,7177,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä182,8170,1182,9
    
Pitkäaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta0,00,00,2
  Korolliset vuokrasopimusvelat7,00,00,0
  Eläkevelvoitteet2,92,62,7
  Laskennalliset verovelat7,70,49,4
  Varaukset0,20,20,2
  Muut pitkäaikaiset velat6,11,95,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä23,95,118,0
    
Lyhytaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,20,040,3
  Korolliset vuokrasopimusvelat3,10,00,0
  Ostovelat ja muut velat57,243,457,2
  Sopimuksiin perustuvat velat25,125,030,2
  Tuloverovelat2,72,01,4
  Varaukset3,71,53,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä131,972,0132,3
    
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat--1,1
    
Velat yhteensä155,877,1151,5
    
Oma pääoma ja velat yhteensä338,6247,2334,4


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Liiketoiminnan rahavirta   
  Myynnistä saadut maksut280,3244,5346,7
  Maksut liiketoiminnan kuluista-253,4-219,2-289,3
  Maksetut rahoituserät-1,2-0,1-0,4
  Maksetut tuloverot-7,9-6,3-8,7
Liiketoiminnan rahavirta 17,818,948,3
    
Investointien rahavirta   
  Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla---51,7
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-16,3-10,3-14,5
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,30,10,1
Investointien rahavirta-15,9-10,2-66,1
    
Rahoituksen rahavirta   
  Maksetut osingot-20,8-37,6-37,6
  Lainasaamisten muutos0,10,10,0
  Lainojen nostot40,0-40,0
  Lainojen takaisinmaksut-40,3--2,6
  Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-3,1-0,0-0,0
Rahoituksen rahavirta-24,0-37,4-0,1
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-22,2-28,8-17,9
    
Rahavarat kauden alussa72,791,391,3
  Rahavarojen muutos-22,2-28,8-17,9
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat---1,1
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto   
  jatkuviin toimintoihin1,1--
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,00,20,4
Rahavarat kauden lopussa52,662,672,7


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
       
Oma pääoma 31.12.20177,73,0-0,2-10,1185,1185,4
       
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan      
IFRS 2:n muutoksen vaikutus 3,9   3,9
IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    -0,2-0,2
IFRS 15:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    0,30,3
       
Oma pääoma 1.1.20187,76,8-0,2-10,1185,2189,3
       
Kauden tulos    18,118,1
Muut laajan tuloksen erät -0,00,7  0,7
Osingonjako    -37,6-37,6
Osakeperusteiset maksut -1,6 1,1 -0,5
Oma pääoma 30.9.20187,75,20,5-9,0165,7170,1
       
       
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
       
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9
       
Kauden tulos    18,618,6
Muut laajan tuloksen erät 0,01,4  1,4
Osingonjako    -20,8-20,8
Osakeperusteiset maksut -0,3 1,1 0,7
Oma pääoma 30.9.20197,75,82,1-7,9175,1182,8


Katsauksen liitetiedot     
      
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö70,748,7210,0147,3215,2
Teolliset mittaukset34,528,1106,187,7119,0
Yhteensä105,176,8316,1235,0334,2
      
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö     
  Tuotteet38,632,5102,079,0125,4
  Projektit21,713,550,050,970,0
  Palvelut8,98,527,424,836,9
Yhteensä69,154,6179,4154,7232,3
      
Teolliset mittaukset     
  Tuotteet32,926,796,577,3105,1
  Palvelut3,22,89,68,511,4
Yhteensä36,129,5106,085,8116,4
      
Liikevaihto yhteensä105,284,1285,5240,5348,8
      
Liiketulos liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö9,37,55,67,217,7
Teolliset mittaukset8,57,720,618,423,9
Muu toiminta-1,5-0,7-2,8-0,6-2,7
Yhteensä16,314,523,524,938,9
      
Liikevaihto maantieteellisin aluein     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Americas39,233,6106,196,7136,8
APAC32,526,085,673,9109,6
EMEA33,424,493,870,0102,3
Yhteensä105,284,1285,5240,5348,8
      
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus     
Milj. euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä78,463,6220,1174,8251,7
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa26,820,465,365,797,1
Yhteensä105,284,1285,5240,5348,8


Henkilöstö     
 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Henkilöstö, keskimäärin1 8401 6561 8271 6441 678
Henkilöstö, kauden lopussa1 8101 6431 8101 6431 816


Johdannaisinstrumentit     
Milj. euroa  30.9.201930.9.201831.12.2018
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  28,435,026,9
      
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  -0,20,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  0,81,31,0
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea
luottoluokitus.


Osaketiedot     
Tuhatta/euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä35 88135 79035 88135 79035 790
Omien osakkeiden lukumäärä556647556647647
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä     
laimennusvaikutuksella36 15236 35336 10636 32936 376
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä35 88135 79035 85935 76635 772
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä3086731 8822 2203 136
Osakekurssi, ylin26,1023,9026,1023,9023,90
Osakekurssi, alin19,1218,0015,9518,0015,85


Tunnusluvut     
Euroa7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen tulos0,370,300,520,510,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,370,300,510,500,81
Osakekohtainen oma pääoma  5,104,755,11
Oman pääoman tuotto, %  13,613,616,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta0,450,300,490,531,35
Omavaraisuusaste, %  54,870,055,6
Nettovelkaantumisaste, %  -1,2-36,8-17,6
      
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-9/20191-9/201830.9.201930.9.201831.12.2018
USD1,12811,19791,08891,15761,1450
CNY7,70997,77427,77847,96627,8751
JPY123,19131,21117,59131,23125,85
GBP0,88390,88420,88570,88730,8945


Lisätietoja

Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus klo 16.00 Hotelli Klaus K:n Studio K:ssa, Bulevardi 2–4, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 20800933#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi  www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite