Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

Press Release
19. Heinä 2019
Pörssitiedotteet

Vaisala Oyj                         Puolivuosikatsaus                                                            19.7.2019 klo 12.00

 

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

Vahvat tilaukset, liikevaihto ja liiketulos toisella neljänneksellä

Toinen neljännes 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 98,0 (71,1) miljoonaa euroa, kasvua 38 %
 • Tilauskanta kauden lopussa 151,7 (126,5) miljoonaa euroa, kasvua 20 %
 • Liikevaihto 96,1 (80,1) miljoonaa euroa, kasvua 20 %
 • Liiketulos (EBIT) 7,2 (4,7) miljoonaa euroa, 7,5 (5,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,14 (0,11) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta -6,2 (13,7) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset 211,0 (158,3) miljoonaa euroa, kasvua 33 %
 • Liikevaihto 180,3 (156,4) miljoonaa euroa, kasvua 15 %
 • Liiketulos (EBIT) 7,2 (10,4) miljoonaa euroa, 4,0 (6,7) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,15 (0,21) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 1,7 (8,3) miljoonaa euroa
 • Rahavarat kauden lopussa 42,2 (31.12.2018: 72,7) miljoonaa euroa, laskua 42 %

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.


Avainluvut       
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos1-12/
2018
Saadut tilaukset98,071,138 %211,0158,333 %334,2
Tilauskanta151,7126,520 %151,7126,520 %120,6
Liikevaihto96,180,120 %180,3156,415 %348,8
Bruttokate52,140,130 %96,979,322 %185,0
Bruttokateprosentti54,250,1 53,750,7 53,1
Kiinteät kulut44,735,925 %87,769,326 %148,3
Liiketulos7,24,753 %7,210,4-31 %38,9
Liiketulosprosentti7,55,9 4,06,7 11,1
Tulos ennen veroja6,55,030 %6,79,5-29 %37,5
Kauden tulos5,13,932 %5,37,3-28 %29,5
Osakekohtainen tulos, EUR0,140,1132 %0,150,21-28 %0,82
Oman pääoman tuotto, %   6,08,5 16,0
Investoinnit aineettomiin ja       
aineellisiin hyödykkeisiin5,73,660 %10,15,875 %14,5
Poistot ja arvonalentumiset5,82,1177 %12,14,3184 %12,1
Liiketoiminnan rahavirta-6,213,7-145 %1,78,3-79 %48,3
Rahavarat   42,256,7-26 %72,7
Korolliset velat   50,70,0 40,5
Nettovelkaantumisaste, %   5,1-35,7 -17,6
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymän maksuttoman osakeannin seurauksena osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

 

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2019 toisesta neljänneksestä

“Vaisalan toisen neljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto olivat vahvat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Noin puolet tilausten kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen erinomainen tilausten kasvu oli 49 %. Kasvu tuli keskikokoisista tilauksista ja erityisesti luotaus- ja tuulilidariliiketoiminnoista. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan
alueella. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilaukset kasvoivat 21 %, ja tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa.

Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20 %. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu oli vahva 26 %. Pääosa kasvusta tuli instrumenteista, vaikka olosuhdevalvontajärjestelmät kasvoivat lähes kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto oli yhä maltillinen, mutta se kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa tuulilidareista.

Tuote- ja projektikannattavuuden parantuminen ja valuuttakurssien positiivinen vaikutus nostivat toisen neljänneksen bruttokateprosenttia. Molempien liiketoiminta-alueiden bruttokateprosentti parani 4 prosenttiyksikköä. Liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin parantumisen seurauksena liiketulos kasvoi 53 %:lla edellisestä vuodesta, ja oli 7,5 % liikevaihdosta kiinteiden kulujen kasvusta huolimatta. Yritysostot rasittivat liiketulosta odotetusti. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali saavutti vahvan 21,2 %:n tason.

