Tietosuojalausunto, käyttö-, myynti- ja palveluehdot

Tietosuojakäytäntö

(Voimassa 2020-06-01 alkaen, viite DOC229710-D)

Vaisalan tietosuojakäytäntö on käännetty usealle kielelle. Jos kieliversioiden välillä on ristiriitoja, englanninkielinen versio on ensisijainen lähde. Tietosuojakäytännön käännökset tarjotaan vain lukemisen helpottamiseksi.

Yksityisyytesi on tärkeää Vaisala Oyj:lle sekä sen tytäryhtiöille Vaisala-konsernissa (jatkossa näihin viitataan yhteisnimityksellä ”Vaisala”). Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä ”Käytäntö”) määrittää Vaisalan noudattamat käytännöt henkilötietojen käsittelyssä seuraavissa tilanteissa:

 1. Vaisalan asiakassuhteiden hoitaminen;
 2. mahdollisen asiakkaan henkilötietojen käyttö markkinointitarkoituksiin;
 3. Vaisalan toimittaja- ja liikekumppanisuhteiden hoitaminen;
 4. Vaisalan verkkokauppatoiminnot ja Vaisalan hallinnoimat verkkosivustot (jatkossa näitä kutsutaan yhteisesti nimityksellä ”Sivusto”); ja
 5. Vaisalan muiden verkkopalvelujen toimittaminen (maksullisena palveluna tai ilmaisena kokeiluna).

Vaisala kerää ja käsittelee henkilötietoja sovellettavien lakien ja tämän Käytännön mukaisesti.

Vaisalan käsittelemien henkilötietojen tarkoitukset ja tyypit

Asiakassuhteiden hallinta, verkkokauppatoiminnot ja Sivusto
Tyypillisesti Vaisala kerää ja käsittelee asiakkaidensa yhteyshenkilöiden, Sivuston vierailijoiden sekä verkkokaupan käyttäjien henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaan yhteyshenkilöltä, kun asiakas pyytää tarjousta tai tekee tilauksen Vaisalan tuotteista tai palveluista, Sivuston käytön yhteydessä taikka asiakkaan yhteyshenkilöltä verkkokauppaan rekisteröinnin yhteydessä.

Vaisalan keräämät ja käsittelemät henkilötiedot saattavat sisältää:

 • yhteystietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • muita olennaisia tietoja, joita annat rekisteröityessäsi verkkokauppaan tai kun tilaat uutiskirjeen taikka muun tietoresurssin Sivustolta; ja
 • tiedot, jotka kerätään asiakkaasta hänen käyttäessään Vaisalan verkkokauppaa (esim. IP-osoite ja lokitiedot).

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden ja palvelujen toimittaminen (esimerkiksi tuotteen kuljettaminen tai palvelun tuominen asiakkaan saataville) sekä asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • markkinointitoimenpiteet (kuten kohdennettu sähköpostimarkkinointi ja Sivuston räätälöinti);
 • palvelujen kehittäminen ja käyttökokemuksen parantaminen (kuten Sivuston optimointi ja räätälöinti).

Henkilötietojen käsittelyn peruste on joko Vaisalan ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön paneminen tai Vaisalan oikeutettujen etujen toteuttaminen, kuten tarjousten hallintaan ja tilausten vastaanottoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoimintoihin, markkinointiin tai viestintään liittyvät oikeutetut edut.

Verkkopalvelujen tarjoaminen
Vaisala kerää ja käsittelee tarjoamiensa verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja. Nämä käyttäjät voivat olla asiakkaan työntekijöitä, alihankkijoita tai muita henkilöitä, joille asiakas on luonut käyttäjätilin tai muutoin antanut pääsyoikeuden kyseisen palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Henkilötietoja kerätään suoraan palvelun pääkäyttäjältä, kun hän luo käyttäjätilejä, ja/tai käyttäjältä, kun hän käyttää palvelua.

Vaisalan keräämät ja käsittelemät henkilötiedot saattavat sisältää:

 • yhteystietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero); ja
 • tietoja, jotka kerätään sinusta käyttäessäsi verkkopalveluja (esim. IP-osoite ja lokitiedot).

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • käyttäjätilin luominen ja palvelun käyttöoikeuden antaminen;
 • verkkopalvelun toimittaminen ja virheenkorjaus; ja
 • palvelun muokkaaminen, räätälöinti ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on joko Vaisalan ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön paneminen tai Vaisalan oikeutettujen etujen toteuttaminenpalvelun toimittamisessa käyttäjille.

Markkinointi
Vaisala voi vastaanottaa ja kerätä henkilötietoja (mukaan lukien nimen ja sähköpostiosoitteen) kolmansien osapuolten Vaisalalle toimittamista markkinointitietokannoista tai julkisista lähteistä, kuten Google, LinkedIn ja erilaisten liiketoimintaan liittyvien organisaatioiden ja tapahtumien jäsen- ja osallistujaluettelot, joilla on liityntä Vaisalan liiketoimintaan.

