Arvoa työntekijöille

Employee on headphones

Vaisala tarjoaa monipuolisia haasteita osaaville ja motivoituneille ammattilaisille, jotka arvostavat työn merkityksellisyyttä ja mahdollisuutta kehittyä työssä. Se, että myötävaikutamme aikamme vaikeimpien ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen, tekee Vaisalassa työskentelystä innostavaa ja merkityksellistä. Haluamme kehittää työntekijöidemme hyvinvointia ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus kehittää itseään ja oppia jatkuvasti uutta.

Merkityksellinen työ

Vaisalan tuotteilla ja ratkaisuilla on positiivista vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntiin, yrityksiin ja yksilöihin. Työntekijämme arvostavat mahdollisuutta olla mukana ratkaisemassa aikamme haasteita. Vastuullinen ja eettinen toiminta on tärkeä osa Vaisalan ja henkilöstömme arvomaailmaa. Panostamme esimerkiksi merkittävästi T&K-toimintaan, joka takaa sen, että pystymme vastaamaamme aikamme haasteisiin myös tulevaisuudessa sekä kasvattamaan liiketoimintaa vastuullisesti, mikä lisää Vaisalassa työskentelyn merkitystä.

Vaisala tähtää vuotuiseen kasvuun. T&K-panostusten lisäksi tuemme tätä kasvua rekrytoimalla erityisesti muun muassa ohjelmisto-osaamisen sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Panostamme korkealaatuiseen ja kannustavaan johtamiseen sekä tuemme esimiehiä ja asiantuntijoita systemaattisesti johtamistaitojen kehittämisessä esimerkiksi erilaisten valmennusohjelmien ja koulutusten avulla. Vuotuinen henkilöstökyselymme järjestettiin tammikuussa 2020. Johtamisindeksi pysytteli hyvällä tasolla ja oli 4,13 asteikolla 1–5. Vaisalan esimiesten vahvuuksia ovat reiluus, oikeudenmukaisuus ja myönteinen suhtautuminen uusiin aloitteisiin. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 87 %, ja siihen vastasi 1 610 työntekijää.

Hyvinvointi

Vaisalassa työhyvinvointi nähdään kokonaisuutena, joka pitää sisällään työyhteisöön, esimiestyöhön, yritykseen ja yksilöön itseensä liittyviä asioita. Työhyvinvointi rakentuu siten muun muassa hyvästä esimiestyöstä, kannustavasta työyhteisöstä, tasapainoisesta työkuormasta, mielekkäästä työnkuvasta sekä turvallisesta työympäristöstä. Ennaltaehkäisevät toimet – kuten liikunnan ja palautumisen tukeminen, työterveyshuolto sekä varhaisen välittämisen malli – tukevat Vaisalassa henkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista.

Ennaltaehkäisevän hyvinvointityömme tavoitteena on tukea ammattilaisiamme työn hallinnassa, palautumisen varmistamisessa ja terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä. Tarjoamme Suomessa henkilöstölle urheilu- ja virkistyskerhoja, hyvinvoinnin teemapäiviä, ajanhallinnan ja palautumisen valmennuksia sekä mahdollisuuden osallistua stressiä ja unenlaatua kartoittavaan hyvinvointianalyysiin. Yhdysvalloissa sijaitsevien toimipisteiden henkilöstön työhyvinvointia tukee Vaisalan FIT-ohjelma.

Työntekijöiden hyvinvointia mitataan säännöllisesti Vaisalan henkilöstökyselyllä. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja kokevat, että heitä arvostetaan. Kehitettävää on yhä kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Tammikuussa 2020 toteutetussa henkilöstökyselyssä Vaisalan hyvinvointi-indeksitulos oli 3,97 asteikolla 1–5 ja nousi hieman vuodesta 2018.

Oppiminen ja kehittyminen

Vaisalan kilpailukyky pohjautuu huipputeknologian lisäksi ammattitaitoiseen, motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Muutokset liiketoimintaympäristössä, teknologioissa, työskentelytavoissa ja -välineissä edellyttävät työntekijöiltämme jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Samoin vuoden 2018 yritysostot kuten myös Forecan yrityssääpalvelujen osto syksyllä 2019 ovat tuoneet aivan uusia kompetensseja ja mahdollistavat henkilöstön keskinäisen oppimisen. Kannustamme ja tuemme koko henkilöstöä oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Vuoden 2019 aikana otimme käyttöön uuden koulutusjärjestelmän (Learning Management System), joka tukee henkilöstömme kehittymistä useilla tavoilla. Uudessa, käyttäjäystävällisessä oppimisjärjestelmässä olemme lisänneet erityisesti verkkovalmennusten määrää ja koulutusten dokumentointimahdollisuuksia.

Vaisalan oppimisen viitekehys kuvaa oppimisen periaatteita ja tapoja. Se toimii perustana kaikille oppimistoimenpiteille ja -hankkeille Vaisalassa. Viitekehyksessä kuvaamme myös jokaisen työntekijän vastuuta omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Esimiehillä on tärkeä rooli oppimisen mahdollistajina ja tukijoina, ja jokaisen esimiehen vastuulla on suunnitella kehittymiseen ja oppimiseen liittyviä asioita yhdessä tiimiläisten kanssa. Osaamisen kehittäminen pohjautuu aina Vaisalan arvoihin sekä liiketoimintamme tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kompetenssien kehittämistarpeiden määrittely on osa yrityksemme vuosisuunnitteluprosessia.

Henkilöstötutkimuksessa seurattava oppimisindeksi oli tammikuussa 2020 toteutetussa kyselyssä 3,84 asteikolla 1-5. Vuonna 2019 henkilöstön koulutusmenot olivat 1,89 miljoonaa euroa, joka on noin 1 026 euroa työntekijää kohden.

Vuonna 2019 Vaisalan suorituksenjohtamisen malli uudistettiin niin, että työntekijöitä ja esimiehiä kannustetaan keskustelemaan useamman kerran vuodessa työntekijän suoriutumisesta ja tarpeista. Näissä keskusteluissa työntekijät tuovat esiin oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät toiveet ja tarpeet. Lisäksi kannustetaan molemminpuoliseen palautteenantoon. Kerran vuodessa pidetään kattavampi kehityskeskustelu, jossa arvioidaan ja keskustellaan suoriutumisesta koko vuoden aikana.

Vaisalan oppimisen viitekehys