Yksi tärkeistä tuotelanseerauksista oli säätutkatarjoomamme laajentaminen X-kaistan tutkiin. Pienen kokonsa ja edullisemman hintansa ansiosta uusi tutka on ihanteellinen täydentämään katvealueita. Vaikeissa maastoissa se parantaa lumen, sateen ja muiden säätapahtumien havainnoinnin luotettavuutta. Esittelimme lisäksi liikenneasiakassegmentille ratkaisun, joka yhdistää kulkuneuvoon asennettujen mobiilianturin ja konenäön keräämän tiedon. Tämä tienpinnan tilaa koskeva tieto analysoidaan keinoälyä hyödyntäen. Ratkaisu tarjoaa asiakkaille reaaliaikaista, tarkkaa, helposti saatavilla olevaa ja tärkeää tietoa tienpinnan tilasta, minkä avulla he voivat toimia tehokkaammin ja turvallisemmin.

Leosphere- ja K-Patents -yritysostojen integrointi etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tuulilidariliiketoiminta toimii nyt täysin Vaisalan ERP-järjestelmässä sekä muissa IT-sovelluksissa. Kolmannen neljänneksen aikana keskitytään K-Patentsin tuotannon ja IT-sovellusten integrointiin.

Vaisala päivitti strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita toisella neljänneksellä.
Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista, ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle. Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).”


Tuloskehitys Q2 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos 

FX*
2018
Saadut tilaukset98,071,138 %34 %334,2
Tilauskanta kauden lopussa151,7126,520 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 38 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 98,0 (71,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta APAC-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 18 %.

Kesäkuun 2019 lopussa tilauskanta oli 151,7 (126,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 93,9 (80,2) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019. Yritysostot kasvattivat tilauskantaa 11 miljoonalla eurolla.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos 

FX**
2018
Liikevaihto96,180,120 %17 %348,8
  Tuotteet67,349,137 % 230,5
  Projektit16,920,2-16 % 70,0
  Palvelut12,010,811 % 48,3
Bruttokateprosentti54,250,1  53,1
Kiinteät kulut44,735,925 % 148,3
  T&K-menot14,211,524 % 45,4
  % liikevaihdosta14,814,3  13,0
  Poistot*2,20,2  3,8
Liiketulos7,24,7  38,9
  % liikevaihdosta7,55,9  11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 96,1 (80,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 2 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa vuoden 2018 alhaisia projektitilauksia Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 5 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos2018
Americas34,233,62 %136,8
APAC28,723,224 %109,6
EMEA33,223,343 %102,3
Yhteensä96,180,120 %348,8

Vuoden 2019 toisen neljänneksen bruttokateprosentin paraneminen 54,2 (50,1) %:iin oli seurausta tuote- ja projektikannattavuuden paranemisesta sekä tuotemyynnin korkeammasta osuudesta molemmilla liiketoiminta-alueilla. Molempien liiketoiminta-alueiden bruttokateprosentti parani 4 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2019 toisen neljänneksen liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 7,2 (4,7) miljoonaa euroa eli 7,5 (5,9) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostoista sisältäen 2,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Lisäksi liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisälsivät 0,9 miljoonan euron kuluvarauksen, joka liittyy tuotelinjan lopettamispäätökseen Yhdysvalloissa.

Vuoden 2019 toisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 (0,3) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 6,5 (5,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 5,1 (3,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,11) euroa.

Tuloskehitys tammi–kesäkuu 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos 

FX*
2018
Saadut tilaukset211,0158,333 %30 %334,2
Tilauskanta kauden lopussa151,7126,520 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–kesäkuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 33 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 211,0 (158,3) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kasvu oli tasaisen vahvaa kaikilla maantieteellisillä alueilla. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 16 %.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos 

FX**
2018
Liikevaihto180,3156,415 %12 %348,8
  Tuotteet127,097,131 % 230,5
  Projektit28,437,4-24 % 70,0
  Palvelut25,022,014 % 48,3
Bruttokateprosentti53,750,7  53,1
Kiinteät kulut87,769,326 % 148,3
  T&K-menot27,122,123 % 45,4
  % liikevaihdosta15,114,1  13,0
  Poistot*5,20,3  3,8
Liiketulos7,210,4  38,9
  % liikevaihdosta4,06,7  11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–kesäkuun 2019 liikevaihto kasvoi 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 180,3 (156,4) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 4 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa vuoden 2018 alhaisia projektitilauksia Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 1 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos2018
Americas66,963,06 %136,8
APAC53,147,811 %109,6
EMEA60,345,632 %102,3
Yhteensä180,3156,415 %348,8

