Intian monsuunituulten nopeudet jatkavat 20-vuotista laskuaan, mutta vaikutukset tuulienergiaan vaihtelevat alueittain

07. May 2018
Lehdistötiedotteet

Vaisala
Lehdistötiedote
7.5.2018

Intian monsuunituulten nopeudet jatkavat 20-vuotista laskuaan, mutta vaikutukset tuulienergiaan vaihtelevat alueittain

Vaisalan havainnot korostavat, että ilmastomuutoksen mahdolliset vaikutukset on tarpeen ottaa huomioon, kun energiantuotannon ennusteita pohjataan pitkältä tarkastelujaksolta koottuun dataan.

Intian vuotuisen monsuunikauden tuulten nopeudet ovat laskeneet jopa 9 %:lla viimeisten 20 vuoden aikana. Viime vuosina tuulet ovat olleet keskimääräistä heikompia kolmena vuonna neljästä.  Nämä tulokset selviävät maailman johtavan ympäristön ja teollisuuden mittalaitevalmistajan Vaisalan viimeisimmästä analyysista, joka pohjautuu maailmanlaajuiseen uusanalyysiaineistoon. Analyysista on nähtävissä, että nopeuksien lasku vaikuttaa tuulienergian tuotantoon ja herättää kysymyksen, voidaanko laajalta ajanjaksolta koottujen keskiarvojen pohjalta luoda arvioita tulevasta tuulienergiasta.

Intiassa on viime vuosina investoitu paljon tuulienergiaan, ja tällä hetkellä kapasiteetti yltää yli 32 gigawattiin, mikä on miltei 10 % Intian energiantuotannosta. Kovimpia tuulia nähdään lounaisen monsuunikauden aikana. On kuitenkin selvää, että tuulten nopeuksien lasku asettaa haasteita tuulienergian tuotannolle: kauaskantoisten ja tarkkojen ennusteiden tekeminen hankaloituu, mikä rajoittaa tuulienergian tuottajien mahdollisuuksia luoda tarkkoja suunnitelmia ja budjetteja.

Tarkastelujakson pituudella ja alueellisilla eroilla on merkitystä

Hyödyntämällä NASA:n MERRA-2-tietokantaa Vaisala analysoi tuulten nopeuksia pitkällä aikavälillä seitsemällä alueella Intiassa. Jokaisella alueella tuulten nopeudet olivat laskeneet 20 vuoden aikana, mutta laskun suuruusluokka vaihteli merkittävästi alueesta riippuen: esimerkiksi Rajasthanin tuulifarmeilla lasku oli 9 %:n luokkaa siinä, missä Karnatakassa vastaava arvo oli vain 2 %. Intian trooppisen ilmatieteen laitoksen ilmastotutkimus tukee tuloksia, sillä monsuunikaudella pintatuulten nopeuksien on havaittu vähentyneen 40 % neljän viime vuosikymmenen aikana.

Tulokset viimeisen vuoden ajalta osoittavat kuitenkin, että tuuliolot ovat kohentuneet useilla alueilla yli keskiarvon. Kun siis tarkastellaan pitkäkestoisia kehityssuuntia, on olennaista ottaa huomioon, mitä aluetta tarkastellaan. "On tärkeää muistaa, että tuulten nopeuksien laskussa on eroavaisuuksia - esimerkiksi Uttar Pradeshissa nopeudet olivat huomattavasti tavallista voimakkaampia elokuussa ja syyskuussa, ja Keski-Intiassa ne olivat puolestaan voimakkaimmillaan heinäkuussa," kuvaa Vaisalan tytäryhtiön 3TIERin toimitusjohtaja Rajni Umakanthan. "Kun tuulivarantoja ja energiantuotantoa arvioidaan ja ennustetaan tieteellisestä näkökulmasta, sijoittajat voivat minimoida riskinsä ja energiantuottajat budjetoida tehokkaasti.

Tuulifarmien 20-25-vuotisen elinkaaren aikana tarkoilla, pitkältä ajanjaksolta kerätyillä viitearvoilla on merkittävä rooli energiantuotannon ennusteissa: viitearvojen pienetkin muutokset voivat muuttaa kauas tulevaisuuteen tehtäviä energiantuotannon arvioita peräti 2 %:lla. Havaittujen tuuliolojen muutosten seurauksena monet itsenäiset toimijat ovatkin laskeneet tarkastelujaksoaan 20:stä vuodesta 10:een vuoteen. Lyhempi tarkastelujakso tekee arvioista kuitenkin epävarmempia, minkä seurauksena on haastavampaa luoda tarkkaa kuva pitkän ajanjakson energiantuotannosta.

Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset on huomioitava

Vaisala perusti Energy Risk Framework -ohjelman vuonna 2012. Ohjelman tavoite on huomioida pitkäaikaiset tuulten nopeuksien kehityssuunnat ja muutokset, jotka ovat mahdollisesti seurausta ilmastonmuutoksesta. Uusanalyysiaineiston avulla ohjelmassa määritellään, missä määrin nykyiset tuulten nopeudet vastaavat aiempaa dataa, minkä pohjalta voidaan säätää kauaskantoisia arvioita.

"Analyysimme havainnollistaa voimakasta muutosta, joka Intian monsuunituulten nopeuksissa on havaittavissa - sekä vuodesta toiseen että kahden viime vuosikymmenen aikana kokonaisuudessaan. Myös pintatuulten nopeuksissa havaittu heikkeneminen myötäilee analyysin löydöksiä", Umakanthan kertoo.

"Uusiutuvan energian riskeihin keskittyvä ohjelmamme vertaa nykyisiä tuulten nopeuksia pitkän tarkastelujakson esiintymiin määrittääkseen, missä määrin tämänhetkinen data vertautuu aiempiin esiintymiin. Tarvittaessa otamme sitten lyhemmän tarkasteluvälin laskennallisesti huomioon kehittääksemme energiantuotannon due diligence -prosessia ja tarjotaksemme energiantuottajille luotettavimmat viitearvot."

Teettämällä lisäanalyysejä ja -testejä tuulten nopeuksista Vaisala jatkaa Energy Risk Framework -ohjelmansa kehittämistä tulevaisuudessakin.

Lue Vaisalan tutkimuslöydökset Intian tuulten nopeuksista (englanniksi) täältä.

Lisätietoja lehdistölle:

 Marina Stenfors
 Viestintäpäällikkö
 Puh. 050 364 4909, [email protected]

Vaisala Energy
Uusiutuvan energian hankkeet saavat käyttövoimaa säästä, joka on yksi suurimmista tuotantoon vaikuttavista tekijöistä. Vaisala auttaa 80 vuoden sääkokemuksellaan uusiutuvan energian yhtiöitä kehittämään ja tuottamaan tuuli- ja aurinkovoimaa globaalisti aiempaa paremmin, nopeammin ja tehokkaammin. Mittaus-, arviointi-, ennustus- ja hallintatuotteemme ja -palvelumme hyödyntävät tieteellisiä tuloksia ja kehittynyttä teknologiaa sään aiheuttamien riskien vähentämiseksi energiantuotannossa ja kannattavan päätöksenteon tukemiseksi koko hankkeen elinkaaren aikana, uuden kohteen kartoituksesta due diligence -prosessin kautta tuotannon ennustamiseen ja voimalaitoksen optimointiin. www.vaisala.com/fi/energy twitter.com/VaisalaEnergy linkedin.com/company/vaisala-energy

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi