Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset

Valtuutukset​ ​

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti 28.3.2017 hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2018 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti 28.3.2017 hallituksen päättämään enintään 568 344 oman A-osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.3.2022 saakka.

Päätös siitä, että isännättömien osakkeiden osalta oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus Vaisala Oyj:n yhteiselle arvo-osuustilille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin kyseisen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös koskee yhteistilillä olevia 4 820 osaketta, joista 4 800 on A-sarjan osakkeita ja 20 K-sarjan osakkeita. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille on pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka on kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena.

​Omien osakke​​iden takaisinosto

Vaisala Oyj:n hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan Vaisalan varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2016 antaman valtuutuksen perusteella. Hallitus päätti hankkia suunnatusti enintään 200 000 yhtiön omaa A-osaketta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeiden hankinta käynnistyi 2.5.2016 ja se saatiin päätökseen 24.2.2017.

Vaisala osti yhtiökokouksen 5.4.2016 antamaan valtuutukseen perustuen 2.5.–30.12.2016 välisenä aikana yhteensä 176 827 omaa A-sarjan osaketta 29,96 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 5 297 463,80 euroa. 2.1.–24.2.2017 välisenä aikana Vaisala osti yhteensä 23 173 omaa A-sarjan osaketta 34,03 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 788 522,13 euroa.

Omien osakkeiden luovutus

Maaliskuussa 2017 Vaisala Oyj:n hallitus päätti luovuttaa yhteensä 22 506 A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2014 ja ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 22 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Tämä osakkeiden luovutus perustui yhtiökokouksen 5.4.2016 antamaan valtuutukseen.

Vaisala Oyj:n yhteiselle arvo-osuustilille kirjatut osakkeet ja 20 K-sarjan osakkeen muunto A-sarjan osakkeiksi

Vaisalan hallitus päätti 20.7.2017, että yhteistilillä olleet 4 820 osaketta, joista 4 800 oli A-sarjan osakkeita ja 20 K-sarjan osakkeita, ovat Vaisalan omia osakkeita, ja että edellä mainitut 20 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 24.8.2017.

Yhtiön hallussa on 24.8.2017 alkaen omia A-sarjan osakkeita 372 364 kappaletta, joiden osuus A-sarjan osakkeista on 2,5 % ja kaikista Vaisalan osakkeista 2,0 %.