Tammi–kesäkuun 2019 bruttokateprosentin paraneminen 53,7 (50,7) %:iin oli seurausta tuotekannattavuuden paranemisesta sekä tuotteiden korkeammasta osuudesta molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Tammi–kesäkuun 2019 liiketulos laski edellisestä vuodesta heikon ensimmäisen neljänneksen seurauksena ja oli 7,2 (10,4) miljoonaa euroa eli 4,0 (6,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostoista sisältäen 5,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Lisäksi liiketulos sisälsi vuokrasopimuksen päättämiseen liittyneen kertaluonteisen kulun sekä kuluvarauksen, joka liittyy tuotelinjan lopettamispäätökseen Yhdysvalloissa.

Vuoden 2019 toisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 (-0,9) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 6,7 (9,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 5,3 (7,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,21) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–kesäkuussa 2019. Rahavarat laskivat 42,2 (31.12.2018: 72,7) miljoonaan euroon. Osinkoja maksettiin 20,8 (37,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 320,5 (31.12.2018: 334,4) miljoonaa euroa. Varat kasvoivat 11,4 miljoonaa euroa ja velat 10,5 miljoonaa euroa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena.

Tammi–maaliskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta aleni 1,7 (8,3) miljoonaan euroon. Rahavirta laski pääasiassa nettokäyttöpääoman kasvaessa 9 miljoonaa euroa johtuen vaihto-omaisuuden kasvusta ja velkojen laskusta.

Vaisalalla oli 30.6.2019 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (31.12.2018: 40,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,5 (31.12.2018: 0,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–kesäkuussa 2019 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 10,1 (5,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 30.6.2019 yhteensä 12 (31.12.2018: 1) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 12,1 (4,3) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 5,2 miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–kesäkuussa 2019 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 819 (1 638) henkilöä. Kesäkuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 1 883 (31.12.2018: 1 816). Kesätyöntekijöitä oli 114. Henkilöstöstä 74 (71) % työskenteli EMEA-alueella, 17 (21) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 62 (65) % työskenteli Suomessa.


Q2 ja tammi–kesäkuu 2019 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

 

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-6/
2019
 

1-6/
2018
 

 

Muutos
FX**
2018
Saadut tilaukset63,242,449 %46 %139,498,641 %39 %215,2
Tilauskanta kauden lopussa134,3112,220 % 134,3112,220 % 104,9
Liikevaihto60,752,017 %15 %110,3100,110 %8 %232,3
  Tuotteet35,123,847 % 63,446,536 % 125,4
  Projektit16,920,2-16 % 28,437,4-24 % 70,0
  Palvelut8,78,08 % 18,516,314 % 36,9
Bruttokateprosentti47,944,1  47,144,7  48,6
Kiinteä kulut28,723,323 % 55,945,124% 96,7
  T&K-menot9,27,326 % 17,714,324% 30,5
  % liikevaihdosta15,214,0  16,014,3  13,1
  Poistot*1,60,2  3,20,3  3,8
Liiketulos0,6-0,3  -3,7-0,3  17,7
  % liikevaihdosta1,0-0,6  -3,4-0,3  7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 toisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 49 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 63,2 (42,4) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa, ja kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Kasvu tuli keskisuurista tilauksista. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 26 %.