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • yhteyden ottaminen mahdollisiin asiakkaisiin; ja
 • markkinointitoimenpiteet (kuten kohdennettu sähköpostimarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Vaisalan oikeutettujen etujen toteuttaminen myynnin edistämisessä ja markkinoitaessa palveluita mahdollisille asiakkaille.

Toimittajat ja liikekumppanit
Tyypillisesti Vaisala kerää ja käsittelee toimittajien ja liikekumppaneiden edustajien henkilötietoja Vaisalan ja tietoihin liittyvän henkilön edustaman yrityksen välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietoja käytetään sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä Vaisalan ja toimittajan/liikekumppanin välisen suhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on joko Vaisalan ja toimittajan/liikekumppanin välisen sopimuksen täytäntöön paneminen tai Vaisalan oikeutettujen etujen toteuttaminen hoidettaessa Vaisalan ja toimittajan/liikekumppanin välistä suhdetta.

Henkilötietojen siirtäminen

Vaisala ei siirrä eikä luovuta henkilötietojasi ulkopuoliselle tahoille ilman sinun lupaasi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on tarpeen tarjouspyynnön käsittelyä tai tilauksen täyttämistä varten. Näihin tapauksiin kuuluvat (näihin rajoittumatta) tarvittavien tietojen luovuttaminen rahoitusyhtiöille, logistiikka- ja kuljetuspalvelun tarjoajille sekä valtuutetuille jälkimarkkinapalveluiden tuottajille, vastaaminen esittämiisi pyyntöihin tai tiedusteluihin sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Vaisalan, Sivuston käyttäjien ja/tai muun väestön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden suojaamiseksi.

Vaisala voi jakaa henkilötietoja Vaisala-konsernin sisällä tässä Käytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Jakamiseen voi sisältyä tietojen siirtoa sellaisiin maihin tai sellaisista maista, joissa Vaisala toimii, harjoittaa liiketoimintaa tai on muuten läsnä. Vaisala voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia markkinointikampanjoidensa toteutuksessa. Markkinointikampanjoiden toteutusta varten Vaisala voi siirtää henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Lisäksi Vaisala voi jakaa myyntikanavakumppaneilleen yhteystietojasi ja tietoja käyttäytymisestäsi verkossa, kuten vierailuistasi Sivustolla, jotta kumppanit voivat myydä ja markkinoida Vaisalan tuotteita ja palveluita.

Koska Vaisala on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi, se ei myy eikä siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden osapuolten markkinointitarkoituksia varten.

Vaisala voi siirtää tietojasi sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolelle. Henkilötietojen riittävän tietosuojatason varmistamiseksi tällaiset siirrot toteutetaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti ja noudattaen asianmukaisia suojatoimia. Näitä suojatoimia ovat esimerkiksi EU:n komission vakiosopimuslausekkeet, tietosuojan riittävyyttä koskevat päätökset, yrityksiä koskevat sitovat säännöt ja Yhdysvaltain Privacy Shield -sääntely.

Henkilötietojen suojaaminen

Vaisala pyrkii toteuttamaan kustannuksiltaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka on suunniteltu estämään luvattoman pääsyn henkilötietoihin sekä tällaisten tietojen väärinkäytön. Vaisala ylläpitää tietoturvan hallintajärjestelmää henkilötietojen ja muiden tietojen suojaamiseksi. Tiedot katsotaan suojatuiksi vain, jos niiden eheys voidaan säilyttää, niiden saatavuus varmistaa ja niiden luottamuksellisuus turvata. Vaisalan tietoturvakäytännöt ja -menettelyt varmistavat tietojen suojaamisen luvattomalta tarkastelulta, muuttamiselta, levittämiseltä ja tuhoamiselta sekä tarjoavat tarvittavat palautusmekanismit, jos tietoja tuhoutuu tai katoaa tai niitä muutetaan vahingossa tai tahallisesti. Pääsy henkilötietoihin rajataan vain niille Vaisalan työntekijöille, johtajille, alihankkijoille ja palveluntarjoajille, joiden tulee käsitellä henkilötietoja osana velvollisuuksiaan.

Henkilötietojen säilyttäminen

Vaisala säilyttää henkilötietoja kohtuullisen ajan ylittämättä kuitenkaan säännösten asettamia vaatimuksia ja rajoituksia. Henkilötiedot poistetaan Vaisalan tietojensäilytysmenettelyiden mukaisesti.

