Arvoa työntekijöille

Man working and smiling with headphones

Vaisala tarjoaa monipuolisia tehtäviä osaaville ja motivoituneille ammattilaisille, jotka arvostavat työn merkityksellisyyttä ja uuden oppimista. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja haluamme varmistaa, että heillä on työssään kehittymismahdollisuuksia.

Merkityksellinen työ

Vaisalan tuotteilla ja ratkaisuilla on positiivinen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntiin, yrityksiin ja yksilöihin, ja työntekijöitämme motivoi olla mukana ratkaisemassa aikamme haasteita. Vastuullinen ja eettinen toiminta on tärkeä osa Vaisalan ja henkilöstömme arvomaailmaa. Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen, minkä ansiosta voimme vastata maailman haasteisiin myös tulevaisuudessa ja kasvattaa liiketoimintaa vastuullisesti. Tämä lisää Vaisalassa työskentelyn merkityksellisyyttä.

Vuotuinen henkilöstökyselymme järjestettiin marraskuussa 2020. Kyselyn tulosten mukaan Vaisalan työntekijät olivat sitoutuneita ja ylpeitä työstään muutosten keskelläkin. Poikkeusvuoden aikana osa työntekijöistämme siirtyi etätöihin, ja tiimit kehittivät uusia työtapoja työn mielekkyyden säilyttämiseksi ja asiakkaiden palvelemiseksi. Kyselyn sitoutumisindeksi jatkoi nousuaan ja oli 4,23 asteikolla 1–5. Kyselyn vastausprosentti oli 85 %, ja siihen vastasi 1 574 työntekijää.

Panostamme korkealaatuiseen ja kannustavaan johtamiseen sekä tuemme esimiehiä ja asiantuntijoita systemaattisesti johtamistaitojen kehittämisessä erilaisten valmennusohjelmien ja koulutusten avulla. Vuoden alussa otimme käyttöön uuden bonusmallin, joka antaa esimiehille mahdollisuuden tiimiläistensä välittömään palkitsemiseen erinomaisista suorituksista. Mallista saatu palaute on ollut hyvin myönteistä, ja se on antanut esimiehille paremmat mahdollisuudet ohjata tiimiläistensä työtä ja kannustaa heitä haluttuun suuntaan.

Kyselyn johtamisindeksi pysyi hyvällä tasolla ja oli 4,18 asteikolla 1–5. Vaisalan esimiesten vahvuuksia ovat reiluus, oikeudenmukaisuus, kyky kuunnella sekä myönteinen suhtautuminen uusiin aloitteisiin.

Hyvinvointi

Vaisalassa työhyvinvointi nähdään kokonaisuutena, joka pitää sisällään työyhteisöön, esimiestyöhön, yritykseen ja yksilöön itseensä liittyviä asioita. Työhyvinvointi rakentuu muun muassa hyvästä esimiestyöstä, kannustavasta työyhteisöstä, tasapainoisesta työkuormasta, mielekkäästä työnkuvasta ja turvallisesta työympäristöstä. Ennaltaehkäisevät toimet – kuten liikunnan ja palautumisen tukeminen, työterveyshuolto sekä varhaisen välittämisen malli – tukevat hyvinvointia ja jaksamista.

Ennaltaehkäisevän hyvinvointityömme tavoitteena on tukea ammattilaistemme työnhallintaa, palautumista ja terveellisiä elämäntapoja. Tarjoamme Suomessa henkilöstölle urheilu- ja virkistyskerhoja, yrityksen tukeman liikunta- ja kulttuuriedun, hyvinvoinnin teemapäiviä, ajanhallinnan ja palautumisen valmennuksia sekä mahdollisuuden osallistua stressiä ja unenlaatua kartoittavaan hyvinvointianalyysiin. Vuonna 2020 aloimme tarjota henkilöstöllemme virtuaalista taukoliikuntaa ergonomian ja hyvinvoinnin tukemiseksi, minkä merkitys korostui erityisesti etätyön aikana. Yhdysvalloissa sijaitsevien toimipisteiden henkilöstön työhyvinvointia tukee Vaisalan FIT-ohjelma.

Henkilöstökysely kartoittaa työntekijöiden hyvinvointia säännöllisesti. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja kokevat, että heitä arvostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti. Kehitettävää on yhä kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Marraskuun 2020 kyselyssä Vaisalan hyvinvointi-indeksi oli 4,01 asteikolla 1–5 ja nousi hieman edellisestä vuodesta.

Vuoden 2020 aikana toteutimme myös kaksi henkilöstökyselyä siitä, miten henkilöstömme kokee COVID-19-poikkeustilanteen aiheuttamat muutokset. Tulosten mukaan henkilöstömme on sopeutunut hyvin. Olemme tukeneet esimiehiä järjestämällä koulutuksia virtuaalisesta esimiestyöstä sekä tiedottaneet säännöllisesti muuttuneista käytännöistä esimerkiksi etätyöhön liittyen.

Oppiminen ja kehittyminen

Vaisalan kilpailukyky pohjautuu huipputeknologian lisäksi ammattitaitoiseen, motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Muutokset liiketoimintaympäristössä, teknologioissa, työskentelytavoissa ja -välineissä edellyttävät työntekijöiltämme jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Tuemme henkilöstöä oman osaamisen aktiivisessa kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Vuonna 2020 kannustimme erityisesti esimiehiä lisäämään virtuaalisia keskusteluja tiimiläisten tavoitteisiin, kehitystarpeisiin ja hyvinvointiin liittyen. Esimiehillä on tärkeä rooli oppimisen mahdollistajina ja tukijoina, ja jokaisen esimiehen vastuulla on suunnitella kehittymiseen liittyviä asioita tiimiläistensä kanssa. Osaamisen kehittäminen pohjautuu Vaisalan arvoihin sekä liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kompetenssien kehittämistarpeiden määrittely on osa yrityksemme
vuosisuunnitteluprosessia.

Henkilöstökyselyssä seurattava oppimisindeksi oli 3,88 asteikolla 1–5 marraskuussa 2020. Vuonna 2020 henkilöstön koulutusmenot olivat 1,13 miljoonaa euroa, joka on noin 591 euroa työntekijää kohden.