Kesäkuun 2019 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 134,3 (112,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 78,6 (68,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 60,7 (52,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Euroopassa, mutta laski Americas-alueella. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa alhaisia projektitilauksia vuonna 2018. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 1 %. Tuote- ja projektikannattavuuden parantuminen ja tuotteiden korkeampi osuus edelliseen vuoteen verrattuna nostivat bruttokateprosentin 47,9 (44,1) %:iin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 toisen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa eli 1,0 (-0,6) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostosta sisältäen 1,6 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–kesäkuu 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 41 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 139,4 (98,6) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Ensimmäisellä neljänneksellä suurten projektien tilaukset piristyivät vuodesta 2018, kun taas toisella neljänneksellä tilausten kasvu tuli keskisuurista tilauksista. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 23 %.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 liikevaihto kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 110,3 (100,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahva kaikissa muissa regioonissa paitsi Americas-alueella, missä liikevaihto laski. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa alhaisia projektitilauksia vuonna 2018. Liikevaihdon lasku ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 4 %. Tuotekannattavuuden parantuminen ja tuotteiden korkeampi osuus edelliseen vuoteen verrattuna nostivat bruttokateprosentin 47,1 (44,7) %:iin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -3,7 (-0,3) miljoonaa euroa eli -3,4 (-0,3) % liikevaihdosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostoista sisältäen 3,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.


Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos 

 

FX**
 

1-6/
2019
 

1-6/
2018
 

 

Muutos
 

 

FX**
2018
Saadut tilaukset34,828,821 %17 %71,659,720 %16 %119,0
Tilauskanta kauden lopussa17,414,322 % 17,414,322 % 15,7
Liikevaihto35,428,126 %22 %70,056,324 %20 %116,4
  Tuotteet32,125,327 % 63,650,626 % 105,1
  Palvelut3,32,819 % 6,45,713 % 11,4
Bruttokateprosentti64,961,3  64,261,5  62,1
Kiinteät kulut16,012,527 % 31,424,031 % 48,5
  T&K-menot5,04,219 % 9,57,821 % 14,9
  % liikevaihdosta14,114,9  13,513,9  12,8
  Poistot*0,60,0  2,00,0  0,0
Liiketulos7,54,7  12,110,6  23,9
  % liikevaihdosta21,216,7  17,318,9  20,5

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q2 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 21 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 34,8 (28,8) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Kasvu oli voimakkainta APAC-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 5 %.

Kesäkuun 2019 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 17,4 (14,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 15,3 (12,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 liikevaihto kasvoi 26 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 35,4 (28,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Pääosa kasvusta tuli instrumenteista, vaikka olosuhdevalvontajärjestelmät kasvoivat lähes kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto oli yhä maltillinen, mutta se kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 12 %. Bruttokateprosentti parani 64,9 (61,3) %:iin tuotekannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 toisen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7,5 (4,7) miljoonaa euroa eli 21,2 (16,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostosta sisältäen 0,6 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–kesäkuu 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 71,6 (59,7) miljoonaa euroa. Tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 6 %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 liikevaihto kasvoi 24 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 70,0 (56,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kaikissa regioonissa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Bruttokateprosentti parani 64,2 (61,5) %:iin tuotekannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–kesäkuun 2019 liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 12,1 (10,6) miljoonaa euroa eli 17,3 (18,9) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Pääosa kiinteiden kulujen kasvusta tuli yritysostosta sisältäen 2,0 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja. Lisäksi liiketulos sisälsi vuokrasopimuksen päättämiseen liittyneen kertaluonteisen kulun.


Strategiapäivitys ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Toisella neljänneksellä Vaisalan hallitus hyväksyi yhtiön strategian vuosille 2019–2023 ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Kannattavan kasvun perustana ovat luotettavat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat korkealaatuisia, pohjautuvat johtaviin teknologioihin, ja luovat asiakkaille arvoa optimoiden kokonaiskustannukset yli koko elinkaaren.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksen lisäksi kasvua haetaan nestemittauksista, olosuhdevalvontajärjestelmistä sekä sähköjärjestelmien kunnonvalvonnan laitteista. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvu. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Liiketoiminta-alueen strategiassa on neljä ydinosa-aluetta: tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, hyödyntää digitaalista transformaatiota ja kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuita valittuihin sääkriittisiin toimintoihin, sekä laajentua ympäristömittauksiin kaupunkien ilmanlaatu keihäänkärkenä. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista, ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden valinta ja käyttöönotto.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisalaa odottaa myynnin kasvua strategiakaudella. Kasvu vaatii uusia kyvykkyyksiä ja resursseja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi poistot liittyen yritysostoihin ja investointeihin kasvavat.
               
