Riskienhallinta

Riskienhallinta

Vaisalan riskienhallinnan tavoite on tunnistaa ja hallita konsernin strategian toteuttamiseen ja liiketoimintaan liittyvät olennaiset riskit. Vaisalassa on käytössä konsernin hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, jossa on kartoitettu yhtiön strategiset, operatiiviset, vahinko- ​ja rahoitusriskit. Politiikan tavoitteena on varmistaa henkilöstön, toiminnan ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan määräystenmukaisuus ja jatkuvuus.

Hallitus vahvistaa ja määrittelee konsernin riskienhallintaperiaatteet ja -politiikan sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintapolitiikan ja -prosessien toteutumista.

Vaisalan riskienhallinnan työryhmä koostuu tärkeimpien sisäisten sidosryhmien edustajista. Ryhmä vastaa riskienhallintaprosessin operatiivisesta valvonnasta ja siitä, että kaikki merkittävät riskit tunnistetaan ja raportoidaan sekä siitä, että riskeihin reagoidaan kaikilla tarvittavilla organisaatiotasoilla ja maantieteellisillä alueilla.

Riskienhallinta on integroitu merkittävimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin. Tämän mahdollistaa riskien tunnistamisen, arvioinnin, hallintatoimenpiteiden ja raportoinnin sisällyttämisen ydinprosesseihin. Merkittävimmät riskit raportoidaan Vaisalan johtoryhmälle ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset voivat alentaa Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja hidastaa asiakasprojekteja.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuuriprojektien solmimista Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuanturiverkostojen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia. Uusien teknologioiden ja sovellusten epäonnistunut lanseeraus voi johtaa hintapreemion murenemiseen tai kilpailukyvyn ja markkina-aseman menettämiseen.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan, informaatiopalveluiden ja internetpohjaisten palveluiden toimittamiseen tai aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saattaa liittyä epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy yrityksen internetsivuilta, www.vaisala.fi/sijoittajat, Hallinnointi ja www.vaisala.fi/sijoittajat, Vaisala sijoituskohteena.


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017, 23.10.2017

Vaisalan riskikartta

Vaisalan liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia sekä miten Vaisala pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.

Strateg​iset riskit

 
Riski Vaikutus Hallinta
Globaali hintatason aleneminen ja vähitellen menetetty hintalisä Bruttokateprosentin lasku Jatkuva tuotejohtajuuteen panostaminen
    Erinomaiseen asiakaskokemukseen ja parempaan tuotelaatuun pyrkiminen
    Kustannusten alentaminen
​Asiakkaiden budjettien leikkaukset kehittyneillä markkinoilla, poliittinen levottomuus kehittyvillä markkinoilla ​Liikevaihdon lasku ​Alueellinen myyntiosaaminen
    Myyntimallin kehittäminen ohjelmistopäivityksille
Informaatiopalveluliiketoiminnan kasvu ei saavuta niille asetettuja tavoitteita Sijoitetun pääoman tuoton lasku Vahva sitoutuminen kohdetoimialoille
    Liiketoiminnan jatkuva seuranta
    Tehokas myyntityö
Uusien tuotteiden suunniteltua hitaampi markkinahyväksyntä Viivästynyt sijoitetun pääoman tuotto, vanhojen tuotteiden kohonneet ylläpitokustannukset Myyntiorganisaation ja -kanavan kehittäminen
    Aikaisen vaiheen tuotekokeilut ja -konseptit
    Tuotekehityksen tuki tuotannon käynnistämisessä

Operatiiviset riskit

 
Riski Vaikutus Hallinta
IT-järjestelmien saatavuus Toiminnan keskeytykset erityisesti valmistuksessa Operatiivisen IT-ympäristön vakauttaminen, kriittisten tilanteiden ongelmaratkaisuajan lyhentäminen
    Muutoshallintaprosessin täydentäminen vaikutusanalyysilla ja hyväksyntämenettelyllä
     
Alihankkijoiden toiminnan vaikutus liiketoiminnan jatkuvuuteen Toimitusviiveet ja niistä johtuvat asiakkaiden menetykset Toimittajariskien aktiivinen arviointi
    Toimittajaverkon optimointi
    Pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat toimittajien kanssa
    Strategisten toimittajien jatkuvuusauditointi
Kyberriskit Toiminnan ja informaatiopalvelujen keskeytykset Tietoturvapolitiikan vahvistaminen
  Taloudelliset menetykset Henkilöstön koulutus
  Liikesalaisuuksien tai henkilötietojen menetykset Tunkeutumistestaus
Kyky hallinta muutoksia Virheellisen tai viivästyneen yrityskaupan tai -myynnin tai uudelleenjärjestelyprojektin aiheuttama liikevaihdon ja kannattavuuden lasku Jatkuva projektin edistymisen seuranta
    Kriittisten hankkeiden resurssien allokointi
Projektien toimitusvarmuus ja keskinäisriippuvuudet Tuloksen ennustamisen epävarmuus, kannattavuuden lasku Jatkuva myynti- ja toimitusprosessien seuranta ja parantaminen
Poliittiset, laki- tai sääntömuutokset Markkinapotentiaalin menetys tai markkinoillepääsyn kustannusten kasvu Liiketoiminnan maantieteellinen ja markkinoiden monimuotoisuus
    Markkinatilanteen ja sääntelyn seuranta
​Varaston arvoriski ​Kannattavuuden lasku alaskirjauksen vuoksi ​Tuotteiden alasajoprosessin sekä materiaalihallinnon prosessien kehitys

Vahinkoriskit

 
Riski Vaikutus Hallinta
Tulipalo tai muu olosuhteet pilaava häiriö puhdashuoneessa Liikevaihdon lasku Anturikomponenttien hätätilannevarasto, tuotantolaitteisiin ja niiden varaosiin liittyvä riskienhallinta
  Asiakkaiden menettäminen Toimitilojen turvallisuuden kehittäminen
    Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma
Kenttäpalvelujen työoloihin ja matkakohteisiin liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit Henkilöstön terveyden tai turvallisuuden heikentyminen Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien jatkuva kehittäminen, hätätoimenpidejärjestelyt
Häiriö informaatiopalvelu-liiketoimintaa tukevassa infrastruktuurissa Tietopalvelujen saatavuuden vähentyminen Neljä palvelinkeskusta eri paikkakunnilla
Luonnonkatastrofit, epidemiat, levottomuudet, terrorismi Heikentynyt liiketoimintaympäristö johtaa tilauksen peruutuksiin, toimitusten viivästyksiin tai tuloksen heikkenemiseen Liiketoiminnan jakautuminen eri maantieteellisille alueille
    Liiketoimintaympäristön seuranta
    Liiketoimintamahdollisuuksien riskiarviointi
Rahoitusriskit  
Riski Vaikutus Hallinta
Luottoriski Luottotappio Turvatut maksuehdot, liiketoiminnan luottotarkastukset, monipuolinen asiakaskunta
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski Rahoituksen puute Kestävä pääomarakenne
Luotto- ja korkoriski Taloudellinen luottotappio, alempi rahoitustuotto Rahoitusmarkkinoiden vastapuolten korkea luottoluokitus, alhaisen riskin käteissijoitukset
Valuuttariski Valuuttakurssimuutokset heikentävät tulosta Valuuttasuojaukset