Luomme arvoa työntekijöille

Meet Some of Us; Tresor Banzuzi

Vaisala tarjoaa mielekkäitä haasteita uteliaille ja innostuneille ammattilaisille, jotka arvostavat työn merkityksellisyyttä. Se, että myötävaikutamme aikamme vaikeimpien haasteiden ratkaisemiseen, tekee Vaisalassa työskentelystä innostavaa. Haluamme kehittää työntekijöidemme hyvinvointia ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta.

Merkityksellinen työ

Vaisalan tuotteilla ja ratkaisuilla on aitoa positiivista vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntiin, yrityksiin ja yksilöihin. Työntekijämme arvostavat mahdollisuutta myötävaikuttaa aikamme vaikeimpien haasteiden ratkaisemiseen. Vastuullinen ja eettinen toiminta on tärkeä osa Vaisalan ja henkilöstömme arvomaailmaa. Panostamme laadukkaaseen ja kannustavaan johtamiseen ja tuemme esimiehiä jatkuvasti johtamistaitojen kehittämisessä esimerkiksi erilaisten valmennusohjelmien ja koulutusten avulla. Vuonna 2018 vuosittaisen henkilöstökyselyn johtamisindeksi oli 4,04 asteikolla 1–5 ja pysyi siten totutulla hyvällä tasolla. Vaisalan esimiesten vahvuuksiin kuuluvat reiluus, oikeudenmukaisuus ja myönteinen suhtautuminen uusiin aloitteisiin. Lisäksi työlle asetetut päämäärät ja tavoitteet koettiin hyvin selkeiksi. Vuonna 2018 henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 78 % ja kyselyyn vastasi 1 260 työntekijää.

Hyvinvointi

Vaisalassa työhyvinvointi ymmärretään kokonaisuutena, joka pitää sisällään työyhteisöön, esimiestyöhön, yritykseen ja yksilöön itseensä liittyviä asioita. Työhyvinvointi rakentuu siten muun muassa hyvästä esimiestyöstä, kannustavasta työyhteisöstä, tasapainoisesta työkuormasta, mielekkäästä työnkuvasta sekä turvallisesta työympäristöstä. Vaisalan ennaltaehkäisevät toimet – kuten liikunnan ja palautumisen tukeminen, työterveyshuolto sekä varhaisen välittämisen malli – tukevat osaltaan hyvinvointia ja jaksamista.

Ennaltaehkäisevän hyvinvointityön tavoitteemme on tukea ammattilaisiamme työn hallinnassa, palautumisen varmistamisessa ja terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä. Tarjoamme Suomessa henkilöstölle urheilu- ja virkistyskerhoja, hyvinvoinnin teemaviikkoja, ajanhallinnan ja palautumisen valmennuksia sekä mahdollisuuden osallistua stressiä ja unenlaatua kartoittavaan hyvinvointianalyysiin.

Yhdysvaltojen hyvinvointitekemistä tukee Vaisalan FIT-ohjelma. Työntekijöiden hyvinvointia mitataan säännöllisesti Vaisalan henkilöstökyselyllä. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja he ovat ylpeitä työskentelystään Vaisalassa. Kehitettävää on kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Vuonna 2018 Vaisalan hyvinvointi-indeksin tulos oli 3,91 asteikolla 1–5 pysyen samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Oppiminen

Vaisalan kilpailukyky pohjautuu osaavaan, motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Muutokset liiketoimintaympäristössä, teknologioissa, työskentelytavoissa ja -välineissä edellyttävät työntekijöiltämme jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Kannustamme ja tuemme koko henkilöstöä oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Vaisalan oppimisen viitekehys kuvaa oppimisen periaatteita ja tapoja. Se toimii perustana kaikille oppimistoimenpiteille ja -hankkeille Vaisalassa. Viitekehyksessä kuvaamme myös jokaisen työntekijän vastuuta omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Esimiehillä on tärkeä rooli oppimisen mahdollistajina ja tukijoina, ja jokaisen esimiehen vastuulla on suunnitella kehittymiseen ja oppimiseen liittyviä asioita yhdessä tiimiläisten kanssa. Osaamisen kehittäminen pohjautuu aina liiketoimintamme tarpeisiin sekä tavoitteisiin. Kompetenssin kehittämistarpeiden määrittely on osa yrityksemme vuosisuunnitteluprosessia.

Vuonna 2018 Vaisalan oppimisindeksi, jota mitataan henkilöstötutkimuksessa, oli 3,84 asteikolla 1–5. Vuonna 2018 henkilöstön koulutusmenot olivat 1,37 miljoonaa euroa, joka on noin 850 euroa työntekijää kohden. Kehityskeskustelut ovat olennainen osa jokaisen suorituksen arviointia ja kehittymisen suunnittelua Vaisalassa. Tammikuun 2019 loppuun mennessä 89 % henkilöstöstä oli käynyt vuotuisen kehityskeskustelun esimiehensä kanssa.

Oppiminen