Vaisalan päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,58 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2020 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 769 732 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Jukka Rinnevaara ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Petra Lundström jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.6.2019 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 27 264 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 27 264 osakkeella toisen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 27 264 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 27.5.2019. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–kesäkuussa 2019 yhteensä 1 574 195 kappaletta 29,7 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 21,90 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 22,75 euroa ja alin 15,95 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 18,84 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.6.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 637,9 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen kesäkuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 785,8 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 88 452 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 30 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesäkuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 2 195 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2017 ja 2018 kuuluvalle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Näiden luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 555 989 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,9 % A-sarjan osakkeista ja 1,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Kesäkuun 2019 lopussa Vaisalalla oli 9 213 (8 302) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 15,5 (16,6) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 41,0 (40,4) %, yksityiset yritykset 13,6 (13,8) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,4 (14,0) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,0 (11,1) % ja julkisyhteisöt 4,6 (4,0) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2019

Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset. Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan Euroopassa ja jonkin verran Kiinassa ja Americas-alueella. Aasian, Lähi-idän ja Afrikan alueella kysynnän arvioidaan olevan tasainen. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan jatkavan kasvua kaikissa regioonissa. Olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Nestemittausmarkkinan arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Vaisala jatkaa pitkään kestänyttä työtä sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden myyntikanavien kehittämiseksi ja markkinoille pääsemiseksi. Markkinan odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Talouskalenteri 2019

24.10.2019: Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019


Vantaa, 19.7.2019

Vaisala Oyj
Hallitus


Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.


Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2018 vuositilinpäätöksessä. Kaikki puolivuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa puolivuosikatsauksessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Vuonna 2019 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2019 alkaen.

 • IFRS 16 Vuokrasopimukset
 • IFRS 9:n muutokset: Etukäteen suoritettavaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen kompensaatio
 • IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
 • Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017: Muutokset standardeihin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 12 Tuloverot and IAS 23 Vieraan pääoman menot
 • IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutokset: Järjestelyn muuttaminen, järjestelyn supistaminen tai velvoitteen täyttäminen
 • IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta Konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina lukuun IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset – siirtymä ja vaikutus taloudelliseen raportointiin

Vaisala on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardia 1.1.2019 alkaen.

Vuoden 2018 lopussa konsernin ei-peruutettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Selvityksen perusteella näistä järjestelyistä 12 miljoonaa euroa liittyi vuokrasopimuksiin, jotka on johdon arvioissa tulkittu olennaisiksi ja kirjattiin siten IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen. Tämän lisäksi 4 miljoonan euron vuokrasopimusvastuun osalta sopimuksen vuokrakausi oli määrä alkaa vasta tulevaisuudessa. Loput järjestelyistä todettiin epäolennaisiksi. Konserni kirjasi 12 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja vastaavan 11 miljoonan euron vuokravelan kaikkiin näihin sopimuksiin liittyen 1.1.2019.

Kesäkuun 2019 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa ja vuokravelka yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Käyttöoikeusomaisuuserään liittyvät poistot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja vuokravelkaan liittyvät korkokulut yhteensä 0,2 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa 2019. Vuokrakulujen eliminointi oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa 2019. Tammi–kesäkuun 2018 tuloslaskelmaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

IAS 17 -standardin mukaan kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimusten vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Tammi–kesäkuussa 2019 vuokrasopimusvelkojen pääoman maksut rahoituksen rahavirrassa olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa ja korkokulut liiketoiminnan rahavirrassa olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vastaava vuokrakulujen eliminointi liiketoiminnan rahavirrasta oli 2,2 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2018 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Vaisala otti standardin käyttöön takautuvasti siten, että siirtymän vaikutus kirjattiin 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.


