Omat osakkeet ja niihin liittyvät valtuutukset

Omien osakkeiden hankinta
Vaisalan hallitus on päättänyt käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Hankittuja osakkeita käytetään yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa. Hankittavien A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 kappaletta. Osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 10.5.2023 ja päätetään viimeistään 30.9.2023.

Vaisala tiedottaa omien osakkeiden hankinnasta päivittäin.
 

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 28.9.2024 saakka. 

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 935 976 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.9.2024 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2027. 

Omien osakkeiden luovutus
Vaisala Oyj luovutti maaliskuussa 2023 yhteensä 72 511 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2020–2022 kuuluville 43 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 29.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 135 976 omaa A-sarjan osaketta (tilanne ennen omien osakkeiden hankkimisen aloittamista).