Lain vaatimat luovutukset

Jos Vaisala velvoitetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeusprosessin perusteella luovuttamaan henkilötietojasi tuomioistuimelle tai ulkopuoliselle taholle, Vaisala pyrkii antamaan sinulle asiasta ennakkoilmoituksen käyttäen antamiasi yhteystietoja. Valtuutat täten Vaisalan luovuttamaan sinusta kerätyt tiedot yllä mainituissa tapauksissa; tähän sisältyy rajoituksetta tietojen julkistaminen liittyen immateriaalioikeusrikkomusten selvittelyyn tai muuhun toimintaan, joka on laitonta tai joka voi saattaa Vaisalan oikeudelliseen vastuuseen.

Oikeutesi

Voit milloin tahansa käyttää oikeuttasi saada pääsy henkilötietoihisi ja/tai pyytää puutteellisten, virheellisten, tarpeettomien tai vanhentuneiden henkilötietojen poistamista tai päivittämistä ottamalla yhteyttä Vaisalaan. Sinulla on myös oikeus soveltuvissa tilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai kieltää niiden käsittely. Huomaa, että jos pyydät Vaisalaa poistamaan henkilötietojasi, Vaisala ei mahdollisesti voi toimittaa sinulle tai työnantajayrityksellesi tuotteita, palveluita tai tietoja, joita olet tiedustellut tai jotka olet tilannut. Sinulla on aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Voit käyttää Sivustoa tiedonhankintaan paljastamatta henkilöllisyyttäsi Vaisalalle ja antamatta Vaisalalle mitään henkilötietoja. 

Vaisala kuitenkin käyttää evästeitä voidakseen tunnistaa palaavan vierailijan yksilölliseksi käyttäjäksi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle eikä Sivustolle. Evästeet itsessään eivät sisällä mitään henkilötietoja. Vaisala pystyy kehittämään Sivustoa, kun sillä on käytettävissään tietoa siitä, miten ja milloin vierailijat käyttävät Sivustoa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai jos haluat saada ilmoituksen, kun niitä asetetaan, voit asettaa verkkoselaimesi toimimaan näin, mikäli selaimesi tukee tätä.. Jos kieltäydyt evästeistä, Vaisala ei kerää tietoa vierailustasi. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että joudut syöttämään osan tiedoista uudelleen jokaisen käyntikerran yhteydessä tai että Vaisala ei voi muokata Sivuston ominaisuuksia mieltymystesi mukaan.

Vaisala voi yhdistää evästeisiin tallennetut tiedot mihin tahansa henkilötietoihin, jotka lähetät verkkolomakkeiden kautta vieraillessasi Sivustolla. Lisäksi Vaisala seuraa tilastoitavia tietoja, kuten IP-osoitettasi, tietokoneesi käyttöjärjestelmää, selaimesi tyyppiä ja tälle Sivustolle ohjaavien sivustojen osoitteita, sekä yleisiä tietoja Sivuston liikennevirroista ja muita liitännäisiä tietoja. Vaisala kerää ja käsittelee Sivuston vierailijoiden henkilötietoja luodakseen räätälöidyn käyttökokemuksen Sivustolla.

Muutokset tähän Käytäntöön

Vaisala voi milloin tahansa muokata tätä Käytäntöä, taikka muuttaa, muokata tai peruuttaa Sivustoa koskevia pääsyoikeuksia tai Sivuston sisältöäjoko antamalla asiasta erillisen ilmoituksen tai ilman ilmoitusta. Tämän Käytännön nykyisen version voimaantulopäivä on julkaistu asiakirjan alussa. Jos Vaisala muuttaa tätä Käytäntöä ja muutos vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti tapaan, jolla Vaisala kerää tai käsittelee henkilötietojasi, Vaisala julkaisee ilmoituksen muutoksesta Sivustolla.

Yhteystiedot

Henkilötietojasi käsittelee Vaisala Oyj, Suomen lakien mukaan perustettu ja toimiva yhtiö, jonka osoite on Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa, Suomi. TähänKäytäntöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat kohdat.

Voit ottaa Vaisalaan yhteyttä milloin tahansa ja tarkistaa Vaisalan sinusta keräämät henkilötiedot. Vaisalaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy [at] vaisala.com.

Vaisala pyrkii ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluteitse mutta tähdentää, että sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
 

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot") sovelletaan kaikkien Vaisalan hallinnoimien verkkosivustojen (jäljempänä kukin verkkosivusto ”Sivusto”) käyttöön, ellei tietyssä Sivustossa nimenomaisesti toisin määritetä. Tiettyihin Sivuston osiin voidaan soveltaa myös lisäehtoja.

Vaisala pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, YSTÄVÄLLISESTI LOPETA SIVUSTON KÄYTTÖ.

1. Rajoitettu käyttöoikeus

Sivuston sisällön tai sen osien jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallennus on kiellettyä ilman Vaisala Oyj:n (jäljempänä ”Vaisala”) etukäteistä kirjallista lupaa. Sisällön muokkaaminen on kielletty. Voit kuitenkin tallentaa tietokoneellesi tai tulostaa otteita Sivustosta henkilökohtaista käyttöäsi varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua julkisessa viestinnässä, kunhan tietojen lähde mainitaan.