Konsernituloslaskelma     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
  Liikevaihto96,180,1180,3156,4348,8
  Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-44,0-40,0-83,4-77,2-163,7
Bruttokate52,140,196,979,3185,0
      
  Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-30,6-24,4-60,6-47,2-102,8
  Tutkimus- ja kehityskulut-14,2-11,5-27,1-22,1-45,4
  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-0,20,4-2,00,52,1
Liiketulos7,24,77,210,438,9
      
  Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta----0,1
  Rahoitustuotot ja -kulut-0,70,3-0,4-0,9-1,5
Tulos ennen veroja6,55,06,79,537,5
      
  Tuloverot-1,4-1,1-1,4-2,1-8,0
Kauden tulos5,13,95,37,329,5
      
Osakekohtainen tulos, euroa0,140,110,150,210,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,140,110,150,210,82
      
Konsernin laaja tuloslaskelma     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)     
  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,00,00,00,2
Yhteensä0,00,00,00,00,2
      
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
  Muuntoerot-0,51,00,10,71,0
Yhteensä-0,51,00,10,71,0
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,51,10,10,71,2
      
Kauden laaja tulos4,64,95,48,130,7


Konsernitase   
Milj. euroa   
Varat30.6.201930.6.201831.12.2018
    
Pitkäaikaiset varat   
  Aineettomat hyödykkeet69,420,874,1
  Aineelliset hyödykkeet51,642,346,3
  Käyttöoikeusomaisuuserät11,4--
  Osakesijoitukset0,10,10,1
  Osuus osakkuusyhtiössä1,00,91,0
  Pitkäaikaiset saamiset1,00,82,1
  Laskennalliset verosaamiset9,87,89,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä144,372,7133,2
    
Lyhytaikaiset varat   
  Vaihto-omaisuus36,526,732,0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset69,760,774,7
  Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät20,816,517,8
  Tuloverosaamiset4,82,50,9
  Rahavarat42,256,772,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä174,0163,1198,0
    
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät2,2-3,1
    
Varat yhteensä320,5235,7334,4


Oma pääoma ja velat30.6.201930.6.201831.12.2018
    
Oma pääoma   
  Osakepääoma7,77,77,7
  Muut rahastot5,04,56,1
  Muuntoerot0,90,50,8
  Omat osakkeet-7,9-9,0-9,0
  Kertyneet voittovarat161,8155,0177,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä167,5158,6182,9
    
Pitkäaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta0,00,00,2
  Korolliset vuokrasopimusvelat7,40,00,0
  Eläkevelvoitteet2,92,62,7
  Laskennalliset verovelat8,10,49,4
  Varaukset0,20,20,2
  Muut pitkäaikaiset velat5,72,65,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä24,35,818,0
    
Lyhytaikaiset velat   
  Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,20,040,3
  Korolliset vuokrasopimusvelat3,10,00,0
  Ostovelat ja muut velat52,842,157,2
  Sopimuksiin perustuvat velat28,426,430,2
  Tuloverovelat0,71,01,4
  Varaukset2,61,83,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä127,871,3132,3
    
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat0,9-1,1
    
Velat yhteensä153,077,1151,5
    
Oma pääoma ja velat yhteensä320,5235,7334,4


Konsernin rahavirtalaskelma   
Milj. euroa1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Liiketoiminnan rahavirta   
  Myynnistä saadut maksut180,5168,3346,7
  Maksut liiketoiminnan kuluista-171,2-156,2-289,3
  Maksetut rahoituserät-1,50,5-0,4
  Maksetut tuloverot-6,2-4,4-8,7
Liiketoiminnan rahavirta 1,78,348,3
    
Investointien rahavirta   
  Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla---51,7
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-10,1-5,8-14,5
  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,30,10,1
Investointien rahavirta-9,8-5,7-66,1
    
Rahoituksen rahavirta   
  Maksetut osingot-20,8-37,6-37,6
  Lainasaamisten muutos0,00,00,0
  Lainojen nostot40,0-40,0
  Lainojen takaisinmaksut-40,2--2,6
  Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-2,0-0,0-0,0
Rahoituksen rahavirta-23,0-37,5-0,1
    
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - )-31,1-34,9-17,9
    
Rahavarat kauden alussa72,791,391,3
  Rahavarojen muutos-31,1-34,9-17,9
  Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat-0,7--1,1
  Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,30,30,4
Rahavarat kauden lopussa42,256,772,7


