YK:n kestävän kehitykset tavoitteet (SDG)

Vaisala ja YK: kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme tunnistaneet Vaisalalle tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävät ratkaisut ovat aina olleet toimintamme ytimessä. Integroimalla tavoitteet strategiatyöhömme voimme paremmin arvioida vaikutuksiamme kestävään kehitykseen sekä saada inspiraatiota uuden liiketoiminnan ja vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Tällä sivulla esittelemme, kuinka Vaisala toteuttaa näitä tavoitteita molempien liiketoiminta-alueidensa ratkaisujen sekä omien vastuullisten toimintatapojensa kautta.

Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut: Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

SDG9 Kestävää teollisuutta

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja teollisuudenaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa.

vaisalan ratkaisut
 • Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuuden mittausratkaisuilla
lue lisää

SDG 7 Puhdasta energiaa

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

vaisalan ratkaisut
 • Teollisuusprosessien energiatehokkuuden parantaminen
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ilmanvaihtoa optimoimalla
 • Biokaasutuotannonja -jalostuksen optimointi
lue lisää

SDG3 Terveys

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille.

vaisalan ratkaisut
 • Lääkkeiden valmistuksen, säilytyksen ja toimitusketjun olosuhdevalvonta
 • Sairaaloiden ja laboratorioiden olosuhdevalvonta
lue lisää

Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut: Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

SDG13 ilmastotekoja

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.
13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Vaisalan ratkaisut
 • Luotettava säänmittaus ja ilmastonmuutoksen havainnointi
 • Sääinfrastruktuurin kehittämishankkeet
 • Hurrikaanien mittaaminen pudotusluotaimilla
Lue lisää

SDG7 puhdasta energiaa

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden

Vaisalan ratkaisut
 • Tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon optimointi
Lue lisää

SDG11 Kestävät kaupungit

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä.
11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun.

Vaisalan ratkaisut
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Ilmanlaadun mittausverkostot
Lue lisää

Ympäristövastuulliset toimintatavat

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
12.4 Varmistaa ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden hallinta niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.
12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

Vaisalan toimintatavat
 • Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja tuotteiden pitkät elinkaaret
 • Tuotteiden turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistaminen
 • Kierrätysasteen nostaminen
lue lisää

SDG 7 Puhdasta energiaa

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

7.2Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

Vaisalan toimintatavat
 • Uusiutuvan sähkön osuus
 • Kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen
lue lisää

SDG 13 Ilmastotekoja

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Vaisalan toimintatavat
 • Epäsuorien päästöjen vähentäminen mm. työmatkaliikkumisen osalta
 • Tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ja henkilöstön kannustaminen ilmastoystävällisiin valintoihin
lue lisää

Sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuulliset toimintatavat

SDG8 ihmisarvoista työtä

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

8.1 Ylläpitää talouskasvua kansallisten olosuhteiden mukaisesti.
8.7 Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.
8.8 Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille.

Vaisalan toimintatavat
 • Positiivinen taloudellinen vaikutus yhteiskuntiin suoran työllistämisen ja veronmaksun sekä toimitusketjun kautta
 • Työelämän oikeuksista ja työturvallisuuden toteutumisesta huolehtiminen ja ihmisoikeusriskien hallinta omissa toiminnoissa ja kumppaniverkostossa
Lue lisää

SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä.

Vaisalan toimintatavat
 • Monimuotoisuuden edistäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen mm. rekrytoinnissa ja kehittymismahdollisuuksissa
Lue lisää

 

SDG16: Hyvä hallinto

Vaisalalle olennaisimmat YK:n SDG-alatavoitteet

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

Vaisalan toimintatavat
 • Korruption ja lahjonnan vastaisen ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen
Lue lisää