Riskienhallinta

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita strategian toteutukseen ja liiketoimintaan liittyviä olennaisia riskejä. Vaisalalla on riskienhallintapolitiikka, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt ja joka kattaa yhtiön strategiset ja operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Politiikan tavoitteena on varmistaa yhtiön henkilöstön, toimintojen ja tuotteiden turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja vaatimustenmukaisuus.

Hallitus määrittää ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuuden. Tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan politiikan ja prosessien noudattamista.

Riskienhallinnan ohjausryhmään kuuluu edustajia tärkeimmistä sisäisistä sidosryhmistä. Ohjausryhmä on vastuussa riskienhallintaprosessin toiminnan käytännön tason valvonnasta. Sen tehtävänä on myös varmistaa, että kaikki merkittävät riskit tunnistetaan ja raportoidaan sekä niihin reagoidaan kaikilla tarvittavilla organisaation tasoilla ja kaikissa toimipaikoissa.

Riskienhallinta on integroitu tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin. Tähän päästään sisällyttämällä soveltuvat riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointitoimenpiteet ydinprosesseihin. Olennaisimmat riskit raportoidaan johtoryhmälle vuosineljänneksittäin ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain.

Vuosiraportti 2017

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Epävarma poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Weather and Environment -liiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Weather and Environment -liiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen internetsivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.


Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018, 25.4.2018

Riskikartta

Vaisalan liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia sekä miten Vaisala pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.

 

RISKIKARTTA

Vaisala riskikartta

 

 

 

Avainriskit 2017     Vaikutus /Todennäköisyys
STRATEGISET RISKIT      
  S1 Kilpailun lisääntyminen, markkinajohtajan aseman ja hintapreemion menettäminen suuri/pieni
  S2 Epäonnistuminen uusien liiketoimintojen käynnistämisessä keskisuuri  /keskisuuri 
  S3 Poliittiset ja lainsäädäntö- ja sääntelymuutokset keskisuuri/keskisuuri
VAARATEKIJÄT      
  H1 Pitkä keskeytys puhdashuoneen toiminnassa hyvin suuri/erittäin pieni
  H2 Olosuhteista johtuva työtapaturma huoltotoiminnassa hyvin suuri/pieni
  H3 Digitaalisia ratkaisuja tukevan infrastruktuurin kriittinen vika pieni/pieni
  H4 Luonnonmullistus, epidemia, yhteiskunnallinen levottomuus, terrorismi vähäinen /keskisuuri
  H5 Kyberriski suuri/pieni
OPERATIIVISET RISKIT      
  O1 Pitkä käyttökatko tietojärjestelmissä keskisuuri /pieni
  O2 Toimittajiin liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuden riskit keskisuuri /pieni
  O3 Projektien toimitusvarmuus ja keskinäiset riippuvuudet pieni/suuri
  O4 Varaston arvoriski vähäinen/suuri
RAHOITUSRISKIT      
  F1 Luottoriski erittäin vähäinen/suuri
  F2 Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski erittäin vähäinen/erittäin pieni
  F3 Luotto- ja korkoriski erittäin vähäinen/erittäin pieni
  F4 Valuuttariski erittäin vähäinen/suuri

Vuosiraportti 2017