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
       
Oma pääoma 31.12.20177,73,0-0,2-10,1185,1185,4
       
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan      
IFRS 2:n muutoksen vaikutus 3,9   3,9
IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    -0,2-0,2
IFRS 15:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen    0,30,3
       
Oma pääoma 1.1.20187,76,8-0,2-10,1185,2189,3
       
Kauden tulos    7,37,3
Muut laajan tuloksen erät 0,00,7  0,7
Osingonjako    -37,6-37,6
Osakeperusteiset maksut -2,3 1,1 -1,2
Oma pääoma 30.6.20187,74,50,5-9,0155,0158,6
       
       
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
       
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9
       
Kauden tulos    5,35,3
Muut laajan tuloksen erät 0,00,1  0,1
Osingonjako    -20,8-20,8
Osakeperusteiset maksut -1,1 1,1 0,0
Oma pääoma 30.6.20197,75,00,9-7,9161,8167,5


Katsauksen liitetiedot     
      
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö63,242,4139,498,6215,2
Teolliset mittaukset34,828,871,659,7119,0
Yhteensä98,071,1211,0158,3334,2
      
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö     
  Tuotteet35,123,863,446,5125,4
  Projektit16,920,228,437,470,0
  Palvelut8,78,018,516,336,9
Yhteensä60,752,0110,3100,1232,3
      
Teolliset mittaukset     
  Tuotteet32,125,363,650,6105,1
  Palvelut3,32,86,45,711,4
Yhteensä35,428,170,056,3116,4
      
Liikevaihto yhteensä96,180,1180,3156,4348,8
      
Liiketulos liiketoiminta-alueittain     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö0,6-0,3-3,7-0,317,7
Teolliset mittaukset7,54,712,110,623,9
Muu toiminta-0,90,3-1,30,1-2,7
Yhteensä7,24,77,210,438,9
      
Liikevaihto maantieteellisin aluein     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Americas34,233,666,963,0136,8
APAC28,723,253,147,8109,6
EMEA33,223,360,345,6102,3
Yhteensä96,180,1180,3156,4348,8
      
      
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus     
Milj. euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä74,254,6141,7107,7251,7
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa21,825,438,648,797,1
Yhteensä96,180,1180,3156,4348,8


Henkilöstö     
 4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Henkilöstö, keskimäärin1 8441 6591 8191 6381 678
Henkilöstö, kauden lopussa1 8831 6801 8831 6801 816
      
Johdannaisinstrumentit     
Milj. euroa  30.6.201930.6.201831.12.2018
Johdannaissopimuksien nimellisarvot  22,136,226,9
      
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat  0,20,10,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat  0,21,21,0
      
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus. 


Osaketiedot     
 4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta35 88135 79035 88135 79035 790
Omien osakkeiden lukumäärä, tuhatta556648556647647
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella, tuhatta36 14436 34836.08236.31236 376
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, tuhatta35 87935 79035.84735.75435.772
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, tuhatta6161 0221 5741 5483 136
Osakekurssi, ylin, euroa22,7522,4022,7523,4523,90
Osakekurssi, alin, euroa17,9020,1015,9520,0015,85
      
Tunnusluvut     
Euroa4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen tulos0,140,110,150,210,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos0,140,110,150,200,82
Osakekohtainen oma pääoma  4,674,435,11
Oman pääoman tuotto, %  6,08,516,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta-0,170,380,050,231,35
Omavaraisuusaste, %  53,268,355,6
Nettovelkaantumisaste, %  5,1-35,7-17,6
      
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymän maksuttoman osakeannin seurauksena osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. 


Keskeiset valuuttakurssit   
 KeskikurssitPäätöskurssit
 1-6/20191-6/201830.6.201930.6.201831.12.2018
USD1,13261,21271,13801,16581,1450
CNY7,66767,71107,81857,71707,8751
JPY124,63131,99122,60129,04125,85
GBP0,87270,88030,89660,88610,8945


Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj


Puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 19.7.2019 klo 13.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 95648753#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 13.30 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 15.30 mennessä samassa osoitteessa.


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi


Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi  www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite