Arvoa työntekijöille

Employee reading a book at the office

Vaisala tarjoaa monipuolisia tehtäviä osaaville ja motivoituneille ammattilaisille, jotka arvostavat työn merkityksellisyyttä ja uuden oppimista. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja haluamme varmistaa, että heillä on työssään kehittymismahdollisuuksia.

Merkityksellinen työ

Vaisalan tuotteilla ja ratkaisuilla on positiivinen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntiin, yrityksiin ja yksilöihin, ja työntekijöitämme motivoi olla mukana ratkaisemassa aikamme haasteita. Vastuullinen ja eettinen toiminta on tärkeä osa Vaisalan ja henkilöstömme arvomaailmaa. Panostamme tutkimukseen ja kehitykseen, minkä ansiosta voimme vastata maailman haasteisiin myös tulevaisuudessa ja kasvattaa liiketoimintaa vastuullisesti. Tämä lisää Vaisalassa työskentelyn merkityksellisyyttä.

Vuotuinen henkilöstökyselymme järjestettiin marraskuussa 2021. Kyselyn tulosten mukaan Vaisalan työntekijät olivat yhä sitoutuneita ja ylpeitä työstään poikkeusaikojen ja etätyön keskelläkin. Kyselyn sitoutumisindeksi pysyi hyvällä tasolla ja oli 4,14 asteikolla 1–5. Kyselyn vastausprosentti oli 83 %, ja siihen vastasi 1 559 työntekijää.

Panostamme korkealaatuiseen ja kannustavaan johtamiseen sekä tuemme esihenkilöitä ja asiantuntijoita systemaattisesti johtamistaitojen kehittämisessä erilaisten valmennusohjelmien ja koulutusten avulla. Vuonna 2021 keskityimme erityisesti esihenkilöiden kouluttamiseen muutosjohtamisen ja valmentavan johtamisen saralla. Kyselyn johtamisindeksi pysyi sekin aiempien vuosien tapaan hyvällä tasolla ja oli 4,16 asteikolla 1–5. Vaisalan esihenkilöiden vahvuuksia ovat reiluus, oikeudenmukaisuus, kyky kuunnella sekä myönteinen suhtautuminen uusiin aloitteisiin.

Varmistaaksemme merkityksellisen työn myös jatkossa perustimme Future of Work -työryhmän, joka keskittyy suunnittelemaan työn tulevaisuutta Vaisalassa. Vuonna 2021 pääpainona oli hybridityöhön siirtyminen pandemian jälkeen. Suunnittelun tueksi järjestimme syvähaastatteluja sekä lähetimme kyselyn koko henkilöstölle. Kysely ja haastattelut paljastivat, että valtaosa henkilöstöstä haluaa jatkaa etä- ja toimistotyön hybridimallissa. Tärkeiksi koetaan luottamus, joustavuus sekä kollegoiden tapaaminen toimistolla. Tulosten, kokemusten ja keskustelujen pohjalta jatketaan työn ja kulttuurin kehitystä myös vuonna 2022.

Hyvinvointi

Vaisalassa työhyvinvointi nähdään kokonaisuutena, joka pitää sisällään työyhteisöön, esihenkilötyöhön, yritykseen ja yksilöön itseensä liittyviä asioita. Työhyvinvointi rakentuu muun muassa hyvästä esihenkilötyöstä, kannustavasta työyhteisöstä, tasapainoisesta työkuormasta, mielekkäästä työnkuvasta ja turvallisesta työympäristöstä. Ennaltaehkäisevät toimet – kuten liikunnan ja palautumisen tukeminen, työterveyshuolto sekä varhaisen välittämisen malli – tukevat hyvinvointia ja jaksamista.

Ennaltaehkäisevän hyvinvointityömme tavoitteena on tukea ammattilaistemme työnhallintaa, palautumista ja terveellisiä elämäntapoja. Tarjoamme Suomessa henkilöstölle urheilu- ja virkistyskerhoja, yrityksen tukeman liikunta- ja kulttuuriedun, työsuhdepyöräedun, ajanhallinnan ja palautumisen valmennuksia sekä mahdollisuuden osallistua stressiä ja unenlaatua kartoittavaan hyvinvointianalyysiin. Vuonna 2021 jatkoimme virtuaalisen taukoliikunnan tarjoamista ergonomian ja hyvinvoinnin tukemiseksi niin etänä kuin toimistollakin. Yhdysvalloissa sijaitsevien toimipisteiden henkilöstön työhyvinvointia tukee Vaisalan FIT-ohjelma.

Henkilöstökysely kartoittaa työntekijöiden hyvinvointia säännöllisesti. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja ovat ylpeitä työstään. Kehitettävää on yhä kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Marraskuun 2021 kyselyssä Vaisalan hyvinvointi-indeksi oli 3,98 asteikolla 1–5.

Kyselyyn lisättiin vuonna 2021 kysymyksiä monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta eli osallistavasta työkulttuurista Vaisalassa. Kysymysten avulla kartoitettiin, onko kaikilla samanlaiset mahdollisuudet urakehitykseen sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta ei-ammatillisesta piirteestä huolimatta sekä kokevatko työntekijät olonsa hyväksi työyhteisössään. Kyselyn yhdenvertaisuusindeksi oli hyvällä tasolla 4,12 asteikolla 1–5, mikä kertoo, että Vaisalassa vallitsee arvostava ja ammattimainen ilmapiiri. Kysely antaa kuitenkin osviittaa myös kehitystarpeista sekä hyvän pohjan työkulttuurin kehittämiselle siten, että kaikki työntekijät kokevat tulevansa arvostetuksi Vaisalassa.

Oppiminen ja kehittyminen

Vaisalan kilpailukyky pohjautuu huipputeknologian lisäksi ammattitaitoiseen, motivoituneeseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Muutokset liiketoimintaympäristössä, teknologioissa, työskentelytavoissa ja -välineissä edellyttävät työntekijöiltämme jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Tuemme henkilöstöä oman osaamisen aktiivisessa kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vuonna 2021 järjestimme koko henkilöstölle räätälöityjä tekoälykoulutuksia varmistaaksemme, että kaikilla Vaisalassa on ymmärrys tekoälyn mahdollisuuksista omassa työssään. Viimeisimpien teknologioiden hallitseminen auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Esihenkilöillä on tärkeä rooli oppimisen mahdollistajina ja tukijoina, ja jokaisen esihenkilön vastuulla on suunnitella kehittymiseen liittyviä asioita tiimiläistensä kanssa. Osaamisen kehittäminen pohjautuu Vaisalan arvoihin sekä liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kompetenssien kehittämistarpeiden määrittely on osa yrityksemme vuosisuunnitteluprosessia.

Henkilöstökyselyssä seurattava oppimisindeksi oli 3,79 asteikolla 1–5.Vuonna 2021 henkilöstön koulutusmenot olivat 1,23 miljoonaa euroa, joka on noin 623 euroa työntekijää kohden.