2. Ei takuita

Sivuston sisältö toimitetaan sellaisena ja siten kuin se on saatavilla. Sivuston tarkkuudelle, luotettavuudelle tai sisällölle ei anneta mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Vaisala ei takaa, että Sivustolla tai sitä ylläpitävillä palvelimilla ei esiinny virheitä, viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. Sivustolla oleva dokumentaatio voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Vaisala varaa oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa Sivustoa tai estää pääsy sille milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

3. Tekijänoikeusilmoitus

Ellei toisin ilmoiteta, Sivuston sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Vaisalalle (Copyright © Vaisala 2015). Kaikki oikeudet pidätetään.

4. Tavaramerkit

Sivusto sisältää yritysten logoja, tuotenimiä, tuotemerkkejä ja muita tunnistesymboleita, jotka ovat joko suoraan tai epäsuoraan Vaisalan tai sen tytäryhtiöiden omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Sivusto voi sisältää myös kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Tavaramerkkien ja muiden symbolien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

5. Käyttäjätilit

Sivuston joidenkin ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää käyttäjätilin (jäljempänä ”Käyttäjätili”) avaamista. Voit käyttää avaamaasi Käyttäjätiliä vain itse. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Käyttäjätilisi kautta tehdyistä toimista ja että sinua voidaan pitää vastuullisena kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjätilisi käytöstä. Sinun tulee varmistaa, että kaikki Käyttäjätiliisi liittyvät tai sen kautta käytettävissä olevat tiedot, mukaan lukien ja rajoituksetta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, pysyvät luottamuksellisina eikä niitä luovuteta tai muutoin siirretä kolmannelle osapuolelle.

Avaamalla Käyttäjätilin tai käyttämällä sitä vakuutat, että
a) kaikki tilin kautta lähetetyt tiedot ja materiaalit ovat oikeita ja paikkansapitäviä
b) sinulla on oikeus lähettää tällaiset tiedot ja materiaalit
c) sinulla on oikeus suorittaa Käyttäjätilin kautta tehdyt toimet ja ymmärrät, että tällaisista toimenpiteistä voidaan periä lisämaksuja
d) Vaisala voi luottaa Käyttäjätilisi kautta lähetettyihin tietoihin ja materiaaleihin ja toimia niiden perusteella, ja että
e) Vaisala voi luottaa Käyttäjätilisi kautta tehtyihin toimiin ja toimia niiden perusteella.

Lähettämällä tietoja tai suorittamalla toimia Käyttäjätilin kautta vakuutat myös, että sinulla on oikeus ja riittävät valtuudet sitoa edustamasi oikeushenkilö lähettämiisi tietoihin ja tekemiisi toimiin.

6. Korvausvelvollisuus

Käyttämällä Sivustoa sitoudut korvaamaan Vaisalalle, puolustamaan Vaisalaa ja pitämään Vaisalan vapaana vastuista koskien kolmansien osapuolten esittämiä vaatimua, jotka ovat seurausta Sivuston käytöstä näiden Käyttöehtojen vastaisesti tai liittyvät siihen.

7. Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Vaisala ei ole vastuussa materiaalista, jota luodaan tai julkaistaan niissä kolmansien osapuolten ylläpitämissä sivustoissa, joihin Sivusto on linkitetty. Tällaisten linkkien olemassaolo ei tarkoita hyväksyntää tai tukea millekään linkitetyllä sivustolla olevalle materiaalille.

8. Vastuunrajoitus

Vaisala ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien ja rajoituksetta suorat, epäsuorat, välilliset, erityiset tai rangaistuksenomaiset vahingot, menetykset, kulut tai tuottojen menetykset, jotka aiheutuvat Sivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

9. Henkilötietojen käsittely

Vaisala käsittelee Sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja täällä olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sivuston käyttöön liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Yhdysvaltoja koskeva lausunto tuonti- ja vientirajoituksiin liittyvien lakien noudattamisesta

Sivustolla esitetyt tiedot ja tuotteet saattavat olla Yhdysvaltain tuontia ja/tai vientiä koskevien lakien ja säädösten alaisia. Sivustoa käyttäessäsi sekä tuodessasi ja viedessäsi näitä tietoja sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Vaisala ei anna mitään vakuutusta siitä, että Sivustolla esitetyt tiedot ja/tai tuotteet ovat käytettävissä tai soveltuvat käytettäviksi kaikilla oikeudenkäyttöalueilla. Olet itse vastuussa voimassa olevien tuontia ja vientiä koskevien lakien ja säädösten ymmärtämisestä ja noudattamisesta.